Himpunan Hadith Rasulullah

Dari Abu Hurairah dia berkata: “Seorang laki-laki mendatangi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam seraya berkata: “Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika ada seorang lelaki yang ingin merampas harta bendaku?” Beliau menjawab: “Jangan kamu berikan hartamu kepadanya!” Laki-laki itu bertanya lagi: “Lalu bagaimana jika dia hendak membunuhku?” Beliau menjawab: “Bunuhlah dia!” Laki-laki itu bertanya lagi: “Lalu bagaimana pendapatmu kalau dia berhasil membunuhku?” Beliau menjawab: “Maka kamu syahid.” Dia bertanya lagi: “Bagaimana pendapatmu jika aku yang berhasil membunuhnya?” Beliau menjawab: “Dia yang akan masuk ke dalam api neraka.” (Sahih Muslim, no. 201)

Dari Aisyah, isteri Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam berkata: “Ketika para sahabat ingin memandikan jenazah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, mereka berselisih pendapat. Mereka berkata: ‘Demi Allah, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, apakah kita menanggalkan pakaian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam sebagaimana kita melepaskan pakaian jenazah-jenazah kita ataukah kita mandikan beliau dengan pakaiannya?’ Ketika mereka berselisih, Aisyah berkata: ‘Allah mengirim rasa mengantuk kepada mereka, hingga demi Allah tidak ada kaum dari laki-laki kecuali dagu mereka menempel pada dada mereka kerana tertidur lelap.’ Dia berkata: ‘Kemudian ada yang berbicara dari samping rumah yang mereka tidak mengetahui siapa itu,’ Ia berkata: ‘Mandikanlah Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dengan pakaiannya!’ Aisyah berkata: ‘Mereka pun bergegas kepada beliau, mereka memandikan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dengan pakaiannya, disiramkan air disertai dengan daun bidara pada beliau, dan para lelaki menekan-nekan beliau dengan kain.’ Aisyah berkata: ‘Jika aku menerima perkara yang aku tinggalkan, tidaklah ada yang memandikan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam kecuali para isteri beliau.” (Musnad Ahmad, no. 25102)

Dari Ibnu Abbas, dia berkata: “Ketika orang-orang berkumpul untuk memandikan (jenazah) Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, ketika itu di dalam rumah hanya ada keluarga, (iaitu) pakciknya, Al Abbas bin Abdul Muttalib, Ali bin Abi Thalib, Al Fadl bin Abbas, Qutsam bin Al Abbas, Usamah bin Zaid bin Haritsah dan Shalih maulanya (bekas budaknya). Setelah mereka berkumpul untuk memandikannya, Aus bin Khauli Al Anshari, salah seorang Bani Auf bin Al Khazraj yang ikut serta perang Badar, menyeru Ali bin Abu Thalib dari balik pintu, dia berkata: “Wahai Ali, aku persaksikan engkau kepada Allah dan kedudukan kami terhadap Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam.” Maka Ali berkata: “Masuklah.” Maka dia pun masuk lalu menghadiri pemandian (jasad) Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, namun dia tidak ikut memandikan sama sekali. Lalu beliau disandarkan ke dadanya dan masih mengenakan gamisnya. Al Abbas, Al Fadhal dan Qutsam membalikkannya bersama Ali bin Abu Thalib, sementara Usamah bin Zaid dan Shalih, menyiramkan air, lalu Ali memandikannya. Tidak ada yang terlihat dari Rasulullah sebagaimana yang biasa terlihat dari mayit.” Dia (Ibnu Abbas) berkata: “Demi ayah dan ibuku sebagai tebusannya, engkau sungguh mempesona, baik dalam keadaan hidup mahupun setelah meninggal.” Setelah selesai memandikan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dengan air dan daun sidr (bidara), mereka mengeringkannya, kemudian dilakukan apa yang biasa dilakukan terhadap mayit. Kemudian dikenakan pada beliau tiga pakaian, (iaitu) dua pakaian putih dan sehelai pakaian luar (yang terbuat dari kapas dan wol). Selanjutnya Al Abbas memanggil dua orang laki-laki seraya mengatakan: “Salah seorang kalian pergi menemui Abu Ubaidah bin Al Jarrah. Abu Ubaidah biasa membuatkan lubang kubur bagi penduduk Makkah. Dan, seorang lagi pergi menemui Abu Thalhah bin Sahl Al Anshari. Abu Thalhah biasa membuatkan lahad untuk penduduk Madinah.” Kemudian Al Abbas berkata kepada keduanya saat melepas kepergian mereka: “Ya Allah, berilah pilihan bagi Rasul-Mu.” Lalu keduanya pun berangkat, ternyata orang yang bertugas menemui Abu Ubaidah tidak menemukan Abu Ubaidah, sementara orang yang bertugas menemui Abu Thalhah dapat menemui Abu Thalhah. Lalu dia pun datang, kemudian membuatkan lahad untuk Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam.” (Musnad Ahmad, no. 2239)

Dari Ja’far bin Muhammad, dia berkata: “Air ini dulu sebagai air untuk memandikan Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam ketika mereka memandikan beliau setelah wafat, untuk membersihkan tubuh Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, dan Ali pernah meminumnya.” (Musnad Ahmad, no. 2279)

Dari Abu Hurairah dia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa memandikan mayit hendaklah dia mandi.” (Musnad Ahmad, no. 7442, no. 7443)

Dari Abu Hurairah berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa memandikan mayat maka hendaklah dia mandi, dan barangsiapa mengusungnya maka hendaklah dia berwudhu’.” (Musnad Ahmad, no. 9485)

Dari Aisyah berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pernah bersabda: “Barangsiapa yang memandikan mayit kemudian dia menunaikan amanah iaitu dengan tidak menyebarkan aib mayit (aurat yang dia lihat ketika memandikannya), maka dia akan keluar dari dosa-dosanya seperti saat dia dilahirkan ibunya, hendaknya seorang mayit dimandikan oleh orang yang lebih dekat kekerabatanya dengannya jika dia tahu, namun jika dia tidak tahu maka suruhlah orang yang menurut kalian memiliki kewarakan (sifat berhati-hati) dan amanah.” (Musnad Ahmad, no. 23735, no. 23763)

Dari Mihjan bin Al Adra’ bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda di hadapan orang ramai: “Hari Pembebasan, Hari Pembebasan, Hari Pembebasan!” dan mengulanginya tiga kali. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat: “Apakah Hari Pembebasan itu?” Beliau bersabda: “Dajjal akan datang, memanjat dan menetap di atas bukit Habsyi, melihat ke arah Madinah dan bertanya kepada para pengikutnya: ‘Adakah kalian melihat istana putih itu? Itulah masjid Muhammad’.” Kemudian Dajjal akan cuba mendekati kota Madinah dan mencari jalan di setiap sudut. Tetapi malaikat menghalanginya dengan pedang. Dan Dajjal akan sampai ke tanah lapang al-Jurf dan membuat khemah. Madinah akan bergegar sebanyak tiga kali dan akan ada orang munafik lelaki atau wanita keluar untuk menyertai Dajjal. Ini adalah hari pembersihan.” (Syaikh Musthafa al-‘Adawi, Sahih al-Musnad, Hadith al-Fitan, Jilid: 1991, m/s 496)

Dari Mihjan bin Al Adra’ bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berkhutbah kepada manusia seraya bersabda: “Hari Al-Khalash, dan apakah itu hari Al-Khalash? Hari Al-Khalash, dan apakah itu hari Al-Khalash? Hari Al-Khalash, dan apakah itu hari Al-Khalash?” Beliau mengulanginya hingga tiga kali, lalu ditanyakanlah kepada beliau: “Dan apakah itu hari Al-Khalash?” Beliau menjawab: “Iaitu, saat keluarnya Dajjal, lalu dia menaiki gunung Uhud sehingga dia pun melihat kota Madinah. Dia pun berkata kepada para sahabatnya: ‘Tidakkah kalian melihat istana yang putih ini? Ini adalah masjidnya Ahmad (Muhammad).” Kemudian dia mendatangi Madinah, dan dia pun mendapati pada setiap jalannya satu Malaikat yang telah siap dengan hunusan pedangnya. Lalu dia mendatangi Sabhatul Harf (tanah kering di penghujung kota Madinah), kemudian dia memukul-mukul perkhemahan, kubah beserta tempat-tempat duduknya, dengan itu, kota Madinah pun bergetar dengan tiga kali getaran. Sehingga tidak seorang munafik pun baik laki-laki atau perempuan dan tidak juga seorang fasik pun baik laki-laki mahupun perempuan yang tersisa, kecuali semuanya keluar mengikuti Dajjal. Dan hari itulah yang dinamakan Yaumul Khalash (hari pembersihan).” (Musnad Ahmad, no. 18207)

Dari Anas bin Malik mengatakan, Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Dajjal datang hingga singgah di pinggiran Madinah kemudian Madinah bergoncang tiga kali, sehingga setiap kafir dan munafik menemuinya.” (Sahih Bukhari, no. 6591)

Dari Anas Bin Malik berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Dajjal datang dan menginjak bumi selain Makkah dan Madinah, dia mendatangi Madinah dan melihat setiap jalan-jalannya ada barisan malaikat. Lalu Dajjal mendatangi tanah tandus lantas (Dajjal) mendirikan khemahnya sehingga Madinah terjadi goncangan sebanyak tiga kali, hingga setiap orang munafik baik laki-laki dan perempuan menuju kepadanya.” (Musnad Ahmad, no. 12517)

Dari Abu Bakrah dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Ancaman al-Masih ad-Dajjal tak akan memasuki Madinah, sebab ketika itu Madinah mempunyai tujuh pintu yang setiap pintu dijaga oleh dua malaikat.” (Sahih Bukhari, no. 6592, Musnad Ahmad, no. 19545)

Dari Hudzaifah bin Asid Al Ghifari berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihiwasallam mendekati kami dari kamar dan kami sedang memperbincangkan Hari Kiamat. Lalu beliau bersabda: “Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga kalian melihat sepuluh tanda: Terbitnya matahari dari arah barat, munculnya asap, dabbah (munculnya haiwan melata), Ya’juj dan Ma’juj, keluarnya Isa bin Maryam, Dajjal, terjadinya kerosakan di tiga tempat: di barat, di timur dan di negeri Arab, dan api yang keluar dari hujung tanah Adn yang mengiring manusia, dan api tersebut turun bersama mereka di mana mereka turun dan akan beristiraehat bersama mereka sebagaimana mereka berkata.” (Musnad Ahmad, no. 15558)

Dari Abu Qatadah Al Ansari radhiallahu ‘anhu bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pernah ditanya mengenai puasa pada hari Isnin, maka beliau pun menjawab: “Di hari itulah saya dilahirkan, dan pada hari itu pula, wahyu diturunkan atasku.” (Sahih Muslim, no. 1978, Musnad Ahmad, no. 21508)

As-Suhaeli telah menyebutkan bahawa Abbas bin Abdul Muthalib melihat Abu Lahab dalam mimpinya,dan Abbas bertanya padanya: ”Bagaimana keadaanmu?” Abu Lahab menjawab: “Di neraka, cuma setiap Isnin siksaku diringankan kerana aku membebaskan hambaku Tsuwaibah kerana gembiraku atas kelahiran Muhammad.” (Sunan Al-Baihaqi, no. 13701)

Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Iman akan (kembali) menyebar di Madinah sebagaimana ular yang keluar (mencari makan) lalu masuk ke dalam lubangnya (untuk berlindung).” (Sahih Bukhari, no. 1743, Sunan Ibnu Majah, no. 3102, Musnad Ahmad, no. 10036)

Dari Abu Hurairah dia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya iman itu (kembali) masuk pada Madinah, sebagaimana ular masuk di dalam sarangnya.” (Sahih Muslim, no. 210, Musnad Ahmad, no. 7510)

Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Aku diperintahkan (untuk berhijrah) ke suatu tempat yang daya tariknya lebih dominan daripada tempat-tempat lain, iaitu kota Madinah, kota ini membersihklan manusia (yang jahat) sebagaimana alat tempa besi yang membersihkan karat besi.” (Sahih Bukhari, no. 1738)

Dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Aku diperintah untuk hijrah ke suatu negeri yang akan menguasai negeri-negeri lain. Sebahagian orang-orang munafik menamakannya ‘Yatsrib’ (padahal nama sebenarnya adalah) Madinah. Ia akan menghilangkan (para penjahatnya) sebagaimana tukang pandai besi menghilangkan kotoran besi.” (Sahih Muslim, no. 2452)

Dari Aisyah radhiallahu ‘anha dia berkata: “(Lembah) Buthhan berada di atas sungai-sungai dari syurga.” (Al-Jami’ Al-Saghir, hasan)

Dari Ali bin Abi Talib radhiallahu ‘anhu, dia berkata: “Jika kalian melihat bendera-bendera hitam, maka tetaplah bertahan di bumi. Jangan gerakkan tangan-tangan dan kaki-kaki kalian. Kemudian akan muncul suatu kaum yang lemah tidak dihiraukan (rendahan). Hati mereka seperti batangan baja (kaku-keras). Mereka (mengaku) pemegang daulah (negara/kekuasaan). Mereka tidak menepati janji dan kesepakatan. Mereka mengajak kepada kebenaran (al-haq) sedangkan mereka bukan orang yang benar. Nama mereka menggunakan kuniyah (Abu.. Abu..) dan nisbat mereka menggunakan nama daerah. Rambut mereka terurai seperti wanita, hingga mereka berselisih di antara mereka. Kemudian Allah mendatangkan kebenaran kepada siapa yang Dia kehendaki.” (Riwayat Abu Nuaim, Kanz al-Ummal 11/283)

Dari Abu Sa’id Al Khudri dia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Apabila ada dua khalifah yang dibaiah, maka bunuhlah yang paling terakhir dari keduanya.” (Sahih Muslim, no. 3444)

Dari Abu Sa’id Al-Khudri dia berkata: “Ali radhiallahu ‘anhu mengirimkan kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam emas yang masih kotor dengan debu. Beliau kemudian mambahagi-bahagikannya kepada empat orang iaitu Al Aqra’ bin Habis Al Hanzhali, Al Mujasyi’i, Uyainah bin Badr Al Fazari dan Zaid Al Khail Ath Tha`i, kemudian ke salah orang dari bani Nabhan, Alqamah bin Ulatsah Al ‘Amiri dan seorang dari bani Kilab.” Sa’id Al khudri berkata, “Orang-orang Quraisy dan Ansar kemudian marah, mereka mengatakan: “Beliau memberikan kepada tokoh-tokoh penduduk Najd dan membiarkan kita.” Beliau pun bersabda: “Aku hanya melunakkan hati mereka.” Sa’id berkata: “Kemudian datanglah seorang laki-laki yang matanya cekung, berdahi lebar, janggut panjang dan kepala gundul. Laki-laki itu berkata: “Wahai Muhammad, bertaqwalah kamu kepada Allah!” Beliau bersabda: “Siapa yang taat kepada Allah jika aku bermaksiat? Bukankah Allah mempercayaiku untuk menyampaikan amanah kepada penduduk bumi, sementara kalian tidak mempercayaiku?” Sa’id berkata: “Lalu ada seorang lelaki yang memohon izin untuk membunuh laki-laki tersebut, dan aku kira orang itu adalah Khalid bin Al Walid. Namun beliau melarangnya.” Sa’id berkata: “Ketika orang tersebut telah berlalu pergi, beliau bersabda: “Sesungguhnya dari keturunan orang ini akan muncul suatu kaum yang membaca Al-Quran namun tidak melampaui kerongkongannya. Mereka keluar dari Islam sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya. Mereka membunuh orang-orang Islam namun bersikap baik kepada penyembah berhala. Jika aku mendapati mereka, maka aku akan membunuh mereka sebagaimana pembunuhan kaum Aad (kaumnya Nabi Hud).” (Sunan Abu Daud, no. 4136)

Dari Abdullah bin ‘Amru dia berkata: “Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Akan keluar suatu kaum dari arah timur, mereka membaca Al-Quran tetapi tidak pernah melewati kerongkongan mereka, setiap tanduk mereka dipotong maka akan tumbuh tanduk yang baru, sehingga di sisa-sisa mereka itu akan muncul Dajjal.” (Musnad Ahmad, no. 6658)

Dari Ali bin Abi Talib, dia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Al-Mahdi dari (keturunan) kami, iaitu ahlul bait yang Allah memperbaiki (keadaannya) dalam satu malam.” (Sunan Ibnu Majah, no. 4075, Musnad Ahmad, no. 610)

Dari Abdullah bin Mas’ud dia berkata: “Ketika kami berada di sisi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, tiba-tiba seorang pemuda dari Bani Hasyim datang, ketika Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam melihat mereka, maka kedua mata beliau terlihat berbinar-binar dan berubah wajahnya.” Lalu saya bertanya: “Kenapa kami masih melihat di wajah anda ada sesuatu yang kami benci?” Beliau menjawab: “Sesungguhnya kami adalah ahli bait yang Allah memilihkan akhirat buat kami atas dunia. Dan sungguh, sepeninggalku nanti ahli baitku akan menemui musibah, bencana dan pengusiran, sehingga suatu kaum dari timur datang dengan membawa bendera-bendera hitam, mereka meminta (diterapkannya) kebaikan namun ditolak. Kemudian mereka berperang dan mendapatkan kemenangan, akhirnya mereka diberi apa yang mereka minta, lalu kaum tersebut tidak mahu menerima sehingga mereka menyerahkan urusan tersebut kepada seorang laki-laki dari ahli baitku, lantas dia memenuhinya dengan keadilan sebagaimana (sebelumnya) bumi dipenuhi dengan kejahatan. Barangsiapa dari kalian mendapatinya, maka berbaiahlah walau dalam keadaan merangkak di atas salju.” (Sunan Ibnu Majah, no. 4072)

Daripada Ibnu Umar radhiallahu ‘anhuma bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam sambil memegang tangan Ali bin Abi Talib, beliau bersabda: “Akan keluar dari sulbi ini seorang pemuda yang memenuhi bumi ini dengan keadilan. Maka apabila kamu menyakini demikian itu hendaklah bersama pemuda Bani Tamim itu. Sesungguhnya dia datang dari sebelah Timur dan dialah pemegang panji-panji Al-Mahdi.” (Riwayat At-Thabrani)

Dari Tsauban radhiallahu ‘anhu, dia berkata, telah bersabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam: “Akan datang panji-panji hitam (kekuasaan) dari sebelah Timur, seolah-olah hati mereka (pendukung-pendukung) umpama kepingan-kepingan besi (jiwa berani). Barangsiapa mendengar tentang mereka, hendaklah datang kepada mereka dan berbaiahlah kepada mereka sekalipun merangkak di atas salji.” (Riwayat Abu Nu’aim)

Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Nanti akan keluar seorang yang dipanggil “Sufyani” dari tengah Damsyik. Kebanyakan yang mengikut mereka ialah dari kabilah Kalb. Dia akan membunuh orang sehingga membelah perut perempuan dan membunuh kanak-kanak. Maka berhimpunlah kabilah Qais untuk menentang mereka. Kabilah Qais dikalahkan sehingga tidak tinggal seorang pun dari mereka. Ketika itu keluar seorang dari ahli baitku di Harrah. Berita kemunculannya akan sampai kepada Sufyani maka Sufyani dan bala tenteranya pergi untuk menyerangnya. Di satu padang pasir mereka ditelan oleh bumi dan tidak terselamat seorang pun dari mereka kecuali seorang yang menceritakan tentang mereka.” (Mustadrak Al-Hakim, hadith ini sahih mengikut syarat Al-Bukhari dan Muslim tetapi mereka berdua tidak mengemukakan di dalam kitab masing-masing)

Dari Muhammad bin Ali katanya: “Sesungguhnya Al-Mahdi kita itu mempunyai dua tanda yang tidak pernah terjadi semenjak Allah Taala menjadikan langit dan bumi. Bulan gerhana pada malam pertama bulan Ramadhan, kemudian matahari pula gerhana pada pertengahan bulan Ramadhan itu. Kedua-dua tanda ini tidak pernah berlaku semenjak Allah Taala menjadikan langit dan bumi.” (Sunan Ad-Daraqutni)

Nua’im bin Hammad meriwayatkan daripada Ibnu Mas’ud radhiallahu ‘anhu katanya: “Bila terhenti perdagangan dan jalan-jalan fitnah banyak berlaku, akan keluarlah tujuh orang ulama’ dari pelusuk dunia yang berlainan (tempatnya) dengan tidak berjanji. Setiap orang dari mereka dibaiahkan oleh tiga ratus dan belasan orang lelaki sehinggalah mereka berjumpa di Makkah. Maka bertemulah tujuh orang itu. Sebahagian mereka bertanya kepada sebahagian yang lain: “Apakah yang membuatkan kamu datang ke sini?” Mereka berkata: “Kami datang mencari orang yang sepatutnya fitnah-fitnah ini tenang di tangannya dan Konstantiniyyah akan ditaklukinya. Kami mengenalinya dengan namanya, nama ayahnya, nama ibunya dan tenteranya. Maka ketujuh orang ulama’ itu bersepakat di atas perkara tersebut. Mereka pun mencarinya dan menemuinya di Makkah. Mereka berkata kepadanya: “Engkaulah fulan bin fulan?” Dia menjawab: “Tidak, bahkan saya adalah daripada Ansar.” Sehinggalah dia melepaskan diri dan lari daripada mereka. Tujuh orang ulama’ itu pun menggambarkan sifat-sifatnya kepada orang-orang yang mengetahui tentangnya dan mengenalinya, maka dikatakan: “Itulah orang yang kamu cari! Dia sudah pergi ke Madinah.” Mereka pun pergi mencarinya di Madinah tetapi dia melarikan diri pula. Mereka datang pula ke Makkah mencarinya dan menemuinya lalu berkata: “Engkau fulan bin fulan? Ibumu fulanah binti fulan? Padamu ada tanda begini begini, engkau telah melarikan diri daripada kami sekali. Sekarang hulurkanlah tanganmu untuk kami berbaiah denganmu.” Dia berkata: “Aku bukan orang yang kamu cari itu!” Sehingga dia melarikan diri daripada mereka. Mereka mencarinya semula di Madinah, dia pula datang ke Makkah. Kemudian mereka menemuinya di Makkah dekat rukun (Hajar Aswad) dan Maqam (Ibrahim). Mereka pun berkata kepadanya: “Engkaulah tanggung dosa kami dan darah-darah kami dipikul olehmu jika engkau tidak hulurkan tanganmu untuk kami berbaiah denganmu. Ini tentera-tentera Sufayani telah pun menghadap untuk mencari kita. Mereka dipimpin oleh seorang lelaki daripada Hiram.” Maka dia pun duduk di antara rukun dan Makam Ibrahim serta menghulurkan tangan lalu dibaiahkan kepadanya. Ketika itu Allah campakkan perasaan kasih sayang kepadanya di dalam hati manusia dan dia pun bersama golongan yang bagaikan singa-singa di waktu siang dan bagaikan rahib-rahib di waktu malam.” (Ibid, jilid 2, m/s 72)

Dari Anas bin Malik dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Ada seorang hamba di neraka Jahannam yang selama seribu tahun berseru ‘Wahai Yang Maha Pengasih! Wahai Yang Maha Pemberi!’ Maka Allah Azza Wa Jalla berfirman kepada Jibril ‘alaihissalam: “Pergilah dan datangkan kepada-Ku hamba-Ku yang berseru ini.” Jibril berangkat dan mendapati penduduk neraka dalam keadaan menelungkupkan wajahnya sembari menangis. Lalu Jibril kembali kepada Rabbnya dan memberitahu-Nya. Maka (Allah Azza Wa Jalla) berfirman: “Datangkan kepada-Ku hamba-Ku ini, sesungguhnya dia berada di tempat sedemikian”, maka (Jibril ‘alaihissalam) membawanya dan meletakkannya di depan Rabbnya Azza Wa Jalla, kemudian (Allah Azza Wa Jalla) berfirman kepadanya: “Wahai hamba-Ku bagaimana kamu di tempatmu dan ruang istirehatmu?” Maka dia menjawab: “Wahai Rabbku, saya berada di seburuk-buruk tempat dan seburuk-buruk ruang istirehat, maka (Allah Azza Wa Jalla) berfirman (kepada Jibril ‘alaihissalam): “Kembalikan hamba-Ku.” Maka (sang hamba) menyatakan protesnya: “Wahai Rabbku, sesungguhnya saya tidak berharap saat saya telah Engkau keluarkan, lalu dikembalikan lagi (ke neraka).” (Allah Azza Wa Jalla) kemudian berfirman: “Biarkanlah hamba-Ku ini.” (Musnad Ahmad, no. 12931)

Dari Abu Hurairah dia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya adalah haram untuk merosak hartanya, harga dirinya serta darahnya. Cukuplah seorang muslim itu dikatakan buruk jika dia menghina saudaranya sesama muslim.” (Sunan Abu Daud, no. 4238)

Dari Abu Hurairah dia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa menzinai isteri atau hamba orang lain maka dia bukan dari golonganku.” (Sunan Abu Daud, no. 4502)

Dari Abu Hurairah dia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Bukan dari golongan kami orang yang menipu seorang wanita agar memusuhi suaminya (merosak hubungan), atau seorang budak agar memusuhi tuannya.” (Sunan Abu Daud, no. 1860)

Dari Abu Hurairah dia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa merosak seorang pembantu atas hak tuannya maka dia bukan dari golongan kami, dan barangsiapa merosak seorang perempuan atas hak suaminya maka dia bukan dari golongan kami.” (Musnad Ahmad, no. 8792)

Dari Abu Hurairah dia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Telah dipaparkan kepadaku tiga golongan yang akan masuk syurga pertama kali dan dan tiga golongan yang akan masuk neraka pertama kali. Ada pun yang pertama kali masuk syurga adalah; orang yang mati syahid, budak yang bagus ibadahnya dan patuh pada tuannya, serta orang miskin yang mempunyai tanggungan keluarga dan dia menahan dirinya untuk meminta-minta. Sedangkan tiga golongan yang pertama kali akan masuk neraka adalah; pemimpin yang kejam, orang kaya yang banyak harta namun tidak memberikan hak hartanya, serta orang fakir yang sombong.” (Musnad Ahmad, no. 9128, no. 9815)

Dari Utbah bin Abdu As Sulami bahawa dia mendengar Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa meninggal.” Dan Hasan berkata: “Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tidaklah seorang laki-laki muslim memiliki tiga orang anak yang meninggal dunia sebelum baligh, kecuali mereka akan menjemputnya dari lapan pintu syurga, dari pintu mana saja yang dia kehendaki.” (Musnad Ahmad, no. 16981, no. 16986)

Dari Yazid bin Mu’awiyah berkata, bahawa dia bertemu Abu Dzar yang sedang menuntun untanya, sementara pada leher unta tersebut tergantung sebuah geriba. Aku bertanya: ‘Wahai Abu Dzar, ceritakanlah apa yang kau dengar dari Rasulullah!’ Dia berkata: “Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tiada seorang suami isteri yang Muslim ditinggal mati oleh tiga orang anaknya yang belum berumur baligh, kecuali Allah akan memasukkannya ke dalam syurga kerana kasih sayangnya kepada mereka. Dan tidaklah seorang Muslim menginfakkan sepasang dari hartanya di jalan Allah kecuali para malaikat penjaga syurga akan berebut untuk menerimanya.” Yazid menyebutkan: “Kecuali Allah akan memasukan keduanya ke dalam syurga dengan keutamaan kasih sayang-Nya kepada mereka.” (Musnad Ahmad, no. 20480)

Dari Abu Ubaidah bin Abdullah dari ayahnya dia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa ditinggal mati tiga anaknya yang belum mencapai baligh, mereka akan menjadi benteng baginya yang akan membentengi dari neraka.” Abu Ad-Darda’ berkata: “Aku telah ditinggal mati dua anak.” Beliau menjawab: “Dan dua anak juga.” Ubai bin Ka’Ab Abu Al-Mundzir pemimpin pembaca Al Quran berkata: “Aku telah ditinggal mati satu anak saja.” Beliau menjawab: “Dan satu anak juga tetapi hal itu terjadi pada pertama kali musibah.” (Musnad Ahmad, no. 3870)

Dari Hanzhalah Al-Usayyidi (salah seorang juru tulis Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam) dia berkata: “Saya pernah berjumpa dengan Abu Bakar dan dia berkata kepada saya: ‘Bagaimanakah keadaanmu ya Hanzhalah?’ Saya (Hanzhalah) menjawab: ‘Hanzhalah telah menjadi orang munafik.’ Abu Bakar terperanjat seraya berkata: ‘Subhanallah, apa maksud ucapanmu tadi hai Hanzhalah?’ Saya menjawab: ‘Ketahuilah olehmu hai Abu Bakar, ketika kami berada di sisi Rasulullah, beliau sering mengingatkan kami tentang siksa neraka dan nikmat syurga hingga seolah-olah kami melihatnya dengan mata kepala kami sendiri. Akan tetapi, ketika kami keluar dari sisi Rasulullah, maka kami pun berlaku kasar dan jahat kepada isteri dan anak-anak kami serta sering melakukan perbuatan yang tidak berguna. Jadi, kami ini sering lengah.’ Abu Bakar berkata: ‘Demi Allah, kami juga sering berbuat seperti itu hai Hanzhalah.’ Kemudian saya dan Abu Bakar pergi menuju ke rumah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Sesampainya di sana, saya berkata: ‘Ya Rasulullah, Hanzhalah telah menjadi munafik.’ Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bertanya: ‘Apa maksudmu hai Hanzhalah?’ Saya meneruskan ucapan saya: ‘Ya Rasulullah, ketika saya berada di sisi engkau, kemudian engkau menerangkan kepada saya tentang siksa neraka dan nikmat syurga, seolah-olah saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Akan tetapi, ketika saya telah keluar dari sisi engkau, maka saya pun berlaku kasar kepada isteri dan anak-anak saya serta sering melakukan perbuatan yang tidak berguna. Jadi saya sering bersikap lengah.’ Mendengar pernyataan tersebut, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: ‘Demi Zat yang jiwaku ditangan-Nya, sungguh jika kamu senantiasa menetapi apa yang kamu lakukan ketika kamu berada di sisiku dan ketika kamu berzikir, nescaya para malaikat akan berjabat tangan denganmu dalam setiap langkah dan perjalananmu. Tetapi, tentunya yang demikian itu dilakukan sedikit demi sedikit (dari waktu ke waktu, secara berkala, tidak secara terus).’ Beliau mengulangi kata-kata itu tiga kali.” (Sahih Muslim, no. 4937, Sunan Ibnu Majah, no. 4229, Musnad Ahmad, no. 16949)

Dari Qais dia berkata: “Saya pernah bertanya kepada Ammar: ‘Bagaimanakah pendapatmu tentang peperangan melawan Ali? Atau, bagaimana pesan Rasulullah yang telah disampaikan kepadamu?’ Ammar menjawab: ‘Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam tidak pernah menyampaikan pesan kepada kami suatu pesan yang tidak beliau sampaikan juga kepada semua orang.’ Saya diberitahu oleh Hudzaifah dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam beliau bersabda: ‘Di kalangan sahabatku ada dua belas orang munafik. Di antara mereka ada lapan orang yang tidak akan masuk syurga hingga ada seekor unta yang dapat masuk ke dalam lubang jarum. Lapan orang di antara mereka pasti akan tertimpa Dubailah, sedangkan yang empat lagi aku tidak hafal apa yang dikatakan Syu’bah tentang mereka’.” (Sahih Muslim, no. 4983, no. 4984)

Dari Ibnu Abbas bahawa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa memiliki dua saudara perempuan, kemudian berlaku baik dalam memelihara mereka selama mereka berdua bergaul dengannya, maka dia akan masuk syurga bersama keduanya.” Sedang Muhammad bin Ubaid berkata: “Dia dikurnia dua orang puteri, kemudian berlaku baik dalam memeliharanya selama keduanya masih dalam pengawasannya, kecuali Allah akan memasukkannya kedalam syurga.” (Musnad Ahmad, no. 2000)

Dari Urwah bin Zubair bahawa Aisyah isteri Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam telah menceritakan kepadanya, katanya: “Seorang wanita bersama dua anaknya pernah datang kepadaku, dia meminta (makanan) kepadaku, namun aku tidak memiliki sesuatu yang dapat dimakan melainkan satu buah kurma, kemudian aku memberikan kepadanya dan membahagi untuk kedua anaknya, setelah itu wanita tersebut berdiri dan beranjak keluar, tiba-tiba Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam datang dan aku pun memberitahukan peristiwa yang baru aku alami, beliau bersabda: “Barangsiapa yang diuji sesuatu kerana anak-anak perempuannya lalu dia berlaku baik terhadap mereka, maka mereka akan melindunginya dari api neraka.” (Sahih Bukhari, no. 5536, Sahih Muslim, no. 4763, Sunan At-Tirmidzi, no. 1838, hasan sahih, Musnad Ahmad, no. 23433)

Dari Uqbah bin Amir berkata: “Saya mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa memiliki tiga orang anak perempuan, lalu dia dapat bersabar dalam mengurusi mereka, memberinya makan, minum serta pakaian kepada mereka dari usaha kerasnya, maka mereka akan menjadi penghalang baginya dari api neraka di hari Kiamat kelak.” (Sunan Ibnu Majah, no. 3659, Musnad Ahmad, no. 16762)

Dari Auf bin Malik bahawa Rasulullah shallalahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tidaklah seorang hamba muslim memiliki tiga anak perempuan lalu menafkahi mereka hingga mereka menikah atau meninggal dunia melainkan mereka akan menjadi penghalangnya dari neraka.” Seorang wanita bertanya: “Wahai Rasulullah, atau dua anak perempuan?” Rasulullah shallalahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Atau dua anak perempuan.” (Musnad Ahmad, no. 22881)

Dari Aisyah radhiallaahu ‘anha, dia berkata: “Orang-orang Habsyah pernah masuk ke dalam masjid untuk bermain, lantas Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam memanggilku: “Wahai Humaira (ertinya: yang pipinya kemerah-merahan), apakah engkau ingin melihat mereka?” (Riwayat An-Nasa’i dalam Al-Kubra, 5:307)

Dari Wahsyiy bin Harb bahawa para sahabat Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami makan dan tidak merasa kenyang.” Beliau bersabda: “Kemungkinan kalian makan sendiri-sendiri.” Mereka menjawab: “Ya.” Beliau bersabda: “Hendaklah kalian makan secara bersama-sama, dan sebutlah nama Allah, maka kalian akan diberi berkat padanya.” Abu Daud berkata: “Apabila engkau berada pada sebuah pesta kemudian dihidangkan makan malam, maka janganlah engkau memakannya hingga pemilik rumah mengizinkanmu.” (Sunan Abu Daud, no. 3272)

Dari Anas bin Malik bahawa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Permisalan para ulama’ di bumi seperti bintang-bintang di langit, digunakan sebagai petunjuk dalam kegelapan daratan dan lautan. Jika bintang-bintang itu hilang, dikhuatirkan orang-orang yang mencari petunjuk menjadi sesat.” (Musnad Ahmad, no. 12139)

Dari Jabir bin Abdullah bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Jauhilah perbuatan aniaya kerana aniaya adalah mendatangkan kegelapan pada hari Kiamat. Berhati-hatilah dengan kebakhilan kerana hal itu telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian, hal itu telah membawa mereka kepada pertumpahan darah dan menghalalkan segala yang diharamkan.” (Musnad Ahmad, no. 13937)

Dari Abdullah bin ‘Amru berkata: “Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “sesungguhnya Allah menciptakan makhluk-Nya kemudian dijadikanlah mereka dalam keadaan kegelapan, lalu Dia mengambil cahaya-Nya dengan sekehendak-Nya kemudian dilemparkan kepada mereka, cahaya itu akan mengenai bagi yang dikehendaki-Nya, dan tidak akan mengenai bagi yang tidak dikehendaki-Nya. Bagi yang mendapatkan cahaya pada hari itu, dia akan mendapatkan petunjuk, dan bagi yang tidak mendapatkan cahaya pada hari itu, dia akan tersesat. Maka itu yang aku katakan bahawa pena Allah telah kering dengan apa yang telah ditentukan.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 2566, hasan, Musnad Ahmad, no. 6559)

Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu, dia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Orang-orang yang berjalan menuju masjid dalam kegelapan malam, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah.” (Sunan Ibnu Majah, no. 771)

Dari Tsauban bin Bajdad, budak Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, dia berkata: “Aku pernah berdiri di dekat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, tiba-tiba datanglah salah seorang rahib dari orang-orang Yahudi seraya berkata: ‘Semoga keselamatan tercurah atasmu wahai Muhammad. Maka aku pun mendorongnya dengan keras hingga dia hampir saja terjungkal kerananya.’ Lantas dia bertanya: ‘Kenapa kamu mendorongku?’ Aku menjawab: ‘Tidak bolehkah kamu memanggilnya dengan panggilan Rasulullah?’ Rahib Yahudi itu menjawab: ‘Cukuplah kami memanggilnya dengan nama yang diberikan keluarganya kepadanya.’ Lantas Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berkata: ‘Namaku ialah Muhammad, nama yang diberikan keluargaku kepadaku.’ Yahudi itu berkata: ‘Aku datang untuk bertanya beberapa pertanyaan kepadamu.’ Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam kembali bertanya: ‘Adakah sesuatu yang bermanfaat bagimu jika aku berbicara denganmu.’ Dia menjawab: ‘Aku akan mendengarkan dengan kedua telingaku ini.’ Lalu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam membuat garis-garis ke tanah dengan tongkat yang ada di tangan beliau seraya berkata: ‘Bertanyalah!’ Yahudi itu berucap: ‘Hari ketika bumi diganti dengan bumi dan langit yang lain… (Ibrahim, ayat 48), kala itu manusia berada di mana?’ Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menjawab: ‘Mereka berada dalam kegelapan di bawah sirat (jambatan).’ Dia bertanya: ‘Lalu siapakah orang yang pertama diizinkan untuk menyeberangi jambatan itu?’ Beliau menjawab: ‘Orang-orang fakir dari kaum Muhajirin.’ Yahudi itu bertanya lagi: ‘Apa hidangan istimewa bagi mereka ketika memasuki syurga?’ Beliau menjawab: ‘Organ yang paling bagus dari hati ikan hiu.’ Dia bertanya lagi: ‘Setelah itu hidangan apa lagi yang diberikan untuk mereka?’ Beliau menjawab: ‘Mereka disembelihkan sapi syurga yang dimakan dari sisi-sisinya.’ Dia bertanya lagi: ‘Apa minuman mereka?’ Beliau menjawab: ‘Minuman yang diambil dari mata air yang bernama Salsabila.’ Dia berkata: ‘Kamu benar.’ Kemudian dia melanjutkan ucapannya: ‘Aku juga datang untuk mengajukan beberapa pertanyaan yang jawabannya tidak diketahui seorang pun di muka bumi ini kecuali seorang Nabi atau seorang atau dua orang lelaki saja.’ Beliau berkata: ‘Apakah akan memberikan manfaat kepadamu jika aku menjawabnya?’ Dia menjawab: ‘Aku akan mendengarkannya dengan kedua telingaku.’ Dia berkata: ‘Aku datang dengan sebuah pertanyaan mengenai anak.’ Beliau menjawab: ‘Air mani seorang lelaki berwarna putih dan air mani seorang wanita berwarna kuning, jika keduanya menyatu lalu air mani si lelaki mendahului atas air mani wanita maka janin itu akan berkelamin laki-laki dengan izin Allah. Namun jika air mani wanita mendahului atas air mani si lelaki maka janin itu akan berkelamin wanita dengan izin Allah.’ Yahudi itu berkata: ‘Kamu benar, dan kamu memang benar-benar seorang Nabi.’ Lalu lelaki Yahudi itupun beranjak pergi. Setelah itu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: ‘Sungguh aku pernah ditanya seseorang tentang pertanyaan yang dia juga menanyakannya kepadaku, dan aku sama sekali tidak tahu jawabannya sampai Allah memberitahukannya kepadaku.’ (Sahih Muslim, no. 473)

Dari Ibnu Abbas, dia berkata: “Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam berdoa minta perlindungan untuk Hasan dan Husain, beliau membaca:
أُعِيذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ
“Aku memohon perlindungan kepada Allah untuk kalian berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, dari setiap kejahatan syaitan dan binatang berbisa yang mematikan, dan dari setiap mata yang hasad.” Kemudian beliau bersabda: “Dahulu bapa kalian (Ibrahim) juga pernah minta perlindungan dengan keduanya untuk anaknya, Ismail dan Ishaq.” Abu Daud berkata: “Ini adalah dalil bahawa Al-Quran bukanlah makhluk.” (Sunan Abu Daud, no. 4112)

Dari Aisyah radhiallahu ‘anha, dia berkata: “Tiadalah seseorang dari kami (para isteri Nabi) kecuali hanya memiliki satu baju yang dipakai ketika mengalami haid. Jika baju tersebut terkena darah haid, ia dibasahi dengan air ludahnya lalu membersihkanya dengan kukunya.” (Sahih Bukhari, no. 301, Sunan Abu Daud, no. 304)

Dari Asma’ binti Abu Bakar As-Siddiq bahawa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam pernah mengerjakan solat gerhana, maka beliau berdiri dan dipanjangkan (lama) berdirinya, kemudian rukuk maka dipanjangkannya rukuk, kemudian berdiri lagi dan dipanjangkan berdirinya, kemudian rukuk maka dipanjangkannya rukuk, kemudian bangkit (dari rukuk), kemudian sujud dan memanjangkan sujudnya, kemudian mengangkat (kepala dari sujud), kemudian sujud dan memanjangkan sujudnya, kemudian berdiri lagi dan memanjangkan berdirinya, kemudian rukuk maka dipanjangkannya rukuk, kemudian berdiri (bangkit dari rukuk) dan dipanjangkan berdirinya, kemudian rukuk maka dipanjangkannya rukuk, kemudian bangkit (dari rukuk), kemudian sujud maka dipanjangkannya sujud, kemudian mengangkat (kepala dari sujud), lalu sujud dan dipanjangkannya sujud, selesai salam beliau bersabda: “Telah didekatkan syurga kepadaku hingga seandainya aku dibenarkan (berani) untuk mengambilnya tentu aku akan bawakan kepada kalian kurma dari kurma-kurma di dalamnya. Dan didekatkan juga neraka kepadaku hingga aku berkata: ‘Wahai Rabb, aku bersama mereka. Tiba-tiba aku melihat seorang wanita’.” Aku (Nafi’, yakni perawi) menduga beliau mengatakan: “Dicakar-cakar oleh seekor kucing.” Aku bertanya: “Apa yang menyebabkan demikian?” Mereka menjawab: “Wanita tersebut menahan kucing tersebut hingga mati kelaparan kerana dia tidak memberinya makan atau membiarkan kucing tersebut pergi mencari makan.” Nafi’ berkata: “Aku menduga beliau mengatakan: ‘Mencari makan dari serangga di permukaan tanah’.” (Sahih Bukhari, no. 703, Sunan Ibnu Majah, no. 1255, Musnad Ahmad, no. 25724)

Dari Anas bin Malik, dia berkata: “Suatu ketika Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam berada di tempat isterinya, lalu salah seorang Ummahatul Mukminin mengirimkan hidangan berisi makanan. Maka isteri Nabi yang beliau ketika itu sedang berada di rumahnya memukul piring yang berisi makanan, maka beliau pun segera mengumpulkan makanan yang terjatuh ke dalam piring, lalu beliau bersabda: “Ibu kalian rupanya sedang terbakar cemburu.” Kemudian beliau menahan sang khadim (pembantu) hingga didatangkan piring yang berasal dari rumah isteri yang beliau pergunakan untuk bermukim. Lalu beliau menyerahkan piring yang bagus kepada isteri yang piringnya pecah, dan membiarkan piring yang pecah di rumah isteri yang telah memecahkannya.” (Sahih Bukhari, no. 4824)

Dari Uthman bin Mauhab, dia berkata: “Seorang laki-laki pernah pergi Haji, kemudian dia melihat orang-orang sedang duduk-duduk, lalu dia berkata: “Siapakah yang sedang duduk-duduk itu?” Mereka menjawab: “Mereka adalah orang-orang Quraisy.” Laki-laki itu bertanya lagi: “Siapakah syaikh itu?” Mereka menjawab: “Dia adalah Ibnu Umar.” Lantas dia mendatangi Ibnu Umar seraya berkata: “Aku ingin bertanya kepadamu tentang sesuatu, oleh kerana itu, jelaskanlah kepadaku.” Laki-laki itu berkata: “Aku nasihatkan kepadamu demi kesucian rumah ini (Kaabah), apakah kamu tahu bahawa Uthman bin Affan lari dari perang Uhud?” Ibnu Umar menjawab: “Ya.” Orang itu bertanya lagi: “Apakah kamu juga tahu bahawa dia tidak ikut perang Badar?” Ibnu Umar menjawab: “Ya.” Orang itu bertanya lagi: “Apakah kamu juga tahu bahawa dia tidak hadir dan tidak ikut Bai’ah Ar-Ridhwan?” Ibnu Umar menjawab: “Ya”. Orang itu berkata: “Allahuakbar.” Kemudian Ibnu Umar berkata: “Ke marilah, aku akan menjelaskan semua yang kamu tanyakan kepadaku! Mengenai larinya Uthman pada perang Uhud, sungguh aku bersaksi bahawa Allah telah memaafkan dan mengampuninya. Sedangkan tidak ikutnya dia pada perang Badar, sebab ketika itu dia sedang merawat puteri Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam yang sedang sakit, dimana Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda kepadanya: “Kamu mendapat pahala dan bahagian sebagaimana mereka yang ikut perang Badar.” Sedangkan tidak hadirnya dia saat Bai’ah Ar-Ridhwan, sungguh seandainya ada orang lain di kota Makkah yang lebih mulia dari Uthman bin Affan, tentu beliau shallallahu ‘alaihi wasallam akan mengutusnya untuk menggantikan posisi Uthman. Namun Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mengutus Uthman, sementara peristiwa Bai’ah Ar-Ridhwan terjadi setelah Uthman berangkat menuju Makkah, Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda dengan membuka telapak tanganya yang kanan: “Ini tangannya Uthman”, lalu beliau menggenggamkan telapak tagannya yang kanan ke telapak tangan kiri, lalu bersabda: “Ini untuk Uthman.” Kemudian Ibnu Umar berkata kepada orang itu: “Sekarang pergilah kamu dengan membawa keterangan tadi.” (Sahih Bukhari, no. 3759, Sunan At-Tirmidzi, no. 3639, hasan sahih)

Dari Khabbab bin Al-Arat, dia berkata: “Kami mengadu kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam ketika beliau sedang berbantalkan kain selimut beliau di bawah naungan Kaabah: “Tidakkah tuan memohon pertolongan buat kami? Tidakkah tuan berdoa memohon kepada Allah untuk kami?” Beliau bersabda: “Ada seorang laki-laki dari ummat sebelum kalian (ditangkap), maka digalikan lubang untuknya dan dia diletakkan di dalamnya, lalu diambil gergaji, kemudian diletakkan gergaji itu di kepalanya lalu dia dibelah menjadi dua bahagian namun hal itu tidak menghalanginya dari agamanya. Dan ada yang disisir kulitnya dengan besi hingga tinggal tulangnya, namun hal itu tidak menghalanginya dari agamanya. Demi Allah, sungguh urusan (Islam) ini akan sempurna hingga ada seorang yang mengenderai kuda berjalan dari Sana’a menuju Hadramaut dan tidak ada yang ditakutinya melainkan Allah atau (tidak ada) kekhuatiran kepada serigala atas kambingnya. Akan tetapi kalian sangat tergesa-gesa.” (Sahih Bukhari, no. 3343, Musnad Ahmad, no. 25959)

Dari Ibnu Abbas radhiallahu ‘anhuma, dia berkata: “Allah sangat murka kepada seseorang yang telah dibunuh oleh Nabi shallallahu ‘alahi wasallam (yang berperang) di jalan Allah dan Allah sangat murka kepada suatu kaum yang telah membuat wajah Nabiyullah shallallahu ‘alahi wasallam berdarah.” (Sahih Bukhari, no. 3766)

Dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Allah sangat marah terhadap suatu kaum yang melakukan perbuatan ini terhadap Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam.” Dan ketika itu beliau sambil menunjuk taringnya yang patah. Dan beliau juga bersabda: “Allah sangat murka terhadap orang yang dibunuh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dalam perang fi sabilillah ‘Azza Wa Jalla.” (Sahih Muslim, no. 3348)

Dari Sahal bin Sa’ad, dia berkata: “Demi Allah, sungguh aku telah mengetahui orang yang telah mengubati luka Rasulullah shallallahu ‘alahi wasallam, orang yang menuangkan air, dan dengan apa beliau diubati.” Dia melanjutkan: “Fatimah, puteri Rasulullah shallallahu ‘alahi wasallam yang telah mencuci (luka beliau), sementara Ali bin Abu Talib menuangkan air dengan menggunakan perisai, ketika Fatimah melihat darah semakin mengalir deras, dia terus mengambil potongan tikar dan membakarnya, setelah itu dia menempelkan (abu bekas pembakaran tersebut) pada luka beliau hingga darahnya terhenti, pada waktu itu gigi seri beliau patah, wajah beliau terluka dan topi baja beliau pecah.” (Sahih Bukhari, no. 3767)

Dari Sahal bin Sa’ad bahawa dia ditanya oleh seseorang mengenai luka yang pernah diderita Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dalam pertempuran Uhud, maka dia menjawab: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam terluka, gigi taringnya patah, dan topi baja yang beliau kenakan juga pecah. Lalu Fatimah binti Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam membersihkan darah beliau, sedangkan Ali menyiramkan air dari perisai. Ketika Fatimah melihat darah semakin bertambah banyak keluar, dia mengambil potongan pelepah kurma lalu dia bakar hingga menjadi abu, kemudian abu tersebut diletakkan di atas luka beliau hingga darahnya berhenti keluar.” (Sahih Muslim, no. 3345, Sunan Ibnu Majah, no. 3455)

Dari Sahal bin Sa’ad As Sa’idi, dia berkata: “Sungguh saya mengetahui kejadian pada waktu Perang Uhud, siapa yang melukai wajah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dan siapa yang membuat darah pada luka di wajah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berhenti dan yang mengubatinya, serta siapa pula yang membawa air dengan menggunakan perisai dan dengan apa lukanya diubati hingga berhenti mengalirkan darah.” Sahal melanjutkan: “Ada pun orang yang membawa air di dalam perisai adalah Ali dan yang mengubati lukanya adalah Fatimah. Dia membakar potongan tikar usang ketika (melihat) darahnya tidak juga berhenti mengalir, lalu meletakkan abunya pada luka tersebut, setelah itu lukanya pun mengering.” (Sunan Ibnu Majah, no. 3456)

Dari Anas radhiallahu ‘anhu, dia berkata: “Ketika perang Uhud, orang-orang lari dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam sedangkan Abu Talhah tetap bertahan dekat Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam untuk melindungi beliau dengan perisainya. Abu Talhah adalah seorang yang ahli memanah yang apabila (panahnya) mengenai sasaran akan menembus kulit. Pada perang itu dia telah mematahkan dua atau tiga anak panah kerana sangat kuatnya bidikannya. Ada seorang laki-laki lalu di hadapannya dengan membawa sarung anak panah dan berkata: “Berikan ini kepada Abu Talhah.” Maka Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam mendongakkan kepala beliau melihat keberadaan musuh, maka Abu Talhah berkata: “Wahai Nabi Allah, demi ayah dan ibuku sebagai tebusan, janganlah tuan mendongakkan kepala sebab boleh jadi ada panah musuh yang akan mengenai tuan. Cukup aku saja sebagai taruhannya.” Anas berkata: “Sungguh aku melihat Aisyah binti Abu Bakar dan Ummu Sulaim, keduanya mengangkat pakaiannya setinggi mata kakinya sehingga terlihat perhiasan yang ada pada betisnya. Keduanya membawa kendi-kendi air untuk memberi minum kepada mulut-mulut dari orang yang terluka. Sementara itu pedang musuh telah mengenai badan Abu Talhah dua atau tiga kali.” (Sahih Bukhari, no. 3527)

Dari Atha bin Yasar bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Jika seorang hamba sakit, Allah Ta’ala mengirim kepadanya dua orang Malaikat seraya berfirman: “Lihatlah apa yang dia katakan terhadap para penjenguknya.” Jika dia bertahmid dan memuji Allah,  maka mereka berdua akan mengangkatnya ke hadapan Allah ‘Azza Wajalla -dan Dia Maha Tahu-, lalu Allah berfirman: “Aku berjanji kepada hamba-Ku, jika Aku mewafatkannya, maka Aku akan memasukkan dia ke syurga. Jika Aku menyembuhkannya, nescaya Aku akan mengganti untuknya daging yang lebih baik dari dagingnya, dan darah yang lebih baik dari darahnya. Dan Aku akan ampuni keburukan-keburukan dirinya.” (Muwatha’ Malik, no. 1475)

Dari Mu’adz bin Jabal bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam memegang tangannya dan bersabda: “Wahai Mu’adz, demi Allah, aku mencintaimu.” Kemudian beliau bersabda: “Aku wasiatkan kepadamu wahai Mu’adz, janganlah engkau tinggalkan setiap selesai solat untuk mengucapkan:
اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ
“Ya Allah, bantulah aku untuk berzikir dan bersyukur kepada-Mu serta beribadah kepada-Mu dengan baik.” (Sunan Abu Daud, no. 1301, Sunan An-Nasa’i, no. 1286)

Dari Abu Hurairah bahawa ada seorang lelaki berkata: “Wahai Rasulullah, ada seorang wanita yang terkenal dengan banyak solat, puasa dan sedekah, hanya saja dia menyakiti tetangganya dengan lisannya.” Maka beliau bersabda: “Dia di neraka.” Lelaki itu berkata: “Wahai Rasulullah, ada seorang wanita yang terkenal dengan sedikit puasa, sedekah dan solatnya, dia hanya bersedekah dengan sepotong keju, tetapi dia tidak menyakiti tetangganya dengan lisannya.” Maka beliau bersabda: “Dia di syurga.” (Musnad Ahmad, no. 9298)

Dari Abdullah bin Amru, dia berkata: “Ayahku menikahkanku dengan seorang wanita suku Quraisy. Ketika dia menemuiku, aku tidak mahu (melayaninya) dan tidak selera terhadapnya. Yang demikian kerana aku begitu kuat beribadah berupa puasa dan solat. Lalu Amru bin Al-Ash datang kepada menantu perempuannya dan bertanyakannya: “Bagaimana suamimu?” Dia menjawab: “Dia sebaik-baik suami, atau seperti suami yang paling baik. Sayangnya, dia tidak pernah melucuti pakaian kami (untuk bersetubuh) dan tidak pernah mengenal tidur bersamaku satu tilam.” Kemudian dia pun menemuiku, mencaci maki dan mencercaku seraya berkata: “Aku telah menikahkanmu dengan seorang wanita Quraisy yang mempunyai kedudukan akan tetapi kamu malah menyusahkannya dan tidak memperlakukannya sebagai layaknya suami isteri.” Kemudian Amru bin Al-Ash menghadap Nabi Shallallahu’alaihi wasallam dan melaporkan mengenaiku kepada beliau. Lalu beliau mengutus utusan untuk memanggilku. Aku pun akhirnya menghadap beliau. Beliau bertanya kepadaku: “Apakah kamu selalu berpuasa di siang hari?” Saya menjawab: “Ya.” Beliau bertanya lagi: “Apakah kamu juga selalu melaksanakan soat malam?” Saya menjawab: “Ya.” Beliau bersabda: “Saya berpuasa tapi juga berbuka (tidak berpuasa), saya melaksanakan solat malam tapi juga tidur, dan aku juga mengumpuli para isteriku, barangsiapa tidak menyukai sunnahku bererti dia bukan golonganku.” Beliau berkata: “Bacalah (sampai khatam) Al-Quran dalam waktu satu bulan!” Saya menjawab: “Aku lebih kuat dari itu.” Beliau berkata: “Kalau begitu khatamkanlah dalam jangka waktu sepuluh hari.” Aku berkata: “Aku lebih kuat dari itu.” Beliau berkata: “Kalau begitu khatamkanlah dalam jangka waktu tiga hari.” Kemudian beliau bersabda lagi: “Berpuasalah tiga hari pada setiap bulan.” Aku berkata: “Aku masih mampu jika lebih dari itu.” Dan dia masih merasa mampu hingga Nabi berkata: “Kalau begitu berpuasalah sehari dan berbukalah (tidak berpuasa) sehari sebab puasa yang paling utama ialah puasa saudaraku, Nabi Daud.” Kemudian beliau bersabda: “Setiap hamba itu mempunyai rasa semangat, dan setiap rasa semangat itu pasti ada masa kebosanan, dan kebosanan mengalihkan kepada sunnah atau kepada bid’ah. Barangsiapa yang kebosanannya mengalihkan kepada sunnah, bererti dia telah mendapat petunjuk, dan barangsiapa kebosanan dipergunakan selain itu, bererti dia binasa.” Setelah itu dia berkata: “Aku lebih suka menerima rukhsah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam daripada berpaling atau dipalingkan daripadanya. Akan tetapi aku berpisah dengan beliau, sedang aku telah melakukan ajaran yang aku benci jika ku selisihi dan jesteru beralih ke yang lain.” (Musnad Ahmad, no. 6188)

Dari Jabir bin Sulaim atau Sulaim, dia berkata: “Aku datang kepada Nabi shallalahu ‘alaihi wasallam ketika beliau sedang duduk bersama para sahabatnya, kemudian aku bertanya: “Siapakah di antara kalian yang disebut sebagai Nabi shallalahu ‘alaihi wasallam?” Sulaim melanjutkan: -Beliau waktu itu menunjuk dirinya sendiri atau mungkin ditunjuk oleh para sahabatnya- dan ternyata dia berselimutkan selendang yang hujungnya sampai menyentuh kedua kakinya.” Sulaim  bertanya: “Wahai Rasulullah, aku merasa bodoh terhadap banyak hal, maka ajarilah aku!” Beliau menjawab: “Bertakwalah kepada Allah ‘Azza Wajalla, dan janganlah meremehkan kebaikan sekecil apa pun, sekalipun hanya dengan menuangkan bekas airmu ke bejana orang yang memerlukan air, dan jauhilah olehmu kesombongan, kerana Allah Tabaraka Wa Ta’ala tidak menyukai kesombongan, jika ada seseorang yang mencacimu dan menghinamu kerana dia tahu tentang dirimu, maka janganlah kamu membalas menghinanya kerana kamu tahu tentang dia, maka itu akan menjadi pahalamu dan akan menjadi dosa baginya, dan janganlah kamu sekali-kali mencaci seseorang.” (Musnad Ahmad, no. 19715)

Dari Al-Mughirah bin Syu’bah bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Janganlah kalian mencaci orang-orang yang telah menjadi mayat, sehingga kalian pun menyakiti mereka yang masih hidup.” (Musnad Ahmad, no. 17499)

Dari Iyadh bin Himar, dia bertanya: “Wahai Rasulullah, seorang laki-laki dari kaumku mencaciku sementara dia sendiri tidak lebih mulia dariku, maka apakah saya berdosa jika membalas cacian darinya?” Beliau bersabda: “Dua orang yang saling mencaci adalah dua syaitan yang saling merendahkan dan saling berkata-kata dusta.” (Musnad Ahmad, no. 16836)

Dari Ibnu Abbas bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Terlaknatlah orang yang mencaci ayahnya, terlaknatlah orang yang mencaci ibunya, terlaknatlah orang yang menyembelih untuk selain Allah, terlaknatlah orang yang merubah batas-batas tanah, terlaknatlah orang yang menyesatkan orang buta dari jalan, terlaknatlah orang yang menyetubuhi binatang dan terlaknatlah orang yang melakukan perbuatan kaum Luth.” Beliau mengucapkan berulang kali, tiga kali tentang liwat (perbuatan kaum Luth).” (Musnad Ahmad, no. 2764)

Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Rombongan pertama yang masuk syurga rupa mereka seperti bentuk bulan purnama, mereka tidak akan pernah berhingus, tidak meludah dan tidak pula membuang air besar. Alat perabot mereka di dalam syurga terbuat dari emas, sisir-sisir mereka terbuat dari emas dan perak, tempat perapian mereka terbuat dari kayu cendana, peluh mereka seharum minyak kasturi. Setiap orang dari mereka memiliki dua isteri (bidadari) yang sumsum tulangnya kelihatan dari betis-betis mereka dari balik daging kerana teramat sangat cantiknya. Tidak ada perselisihan (pertengkaran) di sana dan tidak ada pula saling benci. Hati mereka bagaikan hati yang satu yang sentiasa bertasbih pagi dan petang.” (Sahih Bukhari, no. 3006, Sahih Muslim, no. 5065, Sunan At-Tirmidzi, no. 2460, sahih, Musnad Ahmad, no. 7851)

Dari Abu Hurairah, dia berkata: “Pernah disebut-sebut tentang orang yang mati syahid di sisi Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, maka beliau pun bersabda: “Bumi tidak akan pernah kering dengan darah seorang syahid hingga dia dijemput oleh kedua isterinya (dari kalangan bidadari), keduanya seperti wanita penyusu (untuk anak orang lain) yang menaungi kedua anak susuannya di suatu tanah lapang, di tangan masing-masing mereka terdapat selembar selendang yang lebih baik dari dunia dan seisinya.” (Sunan Ibnu Majah, no. 2788, Musnad Ahmad, no. 7614)

Dari Anas bin Malik bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tempat seluas tali busur salah seorang kalian di syurga itu lebih baik daripada dunia seisinya, seandainya salah satu bidadari syurga turun ke bumi, maka akan memenuhinya dengan bau kasturi dan bau harum, dan mahkota yang ada di kepalanya lebih baik daripada dunia seisinya.” (Musnad Ahmad, no. 12142)

Dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya kedudukan terendah penduduk syurga adalah dia memiliki tujuh darjat, dan dia berada di tempat ke enam, dan ke tujuh ada di atasnya. Dia mempunyai tiga ratus pembantu, setiap hari akan dihidangkan jamuan kepadanya sebanyak tiga ratus piring besar,  terbuat dari emas, pada setiap piring ada jenis (makanan) yang tidak terdapat pada piring yang lain. Dia merasakan nikmat (merasai makanan) di awal sebagaimana di akhirnya juga. Dan dia akan berkata: ‘Wahai Rabb, sekiranya Engkau izinkan, aku akan memberi makan dan minum seluruh penduduk syurga, dan itu tidak akan mengurangi nikmat yang ada padaku sedikit pun’. Dan dia juga akan mendapatkan sebanyak tujuh puluh dua isteri dari bidadari selain dari isteri-isterinya di dunia, dan tempat duduk salah seorang dari mereka (isteri-isteri) adalah sebanding dengan satu mil dari bumi.” (Musnad Ahmad, no. 10511)

Dari Ali bin Abi Talib radhiallahu ‘anhu bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya di syurga ada pasar yang tidak berlaku jual beli di dalamnya, kecuali (ada) gambar wanita dan laki-laki. Jika seorang lelaki tertarik dengan salah satu gambar wanita, dia (hanya) cukup masuk ke dalamnya dan di dalamnya sudah tersedia sekumpulan bidadari bermata jeli, mereka mengangkat suara yang tidak pernah didengar oleh makhluk sama sekali, mereka mengatakan: ‘Kami kekal tidak mati, kami selalu redha tidak pernah marah, dan kami selalu senang tidak pernah sengsara, beruntunglah bagi orang yang menjadi milik kami dan kami menjadi miliknya’.” (Musnad Ahmad, no. 1273)

Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Apabila seorang Mukmin menginginkan anak di syurga, maka kehamilannya, kelahirannya dan umur bayinya (terjadi) sesuai (seperti) yang diinginkan.” Abu Isa berkata: “Para ahli ilmu berbeza pendapat dalam masalah ini, sebahagian mereka mengatakan bahawa kelak di syurga ada jimak (bersetubuh) namun tidak melahirkan anak. Ishaq bin Ibrahim berkata dalam hadith Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam: “Apabila seorang Mukmin menginginkan anak di syurga, maka akan dapat dalam sesaat sebagaimana yang dia inginkan, akan tetapi dia tidak menghendakinya.” Abu Razin Al-Uqaili berkata: “Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya penghuni syurga tidak mempunyai anak di dalam syurga.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 2487, hasan gharib)

Dari Anas bin Malik radhiallahu ‘anhu bahawa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Pergi keluar berperang di jalan Allah pada awal (pagi) hari atau pergi keluar berperang pada akhir (siang) hari lebih baik dari pada dunia dan seisinya. Dan sungguh panjang (sehasta) busur panah seorang dari kalian di syurga atau tempat (sarung) cambuknya lebih baik dari dunia dan seisinya. Dan seandainya seorang perempuan (bidadari) penduduk syurga muncul di tengah penduduk bumi nescaya dia akan menerangi apa yang ada di antara keduanya (cakerawala langit dan bumi) dan aroma wanginya akan memenuhi cakerawala itu dan sungguh penutup kepala yang ada di kepalanya itu lebih baik dari pada dunia dan seisinya.” (Sahih Bukhari, no. 2587, Sunan At-Tirmidzi, no. 1575, hasan sahih, Musnad Ahmad, no. 11984)

Dari Abdullah bin Mas’ud bahawa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya putih betisnya seorang wanita penghuni syurga akan tampak kelihatan dari balik tujuh puluh kain hingga terlihat tulangnya yang jernih, yang demikian itu kerana Allah telah berfirman: ‘Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan’ (Ar-Rahman: 58). Ada pun permata yaqutnya terbuat dari batu yang jika dimasukkan sesuatu ke dalamnya kemudian kamu bersihkan, nescaya kamu akan dapat melihat dari belakangnya.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 2456)

Dari Al-Miqdam bin Ma’di Karib bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Orang yang mati syahid di sisi Allah mempunyai enam keutamaan; dosanya akan diampuni sejak darahnya tumpah di awal pertempuran, diperlihatkan tempat duduknya di syurga, dijaga dari siksa kubur, diberi keamanan dari ketakutan yang besar ketika dibangkitkan dari kubur, diberi mahkota kemuliaan yang satu permata darinya lebih baik dari dunia seisinya, dinikahkan dengan tujuh puluh dua bidadari dan diberi hak untuk memberi syafaat kepada tujuh puluh orang dari keluarganya.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 1586, hasan sahih gharib)

Dari Ali bin Abi Talib bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnnya di syurga ada sekumpulan para bidadari, mereka memanggil-manggil dengan suara kuat, para makhluk belum pernah mendengar sepertinya. Mereka berkata: ‘Kami wanita-wanita kekal, kami tidak lenyap, kami adalah wanita-wanita menyenangkan, kami tidak cemberu, kami wanita-wanita redha, kami tidak marah. Beruntunglah siapa yang menjadi milik kami dan kami menjadi miliknya’.” (Sunan At-Tirmidzi, 2488, gharib)

Dari Ummu Salamah radhiallahu ‘anha, dia bertanya: “Wahai Rasulullah, manakah yang lebih utama, wanita dunia ataukah bidadari yang bermata jeli?” Beliau shallallahu ‘alaihi wasallam menjawab: “Wanita-wanita dunia lebih utama daripada bidadari-bidadari yang bermata jeli, seperti kelebihan apa yang tampak daripada apa yang tidak tampak.” Saya bertanya: “Kerana apa wanita dunia lebih utama daripada mereka?” Beliau menjawab: “Kerana solat mereka, puasa dan ibadah mereka kepada Allah. Allah meletakkan cahaya pada wajah mereka, tubuh mereka adalah kain sutera, kulit mereka putih bersih, pakaian mereka berwarna hijau, perhiasannya kekuning-kuningan, sanggulnya mutiara dan sisirnya terbuat dari emas. Mereka berkata: ‘Kami hidup abadi dan tidak mati, kami lemah-lembut dan tidak jahat sama sekali, kami selalu mendampingi dan tidak beranjak sama sekali, kami redha dan tidak pernah merungut sama sekali. Berbahagialah orang yang memiliki kami dan kami memilikinya’.” (Riwayat At-Thabrani)

Dari Buraidah bin Al-Hashib bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Penghuni syurga itu sebanyak seratus dua puluh baris, lapan puluh di antaranya dari ummat ini dan empat puluhnya dari seluruh ummat.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 2469, hasan)

Dari Anas bin Malik bahawa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Orang beriman kelak di syurga diberi kekuatan bersetubuh seperti ini dan seperti ini.” Ada yang bertanya: “Wahai Rasulullah, apakah mampu seperti itu?” Beliau menjawab: “Mereka diberi kekuatan jimak hingga seratus kali ganda.” (Sunan At-Tirmidzi 2459, hasan sahih)

Dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Berlindunglah kalian kepada Allah dari dari Jubbil Huzni.” Para sahabat bertanya: “Apa itu Jubbil Huzni wahai Rasulullah?” Beliau menjawab: “Sebuah lembah di (dalam) Neraka Jahannam, namun Neraka Jahannam sendiri berlindung darinya setiap hari sebanyak seratus kali (riwayat lain empat raus kali).” Kami bertanya: “Dan siapakah yang akan memasukinya?” Beliau menjawab: “Para pembaca Al-Quran (Qari) yang mempamerkan perbuatan mereka (riya’).” (Sunan At-Tirmidzi 2305, hasan gharib, Sunan Ibnu Majah, no. 252)

Dari Anas bin Malik bahawa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa membaca ‘Qul huwallaahu ahad’ setiap hari seratus kali, nescaya dosa-dosanya selama lima puluh tahun akan terhapus, kecuali jika dia mempunyai hutang.” Dan dengan sanad ini pula, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda: “Barangsiapa masuk tidur ke tempat tidurnya, kemudian mengiring ke sebelah kanannya sambil membaca ‘Qul huwallaahu ahad’ sebanyak seratus kali, maka pada hari Kiamat, Rabb Tabaraka wa Ta’ala akan berkata kepadanya: ‘Wahai hamba-Ku, masuklah syurga di sebelah kananmu’.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 2823, gharib)

Dari Ubadah bin As-Shamit bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Di syurga ada seratus tingkat, jarak antara setiap tingkat seperti antara laangit dan bumi dan Firdaus adalah syurga tertinggi, darinya empat sungai syurga memancar, di atasnya ‘Arsy, bila kalian meminta kepada Allah, mintalah syurga Firdaus.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 2454, sahih, Sunan Ibnu Majah, no. 4322, Musnad Ahmad, no. 21676)

Dari Abdullah bin Amru radhiallahu ‘anhuma bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Terdapat dua sifat yang tidaklah seorang Muslim menjaganya melainkan dia masuk syurga, ketahuilah kedua sifat tersebut adalah mudah namun orang yang melakukannya sedikit iaitu; bertasbih kepada Allah setiap selesai solat sebanyak sepuluh kali, memujinya sebanyak sepuluh kali, bertakbir sebanyak sepuluh kali.” Abdullah bin ‘Amru berkata: “Dan aku melihat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menghitungnya dengan tangannya. Beliau bersabda: “Itulah seratus lima puluh dengan lisan dan lima ratus di dalam timbangan, dan apabila engkau telah bersiap-siap untuk tidur maka engkau bertasbih, bertakbir dan bertahmid kepada-Nya sebanyak seratus kali. Maka itu adalah seratus dengan lisan dan seribu dalam timbangan. Siapakah di antara kalian dalam satu hari satu malam melakukan dua ribu lima ratus keburukan?” Para sahabat berkata: “Bagaimana seseorang boleh tidak menghitungnya (mengamalkannya)?” Beliau bersabda: “Itu terjadi kerana salah seorang di antara kalian didatangi syaitan ketika dia dalam solatnya, kemudian syaitan berkata: ‘Ingatlah ini, ingatlah ini’, hingga dia berpaling dari solatnya, sehingga dia tidak melakukannya. Dan syaitan datang kepadanya ketika sedang berbaring, dia terus menidurkannnya hingga dia tertidur.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 3332, hasan sahih, Sunan An-Nasa’i, no. 1331, Sunan Ibnu Majah, no. 916, Musnad Ahmad, no. 6616)

Dari Ummu Habibah binti Abu Sufyan, dia pernah berkata: “Wahai Rasulullah, nikahilah saudaraku binti Abu Sufyan.” Maka beliau kembali bertanya: “Apakah engkau suka akan hal itu?” Aku menjawab: “Ya. Namun aku tidak mahu ditinggal oleh anda. Hanya saja aku suka bila saudariku ikut serta denganku dalam kebaikan.” Maka Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam pun bersabda: “Sesungguhnya hal itu tidaklah halal bagiku.” Aku berkata: “Telah tersebar berita bahawa anda ingin menikahi binti Abu Salamah.” Beliau bertanya: “Anak wanita Ummu Salamah?” Aku menjawab: “Ya.” Maka beliau pun bersabda: “Meskipun dia bukan anak tiriku, dia tidaklah halal bagiku. Sesungguhnya dia adalah anak saudaraku sesusuan. Tsuwaibah telah menyusuiku dan juga Abu Salamah. Kerana itu, janganlah kalian menawarkan anak-anak dan saudari-saudari kalian padaku.” Urwah berkata: “Tsuwaibah adalah bekas hamba Abu Lahab. Waktu itu, Abu Lahab membebaskannya, lalu Tsuwaibah pun menyusui Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam. Dan ketika Abu Lahab meninggal, beliau pun diperlihatkan kepada sebahagian keluarganya di alam mimpi dengan keadaan yang memprihatinkan. Sang kerabat berkata padanya: “Apa yang telah kamu dapatkan?” Abu Lahab berkata: “Setelah kalian, aku belum pernah mendapati sesuatu nikmat pun, kecuali aku diberi minum kerana memerdekakan Tsuwaibah.” (Sahih Bukhari, no. 4711)

Dari Salamah bin Qais bahawa mereka datang sebagai utusan kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam. Ketika hendak beranjak pulang, mereka bertanya: “Wahai Rasulullah, siapakah yang (berhak) mengimamkan kami?” Beliau menjawab: “Orang yang paling banyak menghafal Al-Quran, atau mengambil Al-Quran.” Salamah berkata: “Ketika itu, di antara orang-orang tersebut tidak ada yang paling banyak hafalan Al-Qurannya sebagaimana aku.” Katanya lagi: “Mereka lalu menyuruhku maju (menjadi imam), padahal ketika itu aku masih kanak-kanak. Aku mengimamkan mereka dengan menggunakan jubah.” Dia berkata lagi: “Tidaklah aku mendapati sekumpulan orang, melainkan akulah yang menjadi imam mereka. Dan, aku pulalah yang mengsolatkan jenazah mereka hingga hari ini.” (Musnad Ahmad, no. 19443)

Dari Ibnu Abbas, dia berkat: “Orang yang pertama kali mengerjakan solat adalah Ali.” Abu Isa berkata: “Para ulama’ berbeza pendapat mengenai hal ini, sebahagian mereka berkata: “Orang yang pertama kali masuk Islam adalah Abu bakar As-Siddiq.” Sebahagian mereka berkata: “Orang yang pertama kali masuk Islam adalah Ali.” Sebahagian ulama’ lain mengatakan: “Orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan pemuda adalah Abu Bakar, sedangkan Ali masuk Islam ketika dia masih kanak-kanak dalam usia lapan tahun, sedangkan orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan wanita adalah Khadijah.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 3667, sahih)

Dari Jabir bin Abdullah bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Janganlah kalian mendoakan kecelakaan atas diri kalian, janganlah kalian mendoakan kecelakaan bagi anak-anak kalian, dan janganlah kalian mendoakan kecelakaan atas pembantu kalian, dan janganlah kalian mendoakan kecelakaan atas harta kalian, jangan sampai kalian berdoa tepat saat diperolehnya pemberian sehingga Allah mengabulkan doa kalian.” (Sunan Abu Daud, no. 1309)

Dari Abdullah bin Mas’ud berkata bahawa ketika ayat berikut diturunkan, iaitu firman-Nya: “Siapakah yang mahu memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (membelanjakan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya.” (Al-Baqarah: 245) Maka Abu Dahdah Al-Ansari berkata: “Wahai Rasulullah, apakah memang Allah menginginkan pinjaman dari kami?” Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam menjawab: “Benar, Abu Dahdah.” Abu Dahdah berkata: “Wahai Rasulullah, hulurkan tanganmu.” Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menghulurkan tangannya kepada Abu Dahdah, lalu Abu Dahdah berkata: “Sesungguhnya aku meminjamkan kepada Tuhanku kebun milikku.” Abdullah bin Mas’ud melanjutkan kisahnya bahawa di dalam kebun milik Abu Dahdah terdapat enam ratus pohon kurma, sedang isteri dan anak-anaknya tinggal di dalam kebun itu. Maka Abu Dahdah datang ke kebunnya dan memanggil isterinya: “Hai Ummu Dahdah.” Ummu Dahdah menjawab: “Labbaik.” Abu Dahdah berkata: “Keluarlah kamu, sesungguhnya aku telah meminjamkan kebun ini kepada Tuhanku.” (Tafsir Ibnu Katsir, juz 2, hlm. 644-645)

Dari Anas bin Malik, dia berkata: “Ada seorang lelaki berkata: “Wahai Rasulullah, si fulan memiliki pohon kurma yang tumbuh di kebunku yang aku usahakan. Tolong, perintahkan dia agar memberikannya padaku sehingga aku dapat menyempurnakan kebunku itu.” Maka Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda (kepada si fulan): “Berikan saja pohonmu, dan (dijamin) bagimu pohon kurma di syurga.” Sayangnya dia menolak. Lalu Abu Dahdah mendatangi pemilik pohon itu dan berkata: “Tukarlah pohon kurmamu dengan (seluruh) kebunku”, dan akhirnya orang itu bersetuju. Maka Abu Dahdah mendatangi Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dan berkata: “Wahai Rasulullah, telah aku tukar pohon kurmanya dengan kebunku.” Rasulullah lantas bersabda: “Dan sekarang berikan pohon kurmamu kepadanya kerana aku telah memberikan (jaminan) pohon kurma syurga padamu.” Lantas Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Berapa banyak pohon kurma yang Abu Dahdah nikmati di syurga kelak.” Rasulullah mengucapkannya berulang kali.” Anas berkata: “Kemudian Abu Dahdah mendatangi isterinya dengan berkata: “Wahai Ummu Dahdah, keluarlah dari kebun, aku telah menukarnya dengan pohon kurma di syurga.” Ummu Dahdah lantas berkata: “Sungguh beruntung perniagaan ini”, atau dengan kalimah yang semisalnya.” (Musnad Ahmad, no. 12025)

Dari Jabir bin Samurah, dia berkata: “Kami bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mengiringi jenazah Abu Dahdah, beliau berada di atas kudanya sedang kami berjalan di sekelilingnya.” Seorang lelaki dari suatu kaum berkata: “Lalu Nabi shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Betapa banyak tangkai-tangkai kurma yang menggantung di syurga untuk Abu Dahdah.” (Musnad Ahmad, no. 19989)

Dari Ibnu Abbas radhiallahu ‘anhu, dia berkata: “Aku menahan diri selama satu tahun. Sebenarnya aku ingin bertanya kepada Umar bin Al-Khattab mengenai satu ayat, namun aku tidak bertanya padanya hanya kerana perasaan segan. Hingga suatu ketika, dia keluar untuk menunaikan ibadah Haji, lalu aku pun keluar bersamanya. Di tengah perjalanan pulang, Umar pergi ke arah pepohonan Araq hendak buang hajat, dan aku pun berdiri menunggunya hingga hajatnya selesai. Kemudian aku pun merasa senang dengannya, aku bertanya: “Wahai Amirul Mukminin, siapakah dua orang wanita dari isteri-isteri Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam yang saling bantu-membantu menyusahkan beliau?” Maka Umar menjawab: “Keduanya adalah Hafsah dan Aisyah.” Aku berkata: “Demi Allah, sesungguhnya sejak setahun yang lalu aku ingin menanyakan hal ini padamu, hanya tidak pernah aku lakukan kerana segan kepadamu.” Umar berkata: “Janganlah kamu melakukan hal itu. Bila kamu menduga bahawa mengetahui tentang sesuatu, maka tanyakanlah. Jika memang aku mengetahuinya, nescaya aku akan mengkhabarkannya padamu.” Kemudian Umar berkata: “Demi Allah, di masa Jahiliyah dulu, kami tidak pernah mempertimbangkan idea atau saranan yang berasal dari kaum wanita, sehingga Allah menurunkan ayat berkenaan dengan hak mereka, dan Dia memberi hak yang dibahagikan-Nya.” Umar melanjutkan: “Maka ketika menghadapi suatu persoalan yang hendak aku pertimbangkan, tiba-tiba isteriku berkata: ‘Seandainya kamu berbuat seperti ini dan itu!’ Maka aku katakan padanya: ‘Ada apa denganmu, kenapa turut campur dan untuk apa campur tanganmu dalam persoalan yang aku inginkan?’ Isteriku menjawab: ‘Sungguh engkau sangat aneh wahai Ibnul Khattab! Apakah kamu tidak mahu diajak berbincang padahal anak perempuanmu sendiri mengajak berbincang bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam hingga beliau melalui hari-harinya dengan perasan marah’.” Akhirnya Umar bergegas mengambil pakaiannya dan segera menemui Hafsah dan berkata padanya: “Wahai anakku, sesungguhnya kamu mengajak berbincang bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam hingga beliau melalui hari-harinya dengan perasaan marah.” Hafsah berkata: “Demi Allah, kami benar-benar akan mengajak berbincang bersama beliau.” Aku katakan padanya: “Ketahuilah, aku peringatkan padamu akan siksaan Allah dan juga amarah Rasul-Nya shallallahu ‘alaihi wasallam wahai anakku. Jangan sekali-kali engkau merasa rugi (cemburu) kerana kecintaan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam padanya.” Maksudnya adalah kecintaan beliau pada Aisyah. Umar melanjutkan kisahnya: “Kemudian aku keluar hingga aku menemui Ummu Salamah kerana dekatnya hubungan kerabatku dengannya, lalu aku membicarakannya padanya. Ummu Salamah berkata: “Sungguh aneh kamu ini wahai Ibnul Khattab. Kamu telah memasuki semua urusan. Hingga kamu hendak memasuki urusan yang terjadi antara Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dengan para isteri-isterinya.” Umar berkata: “Ummu Salamah membantahku, dengan sebuah bantahan yang telah menghilangkan apa yang menjadi keinginanku sebelumnya. Maka aku pun segera keluar dari kediamannya. Waktu itu, aku memiliki seorang sahabat dari kalangan Ansar, jika aku tidak hadir (dalam majlis Rasulullah) maka dia akan menyampaikan berita yang ada. Dan jika dia yang tidak hadir, maka akulah yang menyampaikan berita baru padanya. Ketika itu, kami takut terhadap seorang raja dari raja-raja Ghassan. Telah tersebar berita, bahawa dia akan berjalan ke tempat kami berada, sementara bayang-bayangnya telah memenuhi dada-dada kami. Ternyata, salah seorang sahabatku yang Ansar itu mengetuk pintu, seraya berkata: “Bukalah pintu, bukalah pintu.” Aku bertanya: “Apakah raja Al-Ghassani telah datang?” Dia menjawab: “Bahkan yang lebih dahsyat daripada itu. Sesungguhnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam telah menceraikan isteri-isterinya terlebih lagi Hafsah dan Aisyah.” Maka aku segera mengambil pakaianku dan keluar, hingga bertemu dengan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam di tempat minum miliknya, yang jika beliau menaikinya maka beliau menggunakan tangga, sementara pembantu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam Aswad berada di tangga. Maka aku katakan kepadanya: “Katakanlah pada beliau bahawa ini Umar bin Al-Khattab.” Kemudian beliau pun mengizinkanku. Lalu aku menuturkan kisah kejadian ini pada beliau. Ketika kisah (yang diceritakan) sampai pada kejadian bersama Ummu Salamah, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pun tersenyum. Ketika itu beliau berada di atas tikar yang tidak dilapisi sesuatu apa pun. Di bawah kepalanya hanya terdapat bantal yang terbuat dari kulit yang berisikan sabut. Pada kedua kakinya terdapat daun-daunan yang dihamparkan, sementara di kepalanya terdapat kulit yang telah disamak. Aku melihat bekas tikar itu (membekas) di sebelah kiri badannya, dan aku pun menangis. Beliau bertanya: “Apa yang menyebabkanmu menangis?” Aku menjawab: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Kisra dan Kaisar keduanya berada dalam kesenangan, sementara kamu wahai Rasulullah..” Akhirnya beliau bersabda: “Tidakkah kamu redha apabila dunia ini menjadi milik mereka, sedangkan akhirat untuk kita?” (Sahih Bukhari, no. 4532, Sahih Muslim, no. 2705)

Dari Abdullah bin Abbas telah menceritakan kepadaku Umar bin Al-Khatthab, dia berkata: “Ketika Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam mengasingkan diri dari para isterinya, lalu saya memasuki masjid dan saya lihat orang-orang sedang bermain-main kerikil. Mereka semua berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam telah menceraikan para istrinya.” Kejadian itu terjadi sebelum ada perintah hijab. Kemudian saya (Umar) berkata: “Saya ingin tahu kepastiannya sekarang juga. Lalu saya menemui Aisyah sambil bertanya: “Wahai puteri Abu Bakar, belum puas jugakah kamu menyakiti hati Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam?” Dia menjawab: “Apa urusanku denganmu wahai Ibnul Khattab? Sebaiknya kamu menguruskan tempatmu sendiri (maksudnya disuruh untuk menasihati Hafsah, puterinya).” Umar melanjutkan: “Kemudian saya menemui Hafsah binti Umar, lalu saya berkata kepadanya: “Wahai Hafsah, sudah puaskah kamu menyakiti hati Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, sungguh kamu telah mengetahui bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam tidak mencintaimu, kalau bukan kerana aku, nescaya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam telah menceraikanmu.” Kerana itu dia (Hafsah) menangis semahu-mahunya. Lalu saya bertanya kepadanya: “Di manakah sekarang Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam?” Dia menjawab: “Beliau ada di ruangan peribadinya.” Kemudian saya pergi untuk menemui beliau, tiba-tiba saya bertemu dengan Rabah, seorang pelayan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam sedang duduk dengan menjulurkan kakinya di atas kayu yang berada di depan pintu ruangan, iaitu kayu yang dibuat tangga Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam untuk naik, lantas saya memanggilnya: “Wahai Rabah, mintakanlah izin untuk saya bertemu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam!” Kemudian Rabah menoleh ke ruangan lalu memandangku tanpa mengatakan suatu apa pun, lalu saya memanggilnya dengan agak keras: “Wahai Rabah, mintakanlah izin untuk saya menemui Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, sebab saya mengira, bahawasannya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam tahu jika kedatanganku kerana Hafsah, demi Allah seandainya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam memerintahkanku untuk memenggal lehernya, sungguh saya akan memenggal lehernya!” Perkataanku itu saya katakan dengan nada yang keras. Kemudian dia memberi isyarat supaya saya naik. Saya terus menemui Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, dan beliau sedang berbaring di atas tikar, lantas saya duduk dekat beliau. Sewaktu beliau membetulkan sarungnya, terlihat olehku bekas tikar di tulang rusuk beliau, kuperhatikan di tempat penyimpanan barang, ternyata saya tidak mendapati apa-apa kecuali sekantung gandum kira-kira satu sha’ dan seukuran qarazh berada di sudut ruangan dan sehelai kulit yang menggantung.” Umar melanjutkan: “(Melihat keadaan seperti itu) air mataku menitis.” Lalu beliau bertanya: “Kenapa kamu menangis wahai Ibnul Khattab?” Saya menjawab: “Wahai Nabiyullah, bagaimana saya tidak menangis, sebab saya melihat tikar ini membekas di rusuk anda, dan saya tidak melihat sesuatu pun di tempat penyimpanan barang anda ini selain apa yang telah saya lihat, padahal istana Persia dan Kaisar Romawi berlimpah-limpah dengan buah-buahan dan sungai-sungai, sedangkan anda adalah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dan orang pilihan-Nya, hanya beginilah tempat penyimpanan barang anda!” Beliau bersabda: “Hai Ibnul Khattab, tidak sukakah kamu jika akhirat untuk kita sedangkan dunia untuk mereka?” Saya menjawab: “Tentu.” Umar berkata: “Ketika saya masuk menemui beliau (tadi), seakan-akan wajah beliau sedang marah, lalu saya bertanya: “Wahai Rasulullah, apakah yang menyusahkan anda perihal isteri-isteri anda? Jika anda menceraikan mereka, maka Allah dan sekalian Malaikat-Nya, Jibril, Mikail, saya sendiri dan Abu Bakar serta orang-orang yang beriman akan tetap bersama anda.” Dan saya belum pernah mengucapkan kata-kata seperti itu kepada beliau sambil memuji Allah, kecuali saya berharap semoga Allah membenarkan ucapanku kepada beliau, kemudian turunlah ayat pilhan berikut ini: “Jika Nabi menceraikanmu sekalian, mungkin Rabbnya akan mengganti baginya dengan isteri-isteri yang lebih baik dari kalian (At-Tahrim: 5)”, dan ayat: “Dan jika kamu berdua saling membantu untuk menyusahkan Nabi, maka sesungguhnya Allah adalah Pelindungnya, begitu pula Jibril dan orang-orang Mukmin yang shalih serta seluruh Malaikat adalah penolongnya pula (At-Tahrim: 4).” Sedangkan Aisyah dan Hafsahlah yang bekerja sama berdemo dan mempengaruhi isteri-isteri Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam yang lain, lalu saya berkata: “Wahai Rasulullah, apakah anda menceraikan mereka?” Beliau menjawab: “Tidak.” Saya melanjutkan: “Wahai Rasulullah, ketika saya memasuki masjid, saya melihat kaum Muslimin sedang mempermainkan kerikil sambil berkata: ‘Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam telah menceraikan para isterinya’, apakah saya harus turun dan menjelaskan kepada mereka bahawa anda tidak menceraikan mereka?” Beliau menjawab: “Ya, jika kamu mahu.” Saya sentiasa berbicara dengan beliau, hingga hilang kesan marah dari wajah beliau dan berganti dengan senyuman. Dan beliau adalah manusia yang memiliki deretan gigi paling baik. Kemudian Nabiyullah shallallahu ‘alaihi wasallam turun, saya pun turun dengan berpegangan batang pohon kurma, sedangkan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam turun seperti berjalan di atas bumi, tidak berpegangan dengan apa pun, lalu saya berkata: “Wahai Rasulullah, padahal anda di ruangan itu baru dua puluh sembilan hari!” Beliau bersabda: “Sesungguhnya sebulan itu hanya dua puluh sembilan hari.” Lantas saya berdiri di depan pintu masjid sambil menyeru dengan suara yang lantang bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam tidak menceraikan para isteri beliau. Kemudian turunlah ayat: “Dan apabila datang kepada mereka suatu berita yang menyenangkan dan menakutkan, mereka langsung menyiarkannya. Padahal, apabila mereka menyerahkannya kepada Allah dan pemimpin (Ulil Amri) di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin suatu kepastian tentang kebenarannya akan mengetahuinya dari mereka (An-Nisa’: 83).” Dan sayalah yang memastikan kebenaran berita tersebut, kemudian Allah ‘Azza Wa Jalla menurunkan ayat pilihan  (iaitu Al-Ahzab: 28-29).” (Sahih Muslim, no. 2704)

Dari Jabir bin Abdullah, dia berkata: “Abu Bakar datang meminta izin kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam sedangkan orang-orang sedang duduk di depan pintu beliau, namun dia tidak diberi izin. Kemudian Umar datang meminta izin namun tidak diberi izin. Lalu (tidak lama kemudian) keduanya diizinkan, Abu Bakar dan Umar lalu masuk, Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam sedang duduk dan diam, sedangkan para isterinya ada di sekitarnya. Umar radhiallahu ‘anhu berkata (dalam hati): “Saya akan berbicara kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, semoga beliau dapat tertawa.” Lalu Umar berkata: “Wahai Rasulullah, jika anda melihat anak perempuan Za’id (isteri Umar) meminta nafkah (berlebihan) tadi, maka akan saya cekik lehernya”, lalu Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam tertawa hingga terlihat gigi gerahamnya. Beliau bersabda: “Mereka yang ada di sekililingku sebagaimana kamu lihat, mereka (juga) meminta nafkah.” Lalu Abu Bakar radhiallahu ‘anhu berdiri menuju Aisyah dan hendak memukulnya dan Umar berdiri hendak menuju Hafsah. Keduanya berkata: “Apakah kalian meminta Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam apa yang tidak beliau miliki?” Namun Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mencegah keduanya. Lalu para isterinya berkata: “Demi Allah kami tidak akan meminta Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam setelah ini apa yang tidak beliau miliki.” Jabir bin Abdullah berkata: “Lalu ‘Azza Wa Jalla menurunkan ayat Khiyar (ayat yang isinya memberi pilihan, apakah mereka tetap bersama dengan Nabi atau diceraikan) dan dimulai dari Aisyah. Lalu beliau bersabda: “Saya hendak mengemukakan suatu perkara yang saya tidak ingin kamu tergesa-gesa memutuskannya sehingga meminta pendapat kepada kedua orang tuamu.” Aisyah bertanya: “Apakah itu?” Lalu beliau membacakan ayat di hadapan Aisyah: “Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu..” hingga akhir ayat. Aisyah berkata: “Apakah tentang anda saya harus meminta pendapat pada kedua orang tuaku? Saya akan memilih Allah dan Rasul-Nya, saya berharap anda tidak menceritakan kepada isteri yang lainnya apa yang telah saya pilih.” Beliau bersabda: “Sesungguhnya (Allah) ‘Azza Wa Jalla tidak mengutusku sebagai orang yang keras tapi mengutusku sebagai Mu’alim dan orang yang mudah. Tidaklah salah satu isteriku bertanya tentang pilihanmu kecuali pasti akan saya khabarkan.” (Musnad Ahmad, no. 13991)

Dari Sa’id bin Musayyab bahawa Umar bin Al-Khattab berkata: “Seorang wanita yang kehilangan suaminya dan tidak mengetahui keberadaannya, maka hendaklah dia menunggunya selama empat tahun. Kemudian menjalani masa iddah selama empat bulan sepuluh hari dan setelah itu boleh menikah lagi.” Malik berkata: “Jika dia menikah setelah masa iddah selesai, kemudian suaminya (kedua) telah menggaulinya atau belum menggaulinya, maka suami pertama tidak berhak lagi atasnya.” Malik melanjutkan: “Inilah yang berlaku di kalangan kami selama ini. Namun jika suaminya kembali ketika dia belum menikah lagi, maka suaminya lebih berhak atas dirinya.” Malik kembali melanjutkan: “Saya mendapati sekelompok orang mengingkari pendapat yang dilontarkan sebahagian kelompok terhadap Umar bin Al-Khattab, ketika dia mengatakan: ‘Diberikan pilihan bagi suaminya yang pertama, untuk mengambil maharnya atau kembali pada isterinya’.” Malik berkata: “Telah sampai pula kepadaku pendapat Umar bin Al-Khattab mengenai seorang wanita yang diceraikan suaminya yang sedang musafir, lalu dia merujuk lagi kepadanya. Namun rujuknya tersebut tidak sampai pada pihak isteri, dan hanya khabar talaknya sampai kepada isterinya, kemudian isteri menikah lagi dengan lelaki lain. Jika suami yang kedua telah menggaulinya atau belum menggaulinya, maka suami yang pertama yang telah mentalaknya, tidak ada lagi hak atasnya.” Malik berkata: “Pendapat ini adalah pendapat yang aku pandang paling baik dalam hal ini dan dalam hal suami yang hilang.” (Muwatha’ Malik, no. 1052)

Dari Abu Hurairah, dia berkata: “Aku mendengar Umar Ibnul Khattab berkata: “Wanita mana saja yang diceraikan suaminya dengan talak satu atau dua, kemudian dia dibiarkan hingga masa iddahnya habis, lalu dia menikah lagi dengan lelaki lain. Kemudian suaminya (yang kedua) meninggal dunia atau mencerikannya, kemudian dia dinikahi lagi oleh suaminya yang pertama, maka dia tetap meneruskan baki talak yang pernah dijatuhkan oleh suaminya yang pertama.” Malik berkata: “Beginilah sunnah yang berlaku di antara kami, dan tidak ada perselisihan di dalamnya.” (Muwatha’ Malik, no. 1072)

Dari Muhammad bin Ishaq, dia berkata: “Aku melihat Ash Shaltu bin Abdullah bin Naufal bin Abdul Mutallib mengenakan cincin pada jari kelingking sebelah kanan. Aku lalu bertanya: “Apa ini?” Dia menjawab: “Aku melihat Ibnu Abbas mengenakan cincinnya seperti ini, dia menghadapkan mata cincinnya ke telapak tangannya.” Dia (Muhammad bin Ishaq) berkata: “Dia tidak berpendapat kecuali Ibnu Abbas sendiri yang menyebutkan bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mengenakan cincinnya seperti itu.” (Sunan Abu Daud, no. 3693)

Dari Anas bin Malik bahawa ketika Abu Bakar diangkat menjadi Khalifah, dia menulis surat kepadanya (tentang zakat) sedangkan ukiran pada cincin tersebut terdapat tiga baris, baris pertama bertuliskan Muhammad, baris kedua bertuliskan Rasul dan baris ketiga bertuliskan Allah.” (Sahih Bukhari, no. 5429)

Dari Anas bin Malik, dia berkata: “Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam memakai cincin dari perak, mata cincinnya dari Habsyah dan diukir padanya ‘Muhammad Rasulullah’.” (Sunan An-Nasa’i, no. 5101, Sunan Ibnu Majah, no. 3631, Musnad Ahmad, no. 12706)

Dari Anas bin Malik bahawa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam membuat cincin dari perak dengan bertuliskan Muhammad Rasulullah. Beliau berkata kepada para sahabat: “Sesungguhnya aku telah membuat cincin dari perak dengan bertuliskan Muhammad Rasulullah, maka tidak boleh seorang pun memahat tulisan pada cincin seperti yang ada pada cincinku ini.” (Sahih Bukhari, no. 5428, Sahih Muslim, no. 3901, Sunan Ibnu Majah, no. 3629, Sunan At-Tirmidzi, no. 1667, sahih hasan)

Dari Ibnu Umar, dia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pernah membuat cincin dari perak. Pada awalnya, cincin itu ada di tangan beliau, setelah itu beralih ke tangan Abu Bakar, lalu berpindah ke tangan Umar, dan terakhir di pakai oleh Uthman, sebelum akhirnya cincin itu terjatuh ke dalam sumur Aris. Tulisan cincin itu adalah ‘Muhammad Rasulullah’.” (Sahih Bukhari, no. 5424, Sahih Muslim, no. 3899)

Dari Ibnu Umar, dia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pernah memakai cincin emas selama tiga hari, ketika para sahabatnya melihat, tersebarlah (orang memakai) cincin emas. Maka Rasulullah pun membuangnya, dan aku tidak tahu apa yang dilakukan oleh beliau. Kemudian beliau memerintahkan untuk membuat cincin dari perak dan memerintahkan untuk memberi ukiran ‘Muhammad Rasulullah’. Cincin itu ada di tangan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam hingga beliau wafat, kemudian beralih di tangan Abu Bakar hingga wafat, kemudian di tangan Umar hingga wafat, kemudian di tangan Uthman selama enam tahun masa pemerintahannya. Ketika banyak buku yang harus dia beri cop mohor, dia pun memberikan cincin itu kepada salah seorang sahabat Ansar untuk menempelkan cop mohor. Ketika sahabat Ansar itu keluar ke sumur milik Uthman, cincin itu jatuh. Cincin itu kemudian dicari namun tidak ditemui. Uthman kemudian memerintahkan untuk membuat cincin baru yang sama dan memberi ukiran ‘Muhammad Rasulullah’.” (Sunan An-Nasa’i, no. 5122)

Dari Anas bin Malik, dia berkata: “Cincin Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam terbuat dari perak, sedangkan mata cincinnya (batu) dari Habsyah.” (Sahih Muslim, no. 3907, Sunan Abu Daud, no. 3682, Sunan At-Tirmidzi, no. 1661, hasan sahih gharib, Musnad Ahmad, no. 12879)

Dari Anas bin Malik bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam memakai cincin perak bermata batu Habsyi di tangan kanannya. Beliau meletakkan mata cincinnya di sebelah dalam telapak tangannya. (Sahih Muslim, no. 3908, Sunan An-Nasa’i, no. 5102)

Dari Abdullah bin Umar, dia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pernah meminta dibuatkan cincin dari emas. Apabila beliau memakainya, beliau selalu meletakkan mata cincin tersebut pada bahagian dalam telapak tangan. Kemudian para sahabat pun meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Pada suatu ketika, beliau duduk di atas mimbar dan terus menanggalkan cincin itu sambil berkata: “Dulu aku selalu mengenakan cincin ini dan meletakkan mata cincinnya di bahagian dalam.” Lalu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam membuang cincin itu seraya berkata: “Demi Allah saya tidak akan memakainya lagi.” Melihat hal itu, para sahabat pun ikut membuang cincin mereka.” (Sahih Bukhari, no. 6160, Sahih Muslim, no. 3898, Musnad Ahmad, no. 6049)

Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Aku berikan khabar gembira kepada kalian dengan datangnya Al Mahdi, dia diutus kepada umatku ketika terjadi perselisihan dan kegoncangan di antara manusia, lalu bumi akan dipenuhi dengan keseimbangan dan keadilan sebagaimana ia telah dipenuhi oleh kejahatan dan kezaliman. Penduduk langit dan bumi redha dengannya, kemudian dia membahagi-bahagikan kekayaan secara adil.” Seorang laki-laki bertanya kepadanya: “Apa maksudnya secara adil?” Beliau menjawab: “Iaitu sama rata di antara manusia.” Beliau melanjutkan: “Kemudian Allah memenuhi hati ummat Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam dengan kekayaan (kepuasan) sehingga mereka tidak saling memerlukan antara satu dengan yang lainnya. Dan keadilannya menyebar luas sehingga seorang penyeru menyeru: “Siapakah yang memmerlukan harta?” Maka tidak ada seorangpun yang berdiri kecuali seorang laki-laki. Penyeru tersebut berkata: “Datanglah kepada penjaga harta iaitu bendahara dan katakan kepadanya: ‘Al Mahdi memerintahkan kepadamu agar kamu memberikan harta kepadaku’.” Lantas bendahara itu berkata kepadanya: “Ambillah sepenuh kedua telapak tanganmu.” Setelah dia meletakkan harta tersebut di wadahnya, dia menyesal dan berkata: “Sungguh, aku adalah orang yang paling rakus dari umat Muhammad, apakah aku akan memenuhi tanganku hingga aku tidak kuat dengan sesuatu yang mereka merasa cukup darinya!” Kemudian dia mengembalikan harta tersebut dan tidak akan menerimanya lagi, maka dikatakan kepadanya: “Kami tidak akan mengambil sesuatupun yang pernah kami berikan.” Hal itu berlanjutan hingga Al Mahdi tinggal selama tujuh tahun, -atau- lapan tahun, -atau- selama sembilan tahun, kemudian tidak akan ada lagi kehidupan yang baik setelah itu. -atau beliau bersabda- kemudian tidak ada lagi kehidupan yang baik setelah itu.” (Musnad Ahmad, no. 10898, no. 11061)

Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Al Mahdi itu dari keturunanku, dahinya lebar dan hidungnya mancung, dia akan memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana bumi pernah dipenuhi dengan kejahatan dan kezaliman. Dia akan berkuasa selama tujuh tahun.” (Sunan Abu Daud, no. 3736)

Dari Ibnu Umar, dia berkata: “Ketika kami solat bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, tiba-tiba seseorang mengucapkan ‘Allahu akbar kabiraw wal hamdu lillahi katsiiraw wasubhaanallahi bukratan wa ashiilan (Allah Maha Besar, dan segala puji bagi Allah, pujian yang banyak, dan Maha Suci Allah, baik waktu pagi dan petang)’. Kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bertanya: “Siapakah yang mengucapkan kalimah tadi?” Seorang sahabat menjawab: “Saya wahai Rasulullah.” Beliau bersabda: “Sungguh aku sangat kagum dengan ucapan tadi, sebab pintu-pintu langit dibuka kerana kalimah itu.” Kata Ibnu Umar: “Maka aku tak pernah lagi meninggalkannya semenjak aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mengucapkan hal itu.” (Sahih Muslim, no. 943, Sunan At-Tirmidzi, no. 3516, hasan gharib, Sunan An-Nasa’i, no. 876)

Dari Anas bin Malik, dia berkata: “Seorang laki-laki datang dan masuk saf (barisan) sementara nafasnya masih termengah-mengah, lalu dia mengucapkan ‘Alhamdulillahi hamdan katsiiran thayyiban mubaarakan fiih (Segala puji bagi Allah, pujian yang banyak, baik, lagi barokah)’.” Seusai solat, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bertanya: “Siapakah di antara kalian yang mengucapkan kalimah tadi?” Para sahabat terdiam. Beliau mengulangi pertanyaannya: “Siapakah yang mengucapkan kalimah tadi, kerana hal itu tidak ada masalah baginya.” Lantas seorang sahabat berkata: “Aku tadi datang, sementara nafasku masih termengah-mengah, maka ku ucapkan kalimah itu (maksudnya pendek dan ringkas).” Beliau bersabda: “Tadi aku melihat dua belas malaikat berebut-rebut (agar menjadi yang pertama) mengangkat kalimah tersebut (ke tempat penerimaan amalan).” (Sahih Muslim, no. 942, Sunan Abu Daud, no. 650, Sunan An-Nasa’i, no. 891, Musnad Ahmad, no. 11593)

Dari Abdullah bin Ja’far, dia berkata: “Ketika datang berita kematian Ja’far, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Buatkan makanan untuk keluarga Ja’far, sesungguhnya telah datang kepada mereka perkara yang menyibukkan mereka.” (Sunan Abu Daud, no. 2725, Sunan Ibnu Majah, no. 1599, Musnad Ahmad, no. 1660)

Dari Abdullah bin Ja’far bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tidak layak bagi seorang Nabi untuk mengatakan: ‘Sungguh aku lebih baik dari Yunus bin Matta’.” (Sunan Abu Daud, no. 4050, Musnad Ahmad, no. 1665)

Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu bahawa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tidak layak bagi seorang hamba berkata bahawa aku (Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam) lebih baik dari pada Yunus bin Matta ‘alaihissalam.” (Sahih Bukhari, no. 3163, Sahih Muslim, no. 4382, Sunan Abu Daud, no. 4049, Musnad Ahmad, no. 3520)

Dari Sa’id bin Zaid, dia berkata: “Demi Allah, satu peperangan yang diikuti seorang laki-laki yang mengakibatkan wajahnya dipenuhi debu bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam adalah lebih utama daripada seluruh amalan soleh salah seorang kalian, sekalipun dia diberi umur seperti umur Nabi Nuh ‘alaihissalam.” (Sunan Abu Daud, no. 4031, Musnad Ahmad, no. 1543)

Dari Ka’ab bin Amru bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berdoa dengan menyebut: “Ya Allah, saya berlindung kepada-Mu dari meninggal kerana tertimpa bangunan, terjatuh dari ketinggian, penyakit tua, tenggelam, terbakar, saya berlindung kepada-Mu dari gangguan syaitan menjelang kematian, saya berlindung kepada-Mu dari mati dalam berperang di jalan-Mu dalam keadaan keadaan melarikan diri dan dari kematian kerana tersengat oleh binatang berbisa.” (Musnad Ahmad, no. 14976)

Dari Ibnu Abbas bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Perumpamaan Ahlul Baitku seperti bahtera Nuh, barangsiapa yang menaikinya dia akan selamat, dan barangsiapa yang tertinggal dia akan tenggelam (binasa).” (Riwayat At-Thabrani dalam Mu’jamul Kaabir 3/160/1, dhaif)

Dari Abu Umamah Al-Bahili bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Aku diberitahu sesungguhnya Allah akan menikahkan aku di dalam syurga dengan Maryam binti Imran dan Kalsum saudara perempuan Musa dan Asiah isterinya Firaun.” Maka aku (Abu Umamah) berkata: “Keseronokan untuk engkau ya Rasulullah.” (Ibnu Katsir, Tafsir Al-Quran, 8/193, dhaif)

Dari Sa’ad bin Junadah bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya Allah mengahwinkan aku di dalam syurga dengan Maryam binti Imran dan wanita (isteri) Firaun dan saudara perempuan Musa.” (Riwayat At-Thabrani, dhaif, As-Suyuti, Al-Jami’ As-Saghir no. 1744, dhaif)

Dari Ummu Salamah radhiallahu ‘anha bahawa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Bahkan wanita dunia lebih afdhal dari pada para bidadari.” (Riwayat At-Thabrani dalam Al-Mu’jam Al-Kabir, no. 780, dhaif)

Dari Hudzaifah radhiallahu ‘anhu, dia berkata kepada isterinya: “Jika engkau ingin menjadi isteriku di syurga maka janganlah engkau menikah lagi setelah aku meninggal, kerana seorang wanita di syurga akan menjadi isteri bagi suaminya yang terakhir di dunia. Kerananya Allah mengharamkan isteri-isteri Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam untuk menikah lagi setelah meninggalnya Nabi, kerana mereka adalah isteri-isteri Nabi di syurga.” (As-Shahihah, no 1281)

Dari Anas bin Malik bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Isteri-isteri kalian dari golongan penghuni syurga adalah yang penuh kasih sayang, yang apabila dia menyakiti suami atau disakiti suami, dia akan datang kepada suaminya itu sambil meletakkan tangannya di telapak tangan suaminya seraya berkata: ‘Saya tidak akan tidur hingga kamu redha kepada saya’.” [Riwayat Ad-Daruquthni dalam Al-Ifrad, At-Thabrani (19/140/307) dalam Al-Ausath (5648), hasan]

Dari Abdullah bin Amru bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Allah tidak akan memandang kepada wanita yang tidak mengsyukuri suaminya dan tidak merasa cukup dengannya.” [Riwayat An-Nasa’i dalam Isyratun Nisa’ (251) secara mauquf dan sanadnya sahih, At-Thabrani, Al-Bazzar]

Dari Al-Hushain bin Mihshan bahawa makciknya pernah mendatangi Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam untuk suatu keperluan. Setelah urusannya selesai, Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam pun bertanya kepadanya: “Apakah kamu mempunyai suami?” Dia menjawab: “Ya.” Beliau bertanya lagi: “Bagaimanakah sikapmu terhadapnya?” Dia menjawab: “Saya tidak pernah mengabaikannya, kecuali terhadap sesuatu yang memang saya tidak sanggup.” Beliau bersabda: “Lihatlah selalu akan keadaanmu terhadapnya. Sesungguhnya yang menentukan syurga dan nerakamu terdapat pada (sikapmu terhadap) suamimu.” (Musnad Ahmad, no. 18233)

Dari Abu Umamah Al-Bahili, dia berkata: “Dua orang disebutkan di sisi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, salah seorang adalah ahli ibadah (abid) dan yang lain seorang yang berilmu, kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Keutamaan seorang alim dari seorang abid seperti keutamaanku dari orang yang paling rendah (darjatnya) di antara kalian.” Kemudian beliau melanjutkan sabdanya: “Sesungguhnya Allah, Malaikat-Nya serta penduduk langit dan bumi bahkan semut yang ada di dalam sarangnya, bahkan ikan paus, mereka akan mendoakan untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 2609, hasan gharib sahih)

Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu bahawa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam lalu beliau datangi isteri-isteri beliau. Para isteri beliau berkata: “Kami tidak punya apa-apa selain air.” Maka kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berkata kepada orang banyak: “Siapakah yang mahu mengajak atau menjamu orang ini?” Maka seorang laki-laki dari Ansar berkata: “Aku.” Sahabat Ansar itu pulang bersama laki-laki tadi menemui isterinya lalu berkata: “Muliakanlah tamu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam ini.” Isterinya berkata: “Kita tidak memiliki apa-apa kecuali sepotong roti untuk anakku.” Sahabat Ansar itu berkata: “Hidangkanlah makanan kamu itu lalu matikanlah lampu dan tidurkanlah anakmu.” Ketika mereka hendak menikmati makan malam, maka isterinya menyediakan makanan itu lalu mematikan lampu dan menidurkan anaknya, kemudian dia berdiri seakan hendak memperbaiki lampunya, lalu dimatikannya kembali. Suami isteri hanya menggerak-gerakkan mulutnya (seperti mengunyah sesuatu) seolah keduanya turut sama menikmati hidangan. Kemudian keduanya tidur dalam keadaan lapar kerana tidak makan malam. Ketika pagi harinya, pasangan suami isteri itu menemui Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Maka beliau berkata: “Malam ini Allah tertawa atau kagum kerana perbuatan kalian berdua.” Maka kemudian Allah menurunkan firman-Nya (Al-Hasyr ayat 9): “Dan mereka lebih mengutamakan orang lain (Muhajirin) daripada diri mereka sendiri sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (Sahih Bukhari, no. 3514)

Dari Aisyah radhiallahu ‘anha, dia berkata: “Pada Suatu malam Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bercerita kepada para isterinya, lalu ada salah satu dari mereka yang berkata: “Wahai Rasulullah, itu adalah cerita khurafat.” Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Apakah kalian tahu apa itu khurafat? Khurafat adalah seorang laki-laki dari Udzrah (kabilah Yaman) yang ditawan oleh para jin di masa Jahiliyyah, dia tinggal bersama mereka dalam jangka waktu sekian lama, kemudian para jin tersebut mengembalikannya kepada alam manusia, lalu Khurafat bercerita kepada orang-orang tentang hal-hal yang menghairankan yang dia lihat di alam jin, hingga akhirnya orang-orang berkata: ‘Cerita Khurafat’.” (Musnad Ahmad, no. 24085)

Dari Abu Hurairah, dia berkata: “Sesungguhnya orang-orang mengatakan: ‘Abu Hurairah adalah yang paling banyak (menyampaikan hadith dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam)’, kalau bukan kerana dua ayat dalam Kitabullah aku tidak akan menyampaikannya.” Lalu dia membaca ayat: “Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa penjelasan dan petunjuk…”, hingga akhir ayat: “..Allah Maha Penyayang (Al-Baqarah: 159-160).” Sesungguhnya saudara-saudara kita dari kalangan Muhajirin, mereka disibukkan dengan perdagangan di pasar-pasar, dan saudara-saudara kita dari kalangan Ansar, mereka disibukkan dengan pekerjaan mereka dalam mengurus harta mereka. Sementara Abu Hurairah selalu menyertai Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dalam keadaan lapar, dia selalu hadir ketika orang-orang tidak dapat hadir, dan dia dapat menghafal ketika orang-orang tidak dapat menghafalnya.” (Sahih Bukhari, no. 115)

Dari Sa’ad bin Abu Waqqash, dia berkata ketika Uthman bin Affan terbunuh: “Aku bersaksi bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Akan terjadi suatu fitnah di mana orang yang duduk ketika itu lebih baik dari orang yang berdiri, dan orang yang berdiri ketika itu lebih baik dari orang yang berjalan, dan orang yang berjalan ketika itu lebih baik dari orang yang berlari.” Aku bertanya: “Bagaimana pendapat anda jika ada yang masuk ke rumahku dan mengulurkan tangannya untuk membunuhku?” Beliau bersabda: “Jadilah kamu seperti putera Adam (bersikap seperti Habil yang hendak dibunuh oleh Qabil)!” (Musnad Ahmad, no. 1523)

Dari Abu Musa bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya di hadapan kalian akan terjadi berbagai macam fitnah sebagaimana gelapnya malam yang mencengkam. Pada pagi harinya seseorang dalam keadaan Mukmin, namun pada petang harinya telah menjadi kafir. Dan pada petang harinya dalam keadaan Mukmin, namun pada pagi harinya telah menjadi kafir. Mereka yang duduk lebih baik daripada yang berdiri, dan yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan, dan mereka yang berjalan lebih baik daripada mereka berlari. Maka hancurkanlah tombak kalian, putuskanlah tali busur kalian, dan pukulkan pedang kalian ke batu (musnahkan), dan jika salah seorang dari kalian masuk ke dalam rumahnya, hendaklah dia menjadi anak Adam yang terbaik (bersikap seperti Habil yang hendak dibunuh oleh Qabil).” (Musnad Ahmad, no. 18897)

Dari Abul Asy’ats Ash-Shan’ani, dia berkata: “Yazid bin Mu’awiyah mengutus kami menemui Ibnu Zubair. Maka ketika sampai di Madinah, saya menemui Fulan. Laki-laki itu itu lalu berkata: “Orang-orang telah melakukan apa yang telah mereka lakukan, lalu bagaimanakah menurutmu?” Abul Asy’ast pun menjawab: “Kekasihku, Abul Qasim shallallahu ‘alaihi wasallam telah berwasiat kepadaku: “Jika kamu mendapati sesuatu dari fitnah-fitnah ini maka pergilah kamu ke gunung Uhud, lalu pukulkanlah mata pedangmu padanya (musnahkannya), kemudian duduklah di rumahmu. Kemudian jika ada seseorang yang memasuki rumahmu, maka segeralah masuk ke dalam bilikmu, jika dia masuk ke dalam bilikmu maka duduklah dengan meletakkan kedua lutut. Setelah itu katakanlah: ‘Kembalilah dengan membawa dosaku dan dosamu, hingga kamu akan menjadi penghuni neraka dan itu merupakan balasan bagi orang-orang yang zalim (ucapan Habil kepada Qabil).’ Sungguh, aku telah menghancurkan mata pedangku dan duduk di dalam rumahku.” (Musnad Ahmad, no. 17299)

Dari Abdullah bin Mas’ud bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Akan datang fitnah (pembunuhan dan kekafiran) yang mana orang yang tidur lebih baik dari yang tidur dengan miring dan orang yang tidur dengan miring lebih baik dari orang yang duduk dan orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri dan yang berdiri lebih baik dari yang berjalan dan yang berjalan lebih baik dari yang berlari dan orang yang berlari lebih baik dari yang berkenderaan dan yang berkenderaan lebih baik dari yang terbunuh semuanya masuk neraka.” Ibnu Mas’ud bertanya: “Wahai Rasulullah, bilakah hal itu terjadi?” Nabi menjawab: “Hal itu terjadi pada hari-hari harj (banyaknya pembunuhan).” Aku bertanya: “Bilakah terjadinya harj?” Nabi menjawab: “Iaitu ketika seseorang merasa tidak aman dengan teman duduknya.” Aku bertanya: “Apa yang engkau perintahkan jika aku mendapati hal itu?” Nabi berkata: “Tahanlah diri dan tanganmu dan masuklah ke dalam rumahmu.” Aku berkata: “Wahai Rasulullah, bagaimana jika seseorang masuk ke rumahku?” Nabi menjawab: “Masuklah ke dalam bilikmu.”Aku bertanya: “Bagaimana jika dia masuk ke bilikku?” Nabi menjawab: “Masuklah ke dalam masjidmu, dan lakukan hal ini -Nabi berkata sambil menggenggam tangan kanannya di pergelangan tangannya- dan ucapkan: ‘Rabbku adalah Allah’ hingga engkau meninggal dalam keadaan demikian.” (Musnad Ahmad, no. 4061)

Dari Ubay bin Ka’ab, dia berkata: “Tidak seorang laki-laki pun dari penduduk Madinah yang mendirikan solat menghadap kiblat yang rumahnya paling jauh dari masjid kecuali dia (fulan). Dia selalu menghadiri solat lima waktu bersama Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, maka aku katakan kepadanya: “Sekiranya engkau membeli seekor keldai sehingga engkau dapat menaikinya ketika panas dan malam yang gelap.” Laki-laki itu menjawab: “Demi Allah, aku tidak ingin rumahku berdekatan dengan masjid Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam.” Maka aku khabarkan kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam hingga beliau bertanya laki-laki tersebut, maka laki-laki itu pun menjawab: “Wahai Nabi Allah, semoga (setiap langkah) kepulanganku kepada keluargaku dan pemergianku menuju masjid dicatat (pahala) oleh Allah.” Beliau menjawab: “Semoga Allah memberikan semuanya padamu”, atau “Semoga Allah memberikan semua yang engkau harapkan.” (Musnad Ahmad, no. 20267, no. 20269)

Dari Anas bin Malik, dia bekata: “Usaid bin Hudhair dan seorang laki-laki lain dari kaum Ansar berbicara di sisi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pada suatu malam perihal keperluan mereka berdua hingga berlalu sebahagian waktu malam, sedang malam itu sangat gelap gelita. Setelah itu mereka pulang dari sisi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, sedang di tangan setiap dari mereka berdua terdapat sinar yang dapat menerangi tongkat salah seorang dari mereka, sehingga mereka berdua dapat berjalan di bawah terang sinarnya. Dan ketika mereka dipisahkan oleh jalan, tongkatnya masih dapat memberikan cahayanya kepada yang lain, sehingga setiap dari mereka berjalan dengan sinar tongkatnya hingga ke rumah.” (Musnad Ahmad, no. 11955)

Dari Anas bin Malik, dia berkata: “Ada seorang laki-laki Badwi bernama Zahir, dia menghadiahi Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam sebuah hadiah dari desa. Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam sering berbekal dengannya jika mengadakan sebuah perjalanan. Sering juga Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam mengatakan: “Zahir orang desa sedangkan kita orang kota.” Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam sangat mencintai Zahir, sekalipun buruk wajahnya. Suatu hari ketika dia sedang berjualan, Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam mendatanginya seraya memeluknya dari belakang tanpa pengetahuannya. Zahir berteriak: “Tolong beritahu saya siapa ini?”, lalu dia menoleh dan melihatnya, ternyata beliau adalah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, maka dia tidak melepas punggungnya yang melekat dengan dada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam. Apabila Zahir tahu si pemeluknya, Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam mengatakan: “Siapa yang hendak membeli hamba?” Maka Zahir berkata: “Wahai Rasulullah, demi Allah kalau begitu Tuan akan mendapati saya seperti orang murahan (tidak laku).” Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam lantas bersabda: “Akan tetapi, di sisi Allah kamu bukanlah orang yang murah”, atau beliau  bersabda: “Akan tetapi, di sisi Allah kamu sangatlah mahal.” (Musnad Ahmad, no. 12187)

Dari Ibnu Abbas bahawa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam pernah berdoa: “Ya Allah, muliakanlah Islam dengan Abu Jahal bin Hisyam atau Umar.” Ibnu Abbas berkata: “Ternyata di pagi harinya, Umar datang menemui Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam untuk memeluk Islam.” Abu Isa berkata: “Hadith ini darjatnya gharib melalui jalur ini, dan sebahagian mereka (ahli hadith) telah memberi komentar mengenai diri An-Nadhr Abu Umar, kerana dia meriwayatkan dari para perawi yang riwayatnya munkar.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 3616, dhaif jiddan)

Dari Umar bin Al-Khattab, dia berkata: “Ketika perang Badar, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melihat pasukan orang-orang Musyrik berjumlah seribu pasukan, sedangkan para sahabat beliau hanya berjumlah tiga ratus sembilan belas orang. Kemudian Nabi Allah shallallahu ‘alaihi wasallam menghadapkan wajahnya ke arah kiblat sambil menengadahkan tangannya, beliau berdoa: “Ya Allah, tepatilah janji-Mu kepadaku. Ya Allah, berilah apa yang telah Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, jika pasukan Islam yang berjumlah sedikit ini musnah, nescaya tidak ada lagi orang yang akan menyembah-Mu di muka bumi ini.” Demikianlah, beliau sentiasa berdoa kepada Rabbnya dengan mengangkat tangannya sambil menghadap ke kiblat, sehingga selendang beliau terjatuh dari bahunya. Abu Bakar lalu mendatangi beliau seraya mengambil selendang dan meletakkannya di bahu beliau, dan dia selalu menyertai di belakang beliau.” Abu Bakar kemudian berkata: “Ya Nabi Allah, cukuplah kiranya anda bermunajat kepada Allah, kerana Dia pasti akan menepati janji-Nya kepada anda.” Lalu Allah menurunkan ayat: “(Ingatlah), ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankan-Nya bagimu: ‘Sesungguhnya Aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan seribu malaikat yang datang berturut-turut (Al-Anfaal: 9)’, Allah lalu membantunya dengan tentera Malaikat.” Ibnu Abbas berkata: “Pada hari itu, ketika seorang tentera Islam mengejar tentera Musyrikin yang berada di hadapannya, tiba-tiba terdengar olehnya bunyi suara cemeti di atas kepala seorang Musyrik itu, dan suara seorang penunggang kuda berkata: ‘Majulah terus wahai Haizum!’ Tanpa diduga, seorang Musyrik yang berada di hadapannya telah mati terkapar dengan hidungnya bengkak, dan mukanya terbelah seperti bekas pukulan cambuk serta seluruh tubuhnya menghijau. Lalu tentara Muslim itu datang melaporkan peristiwa yang baru saja dialaminya kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, maka beliau bersabda: “Kamu benar, itu adalah pertolongan Allah dari langit ketiga.” Pada hari itu, tentara kaum Muslimin dapat membunuh tujuh puluh tentara kaum Musyrikin, dan berhasil menawan tujuh puluh orang tawanan. Tatkala tawanan telah mereka tahan, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bertanya kepada Abu Bakar dan Umar: “Bagaimana pendapat kalian mengenai tawanan ini?” Abu Bakar menjawab: “Wahai Nabi Allah, mereka itu adalah anak-anak pakcik dan masih keluarga kita, aku berpendapat, sebaiknya kita ambil tebusan dari mereka. Dengan begitu, kita akan menjadi kuat terhadap orang-orang kafir, semoga Allah menunjuki mereka supaya masuk Islam.” Kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berkata: “Bagaimana pendapatmu wahai Ibnu Al-Khattab?” Aku menjawab: “Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, aku tidak setuju dengan pendapat Abu Bakar. Menurutku, berilah aku kesempatan untuk memenggal leher mereka, berilah kesempatan kepada Ali supaya memenggal leher Uqail, dan berilah kesempatan kepadaku supaya memenggal leher si fulan -maksudnya saudaranya sendiri-, kerana mereka adalah para pemimpin kaum kafir dan pembesar-pembesar mereka.” Umar berkata: “Akan tetapi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menyetujui pendapat Abu Bakar dan tidak menyutujui pendapatku. Di keesokan harinya, aku menemui Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, aku dapati beliau sedang duduk menangis berdua dengan Abu Bakar, lalu aku berkata: “Ceritakanlah kepadaku, apa sebabnya anda berdua menangis? Jika boleh menangis maka aku akan menangis, jika tidak boleh maka aku akan pura-pura menangis untuk kalian.” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Aku menangis kerana tebusan yang diambil sahabatmu dari kalangan para tawanan itu lebih murah daripada harga kayu ini.” -iaitu kayu yang berada dekat Nabi Allah shallallahu ‘alaihi wasallam- Lalu Allah Azza wa jalla menurunkan ayat: “..Tidak patut bagi seorang Nabi mempunyai seorang tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi ini.. -hingga firman-Nya- ..maka makanlah olehmu sebahagian harta rampasan.. (Al-Anfaal: 67-69)’. Kerana itulah Allah menghalalkan harta rampasan buat mereka.” (Sahih Muslim, no. 3309, Musnad Ahmad, no. 203)

Dari Abu Hurairah, dia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mengajak kami untuk menunaikan solat (ghaib) untuk kematian An-Najasyi, Raja negeri Habsyah. Beliau bersabda: “Mintalah ampunan untuk saudara kalian (An-Najasyi).” Abu Hurairah berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mengatur saf mereka di Mushalla (tanah lapang), lalu beliau solat (ghaib) dan bertakbir atasnya sebanyak empat kali takbir.” (Sahih Bukhari, no. 1242, Sahih Muslim, no. 1581)

Dari Imran bin Husain bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda kepada kami: “Sesungguhnya saudara kalian, (Raja) An-Najasyi telah meninggal dunia, maka berdirilah dan solatlah (ghaib) untuknya.” Maka kami berdiri dan berbaris sebagaimana berbaris untuk solat jenazah. Lalu kami solat untuknya seperti layaknya solat untuk jenazah.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 960, sahih gharib)

Dari Abu Hurairah bahawa seorang wanita berkulit hitam atau seorang pemuda biasanya menyapu masjid. Suatu ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam kehilangan orang itu, sehingga beliau pun menanyakannya. Para sahabat menjawab: “Orang itu telah meninggal.” Beliau bersabda: “Kenapa kalian tidak memberitahukan kepadaku?” Sepertinya mereka menganggap remeh urusan kematiannya. Beliau pun bersabda: “Tunjukkanlah kepadaku di mana letak kuburannya.” Maka para sahabat pun menunjukkan kuburannya, dan akhirnya beliau mengsolatkannya. Setelah itu, beliau bersabda: “Sesungguhnya kuburan-kuburan ini telah dipenuhi kegelapan bagi penghuninya. Dan Allah benar-benar memberikan mereka cahaya kerana solat yang aku kerjakan ke atas mereka.” (Sahih Muslim, no. 1588, Musnad Ahmad, no. 8676)

Dari Sa’id bin Al-Musayyab, dia berkata: “Ummu Sa’ad wafat namun Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam tidak berada di Madinah. Tatkala beliau kembali, beliau mensolatkannya padahal sudah berlalu waktu satu bulan dari kematiannya.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 959)

Dari Asy-Sya’bi, dia berkata: “Telah mengkhabarkan kepadaku seseorang yang telah melihat Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bahawa dia telah melihat satu kuburan menyendiri, lalu dia membariskan para sahabatnya di belakangnya, lalu dia mensolatinya. Ada yang bertanya kepadanya: “Siapa yang mensolatkannya?” Dia menjawab: “Ibnu Abbas.” Abu Isa At-Tirmidzi berkata: “Hadith Ibnu Abbas merupakan hadith hasan sahih. Sebagian ulama’ dari kalangan sahabat Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dan yang lainnya mengamalkannya. Ini juga merupakan pendapat Syafi’e, Ahmad dan Ishaq. Sebahagian ulama’ berkata: ‘Tidak boleh solat di atas kuburan’. Ini adalah pendapat Malik bin Anas. Abdullah bin Mubarak berkata: ‘Jika mayit telah dikubur dan belum disolatkan, maka disolatkan di atas kuburannya’. Ibnu Mubarak berpendapat bahawa solat di atas kuburan adalah boleh. Ahmad dan Ishaq berkata: ‘Boleh solat di atas kuburan hingga waktu sebulan’. Mereka berdua berkata: ‘Kami sering mendengar dari Ibnu Musayyab bahawa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam solat di atas kuburan Ummu Sa’ad bin Ubadah setelah satu bulan’.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 958)

Dari Ummu Salamah, dia berkata: “Ketika hari penaklukan kota Makkah, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam memanggil Fatimah lalu berbisik kepadanya, tiba-tiba Fatimah menangis, kemudian beliau bebicara kepadanya (kali kedua), maka Fatimah tersenyum. Setelah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam wafat, maka aku bertanya kepadanya tentang sesuatu yang membuatnya menangis dan tersenyum.” Fatimah berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam telah mengkhabarkan kepadaku bahawa beliau akan meninggal dunia, maka aku menangis, kemudian beliau memberitahuku bahawa aku adalah penghulu wanita ahli syurga kecuali kepada Maryam binti Imran maka aku pun tersenyum.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 3808, hasan gharib)

Dari Anas bin Malik radhiallahu ‘anhu, dia berkata: “Nabi shalallahu ‘alaihi wasallam dihadiahkan baju jubah terbuat dari sutera nipis padahal sebelumnya beliau pernah melarang memakai sutera. Lalu orang-orang pun menjadi kagum kerananya. Maka beliau bersabda: “Demi Zat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, sungguh sapu tangan Sa’ad bin Mu’adz di syurga lebih baik daripada ini.” (Sahih Bukhari, no. 3009, Sahih Muslim, no. 4515, Sunan At-Tirmidzi, no. 3782, hasan sahih, Musnad Ahmad, no. 12916)

Dari Waqid bin Amru bin Sa’ad bin Mu’adz, dia berkata: “Aku menemui Anas bin Malik, lalu dia berkata kepadaku: “Siapa kamu?” Aku menjawab: “Aku Waqid bin Amru bin Sa’ad bin Mu’adz.” Dia berkata: “Engkau sangat mirip dengan Sa’ad”, lalu dia menangis, dan tangisannya pun semakin menjadi, lalu dia berkata: “Semoga Allah merahmati Sa’ad, dia adalah orang yang paling besar dan tinggi di antara orang-orang.” Setelah itu dia berkata lagi: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pernah mengutus pasukan ke Ukaidir di Dumah (nama tempat), lalu Ukaidir pun mengirimkan kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berupa selendang sutera yang bersulam emas. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam kemudian mengenakannya (sebelum ada larangan sutera) lalu berdiri di atas mimbar, maka orang-orang pun menyentuh dan memandang selendang tersebut. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam lalu bertanya: “Apakah kalian kagum dengan selendang ini?” Mereka menjawab: “Kami tidak pernah melihat kain seindah ini!” Maka Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam pun bersabda: “Sungguh, sapu tangan Sa’ad bin Mu’adz di syurga lebih bagus dari apa yang kalian lihat.” (Sunan An-Nasa’i, no. 5207, Musnad Ahmad, no. 11776)

Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu, dia berkata: “Ada seorang laki-laki berkulit hitam atau wanita berkulit hitam yang menjadi tukang sapu masjid meninggal dunia yang tidak diketahui Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam akan kamatiannya. Suatu hari beliau diberitahu, maka beliau bersabda: “Apa yang telah terjadi dengan orang itu?” Mereka menjawab: “Dia telah meninggal, wahai Rasulullah.” Lalu Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Kenapa kalian tidak memberitahu aku?” Mereka berkata: “Kejadiannya begini dan begini”, lalu mereka menjelaskan. Kemudian beliau bersabda: “Tunjukkan kepadaku kuburannya!” Maka beliau shallallahu ‘alaihi wasallam mendatangi kuburan orang itu kemudian solat (jenazah) untuknya.” (Sahih Bukhari, no. 1251, Sunan Abu Daud, no. 2788, Sunan Ibnu Majah, no. 1519, Musnad Ahmad, no. 8280)

Dari Jabir bin Abdullah radhiallahu ‘anhuma bahawa bapanya terbunuh dalam perang Uhud sebagai syahid sementara dia meninggalkan hutang, lalu para pemilik hutang mendesak agar hak-hak mereka ditunaikan, maka aku datang menemui Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau meminta agar para pemilik piutang mahu menerima kebunku sebagai pembayaran dan pelunasan hutang bapaku namun mereka menolaknya sehingga Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam berkata: “Tunggu hingga esok.” Akhirnya esok paginya beliau mengelilingi pohon-pohon kurma lalu berdoa minta keberkatan pada buah-buahannya. Maka aku dapatkan buah-buah kurma itu tumbuh banyak lalu aku gunakan untuk membayar hutang kepada mereka dan buahnya masih berbaki untuk kami.” (Sahih Bukhari, no. 2220)

Dari Jabir bin Abdullah radhiallahu ‘anhuma bahawa dia mengkhabarkan bahawa bapanya wafat dan meninggalkan hutang sebanyak tiga puluh wasaq kepada orang Yahudi. Kemudian Jabir meminta penangguhan pelunasannya namun orang Yahudi itu menolaknya lalu Jabir menceritakannya kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam agar membantuya dalam permasalahannya dengan orang itu. Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mendatangi dan berbicara dengan orang Yahudi tersebut agar bersedia menerima kebun kurma Jabir sebagai pelunasan hutang bapanya namun orang Yahudi tersebut tetap tidak mahu. Kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mendatangi pohon kurma milik Jabir lalu mengelilinginya kemudian berkata kepada Jabir: “Bersungguh-sungguhlah kamu untuk membayar hutang dengan buah yang ada pada pohon kurma ini.” Maka Jabir menandainya setelah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pergi lalu dia melunasi hutang sebanyak tiga puluh wasaq dan masih berbaki sebanyak tujuh belas wasaq. Kemudian Jabir datang menemui Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam untuk mengkhabarkan apa yang terjadi namun didapatinya beliau sedang melaksanakan solat Asar. Ketika sudah selesai, Jabir mengkhabarkan kepada beliau tentang baki buah kurma tersebut. Maka beliau bersabda: “Khabarkanlah hal ini kepada Umar bin Al-Khattab.” Maka Jabir pergi menemui Umar lalu mengkhabarkannya, maka Umar berkata: “Sungguh aku sudah mengetahui ketika beliau mengelilingi pohon kurma tersebut untuk memberkatinya.” (Sahih Bukhari, no. 2221)

Dari Salamah bin Al-Akwa’ radhiallahu ‘anhu, dia berkata: “Kami pernah duduk bermajlis dengan Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam ketika dihadirkan kepada beliau satu jenazah kemudian orang-orang berkata: “Solatkanlah jenazah ini.” Maka beliau bertanya: “Apakah orang ini punya hutang?” Mereka berkata: “Tidak.” Kemudian beliau bertanya kembali: “Apakah dia meninggalkan sesuatu?” Mereka menjawab: “Tidak.” Akhirnya beliau mengsolatkan jenazah tersebut. Kemudian didatangkan lagi jenazah lain kepada beliau, lalu orang-orang berkata: “Wahai Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, solatkanlah jenazah ini.” Maka Beliau bertanya: “Apakah orang ini punya hutang?” Dijawab: “Ya.” Kemudian beliau bertanya kembali: “Apakah dia meninggalkan sesuatu?” Mereka menjawab: “Ada, sebanyak tiga dinar.” Maka beliau bersabda: “Solatkanlah saudaramu ini.” Berkata Abu Qatadah: “Solatkanlah wahai Rasulullah, nanti hutangnya aku yang menanggungnya.” Maka beliau shallallahu ‘alaihi wasallam mengsolatkan jenazah itu.” (Sahih Bukhari, no. 2127)

Dari Abdullah bin Az-Zubair, dia berkata: “Ketika Az-Zubair (bapanya) terlibat dalam perang Jamal, dia memanggilku, maka aku berdiri disampingnya. Dia berkata: “Wahai anakku, ketahuilah bahawa tidaklah ada yang terbunuh pada hari ini melainkan dia orang zalim atau orang yang dizalimi. Dan sungguh aku tidak melihat diriku akan terbunuh hari ini melainkan sebagai orang yang dizalimi dan sungguh perkara yang paling menggelisahkan aku adalah hutang yang ada padaku, apakah kamu lihat dari hutang itu masih akan ada yang baki harta untuk kita?” Dia melanjutkan: “Wahai anakku, untuk itu juallah harta kita lalu lunasilah hutangku.” Az-Zubair berwasiat dengan sepertiga hartanya, dan sepertiga untuk anak-anaknya, iaitu Bani Abdullah bin Az-Zubair. Dia berkata lagi: “Sepertiga dari sepertiga. Jika ada lebih dari harta kita setelah pelunasan hutang maka sepertiganya untuk anakmu.” Dan sebahagian dari anak-anak Abdullah sepadan usianya dengan sebahagian anak-anak Az-Zubair iaitu Khubaib dan Abbad. Ketika itu Az-Zubair mempunyai sembilan anak laki-laki dan sembilan anak perempuan. Abdullah berkata: “Dia (Az-Zubair) telah berwasiat kepadaku tentang hutang-hutangnya dan berkata: “Wahai anakku, jika kamu tidak mampu untuk membayar hutangku maka mintalah bantuan kepada majikanku.” Abdullah berkata: “Demi Allah, aku tidak tahu apa yang dimaksudkan hingga aku bertanya: “Wahai bapaku, siapakan majikan bapa?” Dia berkata: “Allah.” Abdullah berkata: “Demi Allah aku tidak menemukan sedikit pun kesulitan dalam melunasi hutangnya setelah aku berdoa: “Ya maula Zubair, iqdhi ‘anhu dainahu (Wahai Tuannya Az-Zubair, lunasilah hutangnya).” Maka Allah melunasinya. Kemudian Az-Zubair radhiallahu ‘anhu terbunuh dan tidak meninggalkan satu dinar pun juga dirham kecuali dua bidang tanah yang salah satunya berupa hutan serta sebelas rumah di Madinah, dua rumah di Basrah, satu rumah di Kufah dan satu rumah lagi di Mesir. Abdullah berkata: “Hutang yang menjadi tanggungannya terjadi ketika ada seseorang yang datang kepadanya dengan membawa harta untuk dititipkan dan dijaganya, lalu Az-Zubair berkata: “Jangan, tapi jadikanlah sebagai pinjamanku (yang nanti akan aku bayar) kerana aku khuatir akan hilang sedangkan aku tidak memiliki kekuasaan sedikit pun dan tidak juga sebagai pemungut hasil bumi atau sesuatu kekuasaan lainnya melainkan selalu ikut berperang bersama Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar atau Uthman radhiallahu ‘anhum.” Abdullah bin Az-Zubair berkata: “Kemudian aku menghitung hutang yang ditanggungnya dan ternyata aku jumlahkan sebanyak dua juta dua ratus dua puluh ribu.” Hakim bin Hizam menemui Abdullah bin Az-Zubair seraya berkata: “Wahai anak saudaraku, berapa banyak hutang saudaraku?” Abdullah merahsiakannya dan berkata: “Dua ratus ribu.” Maka Hakim berkata: “Demi Allah, aku mengira harta kalian tidak akan cukup untuk melunasi hutang-hutang ini.” Maka Abdullah berkata kepadanya: “Bagaimana pendapatmu seandainya harta yang ada dua juta dua ratus ribu?” Hakim berkata: “Aku mengira kalian tetap tidak akan sanggup melunasinya. Seandainya kalian tidak mampu mintalah bantuan kepadaku.” Dahulu Az-Zubair membeli hutan itu seratus tujuh puluh ribu lalu Abdullah menjualnya dengan harga satu juta enam ratus ribu kemudian dia berdiri dan berkata: “Bagi siapa saja yang mempunyai hak (piutang) atas Az-Zubair hendaklah dia menagih haknya kepada kami dari hutan ini.” Maka Abdullah bin Ja’far datang kepadanya kerana Az-Zubair berhutang kepadanya sebanyak empat ratus ribu seraya berkata kepada Abdullah bin Az-Zubair: “Kalau kalian mahu, hutang itu aku bebaskan untuk kalian.” Abdullah bin Az-Zubair berkata: “Tidak.” Abdullah bin Ja’far berkata lagi: “Atau kalau kalian mahu kalian boleh lunasi di akhir saja (tunda).” Abdullah bin Az-Zubair berkata: “Tidak.” Abdullah bin Ja’far berkata lagi: “Kalau begitu, ukurlah bahagian hakku.” Abdullah bin Az-Zubair berkata: “Hak kamu dari batas sini sampai sana.” Maka Abdullah menjual sebahagian dari tanah hutan itu sehingga dapat melunasi hutang tersebut dan masih berbaki empat setengah bahagian lalu dia menemui Mu’awiyah yang ketika itu bersamanya ada Amru bin Uthman, Al-Mundzir bin Az-Zubair dan Ibnu Zam’ah. Mu’awiyah bertanya kepadanya: “Berapakah nilai hutan itu?” Abdullah menjawab: “Setiap bahagian bernilai seratus ribu.” Mu’awiyah bertanya lagi: “Bakinya tinggal berapa?” Abdullah berkata: “Empat setengah bahagian.” Al-Mundzir bin Az-Zubair berkata: “Aku mengambil bahagianku senilai seratus ribu.” Amru bin Uthman berkata: “Aku mengambil bahagianku senilai seratus ribu.” Dan berkata Ibnu Zam’ah: “Aku juga mengambil bahagianku seratus ribu.” Maka Mu’awiyah berkata: “Jadi berapa bakinya?” Abdullah berkata: “Satu setengah bahagian.” Mu’awiyah berkata: “Aku mengambilnya dengan membayar seratus lima puluh ribu.” Maka Abdullah bin Ja’far menjual bahagiannya kepada Mu’awiyah dengan harga enam ratus ribu.” Setelah (Abdullah) ibnu Az-Zubair menyelesaikan pelunasan hutang bapanya, anak-anak Az-Zubair (yang lain) berkata: “Berilah hak warisan kami.” Abdullah berkata: “Demi Allah, aku tidak akan membahagikannya kepada kalian sebelum aku umumkan pada musim-musim Haji selama empat musim iaitu siapa yang mempunyai hak (piutang) atas Az-Zubair hendaklah menemui kami agar kami melunasinya.” Demikianlah Abdullah mengumumkan pada setiap musim Haji. Setelah berlalu empat musim dia membahagikannya kepada mereka (anak-anak Az-Zubair). Urwah berkata: “Adalah Az-Zubair meninggalkan empat orang isteri, maka Abdullah meninggalkan sepertiga harta bapanya sebagai wasiat bapanya sehingga setiap isteri Az-Zubair mendapatkan satu juta dua ratus ribu sedangkan harta keseluruhan milik Az-Zubair berjumlah lima puluh juta dua ratus ribu.” (Sahih Bukhari, no. 2897)

Dari Ali bin Abi Talib bahawasanya Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam lebih mendahulukan pembayaran hutang, sebelum perlaksanaan wasiat. Sementara kalian lebih mendahulukan wasiat daripada pembayaran hutang. Abu Isa berkata: “Menurut jumhur ulama’, hadith ini diamalkan. Yakni, hendaklah dimulai dari hutang terlebih dahulu, sebelum pelaksanaan wasiat.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 2048, hasan)

Dari Ibnu Umar bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Orang kaya yang menunda-nunda membayar hutang adalah zalim, dan jika hutang salah seorang dari kalian dihalalkan oleh orang kaya hendaklah dia menerimanya.” (Sunan Ibnu Majah, no. 2395)

Dari Aisyah radhiallahu ‘anha bahawa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa meninggal dunia dan memiliki hutang puasa maka walinya harus berpuasa (membayarkan) untuknya.” (Sahih Bukhari, no. 1816, Sahih Muslim, no. 1935, Sunan Abu Daud, no. 2048, Musnad Ahmad, no. 23266)

Dari Aisyah radhiallahu ‘anha bahawa Nabi shallallahu ‘alahi wasallam biasa mengucapkan (doa):
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ اللَّهُمَّ اغْسِلْ عَنِّي خَطَايَايَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّ قَلْبِي مِنْ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنْ الدَّنَسِ وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
“Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari rasa malas, kelupaan, kesalahan dan terlilit hutang, dan dari fitnah kubur serta siksa kubur, dan dari fitnah neraka dan siksa neraka dan dari buruknya fitnah kekayaan dan aku berlindung kepada-Mu dari buruknya fitnah kefakiran serta aku berlindung kepada-Mu dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Ya Allah, bersihkanlah kesalahan-kesalahanku dengan air salju dan air embun, sucikanlah hatiku dari kotoran-kotoran sebagaimana Engkau menyucikan baju yang putih dari kotoran. Dan jauhkanlah antara diriku dan kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau jauhkan antara timur dan barat.” (Sahih Bukhari, no. 5891)

Dari Aisyah, isteri Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bahawa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam pernah berdoa dalam solatnya dengan (membaca):
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ
“Ya Allah, saya berlindung kepada-Mu dari siksa kubur, saya berlindung kepada-Mu dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal, saya berlindung kepada-Mu dari fitnah kehidupan dan kematian, saya berlindung kepada-Mu dari dosa dan pengaruh hutang.” Kemudian ada seseorang berkata: “Betapa banyak engkau meminta perlindungan dari pengaruh berhutang wahai Rasulullah?” Beliau bersabda: “Jika seseorang telanjur hutang, maka dia akan suka berdusta dan menyelisihi janji.” (Sahih Muslim, no. 925, Sunan Abu Daud, no. 746, Sunan An-Nasa’i, no. 1292)

Dari Ibnu Abbas radhiallahu ‘anhuma, dia berkata: “Seorang laki-laki mendatangi Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dan berkata: “Saudara perempuanku bernazar untuk menunaikan Haji, namun dia meninggal.” Maka Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bertanya: “Kalaulah dia mempunyai hutang, apakah kamu berkewajiban melunaskannya?” Jawabnya: “Ya.” Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam melanjutkan: “Maka lunasilah (hutang) kepada Allah, kerana ia lebih berhak untuk dipenuhi.” (Sahih Bukhari, no. 6205, Sunan Ad-Darimi, no. 2227)

Dari Tsauban bekas hamba Rasulullah, bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa di saat rohnya berpisah dengan jasadnya, (dan) dia terbebas dari tiga perkara maka dia akan masuk syurga, iaitu, sombong, mencuri ghanimah sebelum dibahagi dan hutang.” (Sunan Ibnu Majah, no. 2403, Musnad Ahmad, no. 21391, Sunan Ad-Darimi, no. 2479)

Dari Qabisah bin Mukhariq, dia berkata: “Aku mempunyai beban tanggungan (hutang atau diat), maka aku mendatangi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam untuk minta penyelesaiannya. Beliau bersabda: “Berdirilah wahai Qabisah hingga datang kepada kami sedekah, maka kami memerintahkan untuk memberikan kepadamu darinya.” Lalu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Wahai Qabisah sesungguhnya sedekah itu tidak halal kecuali bagi salah seorang dari tiga golongan, iaitu, seorang laki-laki yang memiliki tanggungan (denda atau hutang di luar kemampuannya), maka halal baginya meminta-minta sehingga dia mendapatkan apa yang dapat mencukupi keperluan hidupnya. Seorang laki-laki yang tertimpa musibah besar hingga habis hartanya, maka halal baginya meminta-minta, sampai dia mendapatkannya lalu dia berhenti dari meminta-minta. Dan seorang laki-laki yang terkena musibah kefakiran hingga tiga orang dari kaumnya bersaksi seraya berkata: ‘Kefaqiran telah menimpa Fulan’, maka halal baginya meminta-minta, sehingga dia mampu menegakkan kehidupannya kembali kemudian dia menahan diri dari meminta-minta. Wahai Qabisah selain dari tiga golongan itu maka meminta-minta adalah haram. Keharaman yang menyebabkan pelakunya memakan dari barang yang haram.” (Sahih Muslim, no. 1730, Sunan Abu Daud, no. 2533, Sunan An-Nasa’i, no. 2533)

Dari Abu Hurairah, dia berkata: “Telah datang seorang laki-laki kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dan beliau sedang berkhutbah di atas mimbar, lalu orang tersebut berkata: “Bagaimana pendapat anda jika saya berperang di jalan Allah dengan bersabar, mengharapkan pahala dan maju tidak mundur, apakah Allah akan mengampuni dosa-dosaku?” Beliau menjawab: “Ya, kecuali hutang. Tadi Jibril telah mengkhabarkannya kepadaku.” (Sunan An-Nasa’i, no. 3104, Muwatha’ Malik, no. 875)

Dari Muhammad bin Jahsy, dia berkata: “Kami pernah duduk-duduk bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam kemudian beliau mendongakkan kepala beliau ke langit kemudian beliau meletakkan telapak tangan beliau pada kening beliau kemudian bersabda: “Subhanallah, apakah yang telah diturunkan dari sikap keras?” Kemudian kami diam dan terkejut. Kemudian setelah esok harinya saya bertanya kepada beliau: “Wahai Rasulullah, sikap keras apakah yang telah diturunkan ini?” Beliau bersabda: “Demi Zat yang jiwaku ada di tangan-Nya, seandainya seseorang terbunuh di jalan Allah, kemudian dihidupkan, kemudian terbunuh, kemudian dihidupkan, kemudian terbunuh dan dia memiliki tanggungan hutang maka dia tidak akan masuk syurga hingga dibayarkan hutangnya.” (Sunan An-Nasa’i, no. 4605)

Dari Imran, dia berkata: “Ummul Mukminin Maimunah pernah berhutang, hingga keluarganya berkata kepadanya: “Janganlah kamu melakukannya.” Dan mereka mengingkari perbuatannya tersebut. Maimunah berkata: “Memang benar, aku mendengar Nabiku dan kekasihku shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tidaklah seorang Muslim berhutang, sementara Allah mengetahui bahawa dia ingin membayarnya, maka Allah akan membayarkannya di dunia.” (Sunan Ibnu Majah, no. 2399, Sunan An-Nasa’i, no. 4607, Musnad Ahmad, no. 25588)

Dari Buraidah bin Al-Hashib bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa yang memberi penangguhan pada orang yang kesusahan maka baginya sedekah setiap harinya.” Berkata Buraidah: “Kemudian aku mendengar beliau bersabda: “Barangsiapa memberi penangguhan kepada orang yang kesusahan membayar hutang, terhitung baginya sedekah setiap harinya.” Berkata Buraidah: “Aku mendengar beliau bersabda: “Barangsiapa yang memberi penangguhan kepada orang yang kesusahan membayar hutang, terhitung baginya sedekah setiap harinya.” Kemudian aku mendengar beliau bersabda: “Barangsiapa yang memberi penangguhan pada orang yang kesusahan membayar hutang, baginya sedekah setiap harinya.” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Dia mendapat sedekah setiap harinya sebelum waktu (pembayaran) tiba, dan setelah waktunya (pembayaran hutang) tiba baginya sedekah sepertinya setiap harinya.” (Musnad Ahmad, no. 21968)

Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu bahawa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Siapa yang mengambil harta manusia (berhutang) disertai maksud (niat) akan membayarnya maka Allah akan membayarkannya untuknya, sebaliknya siapa yang mengambilnya dengan maksud merosakkannya (merugikannya) maka Allah akan merosakkan orang itu.” (Sahih Bukhari, no. 2212, Musnad Ahmad, no. 8378)

Dari Abu Sa’id Al-Khudri, dia berkata: “Seorang laki-laki mendapat musibah pada masa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam terkait dengan buah yang telah dibelinya, sehingga hutangnya menjadi banyak, maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Bersedekahlah kepadanya.” Lantas orang-orang bersedekah kepadanya, akan tetapi (harta sedekah itu) belum mencapai jumlah untuk melunaskan hutangnya. Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pun bersabda kepada orang yang dihutanginya (pemiutang): “Ambillah apa yang kamu temukan dan tidak ada cara lain bagimu selain cara tersebut.” (Sahih Muslim, no. 2910, Sunan Abu Daud, no. 3009, Sunan At-Tirmidzi, no. 591, hasan sahih, Sunan An-Nasa’i, no. 4599, Sunan Ibnu Majah, no. 2347, Musnad Ahmad, no. 10890)

Dari Qais bin Sa’ad bin Ubadah, dia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mengunjungi kami di rumah milik kami, beliau lalu mengucapkan: “Assalamualaikum warahmatullah.” Sa’ad (ayahku) lalu menjawab salam tersebut dengan suara perlahan. Aku bertanya: “Apakah kamu tidak memberi izin kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam?” Sa’ad menjawab: “Biarkan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam memperbanyak salam kepada kita.” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam kemudian mengucapkan salam lagi: “Assalamualaikum warahmatullah.” Sa’ad lalu menjawab salam tersebut dengan suara perlahan. Kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam kembali mengucapkan salam: “Assalamualaikum warahmatullah.” Setelah itu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam hendak pulang, sementara Sa’ad mengikutinya dari belakang. Sa’ad berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendengar salammu, dan aku juga telah menjawab salammu dengan suara yang perlahan dengan harapan engkau memperbanyak salam kepada kami.” Akhirnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersama Sa’ad kembali ke rumah Sa’ad. Sa’ad kemudian mempersilakan Rasulullah untuk mandi, maka beliau pun mandi. Lalu dia menyediakan kain yang telah dicelup dengan minyak za’faran atau Wars (sejenis tumbuhan), sehingga beliau mengelap tubuhnya dengan kain tersebut. Setelah itu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya seraya berdoa: “Ya Allah, jadikanlah selawat (kesejahteraan) dan rahmat-Mu tercurah kepada keluarga Sa’ad bin Ubadah.” Kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menyantap makanan, dan ketika beliau ingin berlalu pergi, Sa’ad mendekatkan keldai yang telah diberi alas selembar kain kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Sa’ad berkata: “Wahai Qais, temanilah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam.” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam kemudian bersabda kepadaku: “Naiklah.” Aku diam. Kemudian beliau bersabda lagi: “Engkau ikut naik atau engkau tidak usah ikut?” Maka aku pun memutuskan untuk tidak ikut.” (Sunan Abu Daud, no. 4511, Musnad Ahmad, no. 14928)

Dari Jabir bin Abdullah radhiallahu ‘anhu, dia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mengutusku untuk menyelesaikan keperluan beliau. Maka aku berangkat kemudian kembali setelah menyelesaikan tugasku itu, lalu aku menemui Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam. Aku memberi salam kepada beliau namun beliau tidak membalas salamku. Kejadian itu menimbulkan kegusaran dalam hatiku yang hanya Allah sajalah yang lebih mengetahuinya. Kemudian aku berkata dalam hatiku barangkali Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menganggap aku terlambat menunaikan tugas dari beliau. Kemudian aku memberi salam kembali dan sekali lagi beliau tidak membalasnya. Timbul lagi kegusaran dalam hatiku yang lebih besar dari yang pertama. Kemudian aku memberi salam lagi, lalu beliau membalasnya seraya bersabda: “Sesungguhnya yang menghalangiku menjawab salammu adalah kerana aku sedang melaksanakan solat”. Ketika itu beliau sedang berada di atas haiwan tunggangannya yang tidak menghadap ke arah kiblat.” (Sahih Bukhari, no. 1141, Musnad Ahmad, no. 14256)

Dari Muhajir bin Qunfudz bahawa dia memberi salam kepada Nabi shallalahu ‘alaihi wasallam ketika beliau sedang berwudhu’, namun beliau tidak menjawab salamnya. Seusai berwudhu’ beliau bersabda: “Tidak ada yang menghalangiku menjawab salammu, selain kerana aku tidak suka menyebut nama Allah Tabaraka wa Ta’ala kecuali dalam keadaan suci.” (Musnad Ahmad, no. 19834)

Dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Siapa yang mahu mengambil kalimah-kalimah ini dariku lalu mengamalkannya atau mengajarkan pada orang yang akan mengamalkannya?” Abu Hurairah menjawab: “Saya, wahai Rasulullah.” Beliau meraih tanganku lalu menyebut lima perkara: “Jagalah dirimu dari hal-hal yang haram nescaya kamu menjadi orang yang paling kuat beribadah, terimalah pemberian Allah dengan rela nescaya kau menjadi orang terkaya, berbuat baiklah terhadap tetanggamu nescaya kamu menjadi orang Mukmin, cintailah untuk manusia seperti apa yang kau cintai untuk dirimu sendiri nescaya kau menjadi orang Muslim (yang baik), jangan banyak tertawa kerana banyak tertawa itu mematikan hati.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 2227, hasan, Musnad Ahmad, no. 7748)

Dari Abu Hurairah bahawasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Ada seorang laki-laki yang membawa khamar di sebuah kapal untuk dia jual sedang bersamanya ada seekor kera.” Beliau bersabda: “Maka ketika laki-laki tersebut akan menjual khamar dia mencampurnya dengan air, lalu kera tersebut mengambil bekas wangnya dan membawanya naik ke atas tiang kapal sehingga kera tersebut membuang dinar ke laut dan ke kapal hingga ia membahagi-bahagikannya.” (Musnad Ahmad, no. 7710)

Dari Abu Rafi’ bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda kepada Abbas: “Wahai pakcikku, mahukah jika aku memberimu hadiah, mahukah jika aku memberikan manfaat kepadamu, mahukah jika aku menyambung silaturahim kepadamu?” Dia menjawab: “Tentu, ya Rasulullah.” Beliau bersabda: “Solatlah empat rakaat, di setiap rakaat engkau membaca Fatihatul kitab (surah Al-Fatihah) dan satu surah. Apabila selesai membaca, maka ucapkanlah: ‘Subhanallahu wal hamdulillah wa laa ilaaha illallahu wallahu akbar (Maha Suci Allah dan segala puji bagi Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Allah Maha Besar)’ sebanyak lima belas kali sebelum rukuk. Kemudian rukuk dan ucapkanlah bacaan itu lagi sepuluh kali. Kemudian angkatlah kepalamu dan ucapkanlah lagi sepuluh kali, kemudian sujud dan ucapkanlah lagi sepuluh kali, kemudian angkatlah kepalamu dan ucapkanlah lagi sepuluh kali, kemudian sujud dan ucapkanlah lagi sepuluh kali, kemudian angkatlah kepalamu dan ucapkanlah lagi sepuluh kali sebelum engkau bangun. Semua itu genap berjumlah tujuh puluh lima dalam setiap rakaat, dan berjumlah tiga ratus dalam empat rakaat. Sekiranya dosa-dosamu seperti pasir yang menggunung, Allah akan mengampuninya.” Abbas berkata: “Wahai Rasulullah, bagaimana dengan orang yang tidak mampu mengucapkan itu dalam sehari?” Beliau bersabda: “Lakukanlah sekali dalam seminggu, jika tidak mampu maka lakukanlah sekali dalam sebulan”, hingga beliau bersabda: “Maka lakukanlah sekali dalam setahun.” (Sunan Ibnu Majah, no. 1376, Sunan Abu Daud, no. 1105)

Dari Zuhair bin Uthman bahawa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Walimah pada hari pertama adalah sesuatu yang hak, pada hari kedua adalah sesuatu yang baik, dan pada hari yang ketiga adalah suatu perbuatan sum’ah (ingin di dengar) dan riya’ (ingin dilihat).” Qatadah berkata: “Telah menceritakan kepada kami seorang laki-laki bahawa Sa’id bin Al Musayyab pernah diundang pada hari pertama, kemudian dia memenuhi undangan tersebut, dan dia diundang pada hari kedua, kemudian dia memenuhi undangan tersebut, dan diundang pada hari ketiga, kemudian dia tidak memenuhi undangan tersebut seraya berkata: “Dia adalah orang yang sum’ah dan riya’.” Kemudian dia melempar sang utusan dengan kerikil.” (Sunan Abu Daud, no. 3254, Sunan Ad-Darimi, no. 1976)

Dari Abu Hurairah, dia berkata: “Aku selalu menemani Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dalam keadaan perut merasa kenyang meskipun lapar, sehingga aku tidak dapat makan roti, tidak dapat mengenakan kain sutera dan tidak memiliki pelayan yang boleh membantuku. Bahkan aku mengikat perutku dengan kerikil, dan aku minta orang lain agar aku dapat membacakan ayat kepadanya sehingga dia boleh memberiku sesuatu yang aku makan. Dan sebaik-baik manusia bagi orang miskin adalah Ja’far bin Abu Talib, dia pulang ke rumah dengan mengajak kami lalu memberi kami makan dengan apa yang ada di dalam rumahnya. Hingga dia mengeluarkan Ukkah (tempat air terbuat dari kulit) yang sudah tidak ada isinya lagi, kami lalu membelahnya dan menjilati apa yang ada di dalamnya.” (Sahih Bukhari, no. 5012)

Dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa berwudhu’ dan memperbaiki wudhu’nya kemudian keluar dengan sengaja menuju masjid, lalu mendapati orang-orang sudah mengerjakan solat, Allah akan menuliskan pahala baginya seperti pahala orang yang menghadirinya, dan hal itu tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun.” (Sunan An-Nasa’i, no. 846)

Dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa yang berwudhu’, lalu dia menyempurnakan wudhu’nya, kemudian mendatangi (solat) Jumaat, mendengarkan (khutbah) tanpa berkata-kata, maka akan diampuni (dosa-dosa yang dilakukannya) antara hari itu dengan hari Jumaat yang lain, ditambah tiga hari. Dan barangsiapa yang memegang-megang (bermain) batu kerikil, maka dia telah berbuat (sesuatu) yang sia-sia.” (Sahih Muslim, no. 1419, Sunan Abu Daud, no. 886, Sunan At-Tirmidzi, no. 458, hasan sahih, Sunan Ibnu Majah, no. 1080, Musnad Ahmad, no. 9120)

Dari Abu Nadhrah, dia berkata: “Telah menceritakan kepadaku seorang Syaikh dari Thufawah, dia berkata: “Aku datang kepada Abu Hurairah di Madinah dan tidak melihat seorang pun sahabat Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam yang paling rajin beribadah dan yang lebih baik dalam mengurus tamu selain dia. Ketika aku berada di rumahnya pada suatu hari, dia sedang dalam berada di atas ranjangnya membawa kantung yang berisi kerikil atau biji kurma dan di bawahnya terdapat seorang hamba wanita yang hitam. Dia bertasbih menggunakan kerikil tersebut hingga setelah dia menghabiskan apa yang ada dalam kantung, dia melemparnya kepada hamba tersebut yang kemudian (hamba tersebut) mengumpulkannya dan mengembalikannya ke dalam kantung serta menyerahkannya kepada Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah berkata: “Mahukah aku ceritakan kepadamu sesuatu dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam?” Syaikh tersebut berkata: “Ya.” Abu Hurairah berkata: “Ketika aku sedang tidak enak badan di masjid, tiba-tiba Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam datang hingga masuk masjid, kemudian bersabda: “Siapakah yang mengetahui seorang pemuda dari Daus?” Beliau mengatakannya sebanyak tiga kali. Kemudian seorang laki-laki berkata: “Wahai Rasulullah, itu dia sedang kurang sihat badan di sebelah masjid.” Kemudian beliau datang berjalan kaki hingga sampai kepadaku, lalu beliau meletakkan tangannya padaku dan mengucapkan perkataan yang baik kepadaku. Kemudian aku berdiri dan beliau pergi berjalan hingga sampai ke tempat beliau melakukan solat. Beliau menghadap kepada mereka dan bersama beliau terdapat dua baris orang laki-laki dan satu baris orang wanita atau dua baris orang wanita dan satu baris orang laki-laki. Beliau bersabda: “Apabila syaitan melupakanku dari sebahagian solatku, maka (untuk mengingatkannya) hendaknya (bagi) laki-laki bertasbih dan (bagi) wanita menepuk tangan.” Abu Hurairah berkata: “Kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melakukan solat dan tidak lupa sedikitpun dari solatnya, kemudian beliau bersabda: “Tetaplah kalian di tempat duduk kalian di sini.” Kemudian beliau memuji Allah Ta’ala lalu bersabda: “Apakah ada di antara kalian seseorang yang apabila mendatangi isterinya dan menutup pintunya (menggaulinya) dan keluar menceritakan kepada orang lain: ‘Aku melakukan demikian dan demikian’?” Mereka berkata: “Ya.” Kemudian mereka terdiam. Kemudian beliau menghadap kepada para wanita dan berkata: “Apakah di antara kalian ada yang menceritakannya?” Kemudian mereka terdiam, lalu terdapat seorang wanita muda yang berdiri. Wanita muda yang montok pada salah satu kedua bahunya dan menaikkan lehernya agar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melihatnya dan mendengar perkataannya. Kemudian dia berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya para laki-laki membicarakannya dan para wanita membicarakannya.” Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tahukah apa permisalan seperti itu? Sesungguhnya permisalan hal tersebut adalah seperti syaitan betina yang bertemu dengan syaitan jantan di jalanan, kemudian syaitan jantan tersebut menunaikan hajatnya terhadap syaitan betina sementara orang-orang melihat kepadanya. Ketahuilah bahawa minyak wangi laki-laki adalah yang kuat baunya dan tidak nampak warnanya, dan ketahuilah sesungguhnya minyak wangi wanita adalah yang nampak warnanya dan tidak kuat baunya. Ketahuilah, janganlah seorang laki-laki berbaring bersama seorang laki-laki dalam satu kain, dan janganlah seorang wanita berbaring dengan seorang wanita dalam satu kain, kecuali dengan seorang anak kecil atau orang tua.” Kata Abu Hurairah: “Dan beliau menyebutkan yang ketiga, namun aku lupa yang ketiga.” (Sunan Abu Daud, no. 1859, Musnad Ahmad, no. 10554)

Dari Ibnu Abbas bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya Jibril pergi bersama Ibrahim menuju Jamrah Aqabah, lalu syaitan menampakkan diri kepadanya (Ibrahim). Kemudian dia (Ibrahim) melemparinya dengan tujuh kerikil, syaitan itu pun hilang. Kemudian dia menghampiri Jamrah Wustha, syaitan itu pun menampakkan diri lagi, lalu Ibrahim pun melemparinya dengan tujuh kerikil, lalu syaitan itu pun menghilang. Kemudian dia (Ibrahim) mendatangi Jamrah Qushwa, syaitan itu pun menampakkan diri kembali, lalu Ibrahim melemparinya dengan tujuh kerikil, lalu syaitan itu pun menghilang. Kemudian, ketika Ibrahim hendak menyembelih puteranya Ismail, dia berkata kepada ayahnya: “Wahai ayah, ikatlah aku agar tidak meronta-ronta sehingga darahku mengenaimu ketika engkau menyembelihku.” Maka Ibrahim pun mengikatnya, ketika Ibrahim mengambil pisau dan hendak menyembelih, diserukan dari belakangnya: “Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu.” (Musnad Ahmad, no. 2658)

Dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa bertasbih kepada Allah selesai solat sebanyak tiga puluh tiga kali, dan bertahmid kepada Allah tiga puluh tiga kali, dan bertakbir kepada Allah tiga puluh tiga kali, hingga semuanya berjumlah sembilan puluh sembilan, dan menyempurnakan ke seratus dengan membaca ‘Laa ilaaha illallah wahdahu laa syariika lahu, lahul mulku walahul hamdu wahuwa ‘alaa kulli syai’in qadiir’, maka kesalahan-kesalahannya akan diampuni walau sebanyak buih di lautan.” (Sahih Muslim, no. 939, Musnad Ahmad, no. 8478, Muwatha’ Malik, no. 439)

Dari Abu Dzar, dia berkata: “Wahai Rasulullah! Orang-orang kaya pergi dengan membawa banyak pahala, mereka melakukan solat sebagaimana kami melakukan solat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, mereka mempunyai kelebihan harta yang mereka sedekahkan sementara kami tidak memiliki harta untuk bersedekah. Kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Wahai Abu Dzar, mahukah aku ajarkan kepadamu beberapa kalimah yang dengannya kamu dapat menyusul orang yang telah mendahuluimu dan orang yang di belakangmu tidak dapat mengejarmu kecuali orang yang mengerjakan seperti apa yang kamu kerjakan?” Dia menjawab: “Ya, wahai Rasulullah!” Beliau bersabda: “Engkau bertakbir kepada Allah tiga puluh tiga kali setiap selesai solat, bertahmid tiga puluh tiga kali, bertasbih tiga puluh tiga kali dan kamu tutup dengan ucapan Laa ilaaha illallahu wahdahu laa syariikalahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ‘alaa kulli syai-in qadiir (Tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata, tidak ada sekutu bagi-Nya, milik-Nya seluruh kerajaan, dan bagi-Nya segala puji dan Dia Maha Mampu melakukan segala sesuatu), nescaya dosa-dosanya akan diampuni walaupun sebanyak buih lautan.” (Sunan Abu Daud, no. 1286)

Dari Abdullah bin Amru, dia berkata: “Aku melihat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menghitung tasbih.” Ibnu Qudamah berkata: “Iaitu dengan tangan kanannya.” (Sunan Abu Daud, no. 1284)

Dari Yusairah (Ummu Yasir) bahawa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam memerintahkan mereka (para wanita) agar menjaga takbir, mengsucikan Allah (tasbih), serta tahlil, dan menghitung zikir menggunakan ruas-ruas jari, kerana ruas-ruas tersebut akan ditanya dan diminta untuk berbicara. (Sunan Abu Daud, no. 1283)

Dari Mu’aiqib bin Abi Fatimah bahawa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Janganlah kamu mengusap (kerikil pada wajah) ketika kamu sedang solat, namun apabila kamu terpaksa melakukan hal itu, maka cukuplah kamu meratakannya sekali.” (Sahih Muslim, no. 849, Sunan Abu Daud, no. 809, Sunan At-Tirmidzi, no. 347, hasan sahih, Sunan Ibnu Majah, no. 1016)

Dari Sa’ad bin Abi Waqqas bahawa dia bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menemui seorang wanita sementara di hadapannya terdapat biji-bijian atau kerikil yang dipergunakan untuk bertasbih. Kemudian Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Aku akan memberitahukan kepadamu sesuatu yang lebih mudah bagimu daripada ini dan lebih utama!” Lalu beliau mengucapkan: “Maha Suci Allah sebanyak makhluk yang Dia ciptakan di langit, dan Maha Suci Allah sebanyak makhluk yang Dia ciptakan di bumi, dan Maha Suci Allah sebanyak makhluk yang Dia ciptakan di antara keduanya dan Maha Suci Allah sebanyak apa yang Dia ciptakan, dan Allah Maha Besar seperti itu, segala puji bagi Allah seperti itu, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah seperti itu, dan tidak ada daya serta kekuatan kecuali kerana Allah seperti itu.” (Sunan Abu Daud, no. 1282, Sunan At-Tirmidzi, no. 3491, hasan gharib)

Dari Abu Hurairah bahawa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya (batu) kerikil-kerikil itu akan meminta (dengan nama Allah) kepada orang yang mengeluarkannya dari masjid (agar tidak dikeluarkan).” (Sunan Abu Daud, no. 389)

Dari Shafiyyah binti Huyyay berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menemuiku sementara di tanganku terdapat empat ribu biji kurma yang aku gunakan untuk bertasbih. Kemudian beliau bersabda: “Sungguh engkau telah bertasbih dengan ini! Mahukah aku ajarkan kepadamu sesuatu yang lebih banyak pahalanya daripada apa yang engkau gunakan untuk bertasbih?” Maka aku katakan: “Ya, ajarkan kepadaku.” Kemudian beliau bersabda: “Ucapkanlah: ‘Subhanallaah, ‘adada khalqihi (Maha suci Allah, sebanyak jumlah makhluk-Nya)’.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 3477, gharib)

Dari Amru bin Salamah, dia berkata: “Dahulu kami pernah duduk di depan pintu Abdullah bin Mas’ud radhiallahu ‘anhu sebelum solat subuh, ketika dia keluar kami berjalan bersamanya menuju masjid. Kemudian Abu Musa Al-Asy’ari radhiallahu ‘anhu datang menemui kami dan bertanya: “Apakah Abu Abdur Rahman (Abdullah bin Mas’ud) telah datang menemui kalian?” Kami menjawab: “Belum”, lalu beliau duduk bersama kami hingga (Abu Abdur Rahman) datang. Tatkala dia datang, kami semua berdiri dan menghampirinya, Abu Musa berkata kepadanya: “Wahai Abu Abdur Rahman, baru saja di masjid aku melihat satu kejadian baru yang tidak aku sukai. Setahuku, alhamdulillah, sekalipun itu diniatkan kebaikan.” Dia bertanya: ‘Apakah itu gerangannya?” “Jika kamu masih hidup kamu akan melihatnya”, kata Abu Musa. Abu Musa melanjutkan: “Aku melihat di masjid, sekelompok orang yang (duduk) melingkar sambil menunggu solat, setiap lingkaran ada seorang (ketua)nya dan tangan-tangan mereka membawa kerikil, lalu si (ketua) berkata: ‘Ucapkanlah takbir seratus kali’, dan mereka bertakbir seratus kali, ‘Dan ucapkanlah tahlil seratus kali’, lalu mereka bertahlil seratus kali, ‘Dan ucapkanlah tasbih seratus kali’, lalu mereka mengucapkan tasbih seratus kali.” Abu Abdurrahman bertanya: “Lantas apa yang telah kau katakan kepada mereka?” Abu Musa menjawab: “Aku belum berkata apa pun kepada mereka, kerana aku menunggu pendapatmu atau perintahmu.” Abu Abdurrahman berkata: “Tidak sebaiknyakah kamu perintahkan saja mereka untuk menghitung dosa-dosa mereka, serta kamu jamin bahawa kebaikan mereka tidak akan hilang?” Kemudian Abu Abdurrahman beranjak dan kami pun berlalu bersamanya, hingga dia sampai di lokasi jemaah zikir yang diceritakannya. Dia berdiri di hadapan mereka dan berkata: “Apa yang sedang kalian lakukan?” Mereka menjawab: “Wahai Abu Abdur Rahman, ini adalah batu-batu kerikil untuk menghitung takbir, tahlil dan tasbih.” Dia berkata: “Hendaklah kalian menghitung dosa-dosa kalian (saja), aku menjamin amal kebaikan kalian tidak akan hilang, celakalah kalian umat Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam, alangkah cepatnya masa kehancuran kalian, padahal mereka para sahabat Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam masih ramai, dan baju mereka belum rosak, juga bekas makanannya belum pecah, demi Zat yang jiwaku berada di genggaman tangannya, sesungguhnya kalian seakan-akan memiliki agama yang lebih baik dari agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam, atau kalian sengaja hendak membuka pintu kesesatan?” Mereka menjawab: “Demi Allah wahai Abu Abdur Rahman, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan.” Abu Abdurrahman menjawab: “Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tetapi dia tidak dapat mencapainya, sesungguhnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam telah menceritakan kepada kami bahawa ada satu kaum yang membaca Al-Quran namun tidak melampaui tenggorokan mereka, demi Allah, aku tidak tahu siapa tahu majoriti mereka adalah dari kalian.” Abu Abdurrahman lantas berpaling dari mereka. Amru bin Salamah berkata: “Kami melihat kebanyakan dari yang berada di kelompok jemaah zikir tersebut di hari kemudiannya mencaci-maki kami pada hari (perang) Nahrawan bersama orang-orang Khawarij.” (Sunan Ad-Darimi, no. 206)

Dari Ibnu Umar bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Ada lima kunci ghaib yang tidak diketahui seorang pun kecuali oleh Allah. Tidak seorang pun yang mengetahui apa yang akan terjadi esok hari, dan tidak seorang pun yang mengetahui apa yang tersembunyi dalam rahim, dan tak satu jiwa pun yang tahu apa yang akan diperbuatnya esok, dan tak satu jiwa pun yang tahu di bumi mana dia akan mati serta tidak seorang pun yang mengetahui bila turunnya hujan.” (Sahih Bukhari, no. 981, Musnad Ahmad, no. 4887)

Dari Ibnu Abbas, dia berkata: “Seorang wanita yang sedang ditinggalkan suaminya menemui seorang laki-laki untuk membeli sesuatu darinya. Laki-laki itu berkata: “Masuklah ke kamar itu hingga aku memberikannya padamu.” Wanita tersebut pun masuk, dan laki-laki itu menciuminya dan meraba-rabanya, maka wanita itu berkata: “Celaka kamu! Aku sudah menikah.” Lalu laki-laki itu pun meninggalkannya dan menyesali atas apa yang baru saja dilakukannya. Maka dia pun mendatangi Umar dan memberitahu kepadanya tentang apa yang telah diperbuatnya, maka Umar berkata: “Celaka kamu! Boleh jadi dia sudah menikah?” Laki-laki itu berkata: “Sesungguhnya dia sedang ditinggal oleh suaminya.” Umar berkata: “Datanglah pada Abu Bakar dan tanyakan padanya.” Maka laki-laki itu pun menemui Abu Bakar dan menceritakan kepadanya apa yang telah dia lakukan, maka Abu Bakar berkata: “Celaka kamu! Boleh jadi dia sudah menikah?” Laki-laki itu menjawab: “Sesungguhnya dia sedang ditinggal oleh suaminya.” Abu Bakar berkata lagi: “Kalau begitu temui Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dan ceritakan padanya.” Maka laki-laki itu pun menemui Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dan memberitahukan padanya apa yang telah dia perbuat. Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Boleh jadi dia sudah punya suami?” Laki-laki itu menjawab: “Sesungguhnya dia sedang ditinggal oleh suaminya.” Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam diam dan turunlah ayat: ‘Dan dirikanlah solat pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam…’ hingga firman-Nya yang berbunyi: ‘…bagi orang-orang yang ingat’.” Lalu laki-laki itu berkata: “Wahai Rasulullah, apakah ayat ini diturunkan khusus untuk saya, atau untuk manusia pada umumnya?” Maka Umar berkata: “Tidak, dan sekali-kali tidak untukmu saja. Tapi untuk manusia seluruhnya.” Maka Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam pun tertawa dan berkata: “Umar radhiallahu ‘anhu benar.” (Musnad Ahmad, no. 2304)

Dari Abu Hurairah dan Huzaifah keduanya berkata bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Kelak di hari akhirat Allah Tabaraka Wa Ta’ala akan mengumpulkan semua manusia. Lalu orang-orang Mukmin bangkit, dan syurga telah didekatkan kepada mereka. Mereka mendatangi Nabi Adam seraya berkata: “Wahai bapa kami, mohonlah agar pintu syurga segera dibukakan untuk kami.” Adam menjawab: “Aku tidak layak memintakan hal ini untuk kalian, bukankah yang mengeluarkan kalian adalah kerana kesalahan bapa kalian dari syurga ini? Pergilah kalian dan mintalah kepada anakku Ibrahim Khalilullah.” Lalu Ibrahim menjawab: “Aku tidak layak memintakan hal ini untuk kalian, aku hanyalah seorang Khalil (kekasih) yang di depannya masih ada beberapa orang kekasih. Mintalah kepada Musa ‘alaihissalam yang pernah diajak berbicara oleh Allah dalam sebuah percakapan.” Maka mereka pun mendatangi Musa ‘alaihissalam, namun dia juga berkata: “Aku tidak layak memintakan hal ini untuk kalian. Mintalah kepada Nabi Isa yang telah diciptakan dengan kalimah Allah dan ditiupkan daripada-Nya.” Tapi Nabi Isa juga menolak seraya berkata: “Aku tidak layak memintakan hal ini untuk kalian.” Maka mereka pun mendatangi Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam.” Kemudian dia (Muhammad) berdiri dan dibukakan pintu untuknya, kemudian diutuslah amanah dan silaturrahim hingga keduanya berdiri di kedua tepi sirat (jambatan), kanan dan kiri. Lalu orang yang paling cepat dari kalian ketika melalui sirat adalah seperti kilat.” Aku (Abu Hurairah) berkata: “Ayah dan ibuku sebagai tebusanmu, secepat kilat bagaimana maksud tuan?” Beliau menjawab: “Tidakkah kamu melihat bagaimana kilat itu berlalu dan kembali lagi dengan sekelip mata? Kemudian yang kedua secepat hembusan angin, lalu secepat burung terbang, lalu ada juga orang yang berlari dengan kencang di atasnya disebabkan oleh amal kebajikannya. Ketika itu Nabi kalian berdiri di dekat sirat, dan selalu mendoakan: “Wahai Rabbku, selamatkanlah dia, selamatkanlah dia.” Hingga sampai pada hamba-hamba yang amalannya sangat sedikit, hingga ada seorang lelaki yang datang dan tidak dapat melalui sirat itu kecuali dengan merangkak, sedang pada kedua sisinya terdapat rangkaian besi tajam yang tergantung dan akan mengambil setiap orang yang diperintahkan untuk diambil, hingga ada orang yang selamat tapi tubuhnya tercarik-carik, dan ada pula orang yang akhirnya terlempar ke dalam api neraka.” Dan demi Zat yang jiwa Abu Hurairah ada di tangan-Nya, sesungguhnya dasarnya neraka itu dapat dicapai dengan perjalanan tujuh puluh tahun lamanya.” (Sahih Muslim, no. 288)

Dari Abu Musa Al-Asy’ari bahawasanya Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tiga orang yang tidak akan masuk syuga. Iaitu, pecandu khamar (arak), orang yang memutuskan tali silaturrahim dan orang yang membenarkan sihir. Dan barangsiapa yang mati dalam keadaan kecanduan khamar, maka Allah ‘Azza Wajalla akan memberinya minum dari sungai-sungai Ghuthah.” Ditanyakanlah: “Apa itu sungai Ghuthah?” Beliau menjawab: “Suatu sungai yang mengalir dari kemaluan para penzina yang baunya dapat mengganggu para penduduk neraka.” (Musnad Ahmad, no. 18748)

Dari Ibnu Abbas bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling berlaku lunak menyentuh bahu-bahu temannya (ketika meratakan saf solat).” (Sunan Abu Daud, no. 575)

Dari An-Numan bin Basyir, dia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam biasa menghadap kepada jemaah lalu bersabda: “Luruskanlah saf-saf kalian! -beliau mengucapkannya tiga kali- Demi Allah, hendaklah kalian benar-benar meluruskan saf-saf kalian, atau Allah benar-benar akan membuat hati kalian saling berselisih.” Kata Nu’man: “Maka saya melihat seseorang melekatkan (merapatkan) bahunya dengan bahu temannya (orang di sampingnya), demikian pula antara lutut dan mata kakinya dengan lutut dan mata kaki temannya.” (Sunan Abu Daud, no. 566, Musnad Ahmad, no. 17703)

Dari Abdullah bin Umar bahawasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tegakkanlah saf-saf, sejajarkanlah antara bahu-bahu, tutuplah celah-celah dan lemah lembutlah terhadap kedua tangan saudara kalian, dan janganlah kalian membiarkan celah-celah itu untuk syaitan. Barangsiapa yang menyambung saf maka Allah akan menyambung hubungan dengannya dan barangsiapa yang memutusnya maka Allah akan memutus hubungan dengannya.” Abu Daud berkata: “Makna dari kalimah ‘lemah lembutlah kalian terhadap tangan saudara kalian’ adalah apabila ada seseorang yang baru datang dan masuk ke dalam saf, maka yang lain hendaknya melembutkan bahunya hingga dia dapat masuk ke dalam saf.” (Sunan Abu Daud, no. 570)

Dari Anas bin Malik bahawa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Luruskanlah saf-saf kalian, sesungguhnya aku dapat melihat kalian dari balik punggungku.” Anas berkata: “Dan setiap orang dari kami merapatkan bahunya kepada bahu temannya, dan kakinya pada kaki temannya.” (Sahih Bukhari, no. 683)

Dari Abu Sa’id Al-Khudri radhiallahu ‘anhu bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Jika jenazah diletakkan lalu dibawa oleh para laki-laki di atas bahu mereka, maka jika jenazah tersebut termasuk orang soleh (semasa hidupnya) maka dia (jenazah tersebut) berkata: “Bersegeralah kalian (membawa aku).” Dan jika dia bukan dari orang soleh, maka dia akan berkata: “Celaka, ke mana mereka akan membawanya?” Suara jenazah itu akan didengari oleh setiap makhluk kecuali manusia dan seandainya manusia mendengarnya, tentu dia jatuh pengsan.” (Sahih Bukhari, no. 1230, Sunan An-Nasa’i, no. 1883, Musnad Ahmad, no. 11127)

Dari Ibnu Abbas radhiallahu ‘anhuma, dia berkata: “Aku pernah bermalam di rumah Maimunah, lalu Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bangun untuk membuang hajat. Kemudian beliau membasuh wajah dan kedua tangannya, lalu beliau mendatangi tempat air yang digantung dan membuka talinya. Kemudian beliau berwudhu’ di antara dua wudhu’ (dua kali dalam membasuh), tidak banyak namun sempurna. Kemudian beliau melaksanakan solat, aku pun berdiri dan berjalan jengket khuatir beliau akan melihat bahawa aku memperhatikannya, lalu aku berwudhu’ dan berdiri untuk solat. Maka aku berdiri di sebelah kiri beliau lalu beliau meraih telingaku dan menarikku ke sebelah kanannya. Solat beliau pun selesai hingga tiga belas rakaat. Kemudian beliau berbaring dan tertidur hingga terdengar tarikan nafasnya. Lalu Bilal mengumandangkan azan untuk solat, kemudian beliau solat tanpa berwudhu’ lagi. Di dalam doanya beliau mengucapkan: ‘Ya Allah, jadikanlah cahaya di dalam hatiku, cahaya di dalam pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya di sebelah kananku, cahaya di sebelah kiriku, cahaya di hadapanku, cahaya di belakangku, cahaya di atasku, cahaya di bawahku dan muliakanlah cahaya bagiku’.” (Sahih Bukhari, no. 5841, Sahih Muslim, no. 1279, Musnad Ahmad, no. 2436)

Dari Ummu Athiyyah radhiallahu ‘anha, dia berkata: “Ketika salah seorang puteri Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam (Zainab) wafat, Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam mendatangi kami seraya berkata: “Mandikanlah menggunakan daun bidara dengan ganjil, tiga kali, lima kali atau lebih dari itu jika kalian anggap perlu dan jadikanlah yang terakhirnya dengan kapur barus (wangian) atau yang semisal kapur barus. Dan bila kalian telah selesai beritahu aku.” Ketika kami telah selesai, kami memberi tahu beliau, kemudian beliau memberikan kain beliau kepada kami. Maka kami menyisir (dan menguraikan lalu memintalnya) rambut kepalanya menjadi tiga pintalan dan kami letakkan di belakangnya.” (Sahih Bukhari, no. 1184, Sunan At-Tirmidzi, no. 911, sahih, Sunan An-Nasa’i, no. 1862, Musnad Ahmad, no. 19860)

Dari Ibnu Abbas bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa yang terbunuh kerana sesuatu yang tidak jelas atau menjadi sasaran lemparan batu, cambuk atau tongkat, maka diyatnya adalah diyat pembunuhan secara tidak sengaja, dan barangsiapa yang membunuh secara sengaja maka dia akan diqisas (bunuh balas). Barangsiapa yang menghalanginya (akan terlaksana qisas) maka dia akan mendapatkan laknat Allah, malaikat dan seluruh manusia. Tidak akan diterima ibadahnya baik amalan sunnah atau wajib.” Dalam riwayat lain: “Tidak akan diterima darinya taubat ataupun fidyah.” (Sunan Abu Daud, no. 3935, Sunan An-Nasa’i, no. 4707)

Dari Anas bin Malik, dia berkata: “Ada hamba perempuan yang ditemukan dalam keadaan kepalanya dihimpit antara dua buah batu, lantas orang-orang bertanya kepadanya: “Siapakah yang melakukan perbuatan kejam ini kepadamu? Apakah si fulan? Ataukah si fulan?” Hamba perempuan itu hanya diam, namun ketika mereka menyebut nama seorang Yahudi, hamba perempuan itu mengakuinya dengan anggukan kepala. Maka Yahudi itu pun ditangkap. Ketika Yahudi itu mengakui perbuatannya, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam memerintahkan untuk meremukkan kepalanya dengan batu (diqisas).” (Sahih Muslim, no. 3167, Sunan Abu daud, no. 3924)

Dari Abu Salamah, dia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menerima hadiah namun tidak menerima zakat.” Dia berkata: “Maka ada seorang wanita Yahudi Khaibar yang memberi hadiah daging guling yang telah dilumuri racun kepada beliau. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dan para sahabatnya lalu makan daging kambing tersebut. Kemudian, beliau bersabda: “Angkatlah tangan kalian (berhenti makan) kerana sesungguhnya daging kambing ini telah memberiku khabar bahawa ia telah dilumuri racun.” Bisyr Ibnul Al-Bara bin Ma’rur Al-Anshari akhirnya meninggal dunia. Rasulullah kemudian mengutus utusan kepada wanita Yahudi tersebut. Beliau bertanya: “Apa yang mendorongmu untuk melakukan hal itu?” Wanita itu menjawab: “Jika engkau seorang Nabi, maka apa yang aku lakukan tidak akan membahayakanmu. Namun jika engkau hanya seorang raja, maka dengannya (daging beracun) aku telah mengistirehatkan manusia darimu.” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam lantas memerintahkan agar wanita itu dibunuh, maka dia pun dibunuh. Kemudian pada ketika sakit yang membawanya kepada kematian, beliau bersabda: “Aku masih merasakan apa yang pernah aku makan di Khaibar, dan sekarang adalah waktu terputusnya punggungku (kematianku).” (Sunan Abu Daud, no. 3912)

Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahawa dia pernah mengerjakan solat kemudian tiba-tiba anak Marwan lalu di depannya. Kemudian dia menghalanginya namun anak tersebut tidak mundur kemudian dia memukulnya. Lalu anak itu keluar dalam keadaan menangis hingga pergi kepada Marwan dan memberitahukan kepadanya. Lalu Marwan berkata kepada Abu Sa’id: “Kenapa engkau memukul anak saudaraku?” Dia berkata: “Saya tidak memukulnya, sesungguhnya saya memukul syaitan. Saya mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: ‘Apabila seseorang di antara kalian melakukan solat kemudian ada orang yang ingin lalu di hadapannya, lalu dia mencegahnya semampunya, apabila orang tersebut mengabaikan maka hendaknya dia memeranginya kerana itu adalah syaitan’.” (Sunan An-Nasa’i, no. 4779)

Dari Sa’ad bin Abu Waqas bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa yang ingin berbuat keburukan terhadap penduduk Madinah, Allah akan mencairkan tubuhnya sebagaimana Dia meleburkan garam dalam air.” (Sahih Muslim, no. 2458, Sunan Ibnu Majah, no. 3105, Musnad Ahmad, no. 1476)

Dari Anas bin Malik bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sempurnakanlah sujud kalian, dan janganlah salah seorang di antara kalian membentangkan kedua sikunya sebagaimana anjing memembentangkan tangannya (yakni meletakkan kedua-dua tangan dan siku di atas tanah umpama anjing tidur).” (Sahih Bukhari, no. 779, Sahih Muslim, no. 762, Sunan Abu Daud, no. 762, Sunan At-Tirmidzi, no. 256, hasan sahih, Sunan Ibnu Majah, no. 882, Musnad Ahmad, no. 11623)

Dari Al-Barra’ bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Apabila kalian sujud maka letakkanlah kedua telapak tanganmu (pada tanah) dan angakatlah kedua sikumu.” (Sahih Muslim, no. 763, Musnad Ahmad, no. 17760)

Dari Abdullah bin Malik Ibnu Buhainah, dia berkata: “Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam apabila sujud, beliau merenggangkan kedua lengan beliau (dari badan) hingga nampak putih kedua ketiak beliau (tidak ada bulu ketiaknya).” (Sahih Bukhari, no. 3300, Sunan An-Nasa’i, no. 1094, Musnad Ahmad, no. 21847)

Dari Abdurrahman bin Syibli, dia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melarang (sujud dengan cepat) seperti burung gagak mematuk (tergesa-gesa) dan seperti binatang buas yang sedang membentangkan kakinya (menghamparkan lengan ketika sujud) dan melarang seseorang mengambil lokasi khusus di masjid (untuk ibadahnya) sebagaimana unta menempati tempat duduknya.” (Sunan Abu Daud, no. 731, Sunan An-Nasa’i, no. 1100, Sunan Ibnu Majah, no. 1419, Musnad Ahmad, no. 15114, Sunan Ad-Darimi, no. 1289)

Dari Abu Qatadah bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Seburuk-buruk manusia yang mencuri adalah orang yang mencuri dalam solatnya.” Para sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah, bagaimana seseorang mencuri dalam solatnya?” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Iaitu seorang yang tidak sempurna rukuk dan sujudnya”, atau beliau bersabda: “Iaitu orang yang tidak lurus tulang belakangnya dalam rukuk dan sujud.” (Musnad Ahmad, no. 21591)

Dari Wa’il bin Hajar, dia berkata: “Saya melihat apabila Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam sujud, beliau meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya, dan apabila bangkit, beliau mengangkat kedua tangannya sebelum kedua lututnya.” Muhammad bin Juhadah berkata: “Apabila beliau bangkit, maka beliau bangkit dengan menumpu kedua lututnya dengan bersandarkan pada kedua pahanya.” (Sunan Abu Daud, no. 713)

Dari Wa’il bin Hajar, dia berkata: “Aku melihat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam apabila sujud, beliau meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya, dan apabila bangkit beliau mengangkat kedua tangannya sebelum kedua lututnya.” Abu Isa berkata: “Hadith ini hasan gharib. Hadith ini diamalkan oleh kebanyakan ahli ilmu, mereka berpendapat hendaknya seseorang meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya, dan mengangkat kedua tangan sebelum kedua lututnya ketika bangkit.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 248, Sunan An-Nasa’i, no. 1077, Sunan Ibnu Majah, no. 872, Sunan Ad-Darimi, no. 1286)

Dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Jika salah seorang dari kalian hendak sujud, maka hendaklah dia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya dan janganlah dia turun (untuk sujud) seperti duduknya unta.” (Sunan Abu Daud, no. 714, Sunan An-Nasa’i, no. 1079, Musnad Ahmad, no. 8598)

Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu bahawa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Nabi Ibrahim ‘alaihissalam bertemu dengan bapanya, Azar, pada hari Kiamat. Ketika itu wajah Azar ada debu hitam lalu Ibrahim berkata kepada bapanya: “Bukankah aku sudah katakan kepada ayah agar ayah tidak menentang aku?” Bapanya berkata: “Hari ini aku tidak akan menentangmu!” Kemudian Ibrahim berkata: “Wahai Rabb, Engkau sudah berjanji kepadaku untuk tidak menghinakan aku pada hari berbangkit. Lalu kehinaan apalagi yang lebih hina daripada keadaan bapaku yang jauh (dariku)?” Allah Taala berfirman: “Sesungguhnya Aku mengharamkan syurga bagi orang-orang kafir.” Lalu dikatakan kepada Ibrahim: “Wahai Ibrahim, apa yang ada di kedua telapak kakimu?” Maka Ibrahim melihatnya yang ternyata ada seekor anjing hutan yang kotor. Maka anjing itu dipegang kakinya lalu dilemparkan ke neraka.” (Sahih Bukhari, no. 3101)

Dari Ibnu Abbas radhiallahu ‘anhu, dia berkata: “Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam masuk kedalam Al-Bait (Kaabah) dan beliau temui patung Nabi Ibrahim dan patung Maryam, maka beliau bersabda: “Tidakkah mereka mendengar bahawa malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada gambar (patung)? Ini patung Ibrahim (yang digambarkan oleh seseorang sedang mengundi nasib) padahal dia (Ibrahim) tidak pernah (mengajarkan) mengundi nasib (dengan melempar anak panah).” (Sahih Bukhari, no. 3102)

Dari Ibnu Abbas bahawasannya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam ketika masuk Kaabah, beliau menemukan gambar Nabi Ibrahim dan gambar Maryam, maka beliau bersabda: “Tidakkah mereka telah mendengar bahawa malaikat itu tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat gambar. Sedang ini Ibrahim dalam bentuk gambar, lalu apa bezanya dengan gambar yang lain?” (Musnad Ahmad, no. 2378)

Dari Busr bin Sa’id dari Zaid bin Khalid bahawa Abu Talhah berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pernah bersabda: “Sesungguhnya malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya ada gambar.” Busr berkata: “Kemudian Zaid menderita sakit, maka kami pun menjenguknya, ternyata di pintunya terdapat tirai yang bergambar, lantas kataku kepada Ubaidullah anak tiri Maimunah isteri Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam: “Tidakkah Zaid pernah mengkhabarkan kepada kami tentang gambar di hari pertama?” Ubaidullah menjawab: “Apakah kamu tidak mendengarnya waktu dia mengatakan: “Kecuali corak (atau tulisan) pada kain?” (Sahih Bukhari, no. 5501, Sahih Muslim, no. 3931)

Dari Aisyah radhiallahu ‘anha, dia mengatakan bahawa ketika dia sedang bersama Bunanah, ada seorang budak wanita datang kepadanya dengan mengenakan gelang kaki yang berbunyi kuat. Aisyah lalu berkata: “Jangan kalian masukkan dia untuk menemuiku hingga kalian memotong gelangnya.” Setelah itu dia berkata lagi: “Aku pernah mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: ‘Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat loceng’.” (Sunan Abu Daud, no. 3695, Musnad Ahmad, no. 24859)

Dari Aisyah radhiallahu ‘anha isteri Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, dia berkata: “Aku pernah membeli numruqah (bantal yang digunakan untuk duduk) yang ada gambarnya. Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam pun berdiri di depan pintu dan tidak masuk ke dalam rumah. Seolah-olah aku melihat kemarahan di wajah beliau, maka aku bertanya: “Wahai Rasulullah, aku bertaubat kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, sebenarnya dosa apa yang telah aku lakukan?” Beliau bersabda: “Ada apa dengan bantal ini?” Dia menjawab: “Aku telah membelinya agar anda duduk di atasnya atau anda jadikan sebagai bantal (tempat bersandar).” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya pemilik gambar ini akan disiksa pada hari Kiamat. Dikatakan kepada mereka: ‘Hidupkan yang telah kalian buat’.” Kemudian beliau bersabda: “Sesungguhnya malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada gambarnya.” (Sahih Bukhari, no. 5504, Sahih Muslim, no. 3941, Musnad Ahmad, no. 24896)

Dari Ali bin Abi Talib, dia berkata: “Aku pernah memasak makanan, lalu aku memanggil Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam. Beliau kemudian datang dan masuk ke dalam rumah. Ketika beliau melihat kain yang bergambar (makhluk bernyawa) beliau keluar seraya bersabda: ‘Sesungguhnya malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat gambar’.” (Sunan An-Nasa’i, no. 5256)

Dari Suhail, dia berkata: “Abu Shalih pernah menganjurkan kami iaitu apabila salah seorang dari kami hendak tidur, maka hendaknya dia berbaring dengan cara mengiring ke kanan seraya membaca doa: ‘Ya Allah, Tuhan langit dan bumi, Tuhan yang menguasai Arasy yang agung, Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu, Tuhan yang membelah dan menumbuhkan biji-bijian, Tuhan yang menurunkan kitab Taurat, Injil, dan Al Quran. Sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan segala sesuatu, kerana segala sesuatu itu berada dalam genggaman-Mu. Ya Allah, Engkaulah Tuhan Yang Awal, maka tidak ada sesuatu pun yang mendahului-Mu. Ya Allah, Engkaulah Tuhan Yang Akhir, maka tidak ada sesuatu setelah-Mu. Ya Allah, Engkaulah Yang Zahir, maka tidak ada yang menutupi-Mu. Ya Allah, Engkaulah Tuhan Yang Batin, maka tidak ada yang samar dari-Mu. Ya Allah, lunaskanlah hutang-hutang kami dan bebaskanlah kami dari kefakiran.’ Abu Shalih meriwayatkan hadith ini dari Abu Hurairah dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam.” (Sahih Muslim, no. 4888)

Dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Allah mempunyai sembilan puluh sembilan nama, seratus kurang satu, siapa yang menjaganya, maka dia masuk syurga.” (Sahih Bukhari, no. 6843, Sahih Muslim, no. 4836)

Dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda “Allah memiliki sembilan puluh sembilan nama, seratus kurang satu, tidaklah seseorang menghafalnya melainkan dia akan masuk syurga, dan Dia adalah ganjil (Esa) dan menyukai yang ganjil.” (Sahih Bukhari, no. 5931)

Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu bahawa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya Allah memiliki sembilan puluh sembilan nama, seratus kurang satu. Barangsiapa yang menghafal, mengamalkan, membenarkan, dan menjaganya akan masuk syurga.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 3428, hasan sahih)

Dari Urwah bin Az-Zubair, dia berkata: “Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam menikahi Aisyah ketika dia berumur enam tahun, kemudian beliau hidup bersama dengannya (menggaulinya) ketika berumur sembilan tahun. Dan Aisyah hidup bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam juga selama sembilan tahun.” (Sahih Bukhari, no. 4761)

Dari Aisyah radhiallahu ‘anha, dia berkata: “Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam menikahiku ketika saya berumur enam tahun, dan beliau membawa pulangku (membina rumah tangga denganku) ketika saya berumur sembilan tahun.” (Sahih Muslim, no. 2548, Sunan An-Nasa’i, no. 3326)

Dari Aisyah radhiallahu ‘anha, dia berkata bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menikahinya ketika dia berusia enam tahun dan berumah tangga dengannya ketika berusia sembilan tahun dan tatkala beliau wafat dia berusia lapan belas tahun.” (Sahih Muslim, no. 2550)

Dari Ibnu Abbas bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam telah berwasiat dengan tiga perkara. Beliau berkata: “Keluarkan orang-orang Musyrik (kafir) dari Jazirah Arab, berikanlah hadiah kepada para utusan sebagaimana dahulu aku memberikan hadiah kepada mereka.” Ibnu Abbas berkata: “Aku lupa yang ketiga.” (Sahih Bukhari, no. 2932, Sunan Abu Daud, no. 2634)

Dari Umar bin Al-Khattab bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berkata: “Sungguh aku akan mengeluarkan orang-orang Yahudi dan Nasrani dari Jazirah Arab. Dan tidak aku tinggalkan padanya kecuali orang Muslim.” (Sahih Muslim, no. 3313, Sunan Abu Daud, no. 2635, Sunan At-Tirmidzi, no. 1532, hasan sahih, Musnad Ahmad, no. 196)

Dari Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, dia berkata: “Di antara perkataan terakhir yang diucapkan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam adalah: “Keluarkanlah orang-orang Yahudi Hijaz dan penduduk Najran dari Jazirah Arab.” (Musnad Ahmad, no. 1607, Sunan Ad-Darimi, no. 2386)

Dari Ibnu Syihab bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tidak akan berkumpul dua ajaran (agama) di Jazirah Arab.” Umar bin Al-Khattab menyelidiki tentang perkara itu hingga dia yakin bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tidak akan berkumpul dua ajaran di Jazirah Arab”, lalu dia mengusir Yahudi Khaibar. (Muwatha’ Malik, no. 1388)

Dari Jabir bin Abdullah, dia berkata: “Suatu hari kami keluar bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Di tengah perjalanan Rasulullah bersabda: “Sebentar tadi Jibril datang kepadaku, dia berkata: “Wahai Muhammad, dahulu kala Allah mempunyai seorang hamba yang sangat soleh. Dia beribadah kepada Allah selama lima ratus tahun. Seluruh hidupnya dia abdikan hanya kepada Allah. Dia tinggal di puncak sebuah gunung yang terletak di tengah lautan. Luas dan tinggi gunung tersebut sekitar tiga puluh hasta, sementara lautnya terbentang luas sekitar empat ribu farsakh. Tidak jauh dari tempat dia beribadah, di kaki gunung, keluarlah air tawar sebesar jari yang keluar dari celah-celah batu sebagai tempatnya menghilangkan rasa haus. Di tempat tadi juga ada sepohon delima yang setiap malam mengeluarkan buahnya. Apabila petang hari tiba, dia turun dari puncak gunung menuju kepada air tawar tadi untuk mengambil wudhu’ sekaligus minum dan makan buah delima sebagai mengisi perutnya yang kosong. Setelah itu dia kembali beribadah. Demikianlah rutinnya sehari-hari. Suatu hari dia memohon kepada Allah agar dimatikan dalam keadaan sujud, lalu Allah mengabulkan permohonannya itu, dia pun mati dalam keadaan sujud. Ketika dia sudah berada di hadapan-Nya (pada hari Kiamat), Allah kemudian berfirman: “Wahai hamba-Ku, masuklah ke dalam syurga dengan rahmat-Ku.” Hamba itu menjawab: “Ya Allah, aku masuk syurga kerana amalku, bukan kerana rahmat-Mu.” Allah kembali berfirman: “Wahai hamba-Ku, masuklah ke dalam syurga dengan rahmat-Ku.” Hamba tadi kemudian menjawab kembali: “Ya Allah, bukan kerana rahmat-Mu aku masuk ke dalam syurga, melainkan kerana ibadahku. Aku habiskan seluruh umurku hanya untuk beribadah kepada-Mu.” Allah lalu berfirman: “Hamba-Ku ini membandingkan nikmat yang telah Aku beri dengan amal ibadah yang telah dilakukannya. Ketahuilah wahai hamba, nikmat penglihatan sahaja yang Aku berikan kepadamu itu cukup untuk membalas amal ibadahmu yang lima ratus tahun itu, belum lagi dengan nikmat-nikmat-Ku yang lain.” Allah berfirman lagi: “Baiklah wahai hamba, mendekatlah dan jawablah pertanyaan-pertanyaan-Ku ini. Wahai hamba, siapakah yang telah menciptakanmu dari tiada?” Hamba itu menjawab: “Engkau ya Allah.” Allah kembali bertanya: “Siapa yang memberimu kesihatan sehingga kau dapat beribadah selama lima ratus tahun?” Hamba itu kembali menjawab: “Engkau ya Allah.” Allah kembali bertanya: “Siapa yang menempatkanmu di tengah lautan sehingga kau dapat beribadah dengan tenang? Siapa pula yang telah mengeluarkan air tawar sebagai tempatmu minum padahal kau berada di tengah lautan yang masin airnya? Siapa pula yang telah mengeluarkan buah delima dari pohonnya yang selalu berbuah setiap hari sebagai makananmu padahal buah itu (sepatutnya) ada setahun sekali? Siapa pula yang mematikanmu ketika kau sedang sujud?” Hamba itu menjawab: “Engkau ya Allah.” Allah kembali berfirman: “Semua itu adalah rahmat-Ku, dan kerananya (rahmat) pula Aku memasukkanmu ke syurga. Engkaulah hamba-Ku yang paling beruntung, kerananya masuklah ke dalam syurga.” Hamba itu kemudian masuk ke dalamnya (syurga).” (Riwayat Al-Hakim, sanadnya sahih)

Dari Rufaifi’ bin Tsabit Al-Ansari, dia berkhutbah: “Ketahuilah bahawa aku tidak berbicara kepada kalian kecuali apa yang aku dengar dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Pada ketika perang Hunain beliau bersabda: “Tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk menyiramkan airnya kepada tanaman orang lain -iaitu menggauli wanita-wanita tawanan yang sedang hamil-, dan tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk menggauli wanita tawanan hingga dia membiarkannya mengalami haid, dan tidaklah halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk menjual harta rampasan perang hingga harta tersebut telah dibahagikan.” (Sunan Abu Daud, no. 1844, Musnad Ahmad, no. 16383)

Dari Ibnu Abbas bahawa makciknya Maimunah Ummul Mukminin berkata: “Aku meletakkan air mandi untuk Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, lalu beliau mandi junub dengannya. Beliau menuangkan bejana dengan tangan kirinya pada tangan kanan, lalu beliau mencuci kedua telapak tangannya. Setelah itu beliau memasukkan tangannya ke dalam bejana, menyiram kemaluan dengan air dan menggosokkan tangannya ke dinding atau tanah. Kemudian beliau berkumur dan memasukkan air ke dalam lubang hidung, membasuh muka dan kedua lengan sikunya. Lalu mengalirkan air ke atas kepalanya tiga kali, mengalirkan air ke seluruh tubuhnya, lalu menjauh dan membasuh kedua kakinya.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 96, hasan sahih, Sunan Ibnu Majah, no. 566, Musnad Ahmad, no. 25612)

Dari Abu Bakrah, dia berkata: “Rasulullah shallalahu ‘alaihi wasallam sedang solat, ketika beliau sujud, tiba-tiba Al-Hasan bin Ali melompat ke atas punggungnya atau di lehernya, kemudian Rasulullah shallalahu ‘alaihi wasallam mengangkatnya dengan lembut supaya dia tidak tersungkur (jatuh). Beliau melakukannya tidak hanya sekali itu saja, seusai beliau mengerjakan solat, orang-orang bertanya: “Wahai Rasulullah, kami melihat engkau berbuat sesuatu kepada Al-Hasan yang belum pernah kami lihat (sebelumnya).” Beliau bersabda: “Dia adalah penyejuk hatiku di dunia dan sesungguhnya anakku ini adalah Sayyid (tuan), semoga dengannya Allah Tabaraka Wa Taala mendamaikan dua kelompok kaum Muslimin.” (Musnad Ahmad, no. 19611)

Dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Malu itu sebahagian iman dan iman ada di syurga, sedangkan perkataan keji itu dari perangai yang kasar dan perangai yang kasar ada di neraka.” (Musnad Ahmad, no. 10108)

Dari Anas bin Malik, dia berkata: “Tidak ada seorang pun yang lebih mirip dengan Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam daripada Al-Hasan bin Ali.” (Sahih Bukhari, no. 3469, Sunan At-Tirmidzi, no. 3709, hasan sahih, Musnad Ahmad, no. 12581)

Dari Anas bin Malik, dia berkata: “Tidak ada seorang pun yang paling mirip dengan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam selain dari Al-Hasan bin Ali dan Fatimah. Semoga kesejahteraan Allah limpahkan kepada mereka semua.” (Musnad Ahmad, no. 12213)

Dari Ibnu Abu Malikah, dia berkata: “Fatimah radhiallahu ‘anha pernah menimang Al-Hasan bin Ali, dia berkata: “Dia (Al-Hasan) mirip dengan Nabi dan tidak mirip dengan Ali.” (Musnad Ahmad, no. 25218)

Dari Abu Juhaifah, dia berkata: “Saya melihat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, sedangkan Al-Hasan bin Ali sangat menyerupai beliau.” (Sahih Bukhari, no. 3279, Sahih Muslim, no. 4324, Sunan At-Tirmidzi, no. 3710 hasan sahih, Musnad Ahmad, no. 17999)

Dari Uqbah Bin Al-Harith, dia berkata: “Aku keluar bersama Abu Bakar As-Siddiq selesai solat Asar setelah beberapa malam Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam wafat, tiba-tiba Ali lalu di sampingnya, kemudian dia melalui Al-Hasan bin Ali yang sedang bermain bersama anak anak, maka menggendongnya di atas bahunya, seraya berkata: “Demi bapaku, dia mirip dengan Nabi dan tidak mirip dengan Ali.” Uqbah berkata: “Dan Ali tertawa.” (Sahih Bukhari, no. 3278, Musnad Ahmad, no. 39)

Dari Ali bin Abi Talib, dia berkata: “Al-Hasan adalah orang yang paling mirip dengan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dari bahagian dada hingga kepala, sedangkan Al-Husain adalah orang yang paling mirip dengan Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dari bahagian dada hingga ke bawah dari itu.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 3712, hasan sahih gharib, Musnad Ahmad, no. 735, no. 812)

Dari Abdur Rahman bin Yazid, dia berkata: “Kami mendatangi Huzaifah bin Al-Yaman lalu kami berkata: “Tunjukkan pada kami siapa orang yang paling mirip dengan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dari segi tingkah laku dan sifatnya, kami akan mengambil darinya dan mendengarnya. Huzaifah bin Al-Yaman berkata: “Orang yang paling mirip Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dari segi tingkah laku dan sifat adalah Ibnu Ummi Abed hingga dia bersembunyi dariku di rumahnya. Para sahabat-sahabat Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam yang terjaga tahu bahawa Ibnu Ummi Abed adalah yang paling mirip di antara mereka dengan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam.” (Musnad Ahmad, no. 22219)

Dari Aisyah radhiallahu ‘anha, dia berkata: “Wahai Rasulullah! Apakah tuan ingat kepada keluarga tuan pada hari Kiamat?” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Adapun di tiga tempat maka saya tidak lagi mengingati mereka, iaitu ketika pembahagian kitab amal, di mizan (timbangan amal), dan di sirat (jalan antara syurga dan nereka.” (Musnad Ahmad, no. 23555)

Dari Al-Hasan bahawasanya Aisyah radhiallahu ‘anha berkata: “Di antara doa yang seringkali dipanjatkan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam adalah: ‘Yaa muqollibal quluub, tsabbit qolbii ‘alaa diinika (Wahai Zat Yang Maha Membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agama-Mu’. Saya (Aisyah) berkata: “Wahai Rasulullah! Kenapa engkau banyak berdoa dengan doa ini?” Lalu beliau bersabda: “Sesungguhnya hati anak Adam berada di antara dua jari dari jari-jari Allah ‘Azza Wa Jalla, jika Dia berkehendak maka Allah akan mencondongkannya dan jika berkehendak maka Allah akan meluruskannya.” (Musnad Ahmad, no. 23463)

Dari Abu Hurairah, dia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam keluar menuju pasar Bani Qainuqa’ dengan memimpin tanganku, beliau lalu berkeliling di dalamnya, setelah itu beliau pulang dan duduk ihtiba’ di dalam masjid, lalu bertanya: “Di mana orang jahil itu, panggil ke mari.” Maka setelah itu datanglah Al-Hasan ‘alaihissalam, dia tampak senang sekali seraya melompat ke dalam pangkuannya, beliau kemudian memasukkan lidahnya ke dalam mulut Al-Hasan dan bersabda: “Ya Allah sesungguhnya aku mencintainya, maka cintailah dia dan cintailah siapa saja yang mencintainya”, beliau ucapkan itu hingga tiga kali. Abu Hurairah berkata: “Maka tidaklah aku melihat Al-Hasan kecuali air mataku bercucuran, atau mengalir, atau menangis.” (Musnad Ahmad, no. 10471)

Dari Ya’la Al-Amiri, bahawa dia pernah keluar bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam untuk memenuhi undangan makan-makan. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam memenuhi undangan tersebut. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mendatangi orang-orang sementara Al-Husain sedang bermain bersama beberapa orang anak, ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam ingin mengambilnya, anak itu pun lari ke sana ke mari hingga Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mentertawakannya hingga akhirnya beliau mengambilnya.” Kemudian beliau meletakkan salah satu tangannya di bawah tengkuk anak itu dan tangan yang lain di bawah dagunya. Lalu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam meletakkan bibirnya pada bibir anak itu seraya menciumnya, kemudian beliau bersabda: “Al-Husain sebahagian dari diriku dan aku sebahagian darinya, Allah akan mencintai siapa yang mencintai Al-Husain. Dan Al-Husain merupakan umat dari umat-umat yang terbaik.” (Musnad Ahmad, no. 16903)

Dari Aisyah radhiallahu ‘anha, dia berkata; “Apabila Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam teringat akan Khadijah, beliau selalu memujinya dengan pujian yang bagus. Maka pada suatu hari saya merasa cemburu hingga saya berkata kepada beliau: “Alangkah sering engkau mengingati wanita yang hujung bibirnya telah memerah, padahal Allah telah menggantikan untuk engkau yang lebih baik darinya.” Serta merta Rasulullah bersabda: “Allah ‘Azza Wa Jalla tidak pernah menggantikan untukku yang lebih baik darinya, dia adalah wanita yang beriman kepadaku ketika manusia kafir kepadaku, dan dia telah membenarkanku ketika manusia mendustakan diriku, dan dia juga membantuku dengan hartanya ketika manusia menghindar diri mereka dariku, dan Allah ‘Azza Wa Jalla telah mengurniakan anak kepadaku dengannya ketika Allah tidak mengurniakan anak kepadaku dengan isteri-isteri yang lain.” (Musnad Ahmad, no. 23719)

Dari Ibnu Abbas bahawa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Jika salah seorang dari kalian makan janganlah dia membersihkan tangannya hingga dia menjilatinya atau membersihkannya dengan lidahnya.” (Sahih Bukhari, no. 5035, Sahih Muslim, no. 3787, Sunan Abu Daud, no. 3349, Sunan Ibnu Majah, no. 3261, Musnad Ahmad, no. 1823)

Daripada Ma’qil bin Yasar radhiallahu ‘anhu bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sekiranya kepala salah seorang daripada kamu ditusuk dengan jarum besi, itu adalah lebih baik bagi kamu daripada kamu menyentuh wanita yang tidak halal bagi kamu.” (Riwayat At-Thabrani, Mu’jam Al-Kabir, 20/211-212, no. 486 & 487)

Dari Ibnu Abbas, dia berkata: “Tatakala turun ayat: ‘Berilah peringatan kepada kaum kerabatmu yang terdekat iaitu kaum kerabatmu yang benar-benar ikhlas (Asy-Syu’ara: 214)’, maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam keluar dan menaiki bukit Safa lalu berteriak seolah-olah memanggil: “Wahai para sahabatku.” Sebahagian mereka tertanya-tanya siapakah yang berteriak. Sebahagian mereka menjawab: “Muhammad.” Maka mereka pun mulai berkumpul kepada beliau. Lalu beliau pun bersabda: “Wahai Bani Fulan! Bani Fulan! Bani Fulan! Wahai Bani Abdul Manaf! Wahai Bani Abdul Muttalib!” Maka mereka semua pun menghampiri beliau. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam kemudan bersabda: “Apakah pendapat kalian seandainya aku khabarkan kepada kalian bahawa (ada) satu pasukan tentera berkuda di balik lembah ini akan menyerang kalian. Apakah kalian akan mempercayaiku?” Mereka menjawab: “Kami tidak pernah mendapati kamu berdusta.” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda lagi: “Sesungguhnya aku membawa berita ancaman kepadamu tentang azab yang pedih.” Abu Lahab mencela: “Celaka kamu! Apakah kamu minta kami berkumpul hanya untuk mendengar perkara ini (iaitu memberitahu berita ancaman azab)?” Lantas Abu Lahab berlalu pergi. Maka Allah ‘Azza Wa Jalla menurunkan surah: ‘Tabbat yadaa abii lahabiw watab… (Al-Lahab:1-5)’.” (Sahih Bukhari, no. 4397, no. 4589, Sahih Muslim, no. 307)

Dari Watsilah bin Asqa’ bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya Allah memilih Ismail dari anak keturunan Ibrahim dan memilih Kinanah dari anak keturunan Ismail, dan memilih Quraisy dari Bani Kinanah, dan memilih Hasyim dari suku Quraisy serta memilihku dari Bani Hasyim.” (Sahih Muslim, no. 4221, Sunan At-Tirmidzi, no. 3538, hasan sahih, Musnad Ahmad, no. 16373)

Dari Al-Muttalib bin Abu Wada’ah, dia berkata: “Al-Abbas datang kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, seakan-akan beliau mendengar sesuatu, maka Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam berdiri di atas mimbar sambil berkata: “Siapakah saya?” Mereka menjawab: “Anda adalah utusan Allah, atasmulah keselamatan.” Beliau bersabda: “Aku adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, sesungguhnya Allah telah menciptakan makhluk-Nya dan menjadikan aku paling baik di antara mereka. Kemudian Dia menjadikan mereka dua kelompok, dan menjadikan aku berada di kelompok terbaik dari dua kelompok tersebut (Arab dan orang-orang asing). Kemudian Dia menjadikan berkabilah-kabilah, dan menjadikanku yang terbaik dari kabilah itu, kemudian Dia menjadikan mereka berumah-rumah, dan menjadikan rumahku yang terbaik dari rumah-rumah mereka dan keperibadian yang paling baik nasabnya daripada diri mereka.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 3541, hasan)

Dari Abbas bin Abdul Muttalib, dia berkata: “Ya Rasulullah! Sesungguhnya orang-orang Quraisy sedang duduk-duduk dan saling menyebut garis keturunan di antara mereka, lalu mereka menjadikan sifatmu seperti pohon kurma yang tumbuh di permukaan bumi.” Maka Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya Allah telah menciptakan makhluk-Nya dan menjadikan aku paling baik di antara mereka, paling baik di antara kelompok mereka, dan paling baik di antara dua kelompok (Arab dan orang-orang asing). Kemudian Dia memilih dari berbagai kabilah tersebut dan menjadikanku yang terbaik dari kabilah itu, lalu Dia memilih rumah-rumah dan menjadikanku sebaik-baik rumah mereka, maka akulah yang sebaik-baik jiwa di antara mereka dan sebaik-baik rumah di antara mereka.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 3540, hasan)

Dari Ibnu Abbas, dia berkata: “Dan (keturunan Rasulullah itu adalah keturunan) dari seorang Nabi kepada seorang Nabi yang lain, kemudian kepada seorang Nabi sehinggalah dilahirkan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam sebagai seorang Nabi.” (Riwayat At-Thabrani, Al-Bazzar, Abu Nu’aim dalam Dalail Al-Nubuwwah, Ibnu Sa’ad dalam Thabaqat Al-Kubra)

Dari Abu Hurairah, dia berkata: “Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam menziarahi kubur ibunya, lalu beliau menangis sehingga orang yang berada di sekelilingnya pun ikut menangis. Kemudian beliau bersabda: “Saya meminta izin kepada Rabb-ku untuk memohonkan ampun bagi ibuku, tetapi tidak diperkenankan oleh-Nya. Kemudian saya meminta izin untuk menziarahi kuburnya, maka diperkenankan oleh-Nya. Kerana itu, berziarahlah kubur kerana ia akan mengingatkan kalian akan kematian.” (Sahih Muslim, no. 1622, Sunan Ibnu Majah, no. 1561)

Dari Anas bin Malik bahawa seorang laki-laki bertanya: “Wahai Rasulullah, di manakah bapaku?” Beliau menjawab: “Dia di dalam neraka.” Ketika laki-laki tersebut berlalu pergi, maka beliau memanggilnya seraya berkata: “Sesungguhnya bapaku dan bapamu di dalam neraka.” (Sahih Muslim, no. 302, Sunan Abu daud, no. 4095, Musnad Ahmad, no. 11747)

Dari Aisyah radhiallahu ‘anha bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Mematahkan tulang orang yang mati sama seperti mematahkannya ketika dia masih hidup.” (Sunan Abu Daud, no. 2792, Sunan Ibnu Majah, no. 1606, Musnad Ahmad, no. 23596)

Dari Anas bin Malik bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sungguh kegembiraan Allah kerana taubat hamba-Nya melebihi kegembiraan salah seorang dari kalian terhadap haiwan tunggangannya di sebuah padang pasir yang luas, namun tiba-tiba haiwan tersebut terlepas, padahal di atasnya ada makanan dan minuman hingga akhirnya dia merasa putus asa untuk menemukannya kembali. Kemudian dia beristirehat di bawah pohon, namun di saat itu, tiba-tiba dia mendapatkan untanya sudah berdiri di sampingnya. Dia pun segera mengambil tali kekangnya kemudian berkata: ‘Ya Allah Engkau hambaku dan aku ini Tuhan-Mu.’ Dia telah salah berdoa kerana terlalu gembira.” (Sahih Muslim, no. 4932)

Dari Ibnu Abbas bahawasanya pada suatu ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam masuk ke bilik kecil. Kemudian saya pun menyiapkan bekas berisi air untuk beliau. Ketika keluar dari kamar kecil, Rasulullah bertanya: “Siapa yang telah menyiapkan air ini?” Saya menjawab: “Saya, Ibnu Abbas ya Rasulullah.” Kemudian Rasulullah pun berdoa: “Ya Allah, faqihkanlah dia (berilah dia pemahaman) di dalam agama.” (Sahih Bukhari, no. 140, Sahih Muslim, no. 4526)

Dari Ibnu Abbas, dia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam meletakkan tangannya di atas bahuku, kemudian beliau berdoa: “Allahumma faqqihhu fi ad din wa ‘allimhu at ta’wil (Ya Allah fahamkanlah dia terhadap agama dan ajarilah dia ilmu takwil).” (Musnad Ahmad, no. 2274, no. 2731)

Dari Ibnu Abbas, dia berkata: “Aku mendatangi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pada akhir malam, lalu aku solat di belakang beliau, kemudian beliau meraih tanganku hingga menempatkanku sejajar dengan beliau. Ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam kembali pada solatnya, aku mundur, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melanjutkan solatnya. Selesai solat beliau bertanya kepadaku: “Aku telah menempatkanmu sejajar denganku, namun mengapa engkau mundur?” Aku menjawab: “Wahai Rasulullah, apakah layak bagi seseorang solat sejajar dengan engkau, padahal engkau adalah Rasulullah yang telah Allah anugerahkan kepadamu?” Rupanya beliau kagum kepadaku kerana ucapanku, lalu beliau berdoa untukku agar Allah menambahkan ilmu dan kefahaman kepadaku. Kemudian aku melihat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam tidur hingga aku mendengar dari beliau tarikan nafasnya, kemudian Bilal datang dan berkata: “Wahai Rasulullah, ayuh dirikan solat (Subuh). Maka beliau berdiri lalu solat tanpa mengulangi wudhu’.” (Musnad Ahmad, no. 2902)

Dari Abdullah bin Mas’ud, dia berkata: “Di antara tanda pemahaman (ilmu) seseorang adalah dengan mengatakan Allahu a’lam (Allah Maha Mengetahui) untuk sesuatu yang tidak dia ketahui.” (Sahih Bukhari, no. 4448)

Dari Abdullah bin Mas’ud, dia berkata: “Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah, barangsiapa di antara kalian yang mengetahui sesuatu, hendaklah mengatakan seperti yang dia ketahui dan barangsiapa di antara kalian tidak mengetahui, hendaklah mengucapkan Allahu a’lam (Allah Maha Mengetahui), kerana orang yang paling tahu di antara kalian adalah yang mengatakan untuk sesuatu yang tidak dia ketahui Allahu a’lam.” (Sahih Muslim, no. 5006, Sunan At-tirmidzi, no. 3177, hasan sahih)

Dari Amir bin Rabi’ah, dia berkata: “Kami bersama Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan di malam yang gelap gelita hingga kami tidak mengetahui ke mana arah kiblat, maka setiap orang dari kami solat menurut keyakinannya. Keesokan harinya hal itu kami sampaikan kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, maka turunlah ayat: ‘Maka kemana pun kamu menghadap di situlah wajah Allah (Al-Baqarah: 115)’.” Abu Isa berkata: “Kebanyakan para ahli ilmu sependapat dengan pemahaman hadith ini, mereka mengatakan: ‘Apabila suasana mendung (gelap) seseorang solat tidak menghadap kiblat, setelah itu mengetahui bahawa dia shalat tidak menghadap kiblat maka solatnya sah’. Pendapat inilah yang diambil oleh Sufyan Ats Tsauri, Ibnu Al-Mubarak, Ahmad dan Ishaq.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 315, hasan)

Dari Abu Hurairah, dia berkata: “Aku hafal dua bekas ilmu (hadith) dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Yang satu telah aku sebarkan dan sampaikan, yang satu lagi sekiranya aku sampaikan maka dipotong orang leherku ini (dibunuh).” (Sahih Bukhari, no. 117)

Dari Ummu Salamah, dia berkata: “Aku berada di sisi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam ketika Maimunah sedang bersamanya. Lalu masuklah Ibnu Ummi Maktum -iaitu ketika perintah hijab telah turun-. Maka Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam pun bersabda: “Berhijablah kalian berdua darinya.” Kami bertanya: “Wahai Rasulullah, bukankah dia buta sehingga tidak boleh melihat dan mengetahui kami?” Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam kembali bertanya: “Apakah kalian berdua buta? Bukankah kalian berdua dapat melihat dia?” (Sunan Abu Daud, no. 3585, Sunan At-Tirmidzi 2702, hasan sahih, Musnad Ahmad, no. 25326) [Abu Daud berkata: “Ini hanya khusus untuk isteri-isteri Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, tidakkah engkau lihat bagaimana Fatimah binti Qais di sisi Ibnu Ummi Maktum! Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam pernah berkata kepada Fatimah binti Qais: “Bukalah hijabmu di sisi Ibnu Ummi Maktum, sebab dia adalah seorang laki-laki buta, maka tidak mengapa engkau letakkan pakaianmu di sisinya.”]

Dari Al-Qasim bin Muhammad, dia berkata: “Aku menemui Aisyah (Ummul Mukminin) kemudian aku katakan: “Wahai ibuku, perlihatkan kepadaku kuburan Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, dan kedua sahabatnya radhiallahu ‘anhuma!” Kemudian dia memperlihatkan tiga kuburan kepadaku yang tidak tinggi dan tidak rata dengan tanah di halaman yang berwarna merah. Abu Ali berkata: “Dikatakan sesungguhnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam di depan dan Abu Bakar di sisi kepalanya, sedang Umar berada di sisi kedua kakinya, kepalanya di sisi kedua kaki Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. (Sunan Abu Daud, no. 2803)

Dari Dzakwan bahawasanya Abdullah bin Abbas datang meminta izin kepada Aisyah, lalu aku datang, sementara berhampiran Aisyah ada putera saudaranya, yakni Abdullah bin Abdurrahman, lalu aku berkata: “Ibnu Abbas meminta izin masuk.” Abdullah, anak saudaranya, membisikkan kepadanya, dia berkata: “Abdullah bin Abbas meminta izin masuk.” Ketika itu Aisyah hampir meninggal, lalu dia berkata: “Aku tidak memerlukan Ibnu Abbas.” Abdullah (anak saudaranya) berkata: “Wahai Bonda, sesungguhnya Ibnu Abbas termasuk anak-anakmu yang soleh, biarkanlah dia (masuk) mengucapkan salam kepadamu dan melepasmu.” Aisyah berkata: “Berilah dia izin bila engkau mahu.” Maka aku pun memasukkannya. Ketika Ibnu Abbas duduk, dia berkata: “Bergembiralah.” Aisyah pun berkata: “Engkau juga.” Ibnu Abbas berkata lagi: “Tidak ada (perbezaan) antara engkau dan pertemuanmu kepada Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam dan para kerabatmu, kecuali keluarnya roh dari jasad. Engkaulah isteri Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam yang paling dicintai oleh Rasulullah dan Rasulullah tidak mencintai kecuali yang baik. Ketika kalungmu terjatuh di malam hari di Abwa’, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam tetap bertahan (di sana) hingga pagi hari masih di tempat itu, sedangkan orang-orang tidak mempunyai air, maka Allah menurunkan ayat: ‘Maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih)’, itu adalah kerana sebabmu. Dan tidaklah Allah ‘Azza Wajalla menurunkan rukhsah (keringanan) bagi umat ini (kecuali kerana itu). Allah pun telah menurunkan kebebasanmu (dari tuduhan zina) dari atas langit ketujuh, yang dibawakan oleh Ar-Ruh Al-Amin (Jibril), sehingga tidak ada satu pun dari masjid-masjid Allah yang (di dalamnya) disebut nama Allah, kecuali (ayat itu) sentiasa dibaca di waktu malam dan di waktu siang.” Lalu Aisyah berkata: “Biarkan aku wahai Ibnu Abbas, demi Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya, aku ingin menjadi seseorang yang dilupakan.” (Musnad Ahmad, no. 2366)

Dari Abu Salamah dan Yahya keduanya berkata: “Tatkala Khadijah wafat, Khaulah binti Hakim isteri Uthman bin Mazh’un datang seraya berkata: “Wahai Rasulullah! Tidakkah engkau akan menikah lagi?” Beliau bertanya: “Dengan siapa?” Dia menjawab: “Jika engkau mahu, dengan gadis, dan jika engkau mahu, dengan janda.” Beliau bertanya: “Siapa gadis perawannya?” Dia menjawab: “Dia adalah anak perempuan ciptaan Allah yang paling engkau cintai, Aisyah binti Abu Bakar.” Beliau bertanya: “Ada pun yang janda?” Dia menjawab: “Saudah binti Zam’ah, dia telah beriman kepadamu dan mengikuti apa yang engkau katakan.” Beliau bersabda: “Pergilah (kepada mereka) dan ceritakan kepadaku.” Lalu dia masuk ke rumah Abu Bakar seraya berkata: “Wahai Ummu Rumman, kebaikan dan keberkatan apakah yang telah Allah masukkan kepada kalian?” Ummu Rumman kembali bertanya: “Apa maksudnya?” Dia menjawab: “Rasulullah shallallahu’alaihi wasallam telah mengutusku untuk meminangkan Aisyah.” Ummu Ruman berkata: “Tunggulah Abu Bakar hingga dia datang.” Akhirnya Abu Bakar pun datang. Dia berkata: “Kebaikan dan keberkatan apakah yang telah Allah masukkan kepada kalian?” Abu Bakar kembali bertanya: “Apa maksudnya?” Dia menjawab: “Rasulullah shallallahu’alaihi wasallam telah mengutusku untuk meminang Aisyah.” Abu Bakar berkata: “Apakah dia (Aisyah) sesuai untuk beliau, kerana dia adalah anak perempuan saudaranya.” Lalu dia kembali kepada Rasulullah shallallahu’alaihi wasallam dan menceritakan hal itu kepadanya. Beliau bersabda: “Kembalilah kepadanya dan katakan kepadanya: “Saya dan kamu adalah saudara dalam agama, dan anakmu sesuai untukku.” Kemudian dia kembali dan menceritakan hal itu kepadanya. Abu Bakar berkata: “Tunggulah.” Lalu dia pergi. Ummu Ruman berkata: “Sesungguhnya Muth’im bin Ady telah meminta Aisyah, tapi demi Allah, dia tidak pernah sama sekali berjanji apa pun dan Abu Bakar menangguhkannya. Abu Bakar pun menemui Muth’im bin ‘Ady, sementara di sisinya ada isterinya, Ummul Fata. Ummul Fata berkata: “Wahai Ibnu Quhafah, semoga engkau boleh memasukkan suami kami ke dalam agama yang kamu anuti apabila dia menikahi anakmu.” Abu Bakar berkata kepada Muth’im bin Ady: “Saya katakan sebagaimana yang dia katakan.” Abu Bakar berkata: “Sesungguhnya dia telah mengatakan hal itu. Dia pun pergi dari sisinya, dan sungguh Allah telah menghilangkan janji yang ada pada dirinya yang telah dia janjikan. Kemudian Abu Bakar berkata kepada Khaulah: “Panggilkan Rasulullah kepadaku.” Lalu dia memanggilnya dan menikahkan Aisyah dengan beliau. Tatkala itu, Aisyah masih berumur enam tahun. Kemudian Khaulah binti Hakim pergi menemui Saudah binti Zam’ah, dia bertanya: “Kebaikan dan keberkatan apakah yang telah Allah masukkan kepadamu?” Saudah balik bertanya: “Apa maksudnya?” Dia menjawab: “Rasulullah shallallahu’alaihi wasallam telah mengutusku untuk meminangkanmu.” Saudah berkata: “Saya sangat menyukainya, temuilah ayahku dan ceritakan hal itu kepadanya.” Ayah Saudah adalah seorang yang sudah tua dan sudah cukup umur. Dia pernah terlambat melaksanakan haji. Lalu Khaulah menemuinya dan mengucapkan salam seperti yang diucapkan pada masa Jahiliyyah. Lalu dia bertanya: “Siapa ini?” Khaulah menjawab: “Khaulah binti Hakim.” Dia bertanya: “Ada keperluan apa kamu?” Khaulah berkata: “Muhammad bin Abdullah telah mengutusku untuk meminang Saudah.” Dia berkata: “Ini adalah sekufu’ yang mulia. Lalu apa yang dikatakan sahabatmu, Saudah?” Khaulah menjawab: “Dia sangat menyukai hal itu.” Dia berkata: “Panggilkan dia untukku.” Lalu aku memanggilnya dan dia berkata: “Wahai anakku! Sesungguhnya wanita ini mengaku bahawa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Mutalib telah mengutusnya untuk meminangmu dan dia adalah sekufu’ yang mulia. Apakah engkau senang bila aku menikahkanmu dengan beliau?” Saudah menjawab: “Ya.” Dia berkata: “Panggilkan beliau untukku.” Lalu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam datang kepadanya dan dia menikahkan Saudah dengannya. Kemudian saudaranya Saudah, Abdu bin Zam’ah, datang sehabis berhaji. Dia menaburkan tanah di kepalanya seraya berkata: “Setelah saya masuk Islam, demi engkau sesungguhnya aku adalah orang bodoh, hari di mana aku menaburkan tanah di kepalaku, hari tatkala Rasulullah shallallahu’alaihi wasallam menikahi Saudah binti Zam’ah.” Aisyah berkata: “Lalu kami datang ke Madinah dan kami singgah di tempat bani Harith bin Khazraj di Sunhi.” Aisyah berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam datang dan memasuki rumah kami, dan berkumpullah orang-orang Ansar baik lelaki atau pun perempuan. Ibuku juga mendatangiku sementara aku sedang bermain dengan dua orang temanku, lalu ibuku mengambilku dari tempat bermainku. Ketika itu rambutku rontok, lalu dia membersihkannya dan membuangnya. Kemudian dia mengusap wajahku dengan air, dia menuntunku hingga dia dan aku sampai di depan pintu. Saya tidak bergerak hingga jiwaku terasa tenang. Lalu ibuku menemuiku sedang Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam telah duduk di atas ranjang di rumah kami, sementara di sekelilingnya para lelaki dan wanita Ansar. Lalu ibuku mendudukkanku di pangkuannya, dia berkata: “Mereka adalah keluargamu, semoga Allah memberkatimu terhadap mereka dan semoga Allah memberkati mereka atas dirimu.” Lalu para lelaki dan wanita segera beranjak pergi dan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mulai menggauliku di rumah kami. Tidaklah disembelihkan untukku unta dan tidak pula kambing, hingga Sa’ad bin Ubadah mengirimkan panci besar kepada kami. Dia mengirimkannya kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam ketika beliau ingin mengelilingi para isteri-isterinya, sementara aku ketika itu masih berumur sembilan tahun.” (Musnad Ahmad, no. 24587)

Dari Aisyah radhiallahu ‘anha, dia berkata: “Aku pernah mendatangi Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dengan membawa khazirah (sejenis sup) yang telah aku masak untuk beliau. Lalu aku katakan kepada Saudah, sedangkan Nabi berada di antara diriku dan dirinya: “Makanlah.” Lalu dia (Saudah) menolak, maka aku katakan: “Engkau makan atau aku akan lumurkan ke wajahmu.” Akan tetapi dia (Saudah) tetap menolak. Maka aku letakkan tanganku ke dalam khazirah, lalu aku taburkan ke wajahnya. Maka Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam tertawa, lalu beliau meletakkan tangan beliau ke tangan Saudah seraya berkata: “Lumurilah wajahnya (pula).” Maka Nabi pun tertawa untuknya.” (Musnad Abu Ya’la, no. 4412, hasan)

Dari Abis bin Rabi’ah, dia berkata: “Saya pernah melihat Umar mencium Hajar Aswad, dan setelah itu dia berkata: “Aku menciummu dan aku tahu bahawa kamu hanyalah batu, sekiranya aku tidak melihat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menciummu, nescaya aku tidak akan menciummu.” (Sahih Muslim, no. 2231, Sunan Abu Daud, no. 1597, Sunan At-Tirmidzi, no. 788, hasan sahih, Musnad Ahmad, no. 171)

Dari Abdullah bin Mughaffal bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Antara dua azan (azan dan iqamah) ada solat (sunnah).” Kemudian pada ucapan beliau yang ketiga kalinya, beliau menambahkan: “Bagi yang mahu mengerjakannya.” (Sahih Bukhari, no. 591, Sahih Muslim, no. 1384, Sunan Abu Daud, no. 1091, Sunan At-Tirmidzi, no. 170, hasan sahih, Sunan An-Nasa’i, no. 674, Sunan Ibnu Majah, no. 1152, Musnad Ahmad, no. 19651)

Dari Abu Sa’id dia berkata kepada Abdullah bin Abdurrahman: “Jika engkau berada di gurun pasir maka keraskanlah suara azanmu, sebab aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tidaklah mendengar suara azan itu baik jin, manusia, pohon-pohonan dan batu kecuali ia akan menjadi saksi baginya paa hari Kiamat.” (Sahih Bukhari, no. 6993, Sunan Ibnu Majah, no. 715, Musnad Ahmad, no. 10607)

Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu bahawa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Muadzin itu mendapat keampunan sejauh suaranya itu (terdengar), dan semua makhluk hidup dan benda mati akan menjadi saksi baginya, dan orang yang menghadiri solat tersebut (ikut berjemaah) dicatat baginya ganjaran dua puluh lima kebaikan dan dihapus darinya dosa antara kedua solat itu.” (Sunan Abu Daud, no. 432, Sunan Ibnu Majah, no. 716, Musnad Ahmad, no. 8960)

Dari Ibnu Umar bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa mengumandangkan azan selama dua belas tahun, maka wajib baginya syurga. Dan dengan azannya, dalam setiap harinya akan dituliskan enam puluh kebaikan, dan tiga puluh kebaikan untuk setiap iqamah yang dia lakukan.” (Sunan Ibnu Majah, no. 720)

Dari Mu’awiyah bin Abu Sufyan bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Orang yang paling panjang lehernya pada hari Kiamat adalah para muadzin.” (Sunan Ibnu Majah, no. 717, Musnad Ahmad, no. 16258)

Dari Anas bin Malik, dia berkata: “Jika seorang muadzin sudah mengumandangkan azan (Maghrib), maka para sahabat Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam berebut mendekati tiang-tiang (untuk solat sunat) hingga Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam keluar, sementara mereka tetap dalam keadaan menunaikan solat sunat dua rakaat sebelum Maghrib. Dan di antara azan dan iqamah Maghrib sangatlah sedikit (waktunya).” (Sahih Bukhari, no. 589)

Dari Salim bin Abdullah bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya Bilal mengumandangkan azan di malam hari, makan dan minumlah kalian (sahur) hingga Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan.” Salim bin Abdullah berkata: “Abdullah bin Ummi Maktum adalah seorang laki-laki buta, dia tidak mengumandangkan azan hingga dikatakan padanya: ‘Subuh telah tiba, subuh telah tiba’.” (Sahih Bukhari, no. 582, Sahih Muslim, no. 1827, Sunan At-Tirmidzi, no. 187, hasan sahih, Sunan An-Nasa’i, no. 633, Musnad Ahmad, no. 4323, Muwatha’ Malik, no. 148)

Dari Bilal bin Rabah bahawa dia mendatangi Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam untuk azan solat Subuh, lalu dikatakan kepadanya: “Beliau sedang tidur.” Maka bilal pun berkata: “As sholatu khairun minan naum, as sholatu khairun minan naum (Solat itu lebih baik daripada tidur, solat itu lebih baik daripada tidur).” Hingga lafaz itu ditetapkan untuk dikumandangkan pada azan Subuh.” (Sunan Ibnu Majah, no. 708, Sunan Ad-Darimi, no. 1166)

Dari Anas bin Malik, dia berkata: “Ketika manusia sudah banyak (yang masuk Islam), ada yang mengusulkan cara memberitahu masuknya waktu solat dengan sesuatu yang mereka boleh fahami. Maka ada yang mengusulkan dengan menyalakan api dan ada juga yang mengusulkan dengan memukul loceng. Lalu diperintahlah Bilal untuk mengumandangkan kalimah azan dengan genap (dua kali) dan mengganjilkan iqamah (sekali).” (Sahih Bukhari, no. 571, Sahih Muslim, no. 570)

Dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Seandainya manusia mengetahui apa (kebaikan) yang terdapat pada azan dan saf pertama, mereka tidak akan mendapatkannya kecuali dengan cara mengundi, mereka akan melakukannya. Dan seandainya mereka mengetahui kebaikan yang terdapat dalam bersegera (ke masjid) melaksanakan solat (di awal waktu), nescaya mereka akan berlumba-lumba. Dan seandainya mereka mengetahui kebaikan yang terdapat pada solat Isyak dan Subuh, nescaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak.” (Sahih Bukhari, no. 580, Sahih Muslim, no. 661, Sunan An-Nasa’i, no. 537, Musnad Ahmad, no. 6928, Muwatha’ Malik, no. 136)

Dari Al-Barra’ bin Azib bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Allah dan para malaikat mendoakan (orang-orang) yang berada di saf hadapan. Seorang muadzin akan diampuni sejauh suaranya, dan setiap yang mendengarnya dari semua yang basah dan kering akan membenarkannya, dan dia mendapat pahala seperti pahala orang yang ikut solat bersamanya.” (Sunan Nasa’i, no. 642, Musnad Ahmad, no. 17774)

Dari Aisyah radhiallahu ‘anha bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya mengucapkan selawat untuk orang orang yang berada di saf kanan.” (Sunan Abu Daud, no. 578)

Dari Abu Umamah bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya Allah dan para malaikat mendoakan saf pertama.” Mereka bertanya: “Dan saf kedua?” Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya Allah dan para malaikat mendoakan saf pertama.” Mereka bertanya: “Dan saf kedua. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Dan saf kedua?” Rasulullah bersabda: “Luruskan saf-saf kalian, ratakan bahu-bahu kalian, bersikaplah lembut pada tangan-tangan saudara kalian dan tutuplah celah-celah kalian kerana sesungguhnya syaitan menyelah di antara kalian seperti anak-anak kambing kecil.” (Musnad Ahmad, no. 21233)

Dari Aisyah radhiallahu ‘anha Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya Allah ‘Azza Wa Jalla dan para malaikat-Nya ‘alaihimussalam berselawat kepada orang yang merapat saf dan barangsiapa yang menutup barisan solat yang kosong, Allah mengangkat darjatnya.” (Musnad Ahmad, no. 23446)

Dari Malik bin Al Huwairits, dia berkata: “Dua orang laki-laki datang menemui Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, keduanya ingin melakukan suatu perjalanan (musafir). Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam lalu bersabda: “Jika kalian berdua sudah keluar, maka (bila hendak solat) azan dan iqamahlah. Dan yang menjadi imam hendaklah yang paling tua di antara kalian.” (Sahih Bukhari, no. 594, Sahih Muslim, no. 1081, Sunan Abu Daud, no. 498)

Dari Sa’ad bin Abu Waqas bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa mendengar azan kemudian mengucapkan: ‘Aku juga bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata-mata, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan aku juga bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, aku redha Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama dan Muhammad sebagai Nabi’, maka dosanya akan diampuni.” (Sunan Abu Daud, no. 441, Sunan Ibnu Majah, no. 713, Musnad Ahmad, no. 1482)

Dari Abu Asy Sya’tsa, dia berkata: “Kami duduk-duduk bersama Abu Hurairah di dalam masjid, lalu seorang muadzin mengumandangkan azan, dan ketika itu pula ada seorang laki-laki di dalam masjid beridri kemudian keluar, sementara Abu Hurairah mengikutinya dengan pandangan mata. Setelah itu dia berkata: “Orang ini telah menderhakai Abul Qasim shallallahu ‘alaihi wasallam (tidak menunaikan solat pada waktu).” (Sahih Muslim, no. 1047, Sunan Abu Daud, no. 451, Sunan At-Tirmidzi, no. 188, hasan sahih, Sunan Ibnu Majah, no. 725, Sunan An-Nasa’i, no. 676, Musnad Ahmad, no. 8947)

Dari Uthman bin Affan bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa mendengarkan azan di masjid kemudian keluar (dari masjid) bukan kerana suatu hajat, dan dia tidak ingin kembali lagi, maka dia adalah orang munafik.” (Sunan Ibnu Majah, no. 726)

Dari Ibnu Umar bahawa dia pernah mengumandangkan azan pada suatu hari yang dingin dan berangin. Kemudian dia berkata: “Solatlah di tempat tinggal kalian.” Dia melanjutkan perkataannya: “Jika malam sangat dingin dan hujan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam memerintahkan seorang muadzin untuk mengucapkan: “Hendaklah kalian solat di tempat tinggal kalian.” (Sahih Bukhari, no. 626, Sahih Muslim, no. 1125, Musnad Ahmad, no. 4352, Muwatha’ Malik, no. 143)

Dari Sa’id bin Musayyab, dia berkata: “Barangsiapa solat di sebidang tanah, nescaya malaikat solat di sebelah kanan dan kirinya. Jika dia mengumandangkan azan dan iqamah, atau iqamah saja, nescaya para Malaikat solat di belakangnya seperti gunung.” (Muwatha’ Malik, no. 146)

Dari Wahab bin Abdullah, dia berkata; “Aku datang kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, lalu Bilal keluar dan azan. Dia (Bilal) memiringkan badannya ke kanan dan ke kiri.” (Sunan An-Nasa’i, no. 639)

Dari Abdullah bin Zaid, dia berkata: “Pada awalnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berkehendak cara panggilan solat, dan beliau menyuruh sahabatnya memukul kentongan (batang kayu/tabuh). Lalu aku bermimpi. Aku melihat seseorang mengenakan dua kain hijau membawa kentongan. Lalu aku bertanya: “Wahai hamba Allah, kamu menjual kentongan ini?” Dia bertanya: “Apa perlumu dengan kentongan?” Aku menjawab: “Akan aku pergunakan untuk panggilan solat.” Dia lalu berkata: “Mahukah engkau ku tunjukkan yang lebih baik dari itu?” Aku menjawab: “Apa itu?” Dia menjawab: “Ucapkanlah: ‘Allahu akbar Allahu akbar, Allahu akbar Allahu akbar – Asyhadu an laa ilaaha illallah, Asyhadu an laa ilaaha illallah – Asyahadu anna Muhammadan Rasulullah, Asyahadu anna Muhammadan Rasulullah – Hayya ‘alas sholaah, Hayya ‘alas sholaah – Hayya ‘alal falaah, Hayya ‘alal falaah – Allahu akbar Allahu akbar -Laa ilaaha illallah’.” Lalu aku mendatangi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dan mengkhabarkan perihal mimpiku kepada beliau. Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pun bersabda: “Sesungguhnya sahabat kalian telah bermimpi, keluarlah ke masjid bersama Bilal, beritahulah kepada Bilal dan hendaklah dia yang menyerukan hal itu, sebab suaranya lebih kuat daripada kamu.” Maka aku keluar bersama Bilal menuju masjid, aku ceritakan mimpiku hingga dia menyerukannya. Dan Umar Ibnu Al-Khattab mendengar suara itu hingga dia mendatangi Rasulullah seraya berkata: “Wahai Rasulullah, Demi Allah aku juga bermimpi sebagaimana yang dia mimpikan!” (Sunan Abu Daud, no. 421, Sunan Ibnu Majah, no. 698)

Dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Apabila solat telah ditegakkan (iqamahnya), maka janganlah kalian mendatanginya dengan tergesa-gesa. Datangilah solat dengan tenang. Solatlah pada rakaat yang kalian dapati. Dan sempurnakan yang kalian tertinggal. Kerana salah seorang dari kalian dalam hitungan solat selama dia munuju solat.” (Sahih Muslim, no. 945, Musnad Ahmad, no. 9550, Muwatha’ Malik, no. 137)

Dari As Sa’ib bin Yazid, dia berkata: “Pada mulanya azan pada hari Jumaat dikumandangkan ketika imam sudah duduk di atas mimbar. Iaitu apa yang biasa dipraktikkan sejak zaman Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar radliallahu ‘anhum. Pada masa Khilafah Uthman bin Affan radliallahu ‘anhu ketika manusia sudah semakin banyak, maka pada hari Jumaat dia memerintahkan azan yang ketiga. Sehingga dikumandangkanlah azan (ketiga) tersebut di Az Zaura (tempat tinggi di pasar Madinah). Kemudian berlakulah urusan tersebut menjadi ketetapan.” (Sahih Bukhari, no. 865, Sunan Abu Daud, no. 919, Sunan An-Nasa’i, no. 1375)

Dari Anas bin Malik bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tidak akan tertolak doa antara azan dan iqamah.” (Sunan Abu Daud, no. 437, Sunan At-Tirmidzi, no. 196, hasan sahih, Musnad Ahmad, no. 11755)

Dari Sahal bin Sa’ad bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Dua perkara yang tidak ditolak atau jarang ditolak, iaitu berdoa ketika azan, dan (berdoa) ketika perang di saat sebahagian mereka membunuh sebahagian yang lain.” (Sunan Abu Daud, no. 2178, Sunan Ad-Darimi, no. 1174)

Dari Tsa’labah bin Abu Malik Al Qurazhi dia mengkhabarkan bahawa mereka melaksanakan solat Jumaat pada zaman Umar bin Khatthab ketika Umar telah keluar. Jika Umar telah keluar dan duduk di atas mimbar, muadzin akan mengumandangkan azan. Kami masih duduk berbicara, jika muadzin telah diam dan Umar berdiri berkhutbah, maka kami pun diam dan tidak ada seorang pun yang berbicara.” Ibnu Syihab berkata: “Keluarnya imam menghentikan solat (sunat), dan khutbahnya menghentikan perbicaraan.” (Muwatha’ Malik, no. 215)

Dari Mihjan bin Abi Mihjan bahawasanya dia pernah berada dalam majlis Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Lalu dikumandangkanlah azan solat, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam kemudian berdiri mengerjakan solat dan kembali. Sedangkan Mihjan masih berada di majlis dan tidak solat bersamanya. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bertanya: “Apa yang menghalangimu solat bersama orang-orang? Bukankah kamu seorang Muslim?” Mihjan menjawab: “Benar wahai Rasulullah! Tapi saya sudah solat bersama keluargaku.” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Jika kamu datang ke masjid, maka solatlah bersama orang-orang walau sudah solat.” (Muwatha’ Malik, no. 272)

Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq bahawa ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam membetulkan saf perang Badar dengan anak panah beliau, lalu beliau melalui depan Sawad bin Ghaziyyah, salah seorang sekutu Bani Ady bin An-Najjar. Ketika itu safnya tidak lurus, kemudian beliau memukulkan anak panahnya ke perut Sawad lalu memerintahkan: “Luruskan barisanmu, hai Sawad!” Sawad pun berkata: “Wahai Rasulullah, engkau telah menyakitiku, padahal engkau diutus Allah Taala dengan membawa kebenaran dan keadilan. Berilah aku kesempatan untuk membalasmu (qisas)!” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menyedari hal itu dan terus menyingkapkan bajunya seraya bersabda: “Silakan engkau balas!” Sawad kemudian memeluk dan mencium perut Nabi. Beliau bertanya: “Apa yang mendorongmu melakukan ini, wahai Sawad?” Sawad berkata: “Seperti yang engkau lihat ya Rasulullah, peperangan hampir terjadi. Aku ingin agar pada saat akhir aku denganmu, kulitku bersentuhan dengan kulitmu.” Beliau shallallahu ‘alaihi wasallam kemudian mendoakan kebaikan untuk Sawad. (Al-Bidayah Wan Nihayah, juz 4, hal. 271, karya Ibnu Katsir)

Dari Ubay bin Ka’ab, dia berkata: “Orang-orang musyrik berkata kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam: “Wahai Muhammad, sebutkan nasab Rabbmu kepada kami.” Maka Allah Tabaraka Wa Ta’ala menurunkan firman-Nya: ‘(Katakanlah) Dialah Allah yang Maha Esa, Allah adalah Rabb yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu, Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia’.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 3287, hasan, Musnad Ahmad, no. 20272)

Dari Abu Dzar bahawa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Jibril menemuiku dan memberiku khabar gembira, bahawasanya siapa saja yang meninggal dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apa pun, maka dia masuk syurga.” Maka saya bertanya: “Walaupun dia mencuri dan berzina?” Nabi menjawab: “Walaupun dia mencuri dan juga berzina.” (Sahih Bukhari, no. 6933, Sahih Muslim, no. 137, Sunan At-Tirmidzi, no. 2568, hasan sahih, Musnad Ahmad, no. 20462)

Dari Aisyah radhiallahu ‘anha, dia berkata: “Jibril berjanji akan datang mengunjungi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pada suatu waktu yang ditentukan. Ketika waktu itu telah tiba, Jibril tidak datang-datang. Di tangan beliau ada sebuah tongkat, maka diletakkannya tongkat itu sambil berkata: “Allah dan Rasul-Nya tidak mengingkari janji.” Beliau menoleh, tiba-tiba beliau melihat seekor anak anjing kecil di bawah tempat tidur. Beliau bertanya: “Hai Aisyah! Sejak bila anak anjing itu masuk ke sana?” Aisyah menjawab: “Demi Allah! Aku tidak tahu!” Rasulullah menyuruh anak anjing itu dikeluarkan. Maka datanglah Jibril. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bertanya: “Anda berjanji akan datang pada waktu yang telah ditentukan. Aku telah menunggu-nunggu tetapi anda tak kunjung tiba.” Jibril menjawab: “Aku terhalang oleh anjing dalam rumah anda. Kami (para Malaikat) tidak boleh masuk ke dalam rumah yang di situ ada anjing dan gambar-gambar.” (Sahih Muslim, no. 3927)

Dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Jibril ‘alaihissalam datang menemuiku dan berkata: “Malam tadi aku hendak datang untuk menemuimu, dan tidak ada yang menghalangiku untuk masuk kecuali patung yang ada di atas pintu. Di dalam rumah juga ada kain tirai nipis yang bergambar patung, serta terdapat anjing, maka perintahkanlah memotong kepala patung yang berada di rumah hingga berbentuk pohon, dan perintahkanlah memotong tirai untuk dijadikan dua bantal yang diduduki, dan perintahkanlah untuk mengeluarkan anjing.” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pun melakukan saranan Jibril, namun tiba-tiba anjing milik Hasan atau Husain berada di bawah ranjang (rak), maka beliau memerintahkan untuk mengeluarkan hingga ia pun dikeluarkan.” (Sunan Abu Daud, no. 3627)

Dari Sa’ad bin Abu Waqas, dia berkata: “Di hari terjadinya perang Uhud, aku melihat dua orang berpakaian serba putih. Masing-masing berada di kanan dan kiri Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam yang aku tidak pernah melihat keduanya sebelum dan sesudah itu. Mereka ialah Jibril dan Mikail ‘alaihissalam.” (Sahih Muslim, no. 4264)

Dari Anas bin Malik, dia berkata: “Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam bertanya kepada Jibril ‘alaihissalam: “Kenapa saya sama sekali tidak pernah melihat Mikail tersenyum?” Jibril menjawab: “Dia tidak pernah tersenyum sejak Neraka dicipta.” (Musnad Ahmad, no. 12864)

Dari Rifa’ah bin Rafi, dia berkata: “Jibril ‘alaihissalam datang kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam lalu berkata: “Bagaimana penilaian anda terhadap para sahabat yang mengikuti perang Badar?” Beliau menjawab: “Mereka adalah orang yang terbaik di antara kami.” Jibril ‘alaihissalam berkata: “Malaikat yang mengikuti perang itu juga adalah malaikat-malaikat terpilih di antara kami.” (Sahih Bukhari, no. 3692, Sunan Ibnu Majah, no. 156, Musnad Ahmad, no. 15260)

Dari Ibnu Abbas, dia berkata: “Orang-orang Quraisy berkata kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam: “Berdoalah kepada Tuhanmu untuk kami, agar mengubah bukit Safa menjadi emas maka kami akan beriman kepadamu.” Beliau bersabda: “Sungguh kalian akan melakukannya (beriman)?” Mereka menjawab: “Ya.” Maka beliau berdoa lalu datanglah Jibril dan dia berkata: “Sesungguhnya Tuhanmu ‘Azza Wajalla menyampaikan salam untukmu dan Dia berfirman: ‘Jika engkau menghendaki, maka bukit Safa akan berubah menjadi emas untuk mereka. Namun siapa saja di antara mereka yang kafir setelah itu, Aku akan menyiksanya dengan siksaan yang belum pernah Aku siksakan kepada seorang pun di alam semesta ini. Dan jika engkau menghendaki (sebaliknya), Aku akan membukakan pintu taubat dan rahmat untuk mereka’.” Beliau bersabda: “Bahkan pintu taubat dan rahmat-Mu (yang aku kehendaki).” (Musnad Ahmad, no. 2058, no. 3054)

Dari Abu Hurairah, dia berkata: “Jibril pernah duduk di samping Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam lalu dia melihat ke langit dan dengan mendadak ada malaikat yang turun dari langit. Maka Jibril pun berkata: “Sesungguhnya malaikat ini belum pernah turun sejak diciptakan beberapa ketika yang lalu.” Kemudian ketika dia turun, dia berkata: “Wahai Muhammad, Rabbmu telah mengutusku kepadamu. Apakah kamu ingin Rabbmu menjadikanmu seorang Raja dan seorang Nabi atau seorang hamba dan seorang utusan.” Lalu Jibril menyela: “Bertawadhu’lah kamu kepada Rabbmu wahai Muhammad.” Maka beliau berkata: “Seorang hamba dan seorang utusan.” (Musnad Ahmad, no. 6863)

Dari Aisyah radhiallahu ‘anha, dia berkata: “Sa’ad bin Mu’adz terluka pada perang Khandaq kerana panahan dari seorang Quraisy bernama Hibban bin Ariqah. Dia memanahnya tepat mengenai urat bahu Sa’ad. Kemudian Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam membuatkan khemah dekat masjid supaya mudah menjenguknya. Ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pulang dari perang Khandaq, beliau meletakkan senjata lalu mandi, lalu Malaikat Jibril ‘alaihissalam datang menemui beliau sambil mengibaskan debu dari kepalanya dan berkata: “Apakah anda hendak meletakkan senjata? Demi Allah, kami tidak akan meletakkannya. Keluarlah anda (untuk menyerbu) mereka.” Beliau bertanya: “Ke mana?” Jibril ‘alaihissalam memberi isyarat (untuk menyerbu) Bani Quraizah. Maka Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam berangkat untuk menyerbu mereka. Akhirnya Bani Quraizah sepakat tunduk pada hukum beliau. Namun beliau menyerahkannya kepada Sa’ad. Sa’ad lalu berkata: “Aku akan memutuskan (hukuman) kepada mereka, agar tuan membunuh para tentera perang mereka dan menawan wanita dan anak-anak mereka serta membahagi-bahagikan harta mereka.” Kemudian Sa’ad berdoa: “Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahawa tidak ada yang lebih aku cintai untuk berjihad (berperang) di jalan-Mu selain memerangi kaum yang mendustakan Rasul-Mu shallallahu ‘alaihi wasallam yang telah mengusir beliau. Ya Allah, aku mengira bahawa Engkau telah menghentikan perang antara kami dan mereka. Seandainya masih ada perang melawan Quraisy, panjangkanlah umurku supaya aku dapat berjihad melawan mereka di jalan-Mu. Sekiranya memang benar Engkau telah menghentikan perang, pancutkanlah lukaku ini dan matikanlah aku kerananya.” Maka memancutlah darah dari dadanya. Dan tidak ada yang menghairankan mereka ketika di masjid di dalam khemah Bani Ghifar kecuali darah yang mengalir. Mereka berkata: “Wahai penghuni khemah, apakah yang datang kepada kami ini (darah) dari arah kalian?” Ternyata luka Sa’ad menyemburkan darah lalu dia meninggal kerana lukanya itu. Semoga Allah meridhainya.” (Sahih Bukhari, no. 3813)

Dari Anas bin Malik bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Pada malam aku diisra’kan, aku melihat di atas pintu syurga tertulis ‘Sedekah akan dikalikan menjadi sepuluh kali ganda, dan memberi pinjaman dengan lapan belas kali ganda’. Maka aku pun bertanya: “Wahai Jibril, apa sebabnya memberi hutang lebih utama berbanding sedekah?” Jibril menjawab: “Kerana ketika seseorang meminta sedekah, (kadangkala) dia masih memiliki (harta), sementara orang yang meminta pinjaman, dia tidak meminta pinjaman kecuali kerana ada keperluan.” (Sunan Ibnu Majah, no. 2422)

Dari Yahya bin Sa’id, dia berkata: “Ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam diisra’kan, beliau melihat Ifrit dari golongan jin mengikutinya dengan membawa sebuah obor api. Setiap kali menoleh, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melihatnya. Maka Jibril berkata: “Mahukah aku ajarkan kepadamu beberapa ayat yang jika engkau membacanya, maka apinya akan padam dan ia akan jatuh tersungkur pada mulutnya?” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menjawab: “Ya.” Maka Jibril pun berkata: “Bacalah: ‘Aku berlindung dengan wajah Allah Yang Maha Mulia dan dengan kalimah-Nya yang sempurna, yang tidak dilampaui seorang yang baik mahupun pendosa, dari kejahatan yang turun dari langit mahupun kejahatan yang naik ke arahnya, dan kejahatan yang tertanam di dalam bumi dan yang keluar darinya, dari fitnah malam dan siang, dan dari bencana malam mahupun siang kecuali bencana yang mendatangkan kebaikan, wahai Zat Yang Maha Pengasih’.” (Muwatha’ Malik, no. 1497)

Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Allah Tabaraka wa Ta’ala jika mencintai seseorang, Dia memanggil Jibril dan berfirman: ‘Sesungguhnya Aku mencintai si fulan maka cintailah dia’, sehingga Jibril pun mencintainya. Kemudian Jibril memanggil seluruh penghuni langit seraya berseru: ‘Sesungguhnya Allah mencintai si fulan maka cintailah dia’, maka penghuni langit pun mencintainya, sehingga orang tersebut diterima oleh penduduk bumi.” (Sahih Bukhari, no. 6931)

Dari Anas bin Malik, dia berkata: “Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam ketika diisra’kan, beliau diberi Buraq yang lengkap dengan tali (kendali) dan pelana, tetapi ia (Buraq) mempersulitkan beliau (tidak mahu ditunggangi) lalu Jibril berkata padanya: “Patutkah kamu lakukan ini pada Muhammad, padahal belum ada yang menunggangimu yang lebih mulia disisi Allah ‘Azza Wajalla selain Muhammad?” Lalu mengalirlah peluhnya.” (Sunan Tirmidzi 3056, hasan gharib, Musnad Ahmad, no. 12211)

Dari Anas bin Malik bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Ketika malam aku diisra’kan, aku melalui suatu kaum yang lidahnya dipotong-potong dengan gunting dari api. Aku bertanya: “Siapakah mereka itu wahai Jibril?” Dia menjawab: “Mereka adalah juru dakwah (khatib) bagi ummatmu, mereka memerintahkan orang-orang untuk berbuat kebaikan namun melupakan diri mereka sendiri padahal mereka membaca kitab. Tidakkah mereka berakal?” (Musnad Ahmad, no. 12940, no. 13027)

Dari Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib, dia berkata kepada Muhammad bin Amru bin Atha’: “Nama Jibril ‘alaihissalam adalah Abdullah dan nama Mikail ‘alaihissalam adalah Ubaidullah.” (Musnad Ahmad, no. 19316)

Dari Aisyah radhiallahu ‘anha, dia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam tidak pernah melaknat seorang Muslim sebagai pembalasan laknat yang didengarinya, beliau juga tidak pernah membalas dendam untuk kepentingan dirinya selain kerana alasan batasan-batasan Allah ‘Azza Wa Jalla dilanggar, beliau juga tidak pernah sama sekali tangannya memukul sesuatu kecuali di jalan Allah, beliau juga tidak pernah diminta sesuatu lalu dia menolaknya kecuali kerana beliau diminta untuk berbuat dosa, kerana beliau adalah orang yang paling jauh dari hal itu, dan tidaklah beliau diberi antara dua pilihan kecuali beliau memilih yang paling mudah di antara keduanya. Dan, apabila beliau baru saja bertemu dengan Jibril yang mengajarinya, maka beliau adalah orang yang paling dermawan, melebihi angin yang berhembus.” (Musnad Ahmad, no. 23837)

Dari Ibnu Umar bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Allah melaknat khamar (arak), peminumnya, penuangkannya, orang yang minta dituangkannya, penjualnya, pembelinya, pemerahnya, orang yang minta diperahkannya, orang yang membawanya dan orang yang minta dibawakan kepadanya.” (Sunan Abu Daud, no. 3189, Musnad Ahmad, no. 2747)

Dari Aisyah radhiallahu ‘anha, isteri Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bahawa dia pernah bertanya kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam: “Apakah beliau pernah mengalami peristiwa yang lebih berat dari kejadian perang Uhud?” Beliau menjawab: “Sungguh aku sering mengalami peristiwa dari kaummu. Dan peristiwa yang paling berat yang pernah aku alami dalam menghadapi mereka adalah ketika peristiwa Al-Aqabah, ketika aku mendatangi Ibnu Abdi Yalil bin Abdu Kulal agar membantuku namun dia tidak mahu memenuhi keinginanku hingga akhirnya aku pergi dengan wajah gelisah dan aku tidak menjadi tenang hingga berada berada di Qarnu At-Tsa’aalib (Qarnu Al-Manazil). Aku mendongakkan kepalaku ternyata aku berada di bawah awan yang menaungiku lalu aku melihat ke arah sana dan ternyata ada malaikat Jibril yang kemudian memanggilku seraya berkata: “Sesungguhnya Allah mendengar ucapan kaummu kepadamu dan apa yang mereka timpakan kepadamu. Dan Allah telah mengirim kepadamu malaikat gunung yang siap diperintah apa saja sesuai kehendakmu.” Maka malaikat gunung berseru dan memberi salam kepadaku kemudian berkata: “Wahai Muhammad. Apa yang kamu inginkan katakanlah. Jika kamu kehendaki, aku timpakan kepada mereka dua gunung ini.” Maka Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tidak. Bahkan aku berharap Allah akan memunculkan dari anak keturunan mereka orang yang menyembah Allah satu-satunya dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun.” (Sahih Bukhari, no. 2992, Sahih Muslim, no. 3352)

Dari Samrah bin Jundab bahawa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Aku bermimpi pada suatu malam, ada dua laki-laki yang datang kepadaku. Keduanya berkata: “Malaikat yang menyalakan api adalah Malik sebagai penunggu Neraka sedangkan aku adalah Jibril dan ini adalah Mikail.” (Sahih Bukhari, no. 2997)

Dari Abu Hurairah, dia berkata: “Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bertemu Uthman di depan pintu masjid, kemudian beliau bersabda: “Wahai Uthman, ini adalah Jibril, dia mengkhabarkan kepadaku bahawa Allah telah menikahkanmu dengan Ummu Kultsum dengan mahar seperti yang diberikan kepada Ruqayyah dan sebagaimana kamu hidup bersamanya.” (Sunan Ibnu Majah, no. 107)

Dari Talhah bin Ubaidillah bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tidak sehari pun syaitan terlihat lebih kerdil, lebih buruk, lebih hina, dan lebih marah kecuali pada hari Arafah. Hal itu kerana dia melihat turunnya rahmat Allah dan terhapusnya dosa-dosa besar kecuali apa yang diperlihatkan pada hari Badar.” Ada yang bertanya: “Apa yang syaitan lihat pada hari Badar, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab: “Dia telah melihat Jibril sedang mengatur barisan para Malaikat.” (Muwatha’ Malik, no. 840)

Dari Abu Mas’ud bahawa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa yang membaca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah pada suatu malam, nescaya kedua ayat itu akan mencukupinya.” Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu bercerita: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pernah menugaskanku untuk menjaga harta zakat. Lalu pada suatu hari ada seseorang yang menyusup hendak mengambil makanan, maka aku pun menyergahnya seraya berkata: “Aku benar-benar akan menyerahkanmu kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam.” Lalu dia berkata: “Jika kamu hendak masuk ke tempat tidur maka bacalah ayat Kursi, nescaya Allah akan sentiasa menjagamu dan syaitan tidak akan mendekatimu hingga pagi.” Maka perkara itu disampaikan kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dan beliau bersabda: “Dia telah berkata benar padamu, padahal dia adalah pendusta. Si penyusup tadi sebenarnya adalah syaitan.” (Sahih Bukhari, no. 4624)

Dari Abu Ayyub Al-Ansari bahawa dia memiliki rak berisi kurma. Kemudian ada syaitan datang dan mengambilnya, lalu dia mengadukan hal itu kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam. Maka beliau bersabda: “Pergilah, bila kau melihatnya, ucapkanlah ‘Bismillah’, turutilah Rasulullah.” Lalu Abu Ayyub menangkapnya, syaitan itu bersumpah tidak akan kembali. Akhirnya Abu Ayyub melepasnya lalu dia menemui Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dan beliau bertanya: “Apa yang dilakukan tawananmu?” Abu Ayyub menjawab: “Dia bersumpah tidak akan kembali.” Beliau bersabda: “Ia dusta, memang ia terbiasa berdusta.” Abu Ayyub lalu menangkap yang kedua kalinya, syaitan itu pun bersumpah untuk tidak kembali lagi, lantas Abu Ayyub melepasnya. Setelah itu Abu Ayyub datang menemui Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dan beliau bersabda: “Apa yang dilakukan tawananmu?” Abu Ayyub menjawab: “Dia bersumpah untuk tidak kembali.” Beliau bersabda: “Ia dusta, memang ia terbiasa berdusta.” Setelah itu Abu Ayyub menangkapnya lagi kali ketiga, lalu berkata: “Aku tidak akan melepaskanmu hingga aku membawamu kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam.” Syaitan itu berkata: “Aku ajarkan padamu tentang sesuatu, iaitu ayat Kursi, bacalah ayat Kursi di rumahmu, nescaya syaitan tidak akan mendekatimu dan tidak juga yang lainnya.” Abu Ayyub pun menemui Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dan beliau bertanya: “Apa yang dilakukan tawananmu?” Lalu Abu Ayyub memberitahukan apa yang diucapkan syaitan itu, maka beliau bersabda: “Ia benar walaupun sebenarnya ia pendusta.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 2805, hasan gharib, Musnad Ahmad, no. 22488)

Dari Al-Barra’ bin Azib, dia berkata: “Seorang laki-laki membaca surah Al-Kahfi, sementara di sisinya terdapat seekor kuda yang terikat dengan dua tali. Tiba-tiba dia dinaungi oleh gumpalan awan (kabut). Kabut itu mendekat dan semakin mendekat sehingga membuat kudanya ingin lari. Ketika waktu pagi datang, laki-laki itu pun mendatangi Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dan menceritakan kejadian yang dialaminya, maka Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Itu adalah As-Sakinah (ketenangan) yang turun kerana (pembaca) Al-Quran.” (Sahih Bukhari, no. 4625, Sahih Muslim, no. 1325, Musnad Ahmad, no. 17851)

Dari Abu Sa’id Al-Khudri, dia berkata: “Pada suatu malam, Usaid bin Hudhair membaca (surah Al-Baqarah) di tempat penambatan kudanya. Tiba-tiba kudanya meronta-ronta. Dia membaca lagi, dan kuda itu pun meronta-ronta lagi. Kemudian dia membaca lagi, dan kuda itu meronta-ronta kembali. Usaid berkata: “Saya khuatir kuda itu akan memijak Yahya, maka aku pun menghampirinya. Ternyata (aku melihat) sepertinya ada Zhullah (sesuatu yang menaungi) di atas kepalaku, di dalamnya terdapat cahaya yang menjulang ke angkasa hingga aku tidak lagi melihatnya. Maka pada pagi harinya, aku menemui Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dan berkata: “Wahai Rasulullah, semalam saya membaca (Al-Quran) di tempat penambatan kudaku namun tiba-tiba kudaku meronta-ronta.” Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Teruskan membaca wahai Ibnu Hudhair.” Ibnu Hudlair berkata: “Kemudian aku pun membacanya lagi, dan kuda itu juga meronta-ronta kembali.” Beliau bersabda: “Teruskan membaca wahai Ibnu Hudhair.” Ibnu Hudlair berkata: “Kemudian aku pun membacanya lagi, dan kuda itu juga meloncat kembali.” Beliau bersabda lagi: “Teruskan membaca wahai Ibnu Hudhair.” Ibnu Hudlair berkata: “Maka sesudah itu, akhirnya saya beranjak. Ketika itu Yahya (anakku) ada berdekatan dengan kuda, maka saya khuatir kuda itu akan memijaknya. Kemudian saya melihat sesuatu seperti Zhullah (sesuatu yang menaungi) yang di dalamnya terdapat cahaya yang naik ke atas angkasa hingga saya tidak lagi melihatnya.” Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pun bersabda: “Itu adalah Malaikat yang sedang mendengarkan bacaanmu, sekiranya kamu terus membaca, nescaya pada pagi harinya manusia akan melihatnya dan Malaikat itu tidak akan terhijab dari pandangan mereka.” (Sahih Muslim, no. 1327, Musnad Ahmad, no. 11341)

Dari Abu Musa radhiallahu ‘anhu bahawa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda kepadanya: “Wahai Abu Musa, sesungguhnya kamu telah diberi Mizmar (seruling, yakni suara yang merdu) dari Mazaamir (serulingnya) keluarga Daud (Nabi Daud).” (Sahih Bukhari, no. 4660, Sunan At-Tirmidzi, no. 3790, hasan sahih)

Dari Ibnu Mas’ud, dia berkata: “Barangsiapa yang membaca empat ayat dari awal surah Al-Baqarah, ayat Kursi, dua ayat setelahnya dan tiga ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, maka tidak ada satu syaitan pun yang mendekati dirinya dan keluarganya pada hari itu, serta tidak ada pula sesuatu pun yang dia benci (mendatangkan mudarat baginya). Tidaklah dibacakan ayat-ayat tersebut kepada orang gila, kecuali dia pasti sembuh.” (Sunan Ad-Darimi, no. 3249)

Dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, sesungguhnya syaitan tidak memasuki rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah.” (Sahih Muslim, no. 1300, Sunan At-Tirmidzi, no. 2802, hasan sahih, Musnad Ahmad, no. 7487)

Dari Anas bin Malik, dia berkata: “Jika seorang Muslim telah berusia empat puluh tahun, Allah akan menyelamatkannya dari segala bentuk musibah, baik penyakit gila mahu pun kusta. Jika dia berusia lima puluh tahun, Allah akan mempermudahkan hisabnya. Jika dia berusia enam puluh tahun, Allah akan menganugerahkannya kecintaan untuk bertaubat. Jika dia berumur tujuh puluh tahun, Allah akan mencintainya dan dia juga dicintai penduduk langit. Jika dia berumur lapan puluh tahun, Allah akan menerima amal kebajikannya dan dihapuskan keburukan-keburukannya. Jika dia berumur sembilan puluh tahun, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, dia dijoloki (dengan nama) tahanan Allah di muka bumi, dan dia diperbolehkan memberi syafaat untuk keluarganya.” (Musnad Ahmad, no. 5369)

Dari Abbas bin Abdul Muttalib, dia berkata: “Wahai Rasulullah, apakah anda dapat memberi manfaat kepada Abu Talib, kerana dia telah mengasuhmu (iaitu menolong, menjaga, memenuhi segala keperluan) dan marah kepada musuhmu demi keselamatanmu?” Beliau menjawab: “Ya, dia berada di tepian neraka, dan kalaulah bukan kerana diriku, nescaya dia akan berada di dasar neraka.” (Sahih Bukhari, no. 5740, Sahih Muslim, no. 308)

Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pernah disebutkan disisinya tentang pakciknya, Abu Talib. Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Semoga syafaatku dapat menolongnya pada hari Kiamat sehingga dia diletakkan di dalam Neraka yang paling atas, apinya mencapai mata kakinya yang membuat otaknya mendidih.” (Sahih Bukhari, no. 6079, Sahih Muslim, no. 310, Musnad Ahmad, no. 10636)

Dari Anas bin Malik bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Saya mendatangi pintu syurga pada hari Kiamat, lalu saya meminta dibukakannya. Lalu seorang penjaga (Malaikat) bertanya: “Siapa kamu?” Maka aku menjawab: “Muhammad.” Lalu ia berkata: “Khusus untukmu, aku diperintahkan untuk tidak membukakan pintu untuk siapa pun, sebelum kamu masuk.” (Sahih Muslim, no. 292, Musnad Ahmad, no. 11948)

Dari Abdullah bin Qais bahawa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Ada dua buah syurga yang perabotnya dan segala isi kandungannya terbuat dari perak dan dua buah syurga yang perabotnya dan segala isi kandungannya terbuat dari emas. Tidak ada yang menghalangi ahli syurga untuk memandang Rabb mereka selain hijab keagungan pada wajah-Nya di Syurga Adn.” (Sahih Bukhari, no. 4500, Sahih Muslim, no. 265, Sunan At-Tirmidzi, no. 2451, hasan sahih, Sunan Ibnu Majah, no. 182)

Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahawa sekelompok manusia pada zaman Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bertanya: “Wahai Rasulullah! Apakah kami akan melihat Rabb kami pada Hari Kiamat?” Beliau menjawab: “Apakah kalian menghadapi kesulitan melihat matahari di siang hari yang terang tanpa awan?” Mereka menjawab: “Tidak wahai Rasulullah.” Beliau pun bersabda: “Apakah kalian menghadapi kesulitan melihat bulan di malam purnama yang tidak ada awannya?” Mereka menjawab: “Tidak.” Lalu beliau bersabda: “Tidaklah kalian akan menghadapi kesulitan dalam melihat Rabb kalian, melainkan sebagaimana kalian (tidak) menghadapi kesulitan dalam melihat salah satu dari keduanya. Pada hari Kiamat, seorang penyeru akan menyeru: ‘Hendaklah setiap umat mengikuti sesuatu yang dahulu mereka sembah’, hingga tidaklah ada seorang pun yang menyembah selain Allah berupa berhala dan patung melainkan mereka akan terjerumus ke dalam neraka, hingga tidak ada yang tertinggal seorang pun kecuali orang yang menyembah Allah, sama ada orang itu baik atau buruk, dan Ahli Kitab. Lalu orang Yahudi dipanggil dan ditanyakan kepada mereka: ‘Apa yang dahulu kalian sembah?’ Mereka menjawab: ‘Kami dahulu menyembah Uzair, putera Allah.’ Maka dikatakan: ‘Kalian telah berdusta, Allah tidak menjadikan isteri dan anak. Lalu apa yang kalian inginkan?’ Mereka menjawab: ‘Kami haus wahai Rabb kami, maka berilah kami minum.’ Lalu mereka diberi isyarat pada sesuatu yang membuat mereka hilang dahaganya, mereka kemudian dihalau hingga ke neraka, seakan-akan fatamorgana, sebahagian memukul sebahagian yang lain, lalu mereka terjerumus ke dalam neraka. Kemudian kaum Nasrani dipanggil, lalu mereka ditanya: ‘Apa yang dahulu kalian sembah?’ Mereka menjawab: ‘Kami dahulu menyembah al-Masih, putera Allah.’ Lalu dikatakan kepada mereka: ‘Kalian telah berbohong. Allah tidak mengambil isteri dan anak.’ Maka dikatakan kepada mereka: ‘Apa yang kalian inginkan?’ Mereka menjawab: ‘Kami haus wahai Rabb kami, berilah kami minum.’ Lalu diisyaratkan kepada mereka: ‘Tidakkah kalian mahu minum?’ Dan mereka dikumpulkan di neraka Jahannam, seakan-akan neraka tersebut fatamorgana yang mana sebahagian mereka memukul sebahagian yang lain, lalu jatuh ke dalam neraka, hingga tidak tertinggal melainkan orang yang menyembah Allah dari kalangan orang baik dan orang fajir. Allah lalu mendatangi mereka dalam bentuk yang paling ringan yang dapat mereka lihat. Allah berfirman: “Apa yang kalian tunggu, padahal setiap ummat mengikuti apa yang mereka sembah?” Mereka berkata: “wahai Rabb kami, kami memisahkan diri dari manusia di dunia ketika kami memerlukan apa yang kami inginkan kepada mereka, akan tetapi kami tidak berteman dengan mereka.” Maka Allah berfirman: “Aku adalah Rabb kalian.” Maka mereka berkata: “Kami berlindung kepada Allah dari-Mu, kami tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun.” Mereka ucapkan dua kali atau tiga kali, sehingga sebahagian mereka hampir-hampir berbalik, maka Allah bertanya: “Apakah di antara kalian dan Dia mempunyai tanda-tanda, yang dapat kalian kenal dengan tanda-tanda itu?” Mereka menjawab: “Ya”, maka disingkaplah betis-Nya, sehingga tidak tertinggal orang yang sebelumnya bersujud kepada Allah dari dalam dirinya (ikhlas) kecuali Allah izinkan baginya untuk bersujud. Dan tidak tertinggal orang yang sebelumnya bersujud kerana ego dan riya’ kecuali Allah jadikan punggungnya menjadi satu lipatan, setiap kali hendak bersujud maka dia tersungkur di atas tengkuknya. Kemudian mereka mengangkat kepala  mereka dan Allah telah berubah ke bentuk yang dapat mereka lihat pertama kalinya. Allah berfirman: “Aku adalah Rabb kalian.” Maka mereka berkata: “Engkau Rabb kami.” Kemudian dibentangkan jambatan di atas Jahannam, dan berlakulah syafaat pada ketika itu. Mereka berkata: “Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah.” Ada yang bertanya: “Wahai Rasulullah, apakah jambatan itu?” Beliau menjawab: “Tempat yang licin yang dapat menggelincirkan, di sana terdapat besi-besi pencakar, besi-besi pengait dan duri besi yang terbuat dari pohon-pohon berduri. Maka orang-orang Mukmin akan melaluinya seperti kerdipan mata, seperti kilat, seperti angin, seperti burung, seperti kuda-kuda yang berlari kencang dan haiwan tunggangan. Maka orang Muslim akan ada yang selamat, ada yang terkoyak-koyak tertunda dan ada yang terlempar ke dalam neraka Jahannam. Sehingga ketika orang-orang Mukmin terbebas dari neraka, maka demi Zat yang jiwaku berada ditangan-Nya, tidaklah salah seorang dari kalian yang begitu gigih memohon kepada Allah di dalam menuntut al-haq pada hari Kiamat untuk saudara-saudaranya yang berada di dalam neraka, mereka berseru: Wahai Rabb kami, mereka selalu berpuasa bersama kami, solat bersama kami, dan berhaji bersama kami.” Maka dikatakan kepada mereka: “Keluarkanlah orang-orang yang kalian ketahui.” Maka bentuk-bentuk mereka hitam kelam kerana dipanggang api neraka, kemudian mereka mengeluarkan begitu banyak orang yang telah dimakan neraka hingga pada pertengahan betisnya dan hingga kedua lututnya. Kemudian mereka berkata: “Wahai Rabb kami, tidak tertinggal lagi seseorang pun yang telah engkau perintahkan kepada kami.” Kemudian Allah berfirman: “Kembalilah kalian, maka barangsiapa yang kalian temukan di dalam hatinya kebaikan seberat dinar, maka keluarkanlah dia.” Mereka pun mengeluarkan jumlah yang begitu banyak, kemudian mereka berkata: “Wahai Rabb kami, kami tidak meninggalkan di dalamnya seorang pun yang telah Engkau perintahkan kepada kami.” Kemudian Allah berfirman: “Kembalilah kalian, maka barangsiapa yang kalian temukan di dalam hatinya kebaikan seberat setengah dinar, maka keluarkanlah dia.” Maka mereka pun mengeluarkan jumlah yang banyak. Kemudian mereka berkata lagi: “Wahai Rabb kami, kami tidak meninggalkan di dalamnya seorang pun yang telah Engkau perintahkan kepada kami.” Kemudian Allah berfirman: “Kembalilah kalian, maka siapa saja yang kalian temukan di dalam hatinya kebaikan seberat biji jagung, keluarkanlah.” Maka mereka pun kembali mengeluarkan jumlah yang begitu banyak. Kemudian mereka berkata: “Wahai Rabb kami, kami tidak meninggalkan di dalamnya kebaikan sama sekali.” Abu Sa’id al Khudri berkata: “Jika kalian tidak mempercayai hadith ini silakan kalian baca ayat: ‘Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar zarah, dan jika ada kebajikan sebesar zarah, nescaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisi-Nya pahala yang besar (An-Nisa’:40)’.” Allah kemudian berfirman: “Para Malaikat, Nabi dan orang-orang yang beriman telah memberi syafaat, sekarang yang belum memberikan syafaat adalah Zat Yang Maha Pengasih.” Kemudian Allah menggenggam satu genggaman dari dalam neraka, dari dalam tersebut Allah mengeluarkan suatu kaum yang sama sekali tidak melakukan kebaikan, dan mereka pun sudah berbentuk seperti arang hitam. Allah kemudian melemparkan mereka ke dalam sungai di depan syurga yang disebut dengan sungai kehidupan. Mereka kemudian keluar dari dalam sungai seperti biji yang tumbuh di aliran sungai, tidaklah kalian lihat ia tumbuh (meluas) di batuan atau pohonan mengejar (sinar) matahari. Kemudian mereka (yang tumbuh seperti biji) ada yang berwarna kekuningan dan kehijauan, sementara yang berada di bawah bayangan akan berwarna putih. Mereka kemudian keluar seperti mutiara, sementara di lutut-lutut mereka terdapat cincin yang telah diketahui oleh penduduk syurga. Dan mereka adalah orang-orang yang telah Allah merdekakan dan Allah masukkan ke dalam syurga tanpa dengan amalan dan kebaikan sama sekali. Allah kemudian berkata: “Masuklah kalian ke dalam syurga. Apa yang kalian lihat maka itu akan kalian miliki.” Mereka pun menjawab: “Wahai Rabb kami, sungguh Engkau telah memberikan kepada kami sesuatu yang belum pernah Engkau berikan kepada seorang pun dari penduduk bumi.” Allah kemudian berkata: “(Bahkan) apa yang telah Kami siapkan untuk kalian lebih baik dari ini semua.” Mereka kembali berkata: “Wahai Rabb, apa yang lebih baik dari ini semua?” Allah menjawab: “Redha-Ku, selamanya Aku tidak akan pernah murka kepada kalian.” (Sahih Muslim, no. 269)

Dari Abdullah bin Mas’ud bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tidaklah seorang pun dari kalian melainkan dikuasai satu Qarin (pendamping) dari kalangan jin dan malaikat.” Mereka bertanya: “Kepada engkau juga, wahai Rasulullah??” Beliau menjawab: “Aku juga, tetapi Allah membantuku mengalahkannya lalu dia masuk Islam, hingga dia tidak menyuruhku selain terhadap kebenaran.” (Sahih Muslim, no. 5034, Musnad Ahmad, no. 4160)

Dari Urwah bin Az-Zubair, dia menceritakan bahawa Aisyah, isteri Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam telah menceritakan kepadanya: “Rasulullah  keluar dari kediamannya pada suatu malam. Aku merasa cemburu pada beliau, lalu beliau datang dan melihat yang aku lakukan.” Beliau bertanya: “Kamu kenapa, wahai Aisyah?” Aku menjawab: “Mengapa orang sepertiku tidak cemburu terhadap orang seperti tuan?” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Apa syaitanmu (Qarin) mendatangimu?” Aisyah bertanya: “Wahai Rasulullah, apakah ada syaitan (Qarin) menyertaiku? Beliau menjawab: “Ya.” Aisyah bertanya: “Juga menyertai semua manusia?” Beliau menjawab: “Ya.” Aku bertanya: “Menyertai tuan juga?” Beliau menjawab: “Ya, tetapi Rabbku menolongku mengalahkannya hingga dia masuk Islam.” (Sahih Muslim, no. 5035, Musnad Ahmad, no. 23701)

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Aku dilebihkan daripada Nabi Adam ‘alaihissalam dengan dua perkara, iaitu yang pertama syaitanku (Qarin) kafir lalu Allah menolong aku sehingga dia masuk Islam. Kedua, para isteriku membantu akan aku berbuat kebenaran. Tetapi syaitan (Qarin) Nabi Adam tetap kafir dan isterinya (Hawa) membantu dia membuat kesalahan (di syurga).” (Riwayat Al-Baihaqi)

Dari Aisyah radhiallahu ‘anha, dia berkata: “Apabila Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam hendak bermusafir, maka beliau pun mengundi para isterinya. Pada suatu ketika, undian tersebut jatuh kepada Aisyah dan Hafsah. Akhirnya kami pun bertiga pergi bersama-sama. Ketika malam tiba, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam biasanya menempuh perjalanan bersamaku sambil berbincang-bincang dengannya. Hingga suatu ketika Hafsah berkata kepadaku: “Hai Aisyah, bagaimana jika malam ini kamu mengenderai untaku dan aku mengenderai untamu? Setelah itu, kita akan memperhatikan apa yang akan terjadi nanti.” Aku menjawab: “Baiklah!” Lalu Aisyah mengenderai unta milik Hafsah dan Hafsah sendiri mengenderai unta milikku. Tak lama kemudian Rasulullah mendatangi unta milikku yang kini dikenderai Hafsah. Rasulullah mengucapkan salam kepadanya dan menempuh perjalanan bersamanya hingga mereka singgah di suatu tempat. Sementara itu, aku merasa kehilangan Rasulullah hingga aku merasa cemburu. Oleh kerana itu, ketika kami singgah di suatu tempat, maka aku menhulurkan kedua kakiku di antara pohon izkhir sambil berkata: “Ya Allah perintahkanlah kala jengking atau ular untuk menggigitku, kerana aku tidak kuasa untuk mengatakan sesuatu kepada Rasul-Mu.” (Sahih Bukhari, no. 4810, Sahih Muslim, no. 4477)

Dari Zainab binti Jahsy bahawa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bangun tidur dan beliau mengucapkan: “Laa ilaaha illallah, celakalah bangsa Arab kerana keburukan yang semakin hampir, ketika ini benteng penghalang Yakjuj dan Makjuj telah terbuka seperti ini.” Nabi melingkarkan jari telunjuk dan ibu jarinya. Aku (Zainab) bertanya: “Wahai Rasulullah, apakah kita akan dibinasakan sementara di tengah-tengah kami ada orang-orang soleh?” Beliau menjawab: “Ya, bila kemaksiatan telah bermaharajalela (menyebar).” (Sahih Bukhari, no. 6602, Sahih Muslim, no. 5129, Sunan At-Tirmidzi, no. 2113, hasan sahih, Sunan Ibnu Majah, no. 3943, Musnad Ahmad, no. 26146)

Dari Abu Said Al Khudri bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Allah Tabaraka Wa Ta’ala berfirman kepada penghuni syurga: “Wahai penghuni syurga!” Mereka menjawab: “Baik, dan kami penuhi panggilan-Mu dan seluruh kebaikan berada di tangan-Mu!” Allah berfirman: “Apakah kalian telah puas?” mereka menjawab: “Bagaimana mungkin kami tidak puas, sementara Engkau telah memberi kami sesuatu yang belum pernah Engkau berikan kepada seorang pun dari makhluk-Mu.” Maka Allah berfirman: “Sekarang Aku beri kalian suatu yang lebih utama daripada itu.” Penghuni syurga bertanya: “Wahai Rabb, apa yang lebih utama dari kesemuanya?” Allah berfirman: “Aku halalkan keredhaan-Ku untuk kalian, dan Aku tidak murka kepada kalian selama-lamanya.” (Sahih Bukhari, no. 6067, no. 6964, Sahih Muslim, no. 5057, Sunan At-Tirmidzi, no. 2478, hasan sahih, Musnad Ahmad, no. 11408)

Dari Mughirah bin Syu’bah, dia bercerita bahawa Sa’ad bin Ubadah berkata: “Kalaulah kulihat seorang laki-laki bersama isteriku, nescaya aku penggal dia dengan pedang di bahagian mata pedangnya, bukan dengan hulunya.” Berita ini kemudian terdengar oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, sehingga beliau bersabda: “Adakah kalian merasa hairan dengan kecemburuan Sa’ad? Demi Allah, sungguh aku lebih cemburu daripada dia, dan Allah lebih cemburu daripada aku, dan kerana kecemburuan Allah itulah Allah mengharamkan segala kejahatan, baik yang nampak mahupun yang tersembunyi. Dan tidak ada seorang pun yang lebih suka terhadap peringatan daripada Allah, kerana itulah Allah mengutus para Rasul sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan tak ada seorang pun yang lebih menyukai pujian daripada Allah, kerana itulah Allah menjanjikan syurga.” (Sahih Bukhari, no. 6866, Sahih Muslim, no. 2755, Mussnad Ahmad, no. 17464, Sunan Ad-Darimi, no. 2130)

Dari Ibnu Umar bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Ketika penghuni syurga telah memasuki syurga, dan penghuni neraka telah memasuki neraka, didatangkan kematian dan diletakkan di antara syurga dan neraka, lantas ia disembelih. Kemudian ada suara menyeru: ‘Hai penghuni syurga, sekarang tidak ada lagi kematian. Hai penghuni neraka, sekarang tak ada lagi kematian.’ Maka penghuni syurga bertambah gembira sedangkan penghuni neraka menjadi sangat sedih.” (Sahih Bukhari, no. 6066, Sahih Muslim, no. 5089, Musnad Ahmad, no. 5721, no. 5750, no. 8179, no. 8556, no. 10644)

Dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang selalu berkeliling di jalan-jalan, dan mencari-cari majlis zikir. Jika mereka mendapati suatu kaum yang berzikir kepada Allah, mereka saling memanggil: “Kemarilah terhadap apa yang kalian cari.” Lalu mereka pun datang seraya menaungi kaum tersebut dengan sayapnya sehingga memenuhi langit bumi. Maka Rabb mereka bertanya padahal Dia lebih tahu dari mereka: “Apa yang dikatakan oleh hamba-Ku?” Para malaikat menjawab: “Mereka mensucikan Engkau, memuji Engkau, mengagungkan Engkau.” Allah berfirman: “Apakah mereka melihat-Ku?” Para malaikat menjawab: “Tidak, demi Allah mereka tidak melihat-Mu.” Allah berfirman: “Bagaimana sekiranya mereka melihat-Ku?” Para malaikat menjawab: “Sekiranya mereka dapat melihat-Mu pasti mereka akan lebih giat lagi dalam beribadah, lebih dalam mengagungkan dan memuji Engkau, dan lebih banyak lagi mensucikan Engkau.” Allah berfirman: “Lalu apa yang mereka minta?” Para malaikat menjawab: “Mereka meminta syurga.” Allah berfirman: “Apakah mereka telah melihatnya?” Para malaikat menjawab: “Belum, demi Allah mereka belum pernah melihatnya.” Allah berfirman: “Bagaimana sekiranya mereka telah melihatnya?” Para malaikat menjawab: “Jika mereka melihatnya tentu mereka akan lebih berkeinginan lagi dan ghairah serta sangat mengharap.” Allah berfirman: “Lalu dari apakah mereka meminta berlindung?” Para malaikat menjawab: “Dari api neraka.” Allah berfirman: “Apakah mereka telah melihatnya?” Para malaikat menjawab: “Belum, demi Allah mereka belum pernah melihatnya sama sekali.” Allah berfirman: “Bagaimana jika seandainya mereka melihatnya?” Para malaikat menjawab: “Tentu mereka akan lari dan lebih takut lagi.” Allah berfirman: “Sesungguhnya Aku telah mempersaksikan kepada kalian bahawa Aku telah mengampuni mereka.” Salah satu dari malaikat berkata: “Sesungguhnya di antara mereka ada si fulan yang datang untuk suatu keperluan.” Allah berfirman: “Mereka adalah suatu kaum yang majlis mereka tidak ada kesengsaraannya bagi temannya.” (Sahih Bukhari, no. 5929)

Dari Ibnu Umar bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Aku diutus dengan pedang hingga hanya Allah yang diibadahi dan tiada sekutu bagi-Nya, dijadikan rezekiku di bawah naungan tombak dan dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi orang yang menyelisihi perintahku. Barangsiapa menyerupai (tasyabbuh) suatu kaum (bukan islam) bererti dia termasuk golongan mereka.” (Musnad Ahmad, no. 4868, no. 4869, no. 5409)

Dari Abdullah bin Amru bin Al Ash bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Bukan termasuk golonganku orang yang tasyabbuh (menyerupai atau mengikuti) dengan selain kami, janganlah kalian tasyabbuh dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, sesungguhnya salamnya orang-orang Yahudi adalah memberikan isyarat dengan jari tangan, sedangkan salamnya orang orang Nasrani adalah memberikan isyarat dengan telapak tangan.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 2619, hasan)

Dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Iman itu ada di Yaman, kekufuran berasal dari arah timur (kaum Majusi), ketenangan itu untuk para pemilik kambing (penduduk Yaman). Bangga dan riya’ ada di kalangan Faddani, para pemilik kuda dan bulu. Al Masih (Dajjal) saat tiba mendatangi belakang Bukit Uhud lalu para malaikat memalingkan wajahnya ke arah Syam dan di sanalah dia binasa.” (Sunan At-Tirmidzi 2169, hasan sahih, Musnad Ahmad, no. 8918)

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Akan memasuki syurga seorang lelaki, maka tiada orang yang di rumah mahu pun di bilik (di dalam syurga tersebut) melainkan mereka berkata: “Selamat datang, selamat datang.” Maka berkata Abu Bakar: “Wahai Rasulullah, (sungguh bahagia) lelaki tersebut sehingga tidak akan hilang serta musnah pada hari tersebut.” Rasulullah meneruskan: “Sudah tentu, dan lelaki tersebut adalah engkau wahai Abu Bakar.” (Ibnu Hibban dalam Shahihnya, no. 6867, At-Thabrani dalam al-Mu’jam al-Kabir, no. 11166, al-Mu’jam al-Ausath, no. 481)

Hakim bin Sa‘ad berkata, saya mendengar Ali radhiallahu ‘anhu berkata: “Allah menurunkan nama Abu Bakar dengan sebutan as-Siddiq dari langit.” (Al-Haitsami di dalam Majma’ al-Zawa‘id, no. 14295 -kitab al-Manaqib, bab berkenaan manaqib Abu Bakar- dan beliau berkata: Diriwayatkan oleh At-Thabrani dan para perawinya adalah tsiqah)

Dari Ibnu Zubair radhiallahu ‘anhu, dia berkata: “Nama Abu Bakar adalah Abdullah bin Utsman. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda kepadanya: “Engkau dibebaskan oleh Allah daripada neraka.” (Ibnu Hibban dalam Shahihnya, no. 6864, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, no. 4404, At-Thabrani dalam al-Mu’jam al-Kabir, no. 7)

Dari Aisyah radhiallahu ‘anha, dia berkata: “Pada suatu hari, ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam sakit, beliau berkata kepada saya: “Panggillah ayahmu Abu Bakar dan saudara laki-lakimu ke sini, agar aku buatkan sebuah surat (keputusan khalifah). Kerana aku khuatir jika kelak ada orang lain ingin mengambil kedudukannya dan berkata: ‘Akulah yang lebih berhak menjadi khalifah’, sedangkan Allah dan kaum muslimin tidak menyetujuinya selain Abu Bakar.” (Sahih Muslim, no. 4399)

Dari Jubair bin Muth’im, dia berkata: “Ada seorang perempuan yang menanyakan sesuatu kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah memerintahkannya agar datang lagi pada waktu yang lain. Wanita itu berkata: “Ya Rasulullah, bagaimana jika saya datang lagi, tetapi saya tidak dapat bertemu dengan engkau?” -jika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam meninggal dunia- Maka Rasulullah pun bersabda: “Jika kamu tidak menemuiku, maka temuilah Abu Bakar!” (Sahih Bukhari, no. 3386, Sahih Muslim, no. 4398, Musnad Ahmad, no. 16166)

Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu, dia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mengutus sepuluh orang sebagai sariyah (pasukan) mata-mata dan beliau mengangkat Ashim bin Tsabit Al Anshariy sebagai pemimpin pasukan tersebut. (Mereka berangkat) hingga ketika sampai di al-Hada’, suatu tempat antara Ashfan dan Makkah, keberadaan mereka diceritakan kepada penduduk dari suku Hudzail yang biasa disebut dengan Banu Lahyan. Maka suku tersebut mengerahkan hampir seratus orang yang kesemuanya pemanah yang mahir. Mereka mencari jejak keberadaan sariyah hingga dapat menemukan tempat makan kurma mereka di mana mereka singgah. Mereka berseru: “Ini kurma Yathrib (Madinah).” Maka suku itu mengikuti jejak sariyah. Ketika Ashim dan pasukannya merasa ada kehadiran musuh, mereka bersembunyi di balik bukit kecil. Namun suku itu terus mengepung mereka dan berseru kepada mereka: “Turun dan serahkanlah kepada kami apa yang kalian miliki. Bagi kalian ada jaminan dan perjanjian. Kami tidak akan membunuh seorang pun dari kalian.” Maka Ashim bin Tsabit berkata: “Demi Allah, Aku tidak akan turun dengan jaminan orang kafir.” Lalu dia berdoa: “Ya Allah, beritahukanlah keadaan kami kepada Nabi-Mu shallallahu ‘alaihi wasallam.” Maka suku itu menyerang mereka dengan anak panah hingga mereka dapat membunuh Ashim (beserta tujuh orang anak buahnya). Akhirnya tiga orang anggota sariyah yang masih hidup turun dengan menyetujui jaminan dan perjanjian. Di antara mereka ada Khubaib Al Anshariy dan Zaid bin ad-Datsinah serta seorang lagi. (Setelah ketiganya turun) mereka menangkapnya dan melepas tali busur panah mereka untuk mengikat ketiganya. Orang ketiga berkata: “Ini merupakan awal pengkhianatan. Demi Allah, aku tidak akan mengikuti kalian. Sungguh mereka bagiku sebagai teladan.” Yang dia maksud adalah shahabat mereka yang sudah terbunuh. Mereka menyeretnya dan memaksanya agar mengikuti mereka namun dia menolaknya hingga akhirnya mereka membunuhnya. Kemudian mereka pergi dengan membawa Khubaib dan Zaid hingga akhirnya mereka menjual keduanya di Makkah sesudah perang Badar. Bani Al Harits bin Amir bin Nawfal bin Abdul Manaf membeli Khubaib. Dahulunya Khubaib adalah orang yang telah membunuh Al Harits bin Amir ketika perang Badar. Maka jadilah Khubaib di tangan mereka sebagai tawanan. Hingga akhirnya mereka sepakat akan membunuhnya. Pada suatu hari dalam masa tahanannya Khubaib meminjam kepada salah satu anak perempuan Al Harits (Zainab) sebilah pisau cukur untuk mencukur bulu kemaluannya maka anak perempuan itu meminjamkannya. Kata Zainab: “Kemudian Khubaib memangku anakku saat aku lengah ketika anakku menghampirinya. Hingga aku melihat anakku sedang dipangku sementara pisau cukur berada di tangan Khubaib. Aku sangat terperanjat seketika itu dan Khubaib mengetahui hal itu.” Maka dia (Khubaib) berkata: “Kamu khuatir aku akan membunuhnya? Sungguh aku tidak akan melakukannya.” Zainab berkata: “Demi Allah, belum pernah aku melihat ada seorang tawanan sebaik Khubaib. Demi Allah, aku pernah melihat dia pada suatu hari sedang memakan buah anggur di tangannya padahal tangannya sedang dibelenggu dengan besi dan di Makkah saat itu bukan musim buah-buahan. Sungguh itu merupakan rezeki dari Allah yang Dia berikan kepada Khubaib.” Ketika mereka hendak keluar dari Tanah Haram untuk membunuh Khubaib di daerah halal, Khubaib berkata kepada mereka: “Biarkanlah aku untuk melaksanakan solat dua rakaat.” Maka mereka mempersilakanya. Khubaib solat dua rakaat kemudian berkata: “Seandainya bukan kerana sangkaan kalian bahawa aku takut, nescaya aku akan memanjangkan solatku ini.” Kemudian Khubaib berdoa: “Ya Allah, binasakanlah mereka semuanya dan bunuhlah mereka dan jangan Engkau sisakan seorang pun dari mereka.” Kemudian Khubaib bersyair: “Aku tidak peduli selama aku dibunuh sebagai muslim. Pada keadaan apa pun aku tersungkur yang penting di jalan Allah. Semuanya itu pada Zat Ilah, jika Dia berkendak. Dia dapat memberkati urat-urat yang tercabik-cabik.” Akhirnya Abu Sirwa’ah Uqbah bin Al Harits bangkit dan membunuhnya. Khubaib adalah orang pertama yang mencontohkan solat dua rakaat bagi setiap muslim yang akan dibunuh sebagai tanda kesabaran. Lalu Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam mengkhabarkan kepada para sahabat beliau tentang berita mereka dan apa yang mereka alami. Orang-orang kafir Quraisy mengirim beberapa orang mendatangi mayat Ashim bin Tsabit setelah mereka diberitakan tentang terbunuhnya Khubaib untuk mengambil sesuatu dari bahagian jasad Ashim sebagai bukti. Sebelumnya memang Ashim telah membunuh seorang dari pembesar mereka ketika perang Badar. (Ketika mereka hendak membalaskan dendam kepada Ashim), Allah mengirim kepada mayat Ashim sepasukan lebah yang melindunginya dari para utusan kafir Quraisy sehingga mereka tidak mampu untuk mengambil sedikit pun daging dari jasad Ashim.” (Sahih Bukhari, no. 2818, no. 3690, no. 3777, Sunan Abu Daud, no. 2287, Musnad Ahmad, no. 7749)

Dari Ali radhiallahu ‘anhu dia berkata: “Seandainya agama (Islam) itu berdasarkan akal fikiran, nescaya bahagian bawah sepatu (khuf) lebih utama untuk diusap (dengan air) daripada bahagian atasnya, dan sungguh saya telah melihat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mengusap bahagian atas kedua khufnya.” (Sunan Abu Daud, no. 140)

Dari budak wanita milik Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, bahawa dia bertanya kepada Ummu Salamah, isteri Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam: “Sesungguhnya aku adalah seorang wanita yang kain bajuku memanjang ke bawah, dan aku berjalan di tempat-tempat kotor.” Ummu Salamah menjawab bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Ia (bahagian bawah kain) akan disucikan oleh tanah (yang dilalui) setelahnya.” (Sunan Abu Daud, no. 326, Sunan At-Tirmidzi, no. 133, sahih, Sunan Ibnu Majah, no. 524, Muwatha’ Malik, no. 41, Musnad Ahmad, no. 25283)

Dari Bani Abdil Asyhal, dia berkata: “Saya pernah bertanya: “Wahai Rasulullah! Sesungguhnya jalan yang kami lalui menuju ke masjid kotor (bernajis), maka bagaimana yang kami harus lakukan apabila hari hujan?” Beliau bersabda: “Bukankah sesudah jalan (yang kotor itu) ada jalan yang lebih bagus (suci)?” Saya menjawab: “Ya.” Beliau bersabda: “Maka tanah di jalan yang kotor tadi akan disucikan oleh tanah di jalan yang suci.” (Sunan Abu Daud, no. 327, Sunan Ibnu Majah, no. 526, Musnad Ahmad, no. 26181)

Dari Abu Hurairah dia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam ditanya: “Ya Rasulullah, ketika kami ingin bergegas ke masjid, kami menginjak tanah yang bernajis!” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Antara tanah itu dengan yang lain saling mensucikan.” (Sunan Ibnu Majah, no. 525)

Dari Abu Umamah, dia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pergi menemui para tokoh kaum Ansar yang janggut-janggut mereka sudah memutih. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Hai kaum Ansar! Pakailah warna merah, kuning dan berbezalah dengan ahli kitab.” Aku berkata: “Wahai Rasulullah, ahli kitab mengenakan celana dan tidak memakai sarung.” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Pakailah celana dan sarung sesekali dan berbezalah dengan ahli kitab.” Aku berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya ahli kitab tidak mengenakan sepatu dan tidak mengenakan sandal.” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Pakailah sepatu dan sandal dan berbezalah dengan ahli kitab.” Kami berkata: “Wahai Rasulullah, ahli kitab memotong janggut dan memanjangkan kumis.” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Potonglah kumis, panjangkan janggut dan berbezalah dengan ahli kitab.” (Musnad Ahmad, no. 21252)

Dari Jabir bin Abdullah dia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mengeluh sakit, lalu kami solat di belakangnya, sedangkan beliau dalam keadaan duduk, dan Abu Bakar memperdengarkan takbirnya kepada manusia. Lalu beliau menoleh kepada kami, maka beliau melihat kami solat dalam keadaan berdiri. Lalu beliau memberi isyarat kepada kami untuk duduk, lalu kami solat dengan mengikuti solatnya dalam keadaan duduk. Ketika beliau mengucapkan salam, maka beliau bersabda: “Kalian baru saja hampir melakukan perbuatan kaum Persia dan Romawi, mereka berdiri di hadapan raja mereka, sedangkan mereka dalam keadaan duduk, maka janganlah kalian melakukannya. Berimamlah dengan imam kalian. Jika dia solat dalam keadaan berdiri, maka solatlah kalian dalam keadaan berdiri, dan jika dia solat dalam keadaan duduk, maka kalian solatlah dalam keadaan duduk.” (Sahih Muslim, no. 624, Sunan Ibnu Majah, no. 1230)

Dari Ummu Humaid Al Ansariyyah isteri Abu Humaid As Sa’di, bahawa dia menemui Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam lalu berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku menyukai solat bersamamu!” Beliau bersabda: “Aku sudah tahu jika kamu suka solat denganku, namun solatmu di bilikmu lebih baik daripada solatmu di rumahmu, dan solatmu di rumahmu lebih baik daripada solatmu di masjid kaummu, dan solatmu di masjid kaummu lebih baik daripada solat di masjidku.” Lalu dia diperintahkan untuk membuat masjid di tempat yang paling tersembunyi dalam rumahnya dan yang paling gelap, setelah itu dia solat di sana hingga dia menemui Allah Azza Wa Jalla.” (Musnad Ahmad, no. 25842)

Dari Ummu Salamah bahawa Rasulullah shalallahu’alaihi wasallam bersabda: “Sebaik-baik solat wanita adalah di rumah-rumah mereka.” (Musnad Ahmad, no. 25358)

Dari Abu Hurairah, dia berkata: “Seorang laki-laki melamar seorang wanita Ansar, kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda kepadanya: “Apakah engkau telah melihatnya?” Orang tersebut berkata: “Tidak.” Kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam memerintahkannya untuk melihat kepadanya.” (Sunan An-Nasa’i, no. 3182)

Dari Al Mughirah bin Syu’bah bahawa dia meminang seorang wanita. Lalu Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Lihatlah dia! kerana hal itu akan lebih mengekalkan perkahwinan kalian berdua.” Sebahagian ulama’ mengamalkan hadis ini. Mereka berkata: ‘Tidak mengapa melihat kepadanya, selama tidak melihat hal-hal (bahagian anggota tubuh) yang diharamkan.’ (Sunan At-Tirmidzi, no. 1007, hasan sahih, Sunan Ibnu Majah, no. 1855, Sunan An-Nasa’i, no. 3183, Musnad Ahmad, no. 17452, Sunan Ad-Darimi, no. 2077)

Dari Al Mughirah bin Syu’bah, dia berkata: “Saya datang menemui Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dan menceritakan kepada beliau tentang seorang wanita yang akan saya pinang. Maka beliau bersabda: “Pergi dan lihatlah wanita itu, kerana hal itu akan lebih memantapkan kalian.” Maka saya pun mendatangi seorang wanita Ansar dan meminangnya melalui kedua orang tuanya, dan saya khabarkan kepada mereka berdua tentang apa yang disabdakan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam (perintah untuk melihat terlebih dahulu), namun mereka berdua seperti tidak menyukainya. Maka gadis (yang akan aku pinang) itu pun mendengar dari dalam biliknya. Gadis itu lalu berkata: “Jika ternyata Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam telah memerintahkanmu untuk melihat, maka lihatlah. Tetapi jika tidak, maka aku akan menyumpahimu.” Gadis tersebut memberi ketegasannya kepadaku. Al Mughirah bekata: “Kemudian saya pun melihatnya dan menyebutkan akan persetujuan kedua orang tua gadis tersebut lalu menikahinya.” (Sunan Ibnu Majah, no. 1856, Musnad Ahmad, no. 17435)

Dari Abdullah bin Mas’ud dia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pernah melihat seorang wanita yang membuat beliau terpesona, kemudian beliau langsung mendatangi Saudah (isterinya), sementara dirinya sedang membuat minyak wangi, dan dia bersama beberapa orang wanita, kemudian mereka meninggalkan beliau bersamanya hingga beliau dapat memenuhi hajatnya. Kemudian beliau bersabda: “Siapa pun lelaki yang melihat seorang wanita yang membuatnya terpesona, hendaknya dia segera mendatangi isterinya, sesungguhnya isterinya memiliki apa yang dimiliki oleh wanita tersebut.” (Sunan Ad-Darimi, no. 2118)

Dari Aisyah radhiallahu ‘anha, dia berkata berkenaan dengan wanita yang melakukan ihram: “Hendaklah dia menutupkan wajahnya, jika dia mahu.” (Riwayat Al-Baihaqi, sahih)

Dari Safiyyah binti Shaybah katanya: “Ketika kami bersama Aisyah radhiallahu ‘anha, kami menyebut-nyebut tentang kelebihan-kelebihan wanita Quraisy, lalu Aisyah menyampuk: “Memang benar wanita Quraisy ada kelebihan, tetapi demi Allah sesungguhnya aku tidak pernah melihat wanita yang lebih baik daripada wanita Ansar dari segi kuatnya iman dan pegangan mereka terhadap kitab Allah. Apabila Allah turunkan ayat (yang bermaksud) “..dan hendaklah mereka menutup belahan leher baju mereka dengan tudung kepala mereka..”, serta-merta suami-suami mereka balik dan membacakan kepada mereka apa yang Allah turunkan kepada mereka, anak perempuan mereka, saudara perempuan mereka dan semua kaum kerabat mereka, sehingga tiada seorang perempuan pun daripada mereka melainkan bergegas mencari apa saja kain yang ada di sekeliling mereka lalu berhijab dengannya sebagai membenarkan dan membuktikan iman kepada apa yang Allah turunkan, maka jadilah mereka wanita-wanita yang berhijab bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam seperti sekumpulan gagak hitam berada atas kepala mereka.” (Riwayat Ibn Abi Hatim dan Abu Daud)

Dari Qais bin Zaid, dia berkata: “Sesungguhnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pernah menceraikan Hafsah binti Umar. Suatu ketika beliau datang mengunjunginya, maka dia (Hafsah) pun memakai jilbabnya. Kemudian beliau berkata kepadanya: “Sesungguhnya Jibril telah datang kepadaku dan mengatakan, ‘Rujukilah Hafsah, kerana dia adalah wanita yang banyak melakukan puasa dan solat malam, dan dia adalah isterimu kelak di syurga’.” [Diriwayatkan oleh Ibnu Sa’ad (VIII: 58), At-Thabrani dalam kitab Al-Kabir (XVIII: 365/934) dari Hammad bin Salamah. Para periwayat hadis ini semuanya periwayat tsiqah yang dipakai oleh Muslim, kecuali Qais bin Zaid]

Dari Imran bin Hushain, katanya: “Suatu ketika aku pernah duduk bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Tiba-tiba Fatimah datang, lalu berdiri di hadapan beliau. Saya memandang ke arahnya, di wajahnya ada darah yang kekuning-kuningan. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda kepadanya: “Mendekatlah, Fatimah!” Lalu Fatimah pun mendekat hingga berdiri persis di depan beliau. Beliau pun mengangkat tangan, lalu meletakkannya di dada Fatimah, pada tempat menempelnya kalung. Lalu, beliau membuka jari jemari beliau tadi lalu berkata: “Wahai Allah, Zat yang sanggup menghilangkan rasa lapar dan mengangkat seseorang dari kerendahan, janganlah Engkau jadikan Fatimah binti Muhammad sakit.” Maka, aku pun pandangi Fatimah, darah telah memenuhi mukanya. Dan darahnya tadi sudah berubah kekuning-kuningan semua. Setelah selang beberapa lama dari kejadian itu, saya bertemu lagi dengan Fatimah. Lalu saya bertanya kepadanya (tentang penyakitnya dulu). Dia menjawab: “Sekarang saya sudah sembuh.” [Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dalam kitab At-Tahdzib (Musnad Ibnu Abbas 1:286,481) dan Ad-Daulabi dalam kitab Al-Kina (II: 122) dengan derajat sanad la ba’sa bihi kerana adanya beberapa hadis penyokong]

Dari Shafiyyah binti Syaibah, katanya: “Saya pernah melihat Aisyah radhiallahu ‘anha melakukan tawaf mengelilingi Kaabah dengan memakai niqab.” [Diriwayatkan oleh Ibnu Sa’ad (VIII: 49). Begitu juga oleh Abdurrazzaq di dalam kitab Al-Mushannaf (V: 24-25) dari Ibnu Juraij, dari Al-Hasan bin Muslim, dari Shafiyyah. Semua periwayat hadis ini tsiqah]

Dari Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, dia berkata: “Umar bin Al-Khatthab memberi izin kepada para isteri Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam untuk menunaikan haji yang terakhir kalinya. Umar mengutus Uthman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf untuk menemani mereka. Ketika itu Uthman berseru: “Awas, jangan sampai ada seorang pun yang mendekati mereka dan jangan ada seorang pun yang memandangi mereka!” Para isteri Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam tadi berada di dalam sekedup di atas unta. Tatkala mereka turun untuk singgah, Uthman tempatkan mereka di suatu dataran, sementara Uthman sendiri bersama Abdurrahman bin Auf berada di balik bukit. Dan tidak ada seorang pun yang naik ke tempat di mana mereka tinggal.” [Diriwayatkan oleh Ibnu Sa’ad (VIII: 152), hasan]

Dari Abu az-Zubair bahawasanya dia mendengar Jabir bin Abdullah ditanya tentang kebangkitan di akhirat. Maka dia menjawab: “Kita dibangkitkan pada Hari Kiamat begini dan begini. Lihatlah! Apa itu di atas manusia? Lalu dipanggillah umat-umat dengan berhalanya, dan sesuatu yang mereka sembah dahulu, secara berturutan. Setelah itu, Rabb kita datang kepada kita lalu berfirman: ‘Siapakah yang kalian tunggu? ‘ Maka mereka pun menjawab: ‘Kami menunggu Rabb kami.’ Allah berfirman: ‘Akulah Rabb kamu’. Mereka berkata: ‘Sehingga kami melihat-Mu dulu’. Tampaklah pada mereka Rabb tertawa.” Jabir melanjutkan: “Lalu Allah membawa mereka, dan mereka pun mengikutiNya. Setiap seorang di antara mereka baik munafik atau mukmin akan diberi cahaya. Kemudian mereka mengikuti cahaya tersebut melalui jambatan Neraka Jahannam. Di atasnya terdapat besi-besi pengait dan berduri yang merenggut siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian cahaya orang-orang munafik terpadam, sedangkan orang-orang mukmin selamat. Selamatlah rombongan pertama yang terpancar cahaya pada wajah mereka bagaikan bulan purnama sejumlah tujuh puluh ribu orang tanpa dihisab. Kemudian orang-orang berikutnya seperti terangnya bintang-bintang di langit, kemudian demikianlah seterusnya. Kemudian syafaat diizinkan. Mereka pun meminta syafaat, sehingga mereka dapat keluar dari Neraka, iaitu orang yang mengucapkan ‘Laa ilaaha illallah (Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah)’, dan dahulu di hatinya terdapat kebaikan seberat biji gandum. Mereka akan ditempatkan di halaman Syurga, lalu ahli Syurga akan memercikkan mereka dengan air sehingga daging mereka tumbuh bagaikan tumbuhnya sesuatu tumbuhan selepas banjir, dan hilanglah hangusnya. Kemudian dia (orang terakhir meminta), sehingga diberikan kepadanya dunia dan sepuluh kali lipatnya.” (Sahih Muslim, no. 278)

Dari Aisyah radhiallahu ‘anha: “Ketika sakit Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam semakin parah, Bilal datang menemui beliau mengkhabarkan bahawa waktu solat telah tiba. Beliau lalu bersabda: “Kalian suruhlah Abu Bakar untuk memimpin solat jemaah bersama orang banyak.” Aku lalu berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Bakar seorang laki-laki yang lemah lembut, jika dia menggantikan tuan, maka suaranya tidak akan boleh didengar oleh orang-orang. Alangkah lebih baik bila tuan menyuruh Umar.” Maka beliau pun bersabda: “Suruhlah Abu Bakar untuk memimpin solat bersama orang-orang.” Kemudian aku sampaikan kepada Hafsah: “Katakanlah kepada beliau Abu Bakar adalah seorang laki-laki yang lemah lembut jika dia menggantikan posisi tuan, maka dia tidak akan dapat memperdengarkan suara bacaannya kepada orang-orang. Alangkah lebih baik bila tuan menyuruh Umar’, sebab Abu Bakar mudah menangis (dalam solat). Untuk itu, sebaiknya suruhlah Umar untuk memimpin solat orang-orang.” Maka bersabdalah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam: “Sungguh kalian ini seperti isteri-isterinya Yusuf. Suruhlah Abu Bakar solat bersama orang-orang.” Kemudian ketika Abu Bakar sudah memulai solat, tak lama kemudian tubuh beliau telah rasa segar, beliau pun keluar rumah dengan diapit oleh dua orang laki-laki. Dan seolah-olah aku melihat beliau berjalan dengan menyeret kakinya di atas tanah, hingga masuk ke dalam masjid. Tatkala Abu Bakar mendengar kedatangan beliau maka dia pun berkeinginan untuk mundur. Namun Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam memberi isyarat kepadanya. Lalu tibalah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam hingga beliau duduk di samping kiri Abu Bakar. Abu Bakar solat dengan bediri sedangkan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam solat dengan duduk, Abu Bakar solat mengikuti solatnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, dan orang-orang mengikuti solatnya Abu Bakar.” (Sahih Bukhari, no. 672)

Dari Aisyah bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam memerintahkan Abu Bakar untuk memimpin solat jemaah bersama orang-orang ketika beliau sakit. Maka Abu Bakar pun memimpin solat mereka. Ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam merasakan ringan pada tubuhnya, beliau pun keluar sementara Abu Bakar sedang mengimami orang-orang solat. Ketika Abu Bakar melihat beliau datang, dia pun berkeinginan untuk mundur. Tetapi beliau memberi isyarat kepadanya (dengan katanya): “Tetaplah kamu pada posisimu.” Lalu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam duduk di samping Abu Bakar, sehingga dia solat mengikuti solat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dan orang-orang mengikuti solatnya Abu Bakar.” (Sahih Bukhari, no. 642)

Dari Anas bin Malik bahawa Abu Bakar solat mengimami mereka pada waktu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam sakit yang akan mewafatkannya, hingga ketika hari Isnin, sedangkan mereka berbaris dalam solat, maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam membuka tirai kamar, lalu melihat kepada kami dalam keadaan berdiri, seakan-akan wajah beliau adalah lembaran mushaf (putih cemerlang), kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam tersenyum tertawa. Maka kami tercengang bingung, dan kami berada dalam solat kerana bahagia dengan keluarnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, dan Abu Bakar mundur kembali untuk mencapai saf (barisan belakang), dan dia menduga bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam keluar untuk solat. Lalu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam memberi isyarat kepada mereka dengan tangannya untuk menyempurnakan solat mereka. Kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam masuk, lalu menurunkan tirai tersebut. Dan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam wafat pada hari tersebut.” Anas bin Malik berkata: “Pandangan terakhir aku melihat pada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam adalah ketika beliau membuka tabir pada hari Isnin dengan kisah ini.” (Sahih Muslim, no. 636)

Dari Abdullah bin Umar bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tiga golongan yang Allah mengharamkan syurga ke atas mereka, (1) penagih khamar (arak), (2) anak yang derhaka kepada orang tua, dan (3) si dayus, iaitu seorang yang merelakan keluarganya berbuat kekejian (zina, buka aurat, bergaul bebas, maksiat).” (Musnad Ahmad, no. 5117, no. 5839)

Dari Abdullah bin Umaar bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tiga golongan yang Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat; (1) anak yang derhaka kepada orang tua, (2) wanita yang menyerupai laki-laki, dan (3) si dayus, iaitu seorang yang merelakan keluarganya berbuat kekejian (zina, buka aurat, bergaul bebas, maksiat). Dan tiga golongan mereka tidak akan masuk syurga; (1) anak yang derhaka kepada orang tua, (2) penagih khamar (arak), dan (3) orang yang selalu menyebut-nyebut pemberiannya.” (Sunan An-Nasa’i, no. 2515, Musnad Ahmad no. 5904)

Dari Ammar bin Yasir bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tiga yang tidak memasuki syurga sampai bila-bila iaitu (1) si dayus, (2) wanita yang menyerupai lelaki dan (3) orang yang ketagih arak.” Lalu sahabat berkata: “Wahai Rasulullah, kami telah faham erti orang yang ketagih arak, tetapi apakah itu si dayus?” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasalla bersabda: “Iaitu orang yang tidak memperdulikan siapa yang masuk bertemu dengan ahlinya (isteri dan anak-anaknya).” (Riwayat At-Tabrani; Majma az-Zawaid, 4/327 dan perawinya adalah tsiqah)

Dari Ibnu Abbas bahawa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Aku diperlihatkan (akan) neraka, ternyata kebanyakan penghuninya adalah wanita. Kerana mereka sering mengingkari”. Ditanyakan: “Apakah mereka mengingkari Allah?” Beliau bersabda: “Mereka mengingkari pemberian suami, mengingkari kebaikan (suami). Seandainya kamu berbuat baik terhadap seseorang dari mereka sepanjang masa, lalu dia melihat satu saja kesalahan darimu maka dia akan berkata: ‘Aku belum pernah melihat kebaikan sedikitpun darimu’.” (Sahih Bukhari, no. 28)

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Wanita yang taat terhadap suaminya, diminta ampun oleh burung di angkasa, ikan-ikan di dalam air, malaikat di langit, matahari dan bulan, selama wanita itu ada dalam kerelaan (redha) suaminya. Dan setiap wanita yang derhaka kepada suaminya, maka kepadanyalah laknat Allah, malaikat dan manusia semuanya. Dan setiap wanita yang bermuka masam pada suaminya, dia adalah dalam kemurkaan Allah Ta’ala sampai dia bersenda gurau dengan suaminya dan dia meminta kerelaannya. Dan setiap wanita yang keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya, malaikat melaknatnya hingga dia pulang.” (Riwayat Al-Bazzar)

Dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Apabila salah seorang kamu berdiri dari tempat duduknya, kemudian dia kembali lagi ke tempatnya itu, maka dia lebih berhak dengan tempatnya.” (Sahih Muslim, no. 4047, Sunan Ibnu Majah, no. 3707, Musnad Ahmad, no. 7252, Sunan Ad-Darimi, no. 2539)

Dari Ibnu Umar bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Janganlah salah seorang di antara kalian menyuruh saudaranya berdiri dari tempat duduknya kemudian dia duduk di tempat itu.” Salim (perawi) berkata: “Seseorang berdiri untuk memberikan tempat duduknya kepada Ibnu Umar, namun Ibnu Umar tidak mahu duduk di tempat itu.” (Sahih Bukhari, no. 5798, Sahih Muslim, no. 4045, Sunan At-Tirmidzi, no. 2674, sahih, Musnad Ahmad, no. 5789)

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Ketahuilah bahawa roda Islam itu akan terus berputar, maka ikutilah roda Islam itu di mana sahaja ia berputar. Ketahuilah bahawa Al-Quran dan kekuasaan (pemerintah) akan berpisah, maka janganlah kamu berpisah daripada Al-Quran. Ketahuilah bahawasanya kamu akan dikuasai oleh para penguasa yang memutuskan perkara hanya untuk kepentingan mereka sahaja dan bukan untuk kepentingan kamu. Jika kamu mengingkari perintah mereka, maka mereka akan membunuhmu dan jika kamu mematuhi mereka, maka mereka akan menyesatkan kamu.” Para sahabat bertanya: “Apa yang harus kami lakukan wahai Rasulullah?” Jawab Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam: “Lakukanlah seperti para sahabat Isa bin Maryam. Mereka telah digergaji dengan gergaji dan digantung di atas kayu (salib). Sesungguhnya mati kerana mentaati Allah adalah lebih baik daripada hidup dengan melakukan maksiat kepada Allah.” (Riwayat At-Thabrani)

Dari Huzaifah dia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam telah menceritakan kepada kami dua hadis, aku telah mengetahui salah satu darinya, dan aku masih menunggu hadis yang kedua. Beliau menceritakan kepada kami bahawa amanah ditempatkan pada pangkal hati seorang lelaki. Setelah Al-Quran diturunkan, mereka mulai mempelajari dari Al-Quran dan mereka mulai mengetahui dari As-Sunnah. Lalu beliau menceritakan kepada kami tentang hilangnya amanah dengan bersabda: “Seorang lelaki sedang tidur lalu amanah diambil dari hatinya sehingga nampaklah bekasnya. Kemudian dia tidur lagi lalu diambil pula amanah dari hatinya sehingga bekasnya bengkak seperti mengelembung kerana terkena bara yang jatuh ke kaki. Bekas tersebut terus membengkak, sedangkan tidak ada apa-apa di dalamnya.” Lalu beliau mengambil batu kecil lalu menjatuhkannya ke kaki beliau. Orang-orang kembali meneruskan perdagangan masing-masing. Hampir tidak ada seorang pun yang menunaikan amanah, lantas dikatakan: ‘Di kalangan Bani Fulan ada seorang lelaki yang sangat amanah.’ Sehingga dikatakan untuk laki-laki tersebut: ‘Alangkah tabahnya! Alangkah cerdasnya! Alangkah pintarnya!’ Sedangkan di hatinya tidak ada iman walaupun sebesar biji sawi. Benar-benar telah datang kepadaku suatu zaman, dan aku tidak peduli kepada siapa di antara kalian yang mana aku berjual beli dengannya. Jika dia orang Islam maka agamanya akan mencegahnya mengkhianatiku. Seandainya dia seorang Nasrani atau Yahudi maka pemimpinnya akan mencegahnya dari mengkhianatiku. Ada pun hari ini, aku hanya berjual beli dengan si Fulan dan si Fulan.” (Sahih Bukhari, no. 6016, no. 6559, Sahih Muslim, no. 206, Sunan At-Tirmidzi, no. 2105, hasan sahih, Sunan Ibnu Majah, no. 4043, Musnad Ahmad, no. 22171)

Dari Ibnu Umar bahawa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Apabila Allah Azza Wajalla hendak membinasakan seorang hamba maka Dia akan memcabut rasa malu darinya, apabila rasa malu sudah dicabut darinya maka kamu akan mendapatinya dalam keadaan sangat dibenci. Jika kamu tidak mendapatinya melainkan dalam keadaan sangat dibenci, maka akan dicabut amanah darinya, apabila amanah telah dicabut darinya, maka kamu tidak mendapatinya kecuali dalam keadaan menipu dan tertipu. Apabila kamu tidak menjumpainya melainkan dalam keadaan menipu dan tertipu, maka akan dicabut darinya sifat kasih sayang, dan apabila dicabut darinya kasih sayang, kamu tidak akan menjumpainya kecuali dalam keadaan terlaknat lagi terusir, dan apabila kamu tidak menjumpainya melainkan dalam keadaan terlaknat lagi terusir, maka akan dicabut darinya ikatan Islam.” (Sunan Ibnu Majah, no. 4044)

Dari Jabir bin Abdullah, dia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam (sewaktu haji wada’) pergi ke tengah bukit dan berkhutbah lalu bersabda: “Sesungguhnya darah dan harta kalian adalah haram seperti haramnya hari kalian ini, pada bulan kalian ini dan di negeri kalian ini. Ketahuilah sesungguhnya segala perkara pada masa jahiliyah ditinggalkan di bawah kedua kakiku, darah pada masa jahiliyah telah digugurkan dan darah pertama yang digugurkan adalah darah kami -Uthman berkata: Iaitu darah Ibnu Rabi’ah. Sedangkan Sulaiman mengatakan: Darah Rabi’ah bin Al Harith bin Abdul Muthalib-, dan riba jahiliyah telah dibatalkan, riba pertama yang aku batalkan adalah riba kami iaitu riba Abbas bin Abdul Muthalib, sesungguhnya riba tersebut semuanya dibatalkan. Bertakwalah kalian kepada Allah dalam menghadapi para wanita, sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan amanah Allah, dan kalian menghalalkan faraj mereka dengan kalimah Allah, sesungguhnya hak kalian atas mereka adalah supaya mereka tidak mempersilakan orang yang tidak kalian sukai memasuki rumah kalian, apabila mereka melakukan hal tersebut maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Mereka memiliki hak atas kalian untuk memberikan makan serta pakaian kepada mereka dengan cara yang baik. Dan aku telah meninggalkan pada kalian sesuatu yang kalian tidak akan tersesat setelahnya apabila kalian berpegang teguh dengannya, iaitu Kitab Allah (Al-Quran). Kalian semua akan ditanya mengenai diriku, lalu bagaimana nanti jawab kalian?” Mereka menjawab: “Kami bersaksi bahawa anda benar-benar telah menyampaikan risalah, anda telah menunaikan tugas dan telah memberi nasihat kepada kami.” Kemudian beliau bersabda dengan mengangkat jari telunjuknya ke langit dan mengarahkan kepada orang-orang, lalu beliau mengatakan: “Ya Allah, saksikanlah, ya Allah saksikanlah.” (Sahih Muslim, no. 2137, Sunan Abu Daud, no. 1628, Sunan Ibnu Majah, no. 3065, Sunan Ad-Darimi, no. 1778)

Dari Abu Bakrah radhiallahu ‘anhu, dia berkata: “Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam menyampaikan khutbah kepada kami pada hari Nahar (hari raya korban), beliau bertanya: “Apakah kalian mengetahui, hari apakah ini?” Kami menjawab: “Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui.” Sejenak beliau terdiam sehingga kami menyangka bahawa beliau akan menamakannya bukan dengan namanya (yang sudah kami kenal). Beliau bersabda: “Bukankah hari ini hari Nahar?” Kami menjawab: “Benar.” Beliau bertanya lagi: “Bulan apakah ini?” Kami menjawab: “Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui.” Sejenak beliau terdiam lagi sehingga kami menyangka bahawa beliau akan menamakannya bukan dengan namanya (yang sudah kami kenal). Beliau bersabda: “Bukankah ini bulan Zulhijjah?” Kami menjawab: “Benar.” Kemudian beliau bertanya lagi: “Negeri apakah ini?” Kami menjawab: “Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui.” Sejenak beliau kembali terdiam sehingga sekali lagi kami pun menyangka bahawa beliau akan menamakannya bukan dengan namanya (yang sudah kami kenal). Beliau bersabda: “Bukankah ini negeri Haram?” Kami menjawab: “Benar.” Lalu beliau bersabda: “Sesungguhnya darah kalian, harta-harta kalian haram atas kalian sebagaimana haramnya hari kalian ini, pada bulan kalian ini dan di negeri kalian ini hingga hari kalian berjumpa dengan Rabb kalian. Bukankah aku telah menyampaikannya?” Mereka menjawab: Ya, sudah.” Kemudian beliau melanjutkan: “Ya Allah, saksikanlah! Maka hendaklah yang menyaksikan menyampaikannya kepada yang tidak hadir, kerana betapa banyak orang yang disampaikan dapat lebih mengerti daripada orang yang mendengar. Dan janganlah kalian kembali menjadi kafir sepeninggalku, dengan saling berperang sesama kalian.” (Sahih Bukhari, no. 1625, no. 6551, Musnad Ahmad, no. 19492, no. 19512, no. 19594)

Dari Amru bin Al Ahwash bahwa dia mengikuti Haji Wada’ bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau membaca hamdalah dan memuji Allah, memberi peringatan dan nasihat, lalu bersabda: “Hari apakah yang paling haram, hari apakah yang paling haram, hari apakah yang paling haram?” Orang-orang menjawab: “Hari Haji Akbar wahai Rasulullah.” Beliau bersabda: “Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian haram (wajib dijaga kehormatannya) atas kalian seperti haramnya hari kalian ini, di negeri kalian ini dan pada bulan ini. Ketahuilah bahawa tidaklah seseorang melakukan kejahatan melainkan akan ditanggung dirinya sendiri, begitu juga tidaklah orang tua berbuat jahat lantas dosanya ditanggung anaknya, ataupun anak berbuat jahat lantas orang tua menanggung dosanya. Ketahuilah bahawa Muslim itu saudara bagi Muslim lainnya, tidak halal bagi seorang Muslim apa yang dimiliki saudaranya kecuali yang dihalalkan baginya. Ketahuilah bahawa segala bentuk riba ada zaman Jahiliyyah harus ditinggalkan dan bagi kalian adalah harta asas yang kalian miliki, kalian tidak menzalimi ataupun dizalimi, juga riba Abbas bin Abdul Muttalib semuanya harus ditinggalkan. Ketahuilah bahawa setiap darah pada masa Jahiliyyah harus ditinggalkan dan tuntutan darah pertama yang harus ditinggalkan adalah darah Al Harits bin Abdul Mutallib, yang dia pernah disusui (wanita) dari Bani Laits lalu Hudail membunuhnya. Ketahuilah, hendaklah kalian pergauli mereka (isteri) dengan kebaikan, kerana mereka adalah diperintahkan tunduk untuk kalian, kalian tidak memiliki kekuasaan apa pun dari mereka selain kerana ketundukan yang diwajibkan atas mereka, kecuali jika mereka melakukan hal yang keji (dosa), jika mereka melakukan hal itu maka pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya kalian memiliki hak atas isteri kalian, dan isteri kalian juga mempunyai hak atas kalian, adapun hak kalian atas isteri kalian adalah dilarang bagi mereka mempersilakan orang yang tidak kalian sukai memasuki rumah kalian, adapun hak mereka atasmu adalah memberi pakaian dan makanan yang baik.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 3012, hasan sahih)

Dari Amru bin Al Ahwash, dia berkata; “Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda pada Haji Wada’: “Wahai sekalian manusia, hari apa yang paling dihormati (haram)?” Beliau mengulang ucapannya tiga kali. Mereka (orang-orang) menjawab: “Hari Haji Akbar.” Beliau bersabda: “Sesungguhnya darah, harta dan kehormatan kalian haram di antara kalian, seperti haramnya hari kalian ini, pada bulan kalian ini dan negeri kalian ini. Ingatlah, tidaklah seorang berbuat (kemaksiatan) kecuali atas dirinya sendiri, maka janganlah orang tua menzalimi anaknya. Ingatlah, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah di negeri kalian ini selamanya. Tetapi ia (syaitan) akan mendapatkan ketaatan pada sebahagian amal perbuatan yang kalian remehkan, sehingga ia (syaitan) redha dengannya. Ingatlah, bahawa setiap darah dari darah (yang dicecerkan) Jahiliyyah itu telah digugurkan, dan darah yang pertama aku telah digugurkan adalah darah Harith bin Abdul Muttalib (seseorang yang dulu mencari wanita menyusui dari kalangan Bani Laits, lalu dia dibunuh oleh kaum Huzail). Ketahuilah bahawa setiap riba dari riba Jahiliyyah itu telah dibatalkan. Bagi kalian adalah harta asas kalian, selama kalian tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Ingatlah, wahai umatku. Apakah aku telah menyampaikannya?” Beliau mengulang pertanyaannya tiga kali. Orang-orang pun menjawab: “Ya.” Lalu beliau bersabda: “Ya Allah saksikanlah.” Beliau mengulang ucapannya ini tiga kali.” (Sunan Ibnu Majah, no. 3046)

Dari Abu Hurrah Ar Raqasyi bahawa pakciknya berkata: “Aku memegang tali kekang unta Rasulullah shallalahu ‘alaihi wasallam pada pertengahan hari Tasyrik (iaitu tanggal sebelas, dua belas dan tiga belas Zulhijjah) dan mendengar beliau bertanya: “Wahai manusia, tahukah kalian di bulan apa kalian sekarang, di hari dan negeri mana kalian sekarang?” Para sahabat menjawab: “Di hari haram, bulan haram dan negeri haram.” Beliau bersabda: “Sungguh darah, harta dan kehormatan kalian adalah haram atas kalian, sebagaimana sucinya hari, bulan dan negeri kalian ini sampai datangnya hari kalian bertemu Allah. Dengarkanlah aku, hiduplah kalian dan janganlah berbuat kezaliman, ingatlah jangan berbuat zalim, sungguh tidak halal harta seseorang kecuali dengan kerelaan hati darinya. Ketahuilah sesungguhnya setiap darah, harta dan kebanggaan yang ada pada masa Jahiliyyah berada di bawah telapak kakiku ini sampai Hari Kiamat, dan sesungguhnya darah yang pertama kali akan diletakkan adalah darah Rabi’ah bin Al Harith bin Abdul Muttalib, dia mencari seorang wanita yang boleh menyusui di Bani Laits, kemudian dibunuh oleh orang-orang Hudzail. Ketahuilah sesungguhnya setiap riba di masa Jahiliyyah adalah dibatalkan, dan sesungguhnya Allah ‘Azza Wajalla telah memutuskan bahawa riba yang pertama kali akan dibatalkan adalah riba Al Abbas bin Abdul Muttalib, bagi kalian adalah harta kalian, janganlah kalian menzalimi dan jangan pula terzalimi. Ketahuilah sesungguhnya zaman telah berputar sebagaimana ia berputar pada hari Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian beliau membaca ayat ‘Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu (At-Taubah:36)’. Ketahuilah janganlah kalian kembali kepada kekafiran sepeninggalku dengan saling membunuh satu sama lain, ketahuilah sesungguhnya syaitan telah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang solat, akan tetapi ia tidak berputus asa untuk mengadu domba di antara kalian, maka takutlah kepada Allah ‘Azza Wajalla dalam masalah wanita, kerana sesungguhnya mereka di sisi kalian ibarat tawanan yang tidak dapat menguasai diri mereka sedikitpun, dan sungguh mereka mempunyai hak dari kalian dan kalian pun mempunyai hak atas mereka. Janganlah mereka memasukkan ke dalam rumah kalian selain kalian sendiri, janganlah mereka mengizinkan masuk ke dalam rumah kalian seseorang yang tidak kalian sukai, jika kalian khuatir mereka akan nusyuz (derhaka), maka nasihatilah mereka lalu jauhilah mereka di tempat tidur dan pukulah mereka dengan pukulan yang tidak membekas. Dan hak bagi mereka adalah mendapatkan makanan dan pakaian dengan cara ma’ruf, sesungguhnya kalian mengambil mereka adalah dengan amanah dari Allah dan kalian menghalalkan faraj (kehormatan) mereka dengan kalimah Allah ‘Azza Wajalla. Dan barangsiapa mendapat amanah, maka sampaikanlah amanah itu kepada orang yang diamanahi.” Kemudian beliau membentangkan kedua tangannya seraya bersabda: “Ketahuilah bukankah aku telah menyampaikan, ketahuilah bukankah aku telah menyampaikan, ketahuilah bukankah aku telah menyampaikan?” Kemudian beliau melanjutkan sabdanya: “Hendaknya orang yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir, kerana betapa banyak orang yang disampaikan berita kepadanya, dia lebih faham dari orang yang mendengar secara langsung.” (Musnad Ahmad, no. 19774)

Dari Abu Umamah, dia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam ketika berkhutbah pada Haji Wada’ beliau bersabda: “Sembahlah Rabb kalian, solatlah lima waktu, puasalah di bulan Ramadhan, tunaikan zakat harta kalian, taatilah pemimpin kalian nescaya kalian akan masuk syurga Rabb kalian.” (Musnad Ahmad, no. 21140, no. 21228)

Dari Jubair bin Muth’im bahawa dia menghadiri khutbah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pada hari Arafah ketika Haji wada’, beliau bersabda: “Wahai sekalian manusia, demi Allah, aku tidak tahu mungkin aku tidak akan bertemu kalian lagi setelah hari ini, dan di tempat ini. Allah akan merahmati orang yang mendengarkan perkataanku serta mahu menjaganya. Mungkin saja ada seorang yang membawa ilmu fikih tetapi dia tidak punya pemahaman, dan mungkin saja ada orang yang menyampaikan ilmu fikih kepada orang yang lebih memahaminya. Ketahuilah bahawa harta-harta, dan darah-darah kalian terjaga kehormatannya atas kalian, sebagaimana kehormatan hari, bulan dan tanah ini. Dan ketahuilah, bahawa hati seorang Muslim tidak akan dengki dengan tiga hal, iaitu ikhlas dalam beramal hanya untuk Allah, saling memberi nasihat dengan para pemimpin, dan sentiasa berada dalam barisan orang-orang Muslim. Kerana doa mereka akan menjaga dari belakang kalian.” (Sunan Ad-Darimi, no. 229)

Dari Umar bin Al-Khattab, dia berkata: “Ada seorang laki-laki Yahudi berkata: “Wahai Amirul Mukminin, ada satu ayat dalam kitab kalian yang kalian baca, seandainya ayat itu diturunkan kepada kami kaum Yahudi, tentulah kami jadikan (hari diturunkannya ayat itu) sebagai hari raya (Eid).” Maka Umar berkata: “Ayat apakah itu?” Orang Yahudi itu berkata: “Pada hari ini telah Aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah  Aku cukupkan kepada kalian nikmat-Ku, dan telah Ku-redhai Islam itu jadi agama bagi kalian (Al-Maidah ayat 3).” Maka Umar menjawab: “Kami tahu hari tersebut dan di mana tempat diturunkannya ayat tersebut kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, iaitu pada hari Jumaat ketika beliau shallallahu ‘alaihi wasallam berada di Arafah. (Sahih Bukhari, no. 43, Sahih Muslim, no. 5334)

Dari Abu Hurairah, dia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam ditanya: “Siapakah menusia yang paling mulia?” Beliau bersabda: “Orang yang paling bertakwa dari mereka.” Para sahabat berkata: “Bukan itu yang kami tanyakan.” Beliau bersabda: “Jika bukan, bererti Yusuf Nabi Allah putera Nabi Allah (Yaa’kub) putera Nabi Allah (Ishak) putera Ibrahim kekasih Allah.” Para sahabat berkata: “Bukan itu yang kami maksudkan.” Beliau bersabda: “Apakah tentang bangsa Arab yang kalian tanyakan? Orang yang paling baik dari mereka di masa Jahiliyyah adalah orang yang paling baik di masa Islam, jika mereka faham Islam.” (Sahih Muslim, no. 4383)

Dari Anas bin Malik bahawa Nabi Allah shallallahu ‘alaihi wasallam tidak pernah berkhutbah di hadapan kami kecuali beliau mengatakan: “Tidak sempurna keimanan bagi orang yang tidak amanah, dan tidak sempurna agama seseorang bagi yang tidak memenuhi janji.” (Musnad Ahmad, no. 11935)

Dari Abu Hurairah, dia berkata: “Ketika Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam berada dalam suatu majlis membicarakan suatu kaum, tiba-tiba datanglah seorang Arab Badwi lalu bertanya: “Bilakah datangnya hari kiamat?” Namun Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam tetap melanjutkan pembicaraannya. Akhirnya Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam menyelesaikan pembicaraannya, seraya berkata: “Mana orang yang bertanya tentang hari kiamat tadi?” Orang itu berkata: “saya wahai Rasulullah!” Maka Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Apabila sudah hilang amanah maka tunggulah terjadinya kiamat.” Orang itu bertanya: “Bagaimana hilangnya amanah itu?” Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam menjawab: “Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka akan tunggulah terjadinya kiamat.” (Sahih Bukhari, no. 57)

Dari Uthman bin Abu Al ‘Ash, dia berkata: “Amanah terakhir yang Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berikan kepadaku adalah agar aku mengangkat (melantik) seorang Mu’adzin yang tidak mengambil upah dari azannya tersebut.” Abu Isa berkata: “Hadis Utsman ini derajatnya hasan sahih. Pengamalan terhadap hadis ini menurut ulama’ adalah, bahawa mereka memakruhkan bagi tukang azan mengambil upah atas azannya, dan mereka lebih menyukai jika mereka (mu’adzin) mengharapkan pahala dari azan yang dia lakukan.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 193)

Dari Anas bin Malik, dia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam meninggalkan jenazah perang Badar tiga kali, setelah itu beliau mendatangi mereka, beliau berdiri dan memanggil-manggil mereka, beliau bersabda: “Hai Abu Jahal bin Hisyam, hai Umaiyah bin Khalaf, hai Utbah bin Rabi’ah, hai Syaibah bin Rabi’ah, bukankah kalian telah menemukan kebenaran janji Rabb kalian, sesungguhnya aku telah menemukan kebenaran janji Rabbku yang dijanjikan padaku.” Umar mendengar ucapan Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, lalu dia berkata: “Wahai Rasulullah, bagaimana mereka dapat mendengar dan bagaimana mereka dapat menjawab, mereka telah menjadi mayat?” Beliau bersabda: “Demi Zat yang jiwaku berada ditangan-Nya, kalian tidak lebih mendengar ucapanku melebihi mereka, hanya saja mereka tidak boleh menjawab.” Setelah itu beliau memerintahkan mereka diseret lalu dilemparkan di sumur Badar.” (Sahih Muslim, no. 5121)

Dari Abu Bakrah dia berkata: “Sungguh Allah telah memberikan manfaat kepadaku dengan suatu kalimat yang pernah aku dengar dari Rasulullah. Tatkala sampai (berita) kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bahawa penduduk Parsi telah dipimpin oleh seorang anak perempuan puteri Raja Kisra, beliau bersabda: “Suatu kaum tidak akan beruntung (tidak akan baik keadaan mereka) jika dipimpin oleh seorang wanita.” (Sahih Bukhari, no. 4073, no. 6570, Sunan At-Tirmidzi, no. 2188, hasan sahih, Sunan An-Nasa’i, no. 5293, Musnad Ahmad, no. 19542)

Dari Anas bin Malik bahawa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa lupa mengerjakan suatu solat, maka hendaklah dia melaksanakannya ketika dia ingat. Kerana tidak ada tebusannya (kafarah) kecuali itu.” Allah berfirman: “Dan tegakkanlah solat untuk mengingati-Ku (Toha: 14).” (Sahih Bukhari, no. 562, Sahih Muslim, no. 1102, Sunan Abu Daud, no. 374, Musnad Ahmad, no. 13345)

Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu bahawa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Allah memberi kelonggaran kepadaku tentang ummatku, mereka tidak dianggap melakukan dosa dari apa yang dibisikkan dalam dadanya (hatinya) selama tidak dikerjakan atau diucapkannya.” (Sahih Bukhari, no. 2343, Sahih Muslim, no. 181, Sunan At-Tirmidzi, no. 1103, hasan sahih, Sunan An-Nasa’i, no. 3380, Sunan Ibnu Majah, no. 2034)

Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa yang mendatangiku dengan tujuan ziarah, yang dia tidak punya keperluan lain kecuali untuk menziarahiku, maka hak bagi Allah untuk menjadikan aku sebagai orang yang memberinya syafaat di hari kiamat.” (Riwayat Ad-Daruquthni)

Dari Ibnu Umar bahawa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa berhaji, lantas kemudian menziarahiku setelah wafatku, maka dia seperti halnya menziarahiku di waktu hidupku.” (Riwayat Ad-Daruquthni)

Dari Abu Hurairah, dia berkata: “Wahai Rasulullah, aku telah mendengar dari tuan banyak hadis namun aku lupa.” Beliau lalu bersabda: “Hamparkanlah selendangmu.” Maka aku menghamparkannya, beliau lalu (seolah) mencedok sesuatu dengan tangannya, lalu bersabda: “Ambillah.” Aku pun mengambilnya, maka sejak itu aku tidak pernah lupa lagi.” (Sahih Bukhari, no. 116, no. 3375)

Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu, dia berkata: “Sesungguhnya orang-orang mengatakan: ‘Abu Hurairah adalah yang paling banyak menyampaikan hadis dan Allah Maha memenuhi janji.’ Dan mereka berkata: ‘Mengapa Muhajirin dan Ansar menyampaikan hadis tidak sebanyak yang aku sampaikan?’ Sesungguhnya saudara-saudaraku dari kalangan Muhajirin mereka disibukkan dengan berdagang di pasar-pasar dan saudara-saudaraku dari kalangan Ansar mereka disibukkan dengan pekerjaan mereka dalam mengurus harta mereka (bercucuk tanam). Ada pun aku adalah seorang yang miskin, aku selalu bermulazamah (mendampingi) Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dengan isi perut sekadar keperluan utama, dan aku selalu hadir (dalam majlis) saat mereka tidak boleh hadir dan dapat menjaga hafalan saat mereka lupa.” Dan pada suatu hari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sekali-kali janganlah seorang dari kalian menghamparkan kainnya sebelum aku selesai menyampaikan sabdaku ini lalu dia mengumpulkannya dalam dadanya yang akhirnya dia melupakan sesuatu dari sabdaku untuk selamanya.” Maka aku hamparkan kainku yang bertujuan kerana aku tidak memiliki kain yang lain hingga Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam selesai menyampaikan sabda beliau lalu aku kumpulkan dalam dadaku.” Maka demi Zat yang mengutus beliau dengan haq, tidaklah aku lupa satu pun dari sabda beliau hingga hari ini dan demi Allah, kalau bukan kerana dua ayat dalam Kitabullah, maka aku tidak akan menyampaikannya sesuatu hadis pun kepada kalian selamanya.” Lalu aku membaca ayat 159 dan 160 dari surah Al-Baqarah yang ertinya: ‘Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan dari keterangan-keterangan dan petunjuk hidayah, sesudah Kami menerangkannya kepada manusia di dalam Kitab Suci, mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh sekalian makhluk. Kecuali orang-orang yang bertaubat, dan memperbaiki (amal buruk mereka) serta menerangkan (apa yang mereka sembunyikan); maka orang-orang itu, Aku terima taubat mereka, dan Akulah Yang Maha Penerima taubat, lagi Maha Mengasihani’.” (Sahih Bukhari, no. 2179)

Dari Abdurrahman bin Auf radhiallahu ‘anhu berkata: “Ketika kami sampai di Madinah, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mempersaudarakan antara aku dengan Saad bin ar-Rabi, lalu Saad bin ar-Rabi berkata: “Aku adalah orang Ansar yang paling banyak hartanya, maka aku beri separuh hartaku untukmu, kemudian lihatlah di antara kedua isteriku siapa yang engkau suka nanti akan aku ceraikan untukmu, jika dia telah halal maka nikahilah.” Maka Abdurrahman berkata kepadanya: “Aku tidak memerlukan itu. Begini saja, apakah ada pasar yang sedang berlangsung transaksi jual beli saat ini?” Sa’ad menjawab: “Pasar Qainuqa’.” Lalu Abdurrahman pergi ke sana, dia membawa keju dan minyak samin. Dia melakukan hal itu pada hari-hari berikutnya. Abdurrahman tetap berdagang di sana hingga akhirnya dia datang dengan mengenakan pakaian yang bagus dan penuh aroma wangian. Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bertanya: “Apakah engkau sudah menikah?” Dia menjawab: “Ya, sudah.” Lalu beliau bertanya lagi: “Dengan siapa?” Dia menjawab: “Dengan seorang wanita Ansar.” Beliau bertanya lagi: “Dengan mahar apa engkau melakukan akad nikah?” Dia menjawab: “Dengan perhiasan sebiji emas, atau sebiji emas.” Lalu Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda kepadanya: “Adakanlah walimah (resepsi) walau hanya dengan seekor kambing.” (Sahih Bukhari, no. 1907, Sunan An-Nasa’i, no. 3335, Musnad Ahmad, no. 12649)

Dari Abdullah bin Umar radhiallahu ‘anhuma berkata: “Sudah menjadi kebiasaan seseorang pada masa hidup Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bila bermimpi, biasanya dia menceritakannya kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Aku pun berharap bermimpi hingga aku dapat mengisahkannya kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Saat itu aku masih remaja. Pada suatu hari di zaman Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, aku tidur di masjid lalu aku bermimpi ada dua malaikat memegangku lalu membawaku ke dalam neraka, aku melihat neraka yang ternyata adalah lubang besar bagaikan lubang sumur (atau jurang). Neraka itu memiliki dua anjung dan aku melihat di dalamnya ada orang-orang yang sebelumnya aku sudah mengenal mereka. Dengan melihat mereka, membuat aku berkata: “Aku berlindung kepada Allah dari neraka.” Kemudian kami berjumpa dengan malaikat lain lalu dia berkata kepadaku: “Janganlah kamu takut.” Kemudian aku ceritakan mimpiku itu kepada Hafsah, lalu Hafsah menceritakannya kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Maka beliau pun bersabda: “Sungguh Abdullah bin Umar adalah seorang yang beruntung (bahagia) bila dia mendirikan solat malam.” Setelah peristiwa ini Abdullah bin Umar tidak tidur malam kecuali sedikit. (Sahih Bukhari, no. 1054, Sahih Muslim, no. 4528)

Dari Abu Hurairah bahawa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tidak ada Nabi antara aku dan Isa Ibnu Maryam. Sungguh, kelak dia akan turun, jika kalian melihatnya maka kenalilah. Dia adalah seorang laki-laki yang sedang (tidak tinggi atau pun pendek), berkulit merah keputih-putihan, mengenakan kain berwarna kekuningan. Seakan rambut kepala menitis meskipun tidak basah. Dia akan memerangi manusia hingga mereka masuk ke dalam Islam, dia menghancurkan salib, membunuh babi dan membebaskan jizyah (pajak). Pada masanya Allah akan membinasakan semua agama selain Islam. Isa akan membunuh Dajjal, dan akan tinggal di dunia selama empat puluh tahun. Setelah itu dia meninggal dan kaum muslimin mensolatkannya.” (Sunan Abu Daud, no. 3766)

Dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Demi Allah, sungguh Ibnu Maryam (Isa) akan turun sebagai hakim yang adil, lalu dia mematahkan salib, membunuh babi, menghapuskan jizyah (dari orang kafir) dan anak unta tidak lagi direbutkan. Permusuhan, kebencian dan saling dengki akan hilang, dan sungguh mereka akan diseru untuk menerima harta (sedekah) namun tidak ada seorang pun yang menerimanya.” (Sahih Muslim, no. 221, Musnad Ahmad, no. 10001)

Dari Jabir bin Abdullah bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Akan senantiasa ada dari umatku sekelompok orang yang berperang di atas kebenaran, mereka akan selalu menang hingga hari kiamat.” Beliau bersabda lagi: “Maka turunlah Isa putera Maryam, lalu pemimpin mereka berkata: ‘Ke marilah, pimpinlah kami dalam solat.” Nabi Isa berkata: ‘Tidak, sesungguhnya sebahagian kalian adalah pemimpin atas sebahagian yang lain, sebagai bentuk kemuliaan Allah terhadap umat ini (umat Muhammad)’.” (Sahih Muslim, no. 225)

Dari Ubadah bin ash-Shamit radhiallahu ‘anhu bahawa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa yang bersaksi bahawa tidak ada sembahan yang berhak kecuali Allah satu-satunya dengan tidak menyekutukan-Nya dan bahawa Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya dan (bersaksi) bahawa Isa adalah hamba Allah, utusan-Nya dan firman-Nya yang Allah berikan kepada Maryam dan roh dari-Nya, dan syurga adalah haq (benar adanya), dan neraka adalah haq, maka Allah akan memasukkan orang itu ke dalam syurga betapa pun keadaan amalnya dan akan dimasukkan ke dalam syurga melalui salah satu dari ke lapan pintu syurga yang mana saja yang dia mahu.” (Sahih Bukhari, no. 3180, Sahih Muslim, no. 41)

Dari Abdullah bin Amru bin Al Ash bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Allah telah menentukan takdir bagi semua makhluk lima puluh ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi.” Rasulullah menambahkan: “Dan Arsy Allah itu berada di atas air.” (Sahih Muslim, no. 4797, Sunan At-Tirmidzi, no. 2082, hasan sahih gharib, Musnad Ahmad, no. 6291)

Dari An-Nu’man bin Basyir bahawa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya Allah telah menulis kitab (Al-Quran) sejak dua ribu tahun sebelum menciptakan langit dan bumi, Allah menurunkan dua ayat darinya sebagai penutup surah Al-Baqarah, tidaklah keduanya dibaca dalam rumah selama tiga malam, maka syaitan akan dapat mendekatinya.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 2807, hasan gharib, Sunan Ad-Darimi, no. 3253)

Dari Hudzaifah bin Asid Al Ghifari, dia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menghampiri kami saat kami sedang membicarakan sesuatu, beliau bertanya: “Apa yang kalian bicarakan?” Kami menjawab: “Kami membicarakan hal kiamat.” Beliau bersabda: “Tidak akan terjadi kiamat hingga muncul sepuluh tanda; (1) terbitnya matahari dari barat, (2) munculnya binatang melata (Dabbah), (3) keluarnya Ya’juj dan Ma’juj, (4) Dajjal, (5) Isa putera Maryam, (6) asap dan tiga gempa bumi, (7) gempa di barat, (8) gempa di timur dan (9) gempa di Jazirah Arab. Dan tanda terakhir adalah (10) keluarnya api dari Yaman, dari dasar tanah Adn yang akan menghalau manusia menuju Mahsyar.” (Sahih Muslim, no. 5162, Sunan Abu Daud, no. 3757, Musnad Ahmad, no. 15555)

Dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Manusia berkata: ‘Hartaku, hartaku’, sesungguhnya hartanya ada tiga; (1) yang dia makan lalu dia habiskan, (2) yang dia kenakan lalu usang dan (3) yang dia berikan (sedekahkan) lalu dia miliki. Selain dari itu (harta) akan lenyap dan akan dia tinggalkan untuk manusia.” (Sahih Muslim, no. 5259, Musnad Ahmad, no. 8457)

Dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Di antara tanda-tanda orang munafik ada tiga: (1) Apabila dia berbicara nescaya dia berbohong, (2) apabila dia berjanji nescaya dia mengingkari, dan (3) apabila dia dipercayai nescaya dia khianat.” (Sahih Bukhari, no. 32, Sahih Muslim, no. 90, Sunan At-Tirmidzi, no. 2555, sahih, Sunan An-Nasa’i, no. 4935, Musnad Ahmad, no. 8331)

Dari Anas radhiallahu ‘anhu berkata: “Ketika sakit Nabi shallallahu ‘alahi wasallam bertambah parah hingga beliau hampir pengsan, beliau diliputi beberapa penderitaan. Fatimah radhiallahu ‘anha berkata: “Alangkah hebatnya penderitaan ayah.” Rasulullah shallallahu ‘alahi wasallam bersabda: “Setelah hari ini, ayahmu tidak akan mendapatkan penderitaan lagi.” Ketika Rasulullah shallallahu ‘alahi wasallam meninggal dunia, Fatimah berkata: “Ayah, engkau telah menyambut panggilan Tuhan. Ayah, syurga Firdauslah tempatmu. Ayah, kepada Jibril ‘alaihissalam aku ucapkan berita kematian ini.” Ketika Rasulullah shallallahu ‘alahi wasallam dimakamkan, Fatimah berkata: “Apakah kalian tidak merasa berat hati menaburkan debu (tanah) kepada Rasulullah shallallahu ‘alahi wasallam?” (Sahih Bukhari, no. 4103)

Daripada Abu Hurairah bahawa Nabi shallallahu ‘alahi wasallam bersabda: “Allah telah mencipta Adam di atas bentuknya, tingginya enam puluh hasta, maka apabila Dia telah menciptanya, Dia berkata: “Pergilah dan berilah salam ke atas kelompok itu daripada para malaikat yang duduk, dan dengarlah apa yang mereka sapa kamu, maka sesungguhnya ia adalah penyapaan kamu dan penyapaan zuriat kamu.” Maka Adam berkata: “As-salamu’alaikum (Sejahtera ke atas kamu)”, maka mereka (para malaikat) berkata: “As-salamu’alaika warahmatullah (Sejahtera ke atas kamu, dan rahmat Allah)”, maka mereka menambahnya dengan warahmatullah (dan rahmat Allah). Maka setiap sesiapa yang memasuki syurga adalah di atas bentuk Adam (tinggi enam puluh hasta), maka manusia semenjak zaman Adam tingginya berkurangan sehingga sekarang.” (Sahih Bukhari, no. 5759, Sahih Muslim, no. 5075)

Dari Anas bin Malik radhiallahu ‘anhu bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Jika seseorang keluar dari rumahnya lalu membaca (zikir): “Bismillahi tawakkaltu ‘alallahi, walaa haula wala quwwata illa billah (Dengan nama Allah, aku berserah diri kepada-Nya, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan-Nya)”, maka malaikat akan berkata kepadanya: “(Sungguh) kamu telah diberi petunjuk (oleh Allah Taala), dicukupkan (dalam segala keperluanmu) dan dijaga (dari semua keburukan)”, sehingga syaitan-syaitan pun tidak boleh mendekatinya, dan syaitan yang lain berkata kepada temannya: “Bagaimana (mungkin) kamu boleh (mencelakakan) seorang yang telah diberi petunjuk, dicukupkan dan dijaga (oleh Allah Taala)?” (Sunan Abu Daud, no. 4431, Sunan At-Tirmidzi, no. 3348, hasan sahih gharib, Ibnu Hibban)

Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu bahawa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa menerjunkan diri dari gunung, hingga membunuh jiwanya (bunuh diri), maka dia akan jatuh ke neraka jahannam, dia kekal serta abadi di dalamnya selama-lamanya. Barangsiapa meneguk racun hingga meninggal dunia, maka racun tersebut akan berada di tangannya dan dia akan meneguknya di neraka jahannam, dia kekal serta abadi di dalamnya selama-lamanya. Dan barangsiapa bunuh diri dengan (menusuk dirinya dengan) besi (senjata tajam), maka besi itu akan ada di tangannya, dengannya dia akan menusuk ke perutnya di neraka jahannam, dia kekal dan abadi di dalamnya selama-lamanya.” (Sahih Bukhari, no. 5333, Sunan An-Nasa’i, no. 1939, Musnad Ahmad, no. 9805)

Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu berkata bahawa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa yang mencekik dirinya (hingga mati) maka dia akan dicekik di neraka dan barangsiapa yang menikam dirinya (hingga mati) maka dia akan ditikam di neraka.” (Sahih Bukhari, no. 1276, Musnad Ahmad, no. 9245)

Dari Jundab radhiallahu ‘anhu bahawa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Dahulu ada seorang laki-laki mengalami luka-luka, lalu dia bunuh diri. Allah Subhanahu wa Taala berfirman: “Hamba-Ku ini tergesa-gesa dengan dirinya, maka Aku haramkan syurga untuknya.” (Sahih Bukhari, no. 1275)

Dari Jabir bin Samurah radhiallahu ‘anhu bahawasanya ada seorang laki-laki yang mengalami luka-luka, kemudian dia menghampiri tempat anak panah dan melukai dirinya dengan anak panah tersebut (sehingga mati). Maka Nabi shallallahu ‘alahi wasallam tidak mahu mengsolatkannya. (Ibnu Hibban, sahih)

Dari Sahal bin Sa’ad As Sa’idi radhiallahu ‘anhu bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berhadapan dengan kaum Musyrikin, kemudian keduanya saling menyerang. Ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bergabung dengan bala tentera dan musuhnya pun bergabung kepada bala tentera mereka, dan di antara sahabat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam ada seseorang yang tidak meninggalkan musuh pun kecuali terus dia mengejarnya untuk dipenggal dengan pedangnya. Setelah itu seseorang berkata: “Hari ini tidak ada seorang pun dari kita yang mendapat ganjaran pahala sebagaimana yang didapati si fulan (orang tadi).” Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya orang itu termasuk dari penduduk neraka.” Seorang laki-laki dari kaumnya berkata: “Aku adalah sahabatnya.” Sahal berkata: “Kemudian dia berangkat bersama orang itu, apabila dia berhenti orang itu pun berhenti dan bilamana dia bergegas maka orang itu pun bergegas bersamanya. Sahal melanjutkan: “Kemudian laki-laki itu (orang yang berperang tadi) ditemukan dalam keadaan luka yang sangat parah hingga dia mengharapkan segera mati. Lalu dia meletakkan pedangnya di tanah dan hujung pedangnya diletakkah di antara dua dadanya lalu dia membunuh dirinya sendiri. Maka orang yang bersamanya tadi pergi menemui Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam sambil berkata: “Aku bersaksi bahawa tuan adalah benar-benar utusan Allah.” Beliau bertanya: “Kenapa kamu berkata seperti itu?” Orang itu menjawab: “Orang yang tuan sebutkan tadi benar-benar penghuni neraka.” Mendengar perkataannya, para sahabat merasa hairan. Aku lalu berkata: “Aku menjadi saksinya. Aku telah keluar bersamanya di mana aku mencarinya kemudian aku dapatkan dia dalam keadaan luka parah, hingga dia berkeinginan supaya cepat mati, lalu dia meletakkan pedangnya di tanah dan hujung pedangnya diletakkan di antara dua dadanya setelah itu dia membunuh dirinya sendiri.” Pada kesempatan itu juga Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya ada seseorang yang mengamalkan amalan penduduk syurga berdasarkan yang dilihat oleh manusia padahal dia adalah dari golongan penduduk neraka. Dan ada seseorang yang mengamalkan amalan penduduk neraka berdasarkan yang dilihat oleh manusia padahal dia sebenarnya dari golongan penduduk syurga.” (Sahih Bukhari, no. 3881)

Dari Abu Hurairah dia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pernah ditanya tentang sesuatu yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam syurga, maka beliau pun menjawab: “Taqwa kepada Allah dan akhlak yang mulia.” Dan beliau juga ditanya tentang sesuatu yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka, maka beliau menjawab: “Mulut dan kemaluan.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 1927, sahih gharib, Sunan Ibnu Majah, no. 4236)

Dari Tsauban (budak) Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Apabila seorang muslim mengunjungi saudaranya sesama muslim (yang sakit), maka orang itu senantiasa berada dalam sebuah taman syurga.” Beliau ditanya: “Bagaimana taman syurga itu?” Beliau menjawab: “Taman yang penuh dengan buah-buahan yang dapat dipetiknya.” (Sahih Muslim, no. 4660, SUnan At-Tirmidzi, no. 890, hasan sahih, Musnad Ahmad, no. 21355)

Dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: “Hai anak Adam! Aku sakit, mengapa kamu tidak menjenguk-Ku?” Jawab anak Adam: “Wahai Rabbku, bagaimana hendak mengunjungi Engkau, padahal Engkau Tuhan semesta alam?” Allah Taala berfirman: “Apakah kamu tidak tahu bahawa hamba-Ku si Fulan sakit, mengapa kamu tidak mengunjunginya? Apakah kamu tidak tahu, seandainya kamu kunjungi dia kamu akan mendapati-Ku di sisinya?” Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: “Hai, anak Adam! Aku meminta makan kepadamu, mengapa kamu tidak memberi-Ku makan?” Jawab anak Adam: “Wahai Rabbku, bagaimana mungkin aku memberi engkau makan, padahal Engkau Tuhan semesta alam?” Allah Taala berfirman: “Apakah kamu tidak tahu, bahawa hamba-Ku si Fulan meminta makan kepadamu tetapi kamu tidak memberinya makan. Apakah kamu tidak tahu seandainya kamu memberinya makan nescaya engkau mendapatkan-Ku di sisinya?” Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: “Hai, anak Adam! Aku meminta minum kepadamu, mengapa kamu tidak memberi-Ku minum?” Jawab anak Adam: “Wahai Tuhanku, bagaimana mungkin aku memberi Engkau minum, padahal Engkau Tuhan semesta alam?” Allah Taala menjawab: “Hamba-Ku si Fulan meminta minum kepadamu, tetapi kamu tidak memberinya minum. Ketahuilah, seandainya kamu memberinya minum, nescaya kamu mendapatkan-Ku di sisinya.” (Sahih Muslim, no. 4661)

Dari Ali bin Abu Talib bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tidaklah seorang muslim menjenguk (ziarah) muslim yang lainnya pada pagi hari, kecuali akan didoakan oleh tujuh puluh ribu malaikat hingga petang hari. Jika dia menjenguknya pada petang hari, maka dia akan didoakan oleh tujuh puluh ribu malaikat hingga pagi. Dan dia akan mendapatkan kebun di syurga kelak.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 891, hasan gharib)

Dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Allah lebih senang dengan taubat seseorang di antara kalian daripada senangnya seseorang di antara kalian kerana mendapatkan barangnya yang hilang.” (Sahih Muslim, no. 4928, Sunan At-Tirmidzi , no. 3461, hasan sahih gharib, Sunan Ibnu Majah, no. 4237)

Dari Ali bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Hak kebaikan seorang muslim atas muslim lainnya itu ada enam, iaitu; (1) mengucapkan salam jika bertemu, (2) memenuhi undangannya, (3) mendoakan ‘Yarhamukallah (semoga Allah memberimu rahmat)’ apabila bersin, (4) menjenguknya apabila sakit, (5) mengiringi jenazahnya apabila meninggal dan (6) mencintainya sebagaimana mencintai diri sendiri.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 2660, hasan, Sunan Ibnu Majah, no. 1423)

Dari Abdullah bin Amru bahawa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sampaikan dariku walaupun satu ayat dan ceritakanlah (apa yang kalian dengar) dari kisah Bani Israil dan itu tidak mengapa (tidak berdosa). Dan barangsiapa yang berdusta atas (nama)ku dengan sengaja maka bersiap-siaplah menempati tempat duduknya di neraka.” (Sahih Bukhari, no. 3202, Sunan At-Tirmidzi, no. 2593, hasan sahih, Musnad Ahmad, no. 6198, Sunan Ad-Darimi, no. 541)

Dari Sa’ad bin Malik bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Riwayatkan dari (kisah) Bani Israil dan kalian tidak berdosa, riwayatkan dariku dan janganlah kalian berdusta, barangsiapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah dia persiapkan tempat duduknya di neraka.” (Musnad Ahmad, no. 11111)

Dari Aisyah radhiallahu ‘anha, dia berkata; “Tidaklah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam diberi pilihan dari dua perkara yang dihadapinya, melainkan beliau mengambil yang paling ringan selama bukan perkara dosa. Seandainya perkara dosa, beliau adalah orang yang paling menjauhkan diri darinya. Dan tidaklah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam marah terhadap suatu perkara, melainkan bila beliau melihat larangan Allah dilanggar, maka beliau akan marah kerana Allah.” (Sahih Bukhari, no. 3296, Sahih Muslim, no. 4294, Sunan Abu Daud, no. 4153, Musnad Ahmad, no. 23702, Muwatha’ Malik, no. 1401)

Dari Aisyah radhiallahu ‘anha bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Akan ada sepasukan tentera yang akan menyerang Kaabah. Ketika mereka sampai di Baida’, mereka ditenggelamkan seluruhnya mulai orang yang pertama hingga yang terakhir.” Aisyah radliallahu ‘anha bertanya: “Wahai Rasulullah, bagaimana mereka ditenggelamkan seluruhnya mulai orang yang pertama hingga yang terakhir sedangkan di dalamnya ada pasukan perang mereka dan yang bukan dari golongan mereka (yang tidak punya niat yang sama)?” Beliau menjawab: “Mereka akan ditenggelamkan seluruhnya mulai orang yang pertama hingga yang terakhir kemudian mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan niat mereka masing-masing.” (Sahih Bukhari, no. 1975)

Dari Abu Hurairah, dia berkata: “Dalam sebuah peperangan kami pernah duduk-duduk sekitar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, dan bersama kami ada Abu Bakar dan Umar. Lalu beliau beranjak pergi dari sekeliling kami dan terlambat untuk kembali hingga kami khuatir kalau beliau ditangkap oleh musuh atau tertimpa musibah. Kami semua sangat khuatir, dan orang yang paling khuatir akan keadaan beliau adalah aku. Maka aku pun berdiri dan keluar untuk mencari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam hingga sampai pada sebuah kebun milik kaum Ansar dari Bani Najjar. Aku pun mengelilinginya dengan harapan akan temui pintu masuk, namun aku tidak mendapatkannya. Dan ternyata ada sebuah aliran sungai dari luar kebun yang masuk ke tengah-tengah kebun. Maka aku pun berusaha masuk sebagaimana seekor musang berusaha masuk melalui sebuah lubang sempit. Dan aku pun menemukan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Beliau berseru: “Abu Hurairah!” Aku pun menjawab: “Ya, wahai Rasulullah.” “Ada apa?”, tanya beliau. Aku menjawab: “Begini wahai Rasul, engkau tadi sedang bersama-sama dengan kami, lalu tiba-tiba engkau pergi meninggalkan kami dan lama tidak kembali hingga kami pun sangat khuatir akan keselamatanmu, terutama aku wahai Rasul. Maka aku pun berusaha memasuki kebun ini dari sebuah lubang yang sangat sempit sebagaimana seekor musang, dan mereka (para sahabat yang lain) ada di belakangku.” Sambil berkata beliau memberikan kedua sandalnya kepadaku: “Wahai Abu Hurairah, bawalah kedua sandalku ini, dan siapa pun yang kau temui di balik kebun ini yang bersaksi bahawa tidak Tuhan (yang berhak disembah) selain Allah dan dia menancapkan keyakinan ini dalam hatinya, maka berilah khabar gembira kepadanya dengan syurga.” Dan kebetulan orang yang pertama kali bertemu denganku ialah Umar, maka dia pun bertanya: “Ada apa dengan kedua sandal itu wahai Abu Hurairah?” Aku menjawab: “Ini adalah kedua sandal Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau menyuruhku untuk membawanya dan menyampaikan khabar gembira syurga kepada orang yang pertama kali bertemu denganku sedang ia bersaksi bahawa tiada Tuhan (yang berhak disembah) selain Allah, dan ia menyakininya dengan hatinya.” Maka Umar pun memukulku dengan tangannya tepat di tengah-tengah dadaku (ulu hati) hingga aku jatuh terduduk, lalu berkata: “Kembalilah wahai Abu Hurairah!” Maka aku pun kembali menemui Rasulullah dengan wajah menahan tangisan, dan ternyata Umar saat itu juga mengikutiku. Seketika itu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bertanya: “Ada apa denganmu wahai Abu Hurairah?” Aku menjawab: “Aku telah bertemu dengan Umar, lalu aku khabarkan kepadanya mengenai apa yang telah engkau perintahkan kepadaku namun tiba-tiba dia memukulku dengan keras tepat di ulu hatiku hingga aku jatuh longlai, setelah itu dia berkata: “Kembalilah!” Maka Rasul pun berkata: “Wahai Umar, kenapa kamu berbuat demikian?” Umar menjawab: “Wahai Rasulullah, apa benar engkau telah mengutus Abu Hurairah dengan kedua sandalmu itu dan menyuruhnya memberi khabar gembira dengan syurga bagi orang yang pertama kali ditemuinya sedang ia bersaksi bahawa tiada Tuhan (yang berhak disembah) selain Allah dengan keyakinan yang mantap dalam hatinya?” Beliau menjawab: “Ya, benar.” Umar berkata: “Sebaiknya engkau tidak berbuat demikian wahai Rasulullah, kerana sesungguhnya aku sangat khuatir kalau-kalau manusia akan bergantung padanya, dan biarkanlah mereka melaksanakan amalan-amalan yang baik.” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berkata (kepada Abu Hurairah): “Biarkanlah mereka (tetap beramal dan tidak mengetahui hadis ini).” (Sahih Muslim, no. 46)

Dari Anas bin Malik bahawa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam menunggang kenderaan sementara Mu’adz membonceng di belakangnya. Beliau lalu bersabda: “Wahai Mu’adz bin Jabal!” Mu’adz menjawab: “Wahai Rasulullah, aku penuhi panggilanmu.” Beliau memanggil kembali: “Wahai Mu’adz!” Mu’adz menjawab: “Wahai Rasulullah, aku penuhi panggilanmu.” Hal itu hingga terulang tiga kali, beliau lantas bersabda: “Tidaklah seseorang bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan Muhammad adalah Rasulullah, tulus dari dalam hatinya, kecuali Allah akan mengharamkan baginya neraka.” Mu’adz lalu bertanya: “Apakah boleh aku memberitahukan hal itu kepada orang ramai, sehingga mereka bergembira dengannya?” Beliau menjawab: “Nanti mereka jadi malas (untuk beramal).” Mu’adz lalu menyampaikan hadis itu ketika dirinya akan meninggal kerana takut dari dosa (sembunyikan hadis).” (Sahih Bukhari, no. 125, Sahih Muslim, no. 47)

Dari Al-Abbas bin Abdul Muthalib bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Telah merasakan nikmatnya iman bagi orang yang redha dengan Allah sebagai Rabb dan Islam sebagai agama serta Muhammad sebagai Rasul.” (Sahih Muslim, no. 49, Sunan At-Tirmidzi, no. 2547, hasan sahih, Musnad Ahmad, no. 1682, no. 1683)

Dari Abu Sa’id Al Khudri radhiallahu ‘anhu bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa yang mengatakan: ‘Radhiitu billaahi Rabban wa bil-islaami diinan wa bimuhammadin rasuulan (Aku redha Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku dan Muhammad sebagai Rasul)’, maka wajib baginya untuk masuk Syurga.” (Sunan Abu Daud, no. 1306)

Dari Anas bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Kiamat tidak akan terjadi hingga di bumi tidak diucapkan lagi ‘Allah, Allah’.” (Sahih Muslim, no. 211, no. 212, Sunan At-Tirmidzi, no. 2133, hasan, Musnad Ahmad, no. 11601, no. 12199)

Dari Abdullah bin Syaqiq, dia berkata kepada Abu Dzar: “Kalau seandainya aku melihat Rasulullah, nescaya aku menanyakan itu kepadanya.” Abu Dzar berkata: “Tentang apa yang akan kamu tanyakan?” Aku menjawab: “Aku akan bertanya: ‘Apakah tuan melihat Rabbmu?’ Abu Dzar berkata: “Aku telah menanyakan itu, beliau menjawab: ‘Aku hanya melihat cahaya’.” (Sahih Muslim, no. 262, Sunan At-Tirmidzi, no. 3204, hasan, Musnad Ahmad, no. 20351, no. 20427)

Dari Abu Musa, dia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berdiri menerangkan kepada kami lima perkara dengan bersabda: “Sesungguhnya Allah tidak pernah tidur dan tidak seharusnya Dia tidur. Dia berkuasa menurunkan timbangan amal dan mengangkatnya. Kemudian akan diangkat kepada-Nya (maksudnya dilaporkan) segala amalan pada waktu malam sebelum (dimulai) amalan pada waktu siang, dan begitu juga amalan pada waktu siang akan diangkat kepadaNya sebelum (dimulai) amalan pada waktu malam. Hijab-Nya adalah cahaya (riwayat lain api). Andaikata Dia menyingkapkannya, pasti keagungan Wajah-Nya akan membakar makhluk yang dipandang oleh-Nya.” (Sahih Muslim, no. 263, Sunan Ibnu Majah, no. 191, Musnad Ahmad, no. 18806)

Dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Demi Zat yang jiwa Muhammad ada dalam genggaman-Nya, sungguh akan datang kepada kalian suatu masa, di mana seseorang tidak akan melihatku lagi, kemudian jika seandainya dia dapat melihatku, maka hal itu lebih dia cintai daripada keluarga dan hartanya.” (Sahih Muslim, no. 4359, Musnad Ahmad, no. 7794)

Dari Al Miswar bin Makhramah bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berpidato di atas mimbar: “Sesungguhnya Bani Hisyam bin Al Mughirah meminta izin kepadaku untuk menikahkan anak mereka dengan Ali bin Abu Thalib, maka aku tidak mengizinkan mereka, kemudian mereka minta izin lagi, aku pun tetap tidak mengizinkan mereka, kemudian mereka meminta izin lagi, dan tetap tidak aku izinkan, kecuali jika Ali ingin mentalak anakku (Fatimah) kemudian menikahi anak mereka. Kerana sesungguhnya anakku adalah sebahagian dariku. Orang yang telah menghinakannya maka akan menghinakanku pula. Dan orang yang menyakitinya, bererti menyakitiku pula.” (Sahih Bukhari, no. 4829, Sahih Muslim, no. 4482, Sunan Abu Daud, no. 1773, Sunan At-Tirmidzi, no. 3802, Sunan Ibnu Majah, no. 1988)

Dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Aku telah melihat diriku sendiri dalam sebuah mimpi ketika di Hijr, orang-orang Quraisy bertanya kepadaku mengenai perjalanan malamku (pada waktu isra’ dan mi’raj). Mereka menanyakan beberapa hal mengenai Baitul Maqdis yang belum aku ketahui dengan pasti sehingga aku pun merasakan kesusahan yang sama sekali belum pernah aku rasakan sebelumnya.” Beliau bersabda lagi: “Maka Allah pun mengangkatnya untukku agar aku dapat melihatnya. Dan tidaklah mereka menanyakan kepadaku melainkan aku pasti akan menjawabnya. Aku telah melihat diriku bersama sekumpulan para Nabi. Dan tiba-tiba aku diperlihatkan Nabi Musa yang sedang berdiri melaksanakan solat, ternyata dia adalah seorang lelaki yang kurus dan berambut kerinting, seakan-akan orang Bani Syanuah. Aku juga diperlihatkan Isa bin Maryam yang juga sedang berdiri melaksanakan solat, Urwah bin Mas’ud Ats Tsaqafi adalah manusia yang paling mirip dengannya. Telah diperlihatkan pula kepadaku Nabi Ibrahim yang juga sedang berdiri melaksanakan solat, orang yang paling mirip denganya adalah sahabat kalian ini (yakni diri beliau sendiri). Ketika waktu solat telah masuk, aku pun mengimami mereka semua. Dan seusai melaksanakan solat, ada seseorang berkata: ‘Wahai Muhammad, ini adalah malaikat penjaga api neraka (Malik), berilah salam kepadanya!’ Maka aku pun menoleh kepadanya, namun dia segera mendahuluiku memberi salam.” (Sahih Muslim, no. 251)

Dari Sahl bin Sa’ad bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa dapat menjamin bagiku sesuatu yang berada di antara dua bibirnya (lisan) dan di antara kedua pehanya (kemaluan), maka aku akan menjamin baginya syurga.” (Sahih Bukhari, no. 5993, no. 6309, Sunan At-Tirmidzi, no. 2332, hasan gharib, Musnad Ahmad, no. 21757)

Dari Umar bin Al Khattab bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Andai saja kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, nescaya kalian akan diberi rezeki seperti rezekinya burung, pergi dengan perut kosong di pagi hari dan pulang di petang hari dengan perut terisi penuh.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 2266, hasan sahih, Sunan Ibnu Majah, no. 4154, Musnad Ahmad, no. 200, no. 348, no. 351)

Dari Ibnu ‘Abbas radhiallahu ‘anhuma bahawa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berkhalwat (berduaan) dengan seorang wanita kecuali disertai mahramnya dan janganlah sekali-kali seorang wanita bermusafir kecuali bersama mahramnya.” Lalu ada seorang laki-laki yang bangkit seraya berkata: “Wahai Rasulullah, aku telah mendaftarkan diriku untuk mengikuti suatu peperangan sedangkan isteriku pergi menunaikan haji.” Maka beliau bersabda: “Tunaikanlah haji bersama isterimu.” (Sahih Bukhari, no. 2784, Sahih Muslim, no. 2391, Musnad Ahmad, no. 1833)

Dari Abu Hurairah bahawa Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Hati orang tua tetap muda dalam mencintai dua hal; (1) umur panjang dan (2) banyak harta.” (Sahih Muslim, no. 1734, no. 1735, Sunan At-Tirmidzi, no. 2260, hasan sahih, Sunan Ibnu Majah, no. 4223, Musnad Ahmad, no. 8117, no. 8345)

Dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas bahawa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tidak halal bagi seseorang untuk memberikan pemberian kemudian dia menariknya kembali, kecuali bagi seorang bapa terhadap apa yang diberikannya pada anaknya. Dan perumpamaan seorang yang memberikan pemberian, lalu dia menariknya kembali, adalah seperti seekor anjing yang makan hingga kekenyangan dan muntah, lalu memakan muntahannya kembali.” (Sunan Abu Daud, no. 3072, Sunan At-Tirmidzi, no. 2058, hasan sahih, Sunan An-Nasa’i, no. 3630, Musnad Ahmad, no. 2014)

Dari Anas bin Malik bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tidaklah seorang pemuda menghormati orang yang tua kerana umurnya melainkan Allah akan menjadikan untuknya orang yang menghormatinya kerana umurnya (di masa tuanya).” (Sunan At-Tirmidzi, no. 1945, gharib)

Dari Anas bin Malik, dia berkata: “Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam apabila memasuki bulan Rejab, maka beliau bersabda: “Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya’ban wa barik lana fi Ramadhan (Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rejab dan Sya’ban dan berkatilah kami di bulan Ramadhan).” Beliau juga bersabda: “Malam Jumaat adalah mulia dan harinya terang benderang.” (Musnad Ahmad, no. 2228)

Dari Ibnu Umar radhiallahu ‘anhuma bahawa Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam melarang mencukur sebahagian rambut di kepala dan membiarkan sebahagian lain (Al Qaza’). (Sahih Bukhari, no. 5466, Sunan Abu Daud, no. 3661, no. 3662, Sunan An-Nasa’i, no. 5133, no. 5134, no. 5135, no. 5136, Sunan Ibnu Majah, no. 3627, Musnad Ahmad, no. 5291, no. 6134)

Dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Jika salah seorang dari kalian dikuburkan, maka akan datang kepadanya dua Malaikat yang hitam dan kedua mata mereka biru. Salah satunya bernama Munkar dan yang lainnya bernama Nakir. Keduanya bertanya: ‘Apakah pendapatmu mengenai lelaki ini (Muhammad)?’ Lalu dia menjawab sebagaimana yang pernah dikatakan dahulu: ‘Dia adalah hamba Allah dan Rasul-Nya. Aku bersaksi bahawa tidak ada Ilah selain Allah dan Muhammad adalah hamba-Nya dan Rasul-Nya.’ Keduanya berkata: ‘Kami sudah mengetahui bahawa kamu akan mengucapkan demikian.’ Kemudian kuburnya dilapangkan seluas tujuh puluh hasta dikali tujuh puluh hasta. Lalu diterangi dan dikatakan kepadanya: ‘Tidurlah.’ Dia berkata: ‘Biarkanlah aku kembali kepada keluargaku untuk mengkhabarkan kepada mereka.’ Keduanya berkata: ‘Tidurlah seperti pengantin yang tidak dibangunkan kecuali oleh orang yang paling dia cintai’, hingga Allah membangkitkannya dari tempat tidurnya. Ada pun seorang munafik akan berkata: ‘Aku hanya mendengar orang-orang mengatakannya lalu aku ikut mengatakannya. Aku tidak tahu.’ Keduanya (malaikat) berkata: ‘Kami sudah tahu kamu akan mengatakan demikian.’ Lalu dikatakan kepada bumi: ‘Himpitlah dia!’ Lantas bumi menghimpitnya hingga persendiannya hancur. Dan dia terus diazab di dalamnya hingga Allah membangkitkan dari tempat tidurnya.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 991, hasan)

Dari Ibnu Umar bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Jika seseorang telah meninggal, maka akan ditampakkan padanya tempatnya pada pagi hari dan pada petangnya. Jika dia dari penduduk syurga, maka akan ditampakkan syurga, jika dia ahli neraka maka akan ditampakkan neraka. Dikatakan kepadanya: ‘Ini adalah tempatmu sampai Allah membangkitkanmu pada Hari Kiamat’.” (Sahih Bukhari, no. 1290, no. 3001, Sahih Muslim, no. 5110, no. 5111, Sunan At-Tirmidzi, no. 992, hasan sahih, Sunan An-Nasa’i, no. 2043, no. 2045, Sunan Ibnu Majah, no. 4260, Musnad Ahmad, no. 5656, no. 5786, Muwatha’ Malik, no. 502)

Dari Abdullah bin Amru bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tidaklah seorang muslim meninggal pada hari Jumaat atau malam Jumaat, kecuali Allah akan menjaganya dari fitnah kubur.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 994, Musnad Ahmad, no. 6294, no. 6359, no. 6753)

Dari Abu Hurairah bahawa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tujuh puluh ribu orang dari umatku akan masuk syurga tanpa dihisab.” Lalu seorang lelaki berkata: “Wahai Rasulullah, doakanlah kepada Allah supaya aku tergolong dari kalangan mereka.” Beliau pun berdoa: “Ya Allah, masukkanlah dia ke dalam golongan mereka itu.” Kemudian seorang dari golongan Ansar ikut berdiri dan berkata: “Wahai Rasulullah, doakanlah kepada Allah supaya aku tergolong dari kalangan mereka.” Beliau bersabda: “Ukasyah telah mendahului kamu.” (Sahih Bukhari, no. 5364, no. 6060, Sahih Muslim, no. 317, no. 320)

Dari Jabir bin Abdullah, dia berkata: “Seorang laki-laki bertanya: “Dimanakah tempatku jika saya terbunuh ya Rasulullah?” Beliau menjawab: “Di syurga.” Setelah mendengar itu, dia membuang buah kurma yang ada di tangannya kemudian maju bertempur sampai meninggal.” (Sahih Bukhari, no. 3740, Sahih Muslim, no. 3518, Sunan An-Nasa’i, no. 3103)

Dari Abu Dzar bahawa Nabi Shallallahu’alaihiwasallam bersabda: “Ditunjukkan kepadaku segala amal umatku, yang baik dan yang buruk. Maka aku mendapatkan di antara kebaikan amal umatku adalah membuang rintangan yang mengganggu di jalanan. Dan aku mendapatkan dalam amal buruk umatku adalah meludah (kahak) di masjid tanpa ditanam (dibuang).” (Sahih Muslim, no. 859, Sunan Ibnu Majah, no. 3673, Musnad Ahmad, no. 20569, no. 20570, no. 20586)

Dari Abu Barzah bahawa pada suatu ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dan kaum muslimin bertempur melawan musuh hingga memperoleh harta rampasan perang. Usai pertempuran, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat: “Apakah kalian kehilangan seorang sahabat kalian?” Para sahabat menjawab: “Ya. Kami telah kehilangan fulan, fulan, dan fulan.” Rasulullah bertanya lagi: “Apakah kalian kehilangan seorang sahabat kalian?” Para sahabat menjawab: “Ya, kami telah kehilangan fulan, fulan, dan fulan.” Sekali lagi Rasulullah bertanya: “Apakah kalian merasa kehilangan seorang dari sahabat kalian?” Para sahabat menjawab: “Ya, Kami telah kehilangan fulan, fulan dan fulan.” Kemudian Rasulullah melanjutkan pernyataannya dan berkata: “Tapi aku sungguh telah kehilangan Julaibib. Oleh kerana itu, tolong cari di manakah dia?” Lalu para sahabat berupaya mencari jasad Julaibib di tengah-tengah korban pertempuran. Akhirnya mereka menemukan jasadnya di sebelah tujuh orang kafir yang telah dibunuhnya, hingga dia sendiri gugur sebagai syahid di tangan orang-orang kafir. Tak lama kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mendatangi mayat Julaibib dan berdiri di atasnya seraya berkata: “Sesungguhnya Julaibib telah membunuh tujuh orang kafir dan mereka membunuhnya. Julaibib ini termasuk dalam kelompokku dan aku termasuk dalam kelompoknya. Julaibib ini termasuk dalam kelompokku dan aku termasuk dalam kelompoknya.” Abu Barzah berkata: “Kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam meletakkan mayat Julaibib di atas kedua lengannya. Tidak ada alas bagi jasad Julaibib kala itu selain kedua lengan Rasulullah. Lalu para sahabat menggali kubur untuk jasad Julaibib dan dimasukkan ke dalamnya serta tidak disebutkan tentang mandi.” (Sahih Muslim, no. 4519)

Dari Abu Barzah Al Aslamy menyebutkan bahawa sudah menjadi tradisi orang-orang Ansar bila mereka memiliki wanita janda, maka mereka tidak menikahkan anak puterinya sehingga mengetahui apakah Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam memiliki hajat atau tidak. Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda kepada seorang lelaki Ansar: “Nikahkanlah aku dengan anak perempuanmu!” Lalu dia menjawab: “Silakan kehormatan dan kemuliaan buatku.” Lalu beliau bersabda: “Sungguh aku menginginkannya bukan untukku.” Lalu dia bertanya: “Lalu untuk siapa wahai Rasulullah?” Beliau bersabda: “Untuk Julaibib.” Dia mengatakan: “Wahai Rasulullah, aku akan bermusyawarah dulu dengan ibunya.” Lalu dia mendatangi isterinya dan mengatakan padanya: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam hendak menikahi puterimu.” Isterinya menjawab: “Sungguh kehormatan dan kemuliaan buatku.” Suaminya berkata: “Tetapi bukan untuk beliau, beliau melamarkan untuk Julaibib.” Isterinya berkata: “Apakah Julaibib itu anaknya, apakah Julaibib itu anaknya, apakah Julaibib itu anaknya? Demi Allah, jangan kau nikahkan puterimu dengan Julaibib!” Ketika dia bangun dan hendak melaporkan keputusan isterinya kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, puterinya berkata: “Siapa yang meminangku pada kalian?” Lalu ibunya mengkhabarkannya. Lalu puterinya itu berkata: “Apakah kalian hendak menolak perintah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam? Relakanlah aku, sungguh beliau tidak akan menyengsarakan aku.” Lalu datanglah ayahnya kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dan mengkhabari beliau, dia berkata: “Nikahkanlah ia!” Lalu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menikahkannya dengan Julaibib. Dia (Abu Barzah) berkata: Lalu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam keluar untuk berperang hingga peperangan usai dan semua atas kehendak Allah, lalu beliau bersabda pada para sahabatnya: “Apakah kalian kehilangan seseorang?” Mereka menjawab: “Kami kehilangan Fulan, kami kehilangan si Fulan.” Beliau bersabda: “Lihatlah, apakah kalian kehilangan seseorang?” Mereka menjawab: “Tidak.” Lalu Rasulullah bersabda: “Tetapi aku kehilangan seseorang, aku kehilangan Julaibib, carilah dia di antara orang-orang yang meninggal.” Lalu mereka mencarinya dan berhasil menemukannya di antara tujuh orang musuhnya yang berhasil dia bunuh kemudian mereka membunuhnya.” Lalu mereka berkata: “Wahai Rasulullah, ini dia di antara tujuh orang yang mati, mereka berhasil dia bunuh lalu mereka membunuhnya.” Lalu datanglah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dan berdiri berdekatannya seraya bersabda: “Dia telah membunuh tujuh orang lalu mereka membunuhnya, dia adalah sebahagianku dan aku dari golongannya (beliau ulang dua atau tiga kali).” Lalu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mengangkatnya dan beliau menguburkannya yang tiada tumpuan kecuali pundak (bahu) Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam hingga beliau letakkan di tempat kuburnya dan tidak disebutkan bahawa dia dimandikan.” Ishak bin Abdullah bin Abu Thalhah menceritakan pada Tsabit, dia berkata: “Apakah kalian tahu apa yang diucapkan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam untuknya (Julaibib)?” Dia melanjutkan: “Allahumma shubba ‘alaihal khair shubba, walaa taj’al ‘aisyaha kaddan kaddan (Ya Allah berikanlah kebaikan untuk isterinya yang melimpah, dan jangan engkau beri dalam kehidupannya kesempitan-kesempitan).” Dia berkata: “Tiada seorang janda Ansar yang paling banyak berinfak (di Kota Madinah) melebihi dia, isteri Julaibib.” (Musnad Ahmad, no. 18948)

Dari Aisyah radhiallahu ‘anha berkata: “Bayi yang pertama kali lahir dalam Islam adalah Abdullah bin Az Zubair di mana mereka membawanya ke hadapan Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, lalu Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam mengambil sebutir kurma kemudian memasukkannya ke dalam mulutnya. Dan yang pertama kali masuk ke dalam perutnya adalah air liur Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam.” (Sahih Bukhari, no. 3620)

Dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Kelak bumi akan mengeluarkan semua isi perutnya semisal tiang dari emas dan perak lalu akan datang seorang pembunuh seraya berkata: ‘Kerana benda inilah aku membunuh.’ Lalu datang pula orang yang memutuskan tali silaturrahim seraya berkata: ‘Kerana benda inilah aku memutuskan tali silaturrahim.’ Lalu datang pula seorang pencuri seraya berkata: ‘Kerana benda inilah tanganku dipotong.’ Kemudian mereka semua meninggalkannya begitu saja dan tidak mengambilnya sedikit pun.” (Sahih Muslim, no. 1683, Sunan At-Tirmidzi, no. 2134, hasan sahih gharib)

Dari Ali bin Abi Talib bahawa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Janganlah kalian berdusta terhadapku (atas namaku), kerana barangsiapa berdusta terhadapku dia akan masuk neraka.” (Sahih Bukhari, no. 103, no. 106, Sahih Muslim, no. 2, no. 4, Sunan At-Tirmidzi, no. 2583, no. 2584, Sunan Ibnu Majah, no. 30, no. 31, no. 33, Musnad Ahmad, no. 551, no. 595)

Dari Al Mughirah radhiallahu ‘anhu bahawa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya berdusta kepadaku tidak sama dengan orang yang berdusta kepada orang lain. Barangsiapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja maka hendaklah dia bersiap-siap (mendapat) tempat duduknya di neraka.” (Sahih Bukhari, no. 1209, Sahih Muslim, no. 5)

Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Cukuplah seseorang (dianggap) berbohong apabila dia menceritakan semua yang dia dengarkan (tanpa menyelidiki kebenarannya).” (Sahih Muslim, no. 6, Sunan Abu Daud, no. 4340)

Mu’awiyah menulis surat kepada Al Mughirah bin Syu’bah (yang isinya): “Tuliskanlah untuk aku sesuatu yang kamu dengar dari Nabi Shallallahu’alaihiwasallam.” Maka dia menulis untuknya: “Aku mendengar Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Allah membenci untuk kalian tiga hal; (1) Orang yang menyampaikan setiap hal yang didengarnya (tanpa memeriksa kebenarannya), (2) mengsia-siakan harta dan (3) banyak bertanya.” (Sahih Bukhari, no. 1383, Sahih Muslim, no. 3238, Musnad Ahmad, no. 17473)

Dari Imran bin Hussain bahawa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sifat malu itu tidak datang kecuali dengan kebaikan.” Maka Busyair bin Ka’b berkata: “Telah tertulis dalam hikmah, sesungguhnya dari sifat malu itu terdapat ketenangan, sesungguhnya dari sifat malu itu terdapat ketenteraman.” Maka Imran berkata kepadanya: “Aku menceritakan kepadamu dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, sementara kamu menceritakan kepadaku dari catatanmu (kitab terdahulu).” (Sahih Bukhari, no. 5652, Sahih Muslim, no. 53, Sunan Abu Daud, no. 4163, Musnad Ahmad, no. 18989)

Dari Abu Mas’ud bahawa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya yang diperoleh manusia dari ucapan kenabian yang terdahulu adalah: ‘Jika kamu tidak mempunyai rasa malu, maka berbuatlah sesukamu’.” (Sahih Bukhari, no. 3224, no. 3225, no. 5655, Sunan Abu Daud, no. 4164, Sunan Ibnu Majah, no. 4173, Musnad Ahmad, no. 16470, no. 16478, no. 16485, no. 21314, no. 22170)

Dari Salman bin Al Islam bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya Tuhan kalian Yang Maha Suci dan Maha Tinggi adalah Maha Hidup dan Mulia, Dia merasa malu dari hamba-Nya apabila dia (hamba) mengangkat kedua tanganya kepada-Nya dan mengembalikannya dalam keadaan kosong.” (Sunan Abu Daud, no. 1273, Sunan Ibnu Majah, no. 3855)

Dari Ali bin Abi Talib bahawa Fatimah radhiallahu ‘anha pernah mengeluh tentang apa yang dialaminya kerana menumbuk dan menggiling tepung. Kemudian dia mendapat berita bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mendapatkan tawanan (hamba), maka dia datangi beliau sekaligus dia minta seorang pembantu namun beliau tidak setuju. Kemudian Fatimah menceritakan perkara itu kepada Aisyah. Ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam datang, Aisyah menceritakannya kepada beliau. Maka beliau mendatangi kami berdua saat kami sudah masuk ke tempat tidur kami untuk beristirehat lalu beliau bersabda: “Tetaplah kalian di situ.” Hingga aku mendapatkan kedua kaki beliau yang dingin berhampiran dadaku. Beliau bersabda: “Mahukah kalian berdua aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik dari apa yang kalian berdua pinta, iaitu jika kalian sudah berada di tempat tidur kalian, bacalah takbir (Allahu Akbar) tiga puluh empat kali, hamdalah (Alhamdulillah) tiga puluh tiga kali dan tasbih (Subhanallah) tiga puluh tiga kali kerana sesungguhnya bacaan-bacaan ini lebih baik dari apa yang kalian berdua minta (pembantu).” (Sahih Bukhari, no. 2881, Sunan Abu Daud, no. 4403, Musnad Ahmad, no. 1085)

Dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tidak akan terjadi hari kiamat, sebelum harta kekayaan telah tertumpuk dan melimpah ruah, hingga seorang laki-laki pergi ke mana-mana sambil membawa harta zakatnya, tetapi dia tidak mendapatkan seorang pun yang bersedia menerima zakatnya itu. Dan sehingga tanah Arab menjadi subur makmur kembali dengan padang-padang rumput dan sungai-sungai.” (Sahih Muslim, no. 1681)

Dari Jabir bin Abdullah, dia berkata: “Seorang lelaki berkata: “Wahai Rasulullah, aku mempunyai harta dan anak, sementara ayahku juga memerlukan hartaku.” Maka beliau shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Engkau dan hartamu milik ayahmu.” (Sunan Ibnu Majah, no. 2282, Musnad Ahmad, no. 6608)

Dari Abdullah bin Amru, dia berkata: “Seorang laki-laki datang menemui Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dan berkata: “Bapaku meminta hartaku!” Beliau bersabda: “Kamu dan hartamu adalah milik bapamu.” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melanjutkan kembali: “Sesungguhnya anak-anak kalian adalah dari hasil usaha kalian yang terbaik, maka makanlah dari hasil usaha mereka.” (Sunan Ibnu Majah, no. 2283, Musnad Ahmad, no. 6391, no. 6706)

Dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Setiap umatku dimaafkan (dosanya) kecuali orang-orang menampak-nampakkannya dan sesungguhnya di antara menampak-nampakkan (dosa) adalah seorang hamba yang melakukan amalan di waktu malam sementara Allah telah menutupinya kemudian di waktu pagi dia berkata: ‘Wahai fulan semalam aku telah melakukan ini dan itu’, padahal pada malam harinya (dosanya) telah ditutupi oleh Rabbnya. Dia pun bermalam dalam keadaan (dosanya) telah ditutupi oleh Rabbnya dan di pagi harinya dia menyingkap apa yang telah ditutupi oleh Allah.” (Sahih Bukhari, no. 5608, Sahih Muslim, no. 5306)

Dari Anas radhiallahu’anhu bahawa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam yang beliau riwayatkan dari Rabbnya (hadis Qudsi), Allah berfirman: “Jika seorang hamba mendekatkan diri kepada-Ku sejengkal, maka Aku akan mendekat kepadanya sehasta, jika dia mendekatkan diri kepada-Ku sehasta maka Aku mendekat kepadanya sedepa, dan jika dia mendekatkan diri kepada-Ku dengan berjalan maka Aku akan mendatanginya dengan berlari.” (Sahih Bukhari, no. 6982, Musnad Ahmad, no. 10210, no. 11839, no. 11870)

Dari Abu Hurairah bahawa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Allah Subhanahu wa Ta’ala telah berfirman: “Aku bergantung pada sangkaan hamba-Ku kepada-Ku dan Aku akan bersama hamba-Ku ketika dia mengingat-Ku. Apabila dia mengingat-Ku dalam dirinya, maka Aku akan mengingatnya dalam diri-Ku. Apabila dia mengingat-Ku di tengah orang banyak, maka Aku juga akan mengingatnya di tengah orang banyak yang lebih baik daripada mereka. Apabila dia mendekat kepada-Ku sejengkal, maka Aku akan mendekat kepadanya sehasta. Apabila dia mendekat kepada-Ku sehasta, maka Aku akan mendekat kepadanya sedepa. Apabila dia datang kepada-Ku dengan berjalan, maka Aku akan datang kepadanya dengan berlari.” (Sahih Muslim, no. 4850)

Dari Ali bin Abu Thalib, dia berkata: “Ketika kami sedang duduk duduk di masjid bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, tiba-tiba Mus’ab bin Umair muncul tidak membawa apa pun kecuali selendangnya yang penuh dengan tampalan kulit, ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melihatnya, beliau menangis kerana mengingat kenikmatan Mus’ab dahulu dibandingkan hari ini lalu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Bagaimana dengan salah seorang dari kalian yang di pagi hari mengenakan satu pakaian dan di siang harinya mengenakan yang lain lagi, dan di depannya disiapkan hidangan makanan kemudian diganti lagi dengan hidangan yang lain, kalian selimuti rumah kalian sebagaimana Kaabah diselimuti?” Para sahabat berkata: “Wahai Rasulullah, pada hari itu kami lebih baik dari sekarang ini sehingga kami fokus dalam beribadah dan kami diberi kecukupan dari tanggungan hidup.” Kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menjawab: “Jesteru hari ini kalian lebih baik daripada hari itu.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 2400, hasan gharib)

Dari Aisyah Ummul Mukminin bahawasanya dia berkata: “Permulaaan wahyu yang datang kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam adalah dengan mimpi yang benar dalam tidur. Dan tidaklah beliau bermimpi kecuali datang seperti cahaya subuh. Kemudian beliau dianugerahi kecintaan untuk menyendiri, lalu beliau memilih Gua Hira’ dan bertahannuts iaitu ibadah di malam hari dalam beberapa waktu lamanya sebelum kemudian kembali kepada keluarganya untuk mempersiapkan bekal untuk bertahannuts kembali. Kemudian beliau menemui Khadijah mempersiapkan bekal. Sampai akhirnya datang Al Haq saat beliau di Gua Hira’, Malaikat datang seraya berkata: “Bacalah!” Beliau menjawab: “Aku tidak boleh membaca.” Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam menjelaskan: “Maka Malaikat itu memegangku dan memelukku sangat kuat kemudian melepaskanku dan berkata lagi: “Bacalah!” Beliau menjawab: “Aku tidak boleh membaca.” Maka Malaikat itu memegangku dan memelukku sangat kuat kemudian melepaskanku dan berkata lagi: “Bacalah!” Beliau menjawab: “Aku tidak boleh membaca.” Malaikat itu memegangku kembali dan memelukku untuk ketiga kalinya dengan sangat kuat lalu melepaskanku, dan berkata lagi: “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah.” Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam kembali kepada keluarganya dengan membawa kalimat wahyu tadi dalam keadaan gelisah. Beliau menemui Khadijah binti Khuwailid seraya berkata: “Selimuti aku, selimuti aku!” Beliau pun diselimuti hingga hilang ketakutannya. Lalu beliau menceritakan peristiwa yang terjadi kepada Khadijah: “Aku mengkhuatirkan diriku.” Maka Khadijah berkata: “Demi Allah, Allah tidak akan mencelakakanmu selamanya, kerana engkau adalah orang yang menyambung silaturrahim.” Khadijah kemudian mengajak beliau untuk bertemu dengan Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul ‘Uzza, putera pakcik Khadijah, yang beragama Nasrani di masa jahiliyah, dia juga menulis buku dalam bahasa Ibrani, juga menulis Kitab Injil dalam bahasa Ibrani dengan izin Allah. Saat itu Waraqah sudah tua dan matanya buta. Khadijah berkata: “Wahai putera pakcikku, dengarkanlah apa yang akan disampaikan oleh putera saudaramu ini.” Waraqah berkata: “Wahai putera saudaraku, apa yang sudah kamu alami.” Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menuturkan peristiwa yang dialaminya. Waraqah berkata: “Ini adalah Namus, seperti yang pernah Allah turunkan kepada Musa. Duhai seandainya aku masih muda dan aku masih hidup saat kamu nanti diusir oleh kaummu.” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bertanya: “Apakah aku akan diusir mereka?” Waraqah menjawab: “Ya. Kerana tidak ada satu orang pun yang datang dengan membawa seperti apa yang kamu bawa ini kecuali akan disakiti (dimusuhi). Seandainya aku ada saat kejadian itu, pasti aku akan menolongmu dengan sekemampuanku.” Waraqah tidak mengalami peristiwa yang diyakininya tersebut kerana lebih dahulu meninggal dunia pada masa fatrah (kekosongan) wahyu. Ibnu Syihab berkata; telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa Jabir bin Abdullah Al Anshari bertutur tentang kekosongan wahyu, sebagaimana yang Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam ceritakan: “Ketika sedang berjalan aku mendengar suara dari langit, aku memandang ke arahnya dan ternyata Malaikat yang pernah datang kepadaku di Gua Hira’, duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Aku pun ketakutan dan pulang, dan berkata: “Selimuti aku. Selimuti aku.” Maka Allah Ta’ala menurunkan wahyu: “Wahai orang yang berselimut”, sampai firman Allah “dan berhala-berhala tinggalkanlah.” Sejak saat itu wahyu terus turun berkesinambungan.” (Sahih Bukhari, no. 3)

Dari Jabir bin Samurah, dia berkata: “Penduduk Kufah mengadukan Sa’ad bin Abi Waqas kepada Umar. Maka Umar menggantinya dengan Ammar. Mereka mengadukan Sa’ad kerana dianggap tidak baik dalam solatnya. Maka Sa’ad dikirim kepada Umar dan ditanya: “Wahai Abu Ishaq, penduduk Kufah menganggap kamu tidak baik dalam solat?” Abu Ishaq menjawab: “Demi Allah, aku memimpin solat mereka sebagaimana solatnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Tidaklah aku mengurangi sedikit pun dalam melaksanakan solat Isyak bersama mereka. Aku memanjangkan bacaan pada dua rakaat pertama dan aku pendekkan pada dua rakaat yang akhir.” Umar berkata: “Wahai Abu Ishaq, kami juga menganggap begitu terhadapmu.” Kemudian Umar mengutus seorang atau beberapa orang bersama Sa’ad ke Kufah. Orang itu kemudian bertanya kepada para penduduk tentang Sa’ad, tidak ada satu pun masjid yang dikunjungi tanpa menanyakan tentang Sa’ad, mereka semua mengagumi Sa’ad dan mengenalnya dengan baik. Hingga akhirnya sampai ke sebuah masjid milik Bani ‘Abs, lalu salah seorang dari mereka yang bernama Usamah bin Qatadah dengan nama panggilan Abu Sa’dah berkata: “Jika kalian minta pendapat kami, maka kami katakan bahawa Sa’ad adalah seorang yang tidak memudahkan pasukan, bila membahagi tidak sama dan tidak adil dalam mengambil keputusan.” Maka Sa’ad berkata: “Demi Allah, sungguh aku akan berdoa dengan tiga doa: “Ya Allah jika dia, hambamu ini, berdusta, dan mengatakan ini dengan maksud riya’ atau sum’ah, maka panjangkanlah umurnya, panjangkanlah kefakirannya dan campakkanlah dia dengan berbagai fitnah.” Setelah beberapa masa kemudian, orang tersebut bila ditanya mengapa keadaannya jadi sengsara begitu, maka dia menjawab: “Aku orang tua renta yang terkena fitnah akibat doanya Sa’ad.” Abdul Malik berkata: “Aku sendiri melihat kedua alisnya telah panjang ke bawah menutupi kedua matanya, dan sungguh dia disia-siakan saat berada di jalan-jalan.” (Sahih Bukhari, no. 713)

Dari Anas bin Malik, dia berkata: “Ketika Aisyah berada di rumahnya tiba-tiba dia mendengar suara di Madinah, dia berkata: “Ada apa ini?” Orang-orang berkata: “Rombongan dagang Abdur Rahman bin Auf yang datang dari Syam dia membawa apa saja.” Anas bin Malik berkata: “Berupa tujuh ratus ekor unta, hingga Madinah bergetar kerana suara gemuruh.” Maka Aisyah berkata: “Saya mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sungguh saya melihat Abdur Rahman bin Auf masuk syurga dengan merangkak”, lalu hal itu sampai kepada Abdur Rahman bin Auf hingga dia berkata: “Jika saya boleh, saya ingin masuk syurga dengan berdiri.” Selanjutnya dia menyumbangkan seluruh unta dan barang bawaannya di jalan Allah Azza Wa Jalla.” (Musnad Ahmad, no. 23698)

Dari Ka’ab bin Malik bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Roh seorang mukmin jika meninggal, akan terbang dan bergantung di pohon syurga sampai Allah Tabaraka Wa Ta’ala mengembalikan kepada jasadnya pada hari Allah membangkitkannya.” (Musnad Ahmad, no. 15217, no. 15218, no. 15220, no. 15227)

Dari Abdullah bin Syaqiq bahawa seorang laki-laki berkata: “Wahai Rasulullah, bilakah anda dijadikan (diutus sebagai) Nabi?” Beliau menjawab: “Tatkala Adam masih berupa roh dan jasadnya.” (Musnad Ahmad, no. 16028, no. 19686, no. 22128)

Dari Syaddad bin Aus bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Jika kalian mendatangi orang yang telah meninggal di antara kalian, maka tutuplah matanya. Sesungguhnya penglihatan itu mengikuti roh dan katakanlah perkataan yang baik-baik, sebab perkataan yang diucapkan keluarga mayat itu akan diaminkan oleh malaikat.” (Musnad Ahmad, no. 16513)

Dari Ummu Salamah, dia berkata: “Ketika Rasulullah shallahu ‘alaihi wasallam menemui Abu Salamah, matanya masih terbeliak, lantas beliau memejamkannya. Kemudian beliau bersabda: “Sesungguhnya apabila roh dicabut akan diikuti oleh mata.” Seketika keluarganya menjadi ramai. Lantas beliau bersabda: “Janganlah kalian berdoa atas diri kalian kecuali kebaikan, kerana para malaikat mengaminkan atas apa yang kalian ucapkan.” Kemudian beliau berdoa: “Ya Allah, ampunilah Abu Salamah, angkatlah darjatnya bersama orang-orang yang mendapat petunjuk, berilah penggantinya bagi orang-orang yang ditinggalkan setelahnya. Ampunilah kami dan dia, ya Tuhan sekalian alam. Ya Allah, luaskanlah kuburnya dan terangilah ia di dalamnya.” (Musnad Ahmad, no. 25332)

Dari Jabir bin Abdullah radhiallahuma ‘anhu, dia berkata: “Suatu hari jenazah pernah melalui di hadapan kami maka Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam berdiri menghormatinya dan kami pun ikut berdiri. Lalu kami tanyakan: “Wahai Rasulullah, jenazah itu adalah seorang Yahudi.” Maka beliau bersabda: “Jika kalian melihat jenazah maka berdirilah.” (Sahih Bukhari, no. 1228)

Dari Jabir radhiallaahu ‘anhu, dia berkata: “Ada jenazah yang melalui depan kami, maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berdiri dan kami pun ikut berdiri. Saya bertanya: “Wahai Rasulullah, itu adalah jenazah seorang Yahudi.” Beliau bersabda: “Sesungguhnya kematian itu adalah sesuatu yang menakutkan, jika kalian melihat jenazah, berdirilah!” (Sunan An-Nasa’i, no. 1896, Musnad Ahmad, no. 13906)

Dari Anas bin Malik bahawa ada jenazah diusung melalui Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, lalu beliau berdiri, maka dikatakan kepada beliau: “Jenazah itu adalah seorang Yahudi!” Beliau bersabda: “Kami berdiri kerana ada malaikat.” (Sunan An-Nasa’i, no. 1903)

Al Hasan bin Ali sedang duduk, lalu ada jenazah diusung melaluinya, orang-orang berdiri hingga jenazah itu melalui. Lalu Al Hasan berkata: “Jenazah seorang Yahudi diusung, sementara Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam sedang duduk di jalan yang dilaluinya, beliau tidak senang ada jenazah seorang Yahudi berada di atas kepalanya, lalu beliau berdiri!” (Sunan An-Nasa’i, no. 1901)

Dari Al Hasan bin Ali bahawa suatu ketika jenazah melalui berhampirannya, orang-orang pun berdiri sedang Al Hasan bin Ali tidak berdiri. Al Hasan bertanya: “Apa yang kalian lakukan?” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berdiri kerana merasa terganggu dengan bau badan seorang Yahudi.” (Musnad Ahmad, no. 1628)

Aisyah radhiallahu ‘anha telah mengkhabarkan mengenai proses pembai’ahan terhadap kaum wanita, dia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam tidak pernah menyentuh tangan seorang wanita mana pun, beliau hanya mengambil bai’ah dari mereka. Ketika mereka telah memberikan bai’ahnya kepada beliau, maka beliau bersabda: “Pergilah, sungguh aku telah membai’ah kamu.” (Sahih Muslim, no. 3471, Sunan Abu Daud, no. 2552, Musnad Ahmad, no. 23685)

Dari Umaimah binti Ruqaiqah, dia berkata: “Aku menemui Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam ketika para wanita membai’ahnya untuk Islam. Kami mengatakan: “Wahai Rasulullah, kami membai’ah anda untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak kami, tidak mendatangi kejahatan yang telah kami lakukan antara kedua tangan dan kaki kami, dan tidak bermaksiat terhadap anda dalam kebaikan.” Kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menambahkan: “Semampu dan sekuat kalian.” Kami menyahutnya: “Allah dan Rasul-Nya lebih kami sayangi daripada diri kami. Wahai Rasulullah, kemarilah, kami akan membai’ahmu.” Lalu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya aku tidak akan bersalaman dengan wanita. Perkataanku terhadap seratus wanita adalah seperti perkataanku terhadap seorang wanita, atau seperti perkataanku untuk satu wanita.” (Muwatha’ Malik, no. 1556, Musnad Ahmad, no. 25767)

Dari Asma’ binti Yazid bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mengumpulkan para wanita kaum Muslimin untuk berbai’ah, maka Asma’ berkata kepada beliau: “Tidakkah tuan menghulurkan tanganmu wahai Rasulullah?” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda kepadanya: “Sesungguhnya aku tidak berjabat tangan dengan wanita, akan tetapi aku hanya sekadar mengambil sumpah dari mereka.” (Musnad Ahmad, no. 26291)

Dari Asma’ binti Yazid bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya aku tidak pernah berjabat tangan dengan seorang wanita (yang bukan mahram).” (Musnad Ahmad, no. 26312)

Dari Jabir bin Abdullah, dia berkata: “Seorang laki-laki masuk masjid pada hari Jumaat sementara Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam sedang berkhutbah. Laki-laki itu melangkahi pundak (bahu) orang-orang hingga Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Duduklah! Sungguh engkau telah terlambat dan menyakiti (orang lain).” (Sunan Abu Daud, no. 943, Sunan An-Nasa’i, no. 1382, Sunan Ibnu Majah, no. 1105, Musnad Ahmad, no. 17036)

Dari Ibnu Abbas bahawa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Segala sesuatu yang memabukkan adalah khamar, dan segala sesuatu yang memabukkan adalah haram. Barangsiapa minum sesuatu yang memabukkan maka solatnya selama empat puluh pagi tidak diterima, apabila dia bertaubat maka Allah akan memberinya taubat. Dan jika pada kali keempatnya dia kembali minum, maka menjadi hak atas Allah untuk memberinya minum dari thinah al khabal.” Beliau ditanya: “Wahai Rasulullah, apakah thinah al khabal itu?” Beliau menjawab: “Nanah penghuni Neraka. Dan barangsiapa memberi minum khamar pada anak kecil, sementara anak kecil tidaklah mengetahui halal dan haramnya, maka Allah akan memberinya minum dari thinah al khabal.” (Sunan Abu Daud, no. 3195)

Dari Jabir bin Abdullah bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sesuatu yang memabukkan, maka banyak dan sedikitnya adalah haram.” (Sunan Abu Daud, no. 3196, Sunan At-Tirmidzi, no. 1788, hasan sahih, Sunan Ibnu Majah, no. 3383, no. 3384, no. 3385, Musnad Ahmad, no. 5390, no. 6271, no. 6387, no. 14176)

Sayyidina Umar radhiallahu ‘anhu berkata: “Janganlah masuk ke tempat-tempat orang musyrik apabila mereka melakukan upacara keagamaan mereka kerana murka Allah sedang turun kepada mereka.” (Riwayat Al-Baihaqi)

Rasulullah shallallahu ‘alahi wasallam bersabda: “Sesungguhnya (sesetengah) peniaga-peniaga adalah mereka yang jahat-jahat.” Sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah, bukankah Allah telah menghalalkan jual beli?” Nabi shallallahu ‘alahi wasallam menjawab: “Bahkan, tetapi peniaga (yang fujjar atau jahat) ini mereka kerap bersumpah (tentang kehebatan barangan yang dijual) dan mereka berdosa kerananya, mereka juga bila bercakap (ketika promosi) mereka akan sentiasa berbohong.” (Riwayat Al-Hakim, sahih isnadnya menurut syarat Al-Bukhari & Muslim; Al-Baihaqi)

Dari Anas radhiallahu ‘anhu berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alahi wasallam apabila selesai daripada solatnya, maka beliau menyapu dahinya dengan tangan kanannya sambil berdoa:

أشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم ، اللهم أذهب عني الهم والحزن

Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, Ya Allah jauhkan daripadaku kesakitan dan kedukacitaan.” (Riwayat al-Tabarani, dhaif, Al-Azkar Imam Nawawi, 69)

Dari Abdullah bin Amru bahawa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Ketika Nabi Sulaiman bin Daud selesai membangun Baitul Maqdis, dia meminta Allah tiga hal; (1) hukum yang sesuai dengan hukum-Nya, (2) kerajaan yang tidak dimiliki oleh orang-orang setelahnya, dan (3) tidak ada seorang pun yang mendatangi masjid ini kecuali untuk solat, melainkan akan keluar semua dosanya sebagaimana bayi yang dilahirkan ibunya.” Lalu Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Dua perkara pertama telah dikabulkan, dan aku berharap yang ketiga juga telah diberikan.” (Sunan Ibnu Majah, no. 1398, Sunan An-Nasa’i, no. 686)

Dari Ummu Salamah bahawa sesungguhnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa yang berniat umrah dari Baitul Maqdis, akan diampuni dosanya yang telah lalu.” (Sunan Ibnu Majah, no. 2992, no. 2993, Musnad Ahmad, no. 25347)

Dari Abu Umamah bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Akan ada sekelompok ummatku yang sentiasa berada di atas kebenaran, menang dan mengalahkan musuh mereka, orang yang menentang mereka tidaklah membahayakan mereka kecuali cubaan yang menimpa mereka hingga urusan Allah tiba dan mereka seperti itu.” Mereka bertanya: “Wahai Rasulullah! Di mana mereka?” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Di Baitul Maqdis dan di sisi-sisi Baitul Maqdis.” (Musnad Ahmad, no. 21286)

Dari Dzu Al Ashabi’, dia berkata: “Wahai Rasulullah, jika kami diuji dengan panjang umur setelah anda, maka anda menyuruh ke mana?” Beliau bersabda: “Pergilah ke Baitul Maqdis, semoga akan lahir darimu keturunan yang akan pergi ke masjid itu baik pagi mahu pun petang harinya.” (Musnad Ahmad, no. 16037)

Dari Al Bara’ bin Azib radhiallahu ‘anhuma berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam solat menghadap Baitul Maqdis selama enam belas atau tujuh belas bulan, dan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menginginkan kiblat tersebut dialihkan ke arah Kaabah. Maka Allah menurunkan ayat: ‘Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit’ (Al-Baqarah: 144). Maka kemudian Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam menghadap ke Kaabah. Lalu berkatalah orang-orang yang kurang akal, iaitu orang-orang Yahudi: “Apakah yang memalingkan mereka (umat Islam) dari kiblatnya (Baitul Maqdis) yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya?” Katakanlah: “Kepunyaan Allah-lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus.” Kemudian ada seseorang yang ikut solat bersama Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, orang itu kemudian keluar setelah menyelesaikan solatnya. Kemudian orang itu melewati kaum Ansar yang sedang melaksanakan solat Asar dengan menghadap Baitul Maqdis. Lalu orang itu bersaksi bahawa dia telah solat bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dengan menghadap Kaabah. Maka orang-orang itu pun berputar dan menghadap Kaabah.” (Sahih Bukhari, no. 384)

Dari Al Bara’ bin Azib radhiallahu ‘anhuma, dia berkata: “Tatkala Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam tiba di Madinah, beliau solat menghadap Baitul Maqdis selama enam belas atau tujuh belas bulan, padahal beliau amat senang jika disuruh menghadap Kaabah. Maka Allah pun menurunkan ayat: ‘Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka kami palingkan kamu ke kiblat yang kamu redhai’ (Al-Baqarah: 144), maka beliau menghadapkan wajahnya ke Kaabah. Ketika itu seseorang solat Asar bersama beliau, lantas keluar dan melalui sekelompok orang-orang Ansar, lalu dia katakan kepada mereka sekaligus bersaksi bahawa dia telah solat bersama Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, dan kiblat beliau telah dihadapkan ke Kaabah, maka mereka pun menggeser (memusingkan) kiblatnya yang ketika itu mereka sedang rukuk pada solat Asar.” (Sahih Bukhari, no. 6711, Sunan At-Tirmidzi, no. 2888, hasan sahih, Musnad Ahmad, no. 17958)

Dari Ibnu Umar radhiallahu ‘anhuma berkata: “Tatkala orang-orang sedang solat Subuh di Masjid Quba’, datang seseorang lalu berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pada malam tadi mendapat wahyu, beliau diperintahkan menghadap ke Kaabah. Maka menghadaplah ke sana!” Mereka pun segera beralih ke Kaabah dalam keadaan solat, padahal sebelumnya wajah-wajah mereka menghadap ke Syam (Baitul Maqdis).” (Sahih Bukhari, no. 4130, no. 4131, no. 4133, no. 4134, Musnad Ahmad, no. 5664, Muwatha’ Malik, no. 411)

Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiallahu ‘anha, dia berkata: “Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa yang mencari keredhaan Allah sekalipun memperoleh kebencian manusia, Allah akan mencukupkan dia dari bergantungan kepada manusia dan barangsiapa yang mencari keredhaan manusia dengan mendatangkan kemurkaan dari Allah, maka Allah akan menjadikannya bergantungan kepada manusia.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 2338, sahih)

Dari Ibnu Abbas bahawa seorang wanita telah datang kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dan berkata: “Sesungguhnya ibuku memiliki tanggungan puasa satu bulan. Apakah boleh saya menunaikan puasa tersebut untuknya?” Kemudian beliau bersabda: “Seandainya ibumu memiliki tanggungan hutang apakah engkau akan menunaikannya?” Dia berkata: “Ya.” Beliau bersabda: “Maka hutang Allah lebih berhak untuk ditunaikan.” (Sahih Bukhari, no. 1817, Sunan Abu Daud, no. 2878, Musnad Ahmad, no. 3245)

Dari Abdulllah bin Umar, dia berkata: “Aku mempunyai seorang isteri yang sangat aku cintai, akan tetapi Umar tidak menyukainya. Lalu dia (Umar) berkata kepadaku: “Ceraikanlah dia.” Tetapi aku menolaknya hingga dia (Umar) datang menemui Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dan menceritakan hal itu kepada beliau. Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam kemudian bersabda: “Ceraikanlah dia.” (Sunan Abu Daud, no. 4472, Sunan At-Tirmidzi, no. 1110, hasan sahih, Musnad Ahmad, no. 4769, no. 4897)

Dari Abu Darda’ bahawa seorang laki-laki mendatanginya dan berkata: “Sesungguhnya aku memiliki seorang isteri, sedang ibuku menyuruhku untuk menceraikannya.” Abu Darda’ berkata: “Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Orang tua (ibu bapa) adalah pintu syurga yang paling tengah. Terserah kepada kamu (seorang anak) sama ada untuk mensia-siakan pintu itu atau memeliharanya.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 1822, sahih, Musnad Ahmad, no. 20733, no. 26239)

Dari Abdullah bin Amru radhiallahu ‘anhuma bahawa Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Redha Allah terdapat pada redha ibu bapa, dan murka Allah juga terdapat pada murkanya ibu bapa.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 1821, sahih)

Dari Aisyah bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Wanita mana pun yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal. Jika dia telah digauli maka dia berhak mendapatkan mahar, kerana suami telah menghalalkan kemaluannya. Jika terjadi pertengkaran di antara mereka, maka penguasalah yang menjadi wali atas orang yang tidak punya wali.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 1021, hasan, Sunan Abu Daud, no. 1784, SUnan Ibnu Majah, no. 1869, Musnad Ahmad, no. 23236, no. 24162, Sunan Ad-Darimi, no. 2089)

Dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Seseorang itu akan mengikuti agama temannya, kerananya hendaklah salah seorang di antara kalian melihat (berhati-hati) kepada siapa dia berteman.” (Sunan Abu Daud, no. 4193, Sunan At-Tirmidzi, no. 2300, hasan, Musnad Ahmad, no. 7685, no. 8065)

Dari Ibnu Abbas radhiallahu ‘anhuma berkata: “Ada seorang laki-laki ketika sedang wukuf di Arafah (sambil berihram) terjatuh dari haiwan tunggangannya sehingga patah lehernya diinjak oleh haiwan tunggangannya lalu mati. Kemudian Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Mandikanlah dia dengan air yang dicampur daun bidara dan kafanilah dengan dua helai kain dan janganlah diberi wangian dan jangan pula diberi petutup kepala (serban) kerana dia nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah.” (Sahih Bukhari, no. 1186, no. 1187, no. 1188, no. 1189, no. 1717, no. 1718, no. 1719, Sahih Muslim, no. 2092, no. 2093, no. 2095, no. 2096, no. 2098, Sunan At-Tirmidzi, no. 874, hasan sahih, Sunan An-Nasa’i, no. 2665, Musnad Ahmad, no. 1753, Sunan Ad-Darimi, no. 1779)

Dari Abu Hurairah bahawa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bercerita tentang dinding (yang dibangun Dzulqarnain), beliau bersabda: “Setiap hari mereka (Ya’juj dan Ma’juj) menggalinya, sehingga ketika dinding itu hampir mereka menembusnya, pemimpinnya mengatakan: ‘Sekarang pulanglah kalian, kerana esok hari kalian pasti boleh menembusnya!’ Tetapi Allah mengembalikannya seperti semula. Dan keesokan harinya, ketika Allah hendak mengutus mereka kepada manusia, pemimpin mereka berkata: ‘Sekarang pulanglah kalian, kerana esok hari kalian akan merobohkannya jika Allah menghendaki’, ia mengucapkan insyaAllah. Pulanglah mereka dan mereka mendapatinya (dinding) seperti keadaannya semula saat mereka tinggalkan, lalu mereka merobohkannya dan menyerang orang-orang, lalu mereka meminum air dan berlarilah orang-orang menghindari mereka, mereka pun melepaskan anak panah ke langit dan seketika itu juga panah tersebut berlumuran darah. Lantas mereka berkata: ‘Kita telah menakluk penduduk bumi dan menguasai yang berada di langit secara paksa.’ Lalu Allah mengirim ulat pada tengkok mereka, demi Zat yang jiwaku ada dalam tangannya, sesungguhnya haiwan-haiwan bumi menjadi gemuk dan sangat berterima kasih kerana daging-daging mereka.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 3078, hasan gharib)

Dari Abu Hurairah bahawa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Allah Ta’ala berfirman: ‘Aku telah menyiapkan sesuatu yang belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga dan tidak pernah terlintas dibenak manusia untuk hamba-hambaKu yang soleh.’ Pembenarnya ada di dalam kitab Allah ‘azza wajalla: ‘Tak seorang pun mengetahui pelbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka, atas apa yang mereka kerjakan (As-Sajadah: 17)’.” (Sahih Bukhari, no. 3003, no. 4406, no. 4407, Sahih Muslim, no. 5050, no. 5052, Sunan At-Tirmidzi, no. 3121, hasan sahih, Sunan Ibnu Majah, no. 4319, Sunan Ad-Darimi, no. 2707)

Dari Buraidah Al Aslami bahawa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Berilah khabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di kegelapan malam menuju masjid dengan cahaya sempurna kelak di hari kiamat.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 207, sahih, Sunan Abu Daud, no. 474, Sunan Ibnu Majah, no. 772, no. 773)

Anas bin Malik radhiallahu ‘anhu menceritakan sifat-sifat Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, katanya: “Beliau adalah seorang laki-laki dari suatu kaum yang tidak tinggi dan juga tidak pendek. Kulitnya terang tidak terlalu putih dan tidak pula terlalu kecoklatan. Rambut beliau tidak terlalu kerinting dan tidak lurus. Kepada beliau diturunkan wahyu saat usia beliau empat puluh tahun lalu menetap di Makkah selama sepuluh tahun kemudian diberikan wahyu lagi dan menetap di Madinah selama sepuluh tahun lalu beliau meninggal dunia, dan ada rambut yang beruban pada kepala dan janggut beliau dengan tidak lebih dari dua puluh helai.” Rabi’ah berkata: “Aku pernah melihat sehelai rambut dari rambut kepala beliau berwarna merah lalu ku tanyakan. Maka dijawab warna merah itu berasal dari minyak rambut.” (Sahih Bukhari, no. 3283, no. 3284, no. 5449, Sahih Muslim, no. 4330, Sunan At-Tirmidzi, no. 3556, hasan sahih, Musnad Ahmad, no. 13031, Muwatha’ Malik, no. 1434)

Dari Anas bin Malik, dia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam adalah seorang laki-laki yang sedang, tidak tinggi dan tidak pendek, postur tubuhnya bagus dan berkulit coklat. Rambut beliau tidak kerinting dan tidak lurus, jika berjalan tegap.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 1676, hasan sahih gharib)

Dari Ali bin Abi Talib dia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam tidaklah tinggi dan tidak pula pendek, telapak tangan dan kakinya kasar, kepalanya besar, tulang kepalanya juga besar, rambut dadanya lebat. Jika beliau berjalan tegap, seolah-olah seseorang yang sedang naik dari suatu tempat yang rendah. Saya belum pernah menjumpai orang seperti beliau shallallahu ‘alaihi wasallam, sebelum dan sesudahnya.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 3570, hasan sahih, Musnad Ahmad, no. 708, no. 1001)

Ali bin Abi Talib radliallahu ‘anhu mensifati Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, dia berkata: “Postur tubuh beliau tidak terlalu tinggi dan tidak pula terlalu pendek, orang yang berperwatakan sedang-sedang, rambutnya tidak lurus dan tidak pula kerinting, rambutnya lebat, tidak gemuk dan tidak pula kurus, wajahnya sedikit bulat, kedua biji matanya sangat hitam, bulu matanya panjang, persendian-persendiannya seperti pokok besar, bahunya bidang, bulu dadanya lembut, tidak ada bulu-bulu di badan, telapak kakinya tebal, jika berjalan seakan-akan sedang berjalan di jalanan yang menurun, jika menoleh seluruh badannya ikut menoleh, di antara kedua bahunya ada tanda kenabian iaitu cop para Nabi, telapak tangannya bagus, dadanya bidang, yang paling jujur bicaranya, yang lembut perangainya, yang paling mulia pergaulannya, siapa pun yang tiba-tiba memandangnya tentu menaruh hormat kepadanya, siapa yang bergaul dengannya tentu akan mencintainya. Aku tidak pernah melihat orang yang seperti beliau sebelum mahupun sesudahnya.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 3571, hasan gharib)

Dari Jabir bin Samurah, dia berkata: “Pada malam bulan purnama aku melihat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, aku melihat beliau dan melihat bulan, ketika itu beliau tengah mengenakan pakaian berwarna merah, beliau bagiku lebih bagus rupanya daripada bulan.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 2735, hasan gharib, Sunan Ad-Darimi, no. 57)

Dari Aisyah radhiallahu ‘anha bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mengutus seorang lelaki dalam suatu sariyyah (pasukan khusus yang ditugaskan untuk operasi tertentu). Lelaki tersebut ketika menjadi imam solat bagi para sahabatnya selalu mengakhiri bacaan surahnya dengan ‘Qul huwallahu ahad’ (Surah Al-Ikhlas). Ketika mereka pulang, disampaikan berita tersebut kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, maka beliau bersabda: “Tanyakanlah kepadanya kenapa dia melakukan hal itu?” Lalu mereka pun menanyakan kepadanya. Dia menjawab: “Kerana di dalamnya terdapat sifat Ar Rahman, dan aku senang untuk selalu membacanya.” Mendengar itu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Beritahukanlah kepadanya bahawa Allah Ta’ala juga mencintainya.” (Sahih Bukhari, no. 6827, Sahih Muslim, no. 1347)

Dari Anas bin Malik dia berkata: “Suatu ketika iringan jenazah lalu di hadapan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, mayat itu dipuji dengan kebaikan, maka beliau pun bersabda: “Telah wajib baginya, telah wajib baginya, telah wajib baginya.” Kemudian lalu pula iringan jenazah lain di hadapan beliau, namun mayat itu dicaci dengan keburukan, maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pun bersabda: “Telah wajib baginya, telah wajib baginya, telah wajib baginya.” Maka Umar berkata: “Ibu dan ayahku menjadi tebusan bagimu, telah lalu iringan jenazah lalu mayat itu dipuji dengan kebaikan kemudian anda mengatakan: ‘Telah wajib baginya, telah wajib baginya, telah wajib baginya.’ Setelah itu, lalu pula jenazah lain, dan mayat itu dicaci dengan keburukan lalu anda pun mengatakan: ‘Telah wajib baginya, telah wajib baginya, telah wajib baginya’.” Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pun bersabda: “Siapa yang telah kalian puji dengan kebaikan, maka telah wajib baginya syurga. Dan siapa yang telah kalian cela dengan keburukan, maka telah wajib pula baginya neraka. Kalian adalah para saksi Allah di muka bumi, kalian adalah para saksi Allah di muka bumi.” (Sahih Bukhari, no. 1278, Sahih Muslim, no. 1578, Sunan An-Nasa’i, no. 1906, Musnad Ahmad, no. 12470)

Dari Aisyah radhiallahu ‘anha bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Janganlah kalian mencela orang-orang yang telah meninggal dunia, kerana mereka telah sampai (mendapatkan) apa yang mereka lakukan (pembalasan amal).” (Sahih Bukhari, no. 1306, no. 6935, Sunan An-Nasa’i, no. 1910, Sunan AAd-Darimi, no. 2399)

Dari Anas bin Malik dia berkata: “Batas waktu yang diberikan kepada kami (oleh Rasulullah) untuk mencukur kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, memotong bulu kemaluan adalah tidak lebih dari empat puluh hari.” (Sahih Muslim, no. 379, Sunan At-Tirmidzi, no. 2683, sahih, Sunan An-Nasa’i, no. 14, Sunan Ibnu Majah, no. 291, Musnad Ahmad, no. 11785, no. 12637)

Dari Jabir bin Abdullah bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Iblis meletakkan istananya di atas air kemudian mengutus pasukannya. Singgahsana paling rendah di air dihuni oleh (syaitan) yang paling besar kejahatannya. Iblis mendatangi satu persatu anggotanya, ada yang menjawab: ‘Saya telah melakukan ini dan itu’. Maka (Iblis) berkata: ‘Kamu belum berbuat apa-apa’. Kemudian ia (Iblis) mendatangi (syaitan) yang lain dan (syaitan) berkata: ‘Saya tidak meninggalkan dia, sampai saya boleh memisahkan dia dengan isterinya’. Maka ia (Iblis) tersebut menjadikan anggotanya yang telah berhasil memisahkan suami isteri itu dekat dengannya dan berkata: ‘Anak buah terbaik adalah kamu’.” (Sahih Muslim, no. 5032, Musnad Ahmad, no. 13858)

Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Syaitan mengikat tengkuk kepala seseorang dari kalian saat dia tidur dengan tiga tali ikatan, syaitan mengikatnya sedemikian rupa sehingga setiap ikatan diletakkan pada tempatnya lalu (dikatakan): “Kamu akan melalui malam yang sangat panjang maka tidurlah dengan nyenyak.” Jika dia bangun dan mengingati Allah maka lepaslah satu tali ikatan. Jika kemudian dia berwudhu’, maka lepaslah tali yang lainnya dan bila dia mendirikan solat, lepaslah seluruh tali ikatan dan pada pagi harinya dia akan merasakan semangat dan kesegaran yang menenteramkan jiwa. Namun bila dia tidak melakukan seperti itu, maka pagi harinya jiwanya merasa tidak segar dan menjadi malas.” (Sahih Bukhari, no. 3029, Sahih Muslim, no. 1295, Sunan Abu Daud, no. 1111, Sunan An-Nasa’i, no. 1589, Sunan Ibnu Majah, no. 1319, Musnad Ahmad, no. 7007, Muwatha’ Malik, no. 383)

Dari Abu Sa’id bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Jika ada seseorang lalu di hadapan salah seorang dari kalian yang sedang solat, hendaklah dicegahnya. Jika dia tidak mahu, dicegahnya lagi dan jika tetap tidak mahu, maka perangilah kerana dia adalah syaitan.” (Sahih Bukhari, no. 3033)

Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu bahawa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Jika panggilan solat (azan) dikumandangkan maka syaitan akan lari sambil mengeluarkan kentut agar tidak mendengar suara azan tersebut. Apabila panggilan azan telah selesai, maka syaitan kembali. Dan bila iqamat dikumandangkan syaitan kembali berlari dan jika iqamat telah selesai dikumandangkan dia kembali lagi untuk mengganggu seseorang di antara dirinya dan jiwanya seraya berkata: “Ingatlah ini dan itu.” Hingga orang itu tidak menyedari apakah tiga atau empat rakaat solat yang sudah dikerjakannya. Apabila dia tidak tahu tiga atau empat rakaat, maka sujudlah dua kali sebagai sujud sahwi.” (Sahih Bukhari, no. 3043, Sunan Abu Daud, no. 433, Sunan An-Nasa’i, no. 1236, Musnad Ahmad, no. 10351)

Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu bahawa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Menguap itu dari syaitan. Maka bila seorang dari kalian menguap hendaklah sedaya upaya ditahannya kerana bila seseorang dari kalian menguap dengan mengeluarkan suara ‘haa’, syaitan akan tertawa.” (Sahih Bukhari, no. 3046)

Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu bahawa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya Allah menyukai bersin, dan membenci menguap, apabila salah seorang dari kalian bersin, hendaklah dia memuji Allah, dan kewajiban seorang muslim yang mendengarnya untuk mendoakan, sedangkan menguap datangnya dari syaitan, hendaknya dia menahan semampunya, jika dia sampai mengucapkan ‘haaah’, maka syaitan akan tertawa kerananya.” (Sahih Bukhari, no. 5755, Sunan Abu Daud, no. 4373, Sunan At-Tirmidzi, no. 2670, hasan sahih)

Dari Abu Sa’id Al Khudri bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Iblis berkata kepada Rabbnya: ‘Demi kemuliaan dan keagungan-Mu wahai Rabb, aku akan sentiasa menggelincirkan anak cucu Adam selama roh mereka masih ada di dalam jasad-jasad mereka.’ Lalu Allah berfirman: ‘Demi kemuliaan dan keagungan-Ku, Aku akan senantiasa mengampuni mereka selama mereka meminta ampun kepada-Ku’.” (Musnad Ahmad, no. 10814, no. 10940, no. 11304)

Dari Anas bin Malik sesungguhnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Yang pertama kali dikenakan perhiasan api neraka adalah Iblis, kemudian diletakkan pada alisnya, lantas ia diseret ke belakang yang diikuti para keturunannya dengan berteriak-teriak: ‘Alangkah celakanya saya’, dan mereka pun berseru: ‘Alangkah celakanya kami’. Lalu dikatakan kepada mereka: ‘Jangan kalian mengharapkan satu kebinasaan saja, melainkan harapkanlah kebinasaan yang banyak (Al Furqan:14)’.” (Musnad Ahmad, no. 12078, no. 12102, no. 13113)

Dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam telah bersabda: “Apabila kamu mendengar kokokan ayam jantan, maka mohonlah kemurahan dari Allah subhanahu wa ta’ala, kerana pada saat itu ayam tersebut sedang melihat malaikat. Sebaliknya, apabila kamu mendengar ringkikan keldai, maka berlindunglah kepada Allah dari segala kejahatan syaitan kerana pada saat itu keldai tersebut melihat syaitan.” (Sahih Bukhari, no. 3058, Sahih Muslim, no. 4908, Sunan Abu Daud, no. 4438, Sunan At-Tirmidzi, no. 4908, hasan sahih, Musnad Ahmad, no. 7719, no. 7920)

Dari Zaid bin Khalid bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Janganlah kalian mencela ayam jantan, sebab ia membangunkan (orang) untuk solat.” (Sunan Abu Daud, no. 4437, Musnad Ahmad, no. 20690)

Dari Jabir bin Abdullah bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Jika kalian mendengar gonggongan anjing dan ringkikan keldai pada waktu malam maka mintalah perlindungan kepada Allah, sebab mereka melihat sesuatu yang kalian tidak melihatnya.” (Sunan Abu Daud, no. 4439, Musnad Ahmad, no. 13765)

Dari Anas bin Malik bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Mahukah saya beritahukan tentang solatnya orang munafik? Mereka adalah yang suka menunda (solat) asar hingga hampir muncul dua tanduk syaitan atau di atas dua tanduk syaitan (hampir maghrib), dia berdiri dan mematuk sebagaimana ayam jantan mematuk (solat dengan cepat, tidak tuma’ninah), mereka tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit sekali.” (Musnad Ahmad, no. 13099)

Dari Ali bin Abi Talib bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya bayi yang meninggal dalam kandungan ibunya akan marah kepada Rabbnya jika Dia memasukkan kedua orang tuanya ke dalam neraka. Lalu dikatakan kepadanya: “Wahai bayi yang marah kepada Rabb, masukkanlah kedua orang tuamu ke dalam syurga.” Maka dia (bayi) menarik keduanya (orang tua) dengan tali pusatnya hingga masuk ke dalam syurga.” (Sunan Ibnu Majah, no. 1597)

Dari Buraidah bin Al Hashib bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Hakim itu ada tiga golongan, dua di neraka dan satu di syurga. Hakim yang mengetahui kebenaran lalu memutuskan perkara tersebut dengan ilmunya, maka dia berada di syurga. Hakim yang memberi keputusan kepada manusia atas dasar kebodohan, maka dia di neraka. Dan hakim yang berlaku curang (zalim) saat memberi keputusan maka dia di neraka.” (Sunan Abu Daud, no. 3102, sahih, Sunan Ibnu Majah, no. 2306)

Dari Thalhah bin Ubaidullah bahawa dua orang laki-laki dari Baliy datang menemui Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dan masuk Islam. Salah seorang dari keduanya lebih semangat berjihad dari yang lainnya, kemudian dia pergi berperang sehingga dia menemui syahid. Sedangkan orang yang kedua masih hidup hingga setahun setelahnya, lalu dia meninggal dunia. Kemudian aku bermimpi seakan-akan aku berada di pintu syurga. Tiba-tiba aku berada di sisi kedua laki-laki tersebut, setelah itu Malaikat keluar dari syurga. Malaikat itu kemudian mengizinkan laki-laki yang meninggal dunia terkemudian dari keduanya untuk memasukinya, kemudian ia keluar lagi dan mempersilakan kepada laki-laki yang mati syahid. Lalu malaikat itu kembali kepadaku dan berkata: ‘Kembalilah kamu, sebab belum saatnya kamu memperoleh hal ini.’ Keesokan harinya aku menceritakannya kepada orang-orang, mereka pun hairan. Mereka lalu memberitahukannya kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dan menceritakan kejadian tersebut. Maka beliau bersabda: “Perkara yang mana yang membuat kalian hairan?” Mereka menjawab: “Wahai Rasulullah, laki-laki (yang pertama meninggal) adalah orang yang paling bersemangat dalam berjihad dari yang lain, lalu dia mati syahid. Tapi mengapa orang yang kedua (laki-laki yang meninggal terkemudian) jesteru masuk syurga terlebih dahulu darinya?” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menjawab: “Bukankah orang ini (laki-laki yang meninggal terkemudian) hidup setahun setelahnya?” Mereka menjawab: “Ya.” Beliau bersabda: “Bukankah dia mendapatkan bulan Ramadhan dan berpuasa? Dia juga telah mengerjakan solat ini dan itu dengan beberapa sujud dalam setahun?” Mereka menjawab, “Ya.” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam kembali bersabda: “Sungguh, sangat jauh perbeZaan antara keduanya (dalam kebajikan) bagaikan antara langit dan bumi.” (Sunan Ibnu Majah, no. 3915)

Dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Apabila manusia membaca surah as-Sajdah, lalu dia sujud, maka syaitan menjauh menyendiri untuk menangis seraya berkata: “Celakalah aku, manusia disuruh bersujud maka mereka bersujud sehingga mereka mendapatkan syurga, sedangkan aku disuruh bersujud, lalu aku enggan (kerana derhaka), sehingga aku mendapatkan neraka.” (Sahih Muslim, no. 115, Sunan Ibnu Majah, no. 1042, Musnad Ahmad, no. 9336)

Dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa solat (sunnah) dalam sehari sebanyak dua belas rakaat, maka akan dibangunkan baginya rumah di syurga; dua rakaat sebelum fajar, dua rakaat setelah zohor, dua rakaat setelah zohor, dua rakaat sebelum asar, dua rakaat setelah maghrib, dan dua rakaat setelah isyak yang akhir.” (Sunan Ibnu Majah, no. 1132)

Dari Abu Qatadah bin Rib’iy mengkhabarkan bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Allah Azza Wa Jalla berfirman: “Aku telah mewajibkan umatmu solat lima waktu, dan Aku telah menetapkan sebuah perjanjian di sisi-Ku, bahawa barangsiapa menjaganya sesuai waktunya, Aku akan memasukkannya ke dalam syurga. Dan barangsiapa tidak menjaganya, maka tidak ada perjanjian di sisi-Ku.” (Sunan Abu Daud, no. 366, Sunan Ibnu Majah, no. 1393)

Dari Buraidah bin Al Hashib bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda kepada Bilal: “Hai Bilal, silakan makan siang!” Bilal menjawab: “Aku sedang berpuasa.” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Kita sedang memakan rezeki-rezeki kita dan baki rezeki Bilal adalah di syurga. Hai Bilal, tidakkah kamu merasa, bahawa orang yang berpuasa itu tulang-tulangnya bertasbih dan para Malaikat memintakan ampunan baginya kerana suatu makanan yang dimakan di sisinya?” (Sunan Ibnu Majah, no. 1739)

Dari Jabir bin Abdullah bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tatkala penduduk syurga berada dalam kesenangan mereka, tiba-tiba bersinar seberkas cahaya, mereka menengadahkan kepala mereka, ternyata Rabb mereka telah menampakkan diri ke atas mereka, lalu berfirman: “Kesejahteraan tercurah kepada kalian wahai penduduk syurga.” Beliau bersabda: “Itulah firman Allah: ‘Salam, sebagai ucapan selamat dari Rabb Yang Maha Penyayang’. Allah melihat mereka dan mereka melihat-Nya, mereka tidak berpaling kerana merasa nikmat selama melihat kepada-Nya, hal itu terus berlangsung hingga Allah menghilang dari mereka. Sementara cahaya dan barakah-Nya masih membekas kepada mereka dan di tempat tinggal mereka.” (Sunan Ibnu Majah, no. 180)

Dari Ummu Salamah, dia berkata: “Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Wanita mana saja yang meninggal sementara suaminya redha kepadanya, maka dia akan masuk syurga.” (Sunan Ibnu Majah, no. 1844)

Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Allah tertawa terhadap dua orang di mana yang satu membunuh yang lainnya namun keduanya masuk syurga. Yang satu berperang di jalan Allah hingga terbunuh. Kemudian Allah menerima taubat orang yang membunuhnya (setelah masuk islam) lalu dia pun (berperang) hingga mati syahid.” (Sahih Bukhari, no. 2614, Sunan Ibnu Majah, no. 187, Musnad Ahmad, no. 7877, no. 9597, no. 10225)

Dari Abu Umamah dia berkata: “Ada seorang wanita datang kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersama kedua anak kecilnya, dia menggendong seorang dan menuntun yang lainnya. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “(Mereka adalah) wanita-wanita yang hamil, melahirkan dan penyayang, sekiranya mereka tidak menyakiti suami-suami mereka, nescaya pasti tempat solat mereka memasukkan mereka ke syurga.” (Sunan Ibnu Majah, no. 2003, Musnad Ahmad, no. 21152, no. 21191, no. 21279)

Dari Sha’sha’ah bin Mu’awiyah, dia berkata: “Seorang wanita yang membawa dua anaknya datang menemui Aisyah, Aisyah lalu memberinya tiga butir kurma. Wanita itu kemudian memberi masing-masing anaknya satu buah, lalu dia membelah bakinya untuk keduanya itu.” Aisyah berkata: “Ketika Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam datang, aku kemudian menceritakannya kepada beliau, maka beliau bersabda: “Apa yang membuatmu hairan dengan sikap wanita itu? Dengannya wanita itu akan masuk syurga.” (Sunan Ibnu Majah, no. 3658)

Dari Tsauban bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Wanita mana saja yang meminta cerai kepada suaminya bukan kerana alasan yang dibenarkan, maka dia tidak akan mendapatkan bau syurga.” (Sunan Abu Daud, no. 1899, Sunan Ibnu Majah, no. 2045, Musnad Ahmad, no. 21345, no. 21404, Sunan Ad-Darimi, no. 2170)

Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu bahawa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Antara sebuah umrah hingga umrah berikutnya dapat menjadi kafarah (penghapus dosa) di antara keduanya. Dan haji yang mabrur tidaklah dibalas kecuali dengan syurga.” (Sahih Bukhari, no. 1650, Sunan Ibnu Majah, no. 2879, Musnad Ahmad, no. 9569, no. 15146)

Dari Abu Hurairah bahawa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Pada suatu jalan terdapat ranting pohon yang mengganggu orang-orang (yang melalui), lalu ada seseorang yang menyingkirkannya, maka dia pun dimasukkan ke dalam syurga.” (Sunan Ibnu Majah, no. 3672, Musnad Ahmad, no. 10028)

Dari Su’da Al Murriyah dia berkata: “Umar melalui di samping Thalhah setelah wafatnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, kemudian dia berkata: “Kenapa kamu termenung? Apakah isterimu menyakitimu?” Thalhah menjawab: “Tidak, tetapi saya pernah mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya saya tahu suatu kalimah jika diucapkan oleh seseorang ketika ajalnya tiba, maka akan menjadi cahaya untuk catatan amalnya. Dan sesungguhnya jasad dan rohnya akan mendapatkan ketenangan ketika maut menjemputnya.” Namun (sayangnya) tidak sempat saya tanyakan kalimah itu sampai beliau meninggal.” Umar berkata: “Saya mengetahui kalimah itu, iaitu kalimat yang sangat diinginkan agar pakciknya (Abu Talib) mengucapkan kalimah tersebut (Laa ilaaha illallah). Dan sekiranya beliau mengetahui ada kalimat lain yang lebih baik darinya, tentu beliau akan memerintahkannya.” (Sunan Ibnu Majah, no. 3785, Musnad Ahmad, no. 182)

Dari Abu Musa, dia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah kami seraya menyampaikan lima kalimat, beliau bersabda: “Sesungguhnya Allah tidak tidur dan tidak layak baginya untuk tidur. Dialah yang menurunkan timbangan (mizan) dan mengangkatnya. Akan diangkat kepada-Nya amalan di waktu malam sebelum amalan di waktu siang, dan amalan di waktu siang sebelum amalan di waktu malam. Hijab-Nya adalah cahaya. Sekiranya Dia menyingkapnya nescaya cahaya suci wajah-Nya akan membakar segala sesuatu sepanjang pandangan mata-Nya.” (Sunan Ibnu Majah, no. 191, Musnad Ahmad, no. 18806)

Dari Ibnu Umar dia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berwudhu’ satu kali dan beliau bersabda: “Ini adalah wudhu’ orang yang solatnya tidak diterima oleh Allah kecuali dengannya.” Kemudian beliau berwudhu’ dua kali dan bersabda: “Ini wudhu’ yang bagus.” Dan beliau berwudhu’ tiga kali seraya bersabda: “Ini wudhu’ yang sempurna, inilah wudhu’ku dan wudhu’ kekasih Allah, Ibrahim. Barangsiapa berwudhu’ seperti ini setelah itu mengucapkan: ‘Asyhadu anlaa ilaaha illallah wa asyhadu anna muhammadan ‘abduhu wa rasuuluhu (Aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya)’, maka akan dibuka baginya lapan pintu syurga, dia diperbolehkan masuk melalui pintu yang mana saja.” (Sunan Ibnu Majah, no. 413)

Dari Ibnu Juraij dia berkata bahawa para sahabat Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam tidak tahu di mana mereka akan memakamkan Nabi, sehingga Abu Bakar berkata: “Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Seorang Nabi tidak dimakamkan kecuali di tempat meninggalnya”, maka mereka menyingkirkan tempat tidurnya dan menggali kuburan untuk beliau di bawah tempat tidur beliau.” (Musnad Ahmad, no. 27)

Dari Ummu Salamah bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Al Mahdi dari keturunanku, dari jalur Fatimah.” (Sunan Abu Daud, no. 3735, Sunan Ibnu Majah, no. 4076)

Dari Tsauban bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Kelak tiga orang akan berperang dekat perbendaharaan kalian ini (iaitu Kaabah), dan kesemuanya adalah anak khalifah. Dan tidak ada yang menang melainkan satu orang, lalu muncullah bendera-bendera hitam dari wilayah timur, mereka lantas memerangi kalian dengan peperangan sengit yang sama sekali belum pernah dilakukan kaum mana pun. Jika kalian melihatnya, maka berbai’ahlah kepadanya walaupun sambil merangkak di atas salju, kerana sesungguhnya dia adalah khalifah Allah Al Mahdi.” (Sunan Ibnu Majah, no. 4074)

Dari Anas bin Malik bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Kami adalah anak keturunan Abdul Mutalib, pemuka penduduk syurga, iaitu: Aku (Rasulullah), Hamzah, Ali, Ja’far, Hasan, Husain dan Al Mahdi.” (Sunan Ibnu Majah, no. 4077)

Dari Ibnu Mas’ud bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa yang tertimpa kemiskinan lalu menampakkannya kepada manusia, maka kemiskinannya tidak hilang, dan barangsiapa yang menampakkannya kepada Allah, maka Allah akan mempercepat kekayaan baginya, baik dengan kematiannya yang segera atau dengan kekayaan yang cepat.” (Sunan Abu Daud, no. 1402, Sunan At-Tirmidzi, no. 2248, hasan sahih gharib, Musnad Ahmad, no. 3675)

Dari Aisyah radhiallahu ‘anha bahawa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tidaklah seorang muslim yang meninggal, lalu disolati oleh umat Islam yang jumlahnya mencapai saratus (orang), yang semua mendoakannya untuk mendapat syafaat, kecuali akan diberi syafaat.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 950, hasan sahih, Sunan An-Nasa’i, no. 1965, Musnad Ahmad, no. 22910)

Dari Abu Sa’id Al Khudri bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya di antara umatku ada yang memberi syafaat kepada sekelompok orang, ada yang memberi syafaat untuk sekabilah, ada yang memberi syafaat untuk segolongan dan ada yang memberi syafaat untuk seseorang hingga mereka masuk syurga.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 2364, hasan, Musnad Ahmad, no. 11177)

Dari Martsad bin Abdullah Al Yazani dia berkata: “Jika Malik bin Hubairah hendak melakukan solat jenazah, dan melihat jumlah orang-orang hanya sedikit, dia membahagi mereka ke dalam tiga saf, lalu dia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa yang disolatkan tiga saf, maka dia wajib (mendapatkan syurga).” (Sunan At-Tirmidzi, no. 949, hasan)

Dari Auf bin Malik berkata bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Ada (utusan) yang mendatangiku bahawa Rabbku memberiku pilihan antara separuh dari umatku masuk syurga atau syafaat, lalu aku memilih syafaat, syafaat tersebut untuk orang yang meninggal tanpa menyekutukan Allah dengan apa pun.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 2365, Musnad Ahmad, no. 18792, no. 21017, no. 22852, no. 22877)

Dari Ibnu Umar dia berkata bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa mampu (mengusahakan) untuk mati di Kota Madinah, maka hendaknya dia mati di dalamnya, kerana sesungguhnya aku akan memberi syafaat bagi siapa saja yang meninggal di dalamnya.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 3852, sahih gharib, Sunan Ibnu Majah, no. 3103, Musnad Ahmad, no. 5180, no. 5555)

Dari Anas bin Malik bahawa gunung Uhud muncul di hadapan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam maka beliau bersabda: “Ini adalah gunung yang mencintai kami dan kami pun mencintainya. Ya Allah, sesungguhnya Ibrahim telah mengharamkan (mensucikan) kota Makkah, dan sesungguhnya aku mengharamkan (mensucikan) di antara dua sisinya (iaitu Madinah).” (Sahih Bukhari, no. 3116, no. 3775, no. 6788, Sahih Muslim, no. 2428, Sunan At-Tirmidzi, no. 3857, hasan sahih, Musnad Ahmad, no. 12052, no. 13037, Muwatha’ Malik, no. 1382)

Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu bahawa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Yang akan menghancurkan Kaabah adalah orang-orang yang betisnya kecil berasal dari negeri Habsyah (Ethiopia).” (Sahih Bukhari, no. 1488, no. 1493, Sahih Muslim, no. 5179, no. 5180, no. 5181, Sunan An-Nasa’i, no. 2855, Musnad Ahmad, no. 9036)

Dari Abdullah bin Amru bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Dzus Suwaiqatain (orang lelaki yang mempunyai betis kecil) dari Habsyah akan merobohkan Kaabah, dia akan merampas perhiasan-perhiasannya, melepas kiswahnya (kain penutupnya), dan seakan-akan aku melihatnya orang yang botak, kakinya tempang, dan dia memukulnya dengan menggunakan serkop dan kapak.” (Musnad Ahmad, no. 6756)

Dari Abdullah bin Amru bahawa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Biarkanlah orang-orang Habsyah sebagaimana mereka membiarkan kalian, sebab tidaklah harta simpanan Kaabah itu dikeluarkan (Kaabah dihancurkan) kecuali oleh Dzus Suwaiqatain (orang lelaki yang mempunyai betis kecil) dari negeri Habsyah.” (Sunan Abu Daud, no. 3755, Musnad Ahmad, no. 22073)

Dari Al Miqdad dia berkata bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pernah berdoa: “Ya Allah, berilah makan orang yang telah memberiku makan dan berilah minum orang yang telah memberiku minum.” (Sahih Muslim, no. 3831 dalam hadis yang panjang)

Dari Abu Hurairah bahawa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda dari apa yang telah dikhabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala: “Dahulu, ada seorang yang telah berbuat dosa. Setelah itu, dia berdoa dan bermunajat: ‘Ya Allah, ampunilah dosaku!’ Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman: ‘Sesungguhnya hamba-Ku mengaku telah berbuat dosa, dan dia mengetahui bahawasanya dia mempunyai Tuhan yang dapat mengampuni dosa atau memberi siksa kerana dosa.’ Kemudian orang tersebut berbuat dosa lagi dan dia berdoa: ‘Ya Allah, ampunilah dosaku!’ Maka Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman: ‘Hamba-Ku telah berbuat dosa, dan dia mengetahui bahawasanya dia mempunyai Tuhan yang mengampuni dosa atau menyiksa hamba-Nya kerana dosa. Oleh kerana itu, berbuatlah sekehendakmu, kerana Aku pasti akan mengampunimu (jika kamu bertaubat)’.” (Sahih Muslim no. 4953, Musnad Ahmad, no. 7607, no. 8888)

Dari Abdullah bin Mas’ud dia berkata: “Sepertinya aku melihat Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam sedang bercerita tetang seorang Nabi di antara para Nabi yang dipukuli oleh kaumnya hingga berdarah-darah sambil beliau mengusap darah yang mengalir dari wajah beliau lalu bersabda: “Ya Allah, ampunilah kaumku kerana mereka orang-orang yang belum mengerti.” (Sahih Bukhari, no. 3218, no. 6417, Sahih Muslim, no. 3347)

Dari Anas bin Malik dia berkata: “Sekelompok orang dari Bani Ukl atau Urainah yang berjumlah lapan orang datang kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, lalu mereka membai’ah beliau atas Islam. Tidak beberapa lama mereka sakit kerana tidak terbiasa dengan cuaca Kota Madinah. Mereka kemudian mengadu kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, maka beliau bersabda: “Mahukah kalian pergi ke unta-unta yang sedang digembalakan, lalu kalian meminum susu dan air kencingnya (sebagai ikhtiar ubat)?” Mereka menjawab: “Tentu.” Kemudian mereka pergi ke unta-unta tersebut dan meminum susu dan air kencingnya hingga mereka sihat seperti biasa. Setelah itu mereka membunuh pengembala dan merampas unta-untanya. Peristiwa tersebut sampai kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau mengutus untuk mengejar mereka sampai dapat, setelah mereka tertangkap dan dibawa ke hadapan beliau, maka beliau memerintahkan supaya tangan dan kaki mereka dipotong dan dicungkil mata mereka. Setelah itu, mereka kemudian dilemparkan di bawah terik matahari yang sangat panas, sehingga mereka mati terkapar.” (Sahih Bukhari, no. 6390, Sahih Muslim, no. 3163, Sunan At-Tirmidzi, no. 67, hasan sahih, Sunan Ibnu Majah, no. 2568, Sunan An-Nasa’i, no. 3958, Musnad Ahmad, no. 12468)

Dari Uqbah bin Amir bahawasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Takutlah kalian dari bercampur baur dengan dengan para wanita.” Lalu seorang laki-laki dari Ansar bertanya: “Wahai Rasulullah, bagaimanakah pendapat tuan terhadap Al Hamwa (saudara ipar)?” Beliau bersabda: “Al Hamwa adalah maut.” (Musnad Ahmad, no. 16708, no. 16755)

Dari Abu Musa bahawa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sungguh akan datang suatu zaman di mana ada seorang lelaki yang berkeliling menawarkan sedekah berupa emas namun dia tidak mendapatkan seorang pun yang sudi mengambilnya, dan akan ada seorang lelaki yang diikuti oleh empat puluh wanita yang ingin merasakan kenikmatan bersamanya kerana sangat sedikitnya jumlah kaum lelaki saat itu dan banyaknya jumlah kaum wanita.” (Sahih Bukhari, no. 1325, Sahih Muslim, no. 1680)

Dari Anas bin Malik berkata bahawa Nabi Allah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya seorang hamba bila telah diletakkan dikuburnya dan teman-temannya telah meninggalkannya, dia mendengar hentakan tapak kasut mereka.” Beliau bersabda: “Dua malaikat mendatanginya, keduanya mendudukkannya lalu bertanya padanya: “Apa yang dulu kau katakan tentang orang ini (Muhammad Rasulullah)?” Orang mukmin menjawab: “Aku bersaksi bahawa dia adalah hamba dan utusan Allah.” Lalu dikatakan padanya: “Lihatlah tempatmu di neraka, Allah telah menggantikannya dengan tempat di syurga.” Lalu dia melihat keduanya.” Qadatah berkata: “Disebutkan bagi kami bahawa kuburnya dilapangkan seluas tujuh puluh hasta dipenuhi oleh tanaman hijau hingga hari manusia dibangkitkan.” (Sahih Bukhari, no. 1285, Sahih Muslim, no. 5115, Sunan An-Nasa’i, no. 2023, Musnad Ahmad, no. 11823)

Dari Abdullah bin Amru dia berkata bahawa Rasulullah shallallahu ‘alahi wasallam bersabda: “Sesungguhnya Nabi Allah Nuh ‘alahis salam ketika maut hendak menjemputnya dia berkata anaknya: “Aku akan mengisahkan kepadamu sebuah wasiat, aku memerintahkan kepadamu dua hal dan melarangmu dari dua hal. (1) Aku memerintahkanmu mengucap ‘Laa ilaaha illallah’ kerana sesungguhnya jika langit yang tujuh serta bumi yang tujuh itu diletakkan pada satu neraca lalu kalimat ‘Laa ilaaha illallah’ diletakkan pada neraca yang lainnya nescaya akan condong kepada neraca yang diletakkan kalimat ‘Laa ilaaha illallah’ padanya. (2) Dan kalau seandainya langit yang tujuh dan bumi yang tujuh itu bersatu membentuk satu lingkaran nescaya akan dipatahkan oleh kalimah ‘Laa ilaaha illallah wa subhaanallah wabihamdih’. Sesungguhnya ia adalah cara solatnya segala sesuatu, dan dengannya para makhluk diberi rezeki. Dan aku melarangmu dari dua hal, iaitu dari (1) syirik dan (2) takabbur (sombong).” Maka dikatakan kepada Rasulullah: “Kalau syirik kami telah mengetahuinya, lalu apa yang dimaksud dengan takabbur itu?” Seseorang berkata: “Apakah takabbur itu bila salah seorang di antara kami mempunyai sepasang sandal bagus?” Beliau menjawab: “Tidak.” Lalu ada yang berkata: “Lalu apakah jika seseorang mempunyai baju bagus kemudian dia memakainya itu juga dianggap sombong?” Beliau menjawab: “Tidak.” Lalu ada yang berkata lagi: “Ataukah jika seseorang mempunyai kenderaan (bagus) lalu dia mengenderainya itu dianggap takabbur?” Beliau menjawab: “Tidak.” Lalu ada yang berkata lagi: “Ataukah jika ada seseorang mempunyai teman yang banyak lalu mereka selalu berkumpul padanya itu dianggap takabbur?” Beliau menjawab: “Tidak.” Lalu dikatakan kepada beliau: “Kalau begitu apakah takabbur itu sebenarnya?” Beliau menjawab: “Bodoh terhadap kebenaran dan meremehkan manusia.” (Musnad Ahmad, no. 6295)

Dari Jabir bin Abdullah bahawa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tutuplah pintumu dan sebutlah nama Allah ‘Azza Wajalla. Sesungguhnya syaitan tidak dapat membuka pintu yang tertutup. Matikanlah lampumu dan sebutlah nama Allah, tutuplah tempat minummu walau hanya dengan potongan kayu yang akan menghalanginya dan sebutlah nama Allah. Pasanglah penutup botolmu dan sebutlah nama Allah ‘Azza Wajalla!” (Musnad Ahmad, no. 13912)

Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu bahawa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah shallallahu ‘alahi wasallam: “Wahai Rasulullah, siapakah yang lebih berhak aku pergauli dengan baik?” Beliau menjawab: “Ibumu.” Dia bertanya lagi: “Lalu siapa lagi?” Beliau menjawab: “Ibumu.” Dia bertanya lagi: “Siapakah lagi?” Beliau menjawab: “Ibumu.” Dia bertanya lagi: “Siapakah lagi?” Beliau baru menjawab: “Kemudian barulah bapamu.” Dalam riwayat lain ditambah: “Kemudian kerabat yang paling hampir yang terdekat.” (Sahih Bukhari, no. 5514, Sahih Muslim, no. 4621, Sunan At-Tirmidzi, no. 1819, hasan, Sunan Abu Daud, no. 4473, Sunan Ibnu Majah, no. 2697, no. 3648, Musnad Ahmad, no. 7994, no. 19175, no. 19193)

Rasulullah shallallahu ‘alahi wasallam bersabda: “Redha Allah bergantung pada redha kedua-dua ibu bapa dan murka Allah bergantung pada murka kedua-dua ibu bapa.” (Riwayat Al-Hakim)

Dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah shallallahu ‘alahi wasallam bersabda: “Sesiapa yang menziarahi kubur kedua-dua orang tuanya atau seorang daripada mereka pada setiap Jumaat, nescaya akan diampunkan dosanya dan ditulis sebagai orang yang berbakti (kepada ibu bapanya).” (Riwayat Thabrani)

Dari Abdullah bin Amru dia berkata bahawa terdapat seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dan berkata: “Aku datang membai’ah engkau untuk berhijrah, dan aku telah meninggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis.” Kemudian beliau berkata: “Kembalilah kepada mereka berdua dan buatlah mereka tertawa sebagaimana engkau membuat mereka menangis!” (Sunan Abu Daud, no. 2166, Sunan An-Nasa’i, no. 4093, Sunan Ibnu Majah, no. 2772, Musnad Ahmad, no. 6202, no. 6539, no. 6573, no. 6615)

Dari Abu Hurairah dia berkata bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Seorang anak tidak akan dapat membalas jasa orang tuanya hingga dia mendapati orang tuanya sebagai hamba, lalu dia membeli dan membebaskannya.” (Sahih Muslim, no. 2779, Sunan At-Tirmidzi, no. 1829, hasan sahih, Sunan Abu Daud, no. 4471, Sunan Ibnu Majah, no. 3649, Musnad Ahmad, no. 6846, no. 7254, no. 8538, no. 9368)

Dari Abu Usaid dia berkata: “Ketika kami sedang bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, tiba-tiba ada seorang laki-laki dari Bani Salamah datang kepada beliau. Laki-laki bertanya: “Wahai Rasulullah, apakah masih ada ruang untuk aku berbuat baik kepada kedua orang tuaku setelah mereka meninggal?” Beliau menjawab: “Ya. Mendoakan dan memintakan ampunan untuk keduanya, melaksanakan janji-janji keduanya (wasiatnya), menyambung jalinan silaturahim mereka dan memuliakan teman mereka.” (Sunan Abu Daud, no. 4476, Sunan Ibnu Majah, no. 3654, Musnad Ahmad, no. 15479)

Dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya seseorang akan diangkat darjatnya di syurga, lalu orang tersebut akan bertanya: “Bagaimana ini boleh terjadi?” Lalu dijawab kepadanya: “Kerana anakmu telah memohonkan ampun untukmu.” (Sunan Ibnu Majah, no. 3650)

Dari Muawiyah bin Jahimah bahawa Jahimah datang kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dan berkata: “Wahai Rasulullah, saya ingin berperang dan datang untuk minta petunjukmu.” Beliau bertanya: “Apakah engkau masih memiliki ibu?” Dia menjawab: “Ya.” Beliau bersabda: “Jagalah dia, kerana syurga itu di bawah kakinya.” (Sunan An-Nasa’i, no. 3053, Musnad Ahmad, no. 14989)

Dari Abdullah bin Amru radhiallahu ‘anhuma berkata bahawa datang seorang laki-laki kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam lalu meminta izin untuk ikut berjihad. Maka beliau bertanya: “Apakah kedua orang tuamu masih hidup?” Laki-laki itu menjawab: “Ya.” Maka beliau berkata: “Kepada keduanyalah kamu berjihad (berbakti).” (Sahih Bukhari, no. 2782, no. 5515, Sahih Muslim, no. 4623, Sunan At-Tirmidzi, no. 1594, hasan sahih)

Dari Syurahbil Ibnu Syuf’ah dari beberapa sahabat Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam sesungguhnya telah mendengar beliau bersabda: “Pada Hari Kiamat nanti anak-anak kecil memperoleh panggilan: ‘Masuklah kalian ke dalam syurga.’ Mereka berkata: ‘Wahai Rabbku, (kami akan berdiam disini) sampai bapa-bapa dan ibu-ibu kami memasukinya.’ Bapa dan ibu mereka pun datang. Lantas Allah ‘Azza Wajalla berfirman: ‘Kenapa Aku lihat kalian tidak juga segera memasukinya, masuklah kalian ke syurga!’ Mereka berkata lagi: ‘Wahai Rabbku, bapa-bapa dan ibu-ibu kami?’ Lalu Allah ‘Azza Wajalla berfirman: ‘Masuklah kalian dan bapa-bapa dan ibu-ibu kalian’.” (Musnad Ahmad, no. 16357)

Dari Ummu Sulaim binti Milhan dia adalah ibu Anas bin Malik, bahawa dia mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tidaklah dua orang muslim yang ditinggal mati oleh tiga anaknya yang belum baligh, kecuali Allah akan memasukkan mereka ke dalam syurga dengan keutamaan Allah dan rahmat-Nya kepada mereka.” (Musnad Ahmad, no. 25864)

Dari Salma, iaitu pembantu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam (Ummu Rafi’) dia berkata: “Fatimah radhiallahu ‘anha mengalami sakit yang membawanya kepada kematian, dan akulah yang merawatnya. Suatu hari aku lihat dia merasakan rasa sakit itu kembali, sebagaimana yang biasa aku lihat. Ali radhiallahu ‘anhu kemudian keluar untuk suatu keperluan, kemudian Fatimah berkata: “Wahai ibu (Salma), tuangkanlah air untuk mandiku.” Kemudian aku tuangkan air untuknya, lalu dia pun mandi dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang aku lihat. Kemudian dia berkata:, “Wahai ibu, berikan kepadaku bajuku yang baru.” Lalu aku memberikannya dan dia pun memakainya. Setelah itu ia berkata lagi: “Wahai ibu, letakkan tempat tidurku di tengah-tengah rumah.” Maka aku pun melakukannya, lalu dia berbaring dan menghadap ke kiblat sambil meletakkan tangannya di bawah pipinya, kemudian dia berkata: “Wahai ibu, sungguh sekarang tiba waktunya. Sungguh, sekarang tiba waktunya. Dan aku telah bersuci maka jangan ada seorang pun yang menyingkapku.” Kemudian dia wafat di tempat tidurnya. Kemudian Ali datang lalu aku khabarkan hal itu kepadanya.” (Musnad Ahmad, no. 26333)

Dari Jabir bin Abdillah bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Syurga pernah diperlihatkan kepadaku, lalu aku melihat isteri Abu Talhah (Ummu Sulaim). Kemudian aku mendengar suara geseran selipar di depanku yang ternyata adalah langkah Bilal.” (Sahih Muslim, no. 4495)

Dari Anas bin Malik dia berkata bahawa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Ketika aku masuk ke dalam syurga, aku mendengar bunyi kaki berjalan, maka aku pun langsung bertanya: “Bunyi kaki siapa itu?” Para penghuni syurga menjawab: “Itu adalah Ghumaisha’ bintu Milhan (Ummu Sulaim), ibu Anas bin Malik.” (Sahih Muslim, no. 4494, Musnad Ahmad, no. 11808, no. 13026, no. 13327)

Dari Abu Hurairah dia berkata: “Dulu, saya sering mengajak ibu saya untuk masuk Islam, ketika dia masih musyrik. Pada suatu hari saya mengajaknya untuk masuk ke dalam Islam, tetapi dia mengutarakan kata-kata yang tidak saya sukai tentang diri Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Kemudian saya datang menemui Rasulullah sambil menangis dan berkata: “Ya Rasulullah, saya sering mengajak ibu saya untuk masuk Islam, tetapi dia selalu menolak dan malah mengucapkan kepada saya kata-kata yang tidak saya sukai tentang kamu. Oleh kerana itu mohonkanlah kepada Allah agar ibu saya mendapatkan petunjuk dan hidayah-Nya.” Setelah mendengar penjelasan saya, Rasulullah terus berdoa: “Ya Allah, berikanlah hidayah kepada ibu Abu Hurairah!” Lalu saya kembali ke rumah dengan perasaan gembira kerana doa Rasulullah tersebut. Setibanya di rumah, saya mendapati pintu rumah masih tertutup. Ibu saya mendengar bunyi langkah saya lalu berkata: “Hai Abu Hurairah, berhentilah sejenak!” Kemudian saya mendengar suara tumpahan air. Ternyata ibu saya sedang mandi. Dia segera berpakaian dan mengenakan tudung. Dia membuka pintu seraya berkata: “Hai Abu Hurairah, sekarang aku bersaksi bahawasanya tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahawasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul-Nya.” Lalu saya kembali lagi kepada RasuluIlah shallallahu ‘alaihi wasallam. Saya datangi beliau sambil menangis kerana perasaan gembira. Saya berkata: “Ya Rasulullah, saya sungguh senang dan gembira, Allah telah mengabulkan doa kamu. Dan Allah telah memberikan hidayah-Nya kepada ibu saya.” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam memuji Allah dan mengucapkan syukur kepada-Nya. Saya berkata: “Ya Rasulullah, mohonkanlah kepada Allah agar saya dan ibu saya mencintai orang-orang mukmin dan mereka juga mencintai kami!” Kemudian Rasulullah berdoa: “Ya Allah, jadikanlah hamba-Mu yang kecil ini (iaitu Abu Hurairah dan ibunya) cinta kepada orang-orang mukmin serta jadikanlah mereka cinta kepada keduanya!” Maka tidak ada seorang mukmin yang mendengar nama saya dan tidak bertemu dengan saya melainkan dia cinta kepada saya.” (Sahih Muslim, no. 4546, Musnad Ahmad, no. 7911)

Dari Abu Abdurrahman Al Hubuli bahawa Abu Ayyub berada dalam pasukan, ternyata ada di antara anak-anak dipisahkan dengan ibu mereka. Ketika Abu Ayyub melihat mereka menangis, dia langsung mengembalikan anak tersebut kepada ibunya sambil berkata: “Sesungguhnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa memisahkan antara seorang ibu dan anaknya, maka Allah akan memisahkan antara dirinya dengan orang-orang yang dicintainya pada Hari Kiamat.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 1204, hasan gharib, no. 1491, hasan gharib, Musnad Ahmad, no. 22401, Sunan Darimi 2368)

Dari Thariq Al Muharabi dia berkata: “Aku melihat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya sampai aku melihat warna putih ketiaknya, beliau bersabda: “Ketahuilah! Seorang ibu tidak menanggung (hukuman) akibat perbuatan jahat anaknya. Ketahuilah! Seorang ibu tidak menanggung (hukuman) akibat perbuatan jahat anaknya.” (Sunan Ibnu Majah, no. 2660)

Dari Abdullah bin Amru dia berkata bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya di antara dosa yang terbesar adalah seorang laki-laki yang melaknat kedua orang tuanya.” Beliau ditanya: “Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin seorang laki-laki melaknat kedua orang tuanya?” Beliau menjawab: “Dia melaknat bapa orang lain, hingga orang itu kemudian melaknat bapanya. Dia melaknat ibu orang lain, hingga orang itu kemudian melaknat ibunya.” (Sahih Bukhari, no. 5516, Sahih Muslim, no. 130, Sunan At-Tirmidzi, no. 1824, hasan sahih, Sunan Abu Daud, no. 4475, Musnad Ahmad, no. 6243, no. 6545, no. 6734)

Dari Abu Hurairah bahawa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam beliau bersabda: “Barangsiapa ingin ditimbang dengan timbangan yang sempurna, maka apabila berselawat kepada kami iaitu Ahlul Bait, hendaklah dia mengucapkan: “Allahumma shalli ‘ala muhammadin waazwajihi ummahatul mu’minin wadzurriyyatihi wa ahla baitihi kama shallaita ‘ala ali Ibrahim innaka hamidun majid (Ya Allah limpahkanlah kesejahteraan kepada Muhammad, para isterinya iaitu ibu bagi orang-orang yang beriman, keturunannya dan ahlul baitnya sebagaimana Engkau limpahkan kesejahteraan kepada keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Agung).” (Sahih Bukhari, no. 3118, no. 5883, Sunan Abu Daud, no. 832, Sunan An-Nasa’i, no. 1277, Sunan Ibnu Majah, no. 895, Musnad Ahmad, no. 22494, Muwatha’ Malik, no. 357)

Dari Abu Umamah dia berkata: “Sesungguhnya seorang pemuda mendatangi Nabi shallallahu ‘alaihi Wasallam lalu berkata: “Wahai Rasulullah! Izinkan aku untuk berzina.” Orang-orang mendatanginya lalu melarangnya, mereka berkata: “Jangan, jangan.” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Mendekatlah.” Dia mendekat lalu duduk kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Apa kau menyukai berzina dengan ibumu?” Pemuda itu menjawab: “Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, semoga Allah menjadikanku sebagai penebus tuan. Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Orang-orang juga tidak menyukai kamu berzina dengan ibu-ibu mereka.” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Apa kau menyukai berzina dengan puterimu?” Pemuda itu menjawab: “Tidak, demi Allah wahai Rasulullah semoga Allah menjadikanku sebagai penebus tuan.” Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Orang-orang juga tidak menyukai kamu berzina dengan putri-putri mereka.” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Apa kau menyukai berzina dengan makcikmu dari sebelah ayah?” Pemuda itu menjawab: “Tidak, demi Allah wahai Rasulullah semoga Allah menjadikanku sebagai penebus tuan.” Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Orang-orang juga tidak menyukai kamu berzina dengan makcik-makcik mereka.” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Apa kau menyukai berzina dengan makcikmu dari pihak ibu?” Pemuda itu menjawab: “Tidak, demi Allah wahai Rasulullah semoga Allah menjadikanku sebagai penebus tuan.” Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Orang-orang juga tidak menyukai kamu berzina dengan makcik-makcik mereka.” Kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam meletakkan tangan beliau pada pemuda itu dan berdoa: “Ya Allah! Ampunilah dosanya, bersihkan hatinya, jagalah kemaluannya.” Setelah itu pemuda itu tidak pernah melirik apa pun. (Musnad Ahmad, no. 21185)

Dari Ibnu Umar radhiallahu ‘anhuma dia berkata bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Dajjal akan turun (muncul) pada Sabakhah (tanah tandus bergaram) dengan melalui satu lembah, dan golongan yang paling banyak keluar untuk menuju kepadanya ialah dari kalangan kaum wanita, sehingga seorang laki-laki akan kembali menemui isterinya, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan kepada makciknya untuk mengikat mereka dengan tali kerana khuatir mereka akan keluar menuju kepadanya (Dajjal). Kemudian Allah Ta’ala akan menjadikan kaum muslimin berkuasa atasnya (Dajjal) sehingga mereka pun akhirnya dapat membunuhnya dan menghabisi kelompoknya, sehingga ada seorang Yahudi yang bersembunyi di balik pohon atau batu besar, lalu batu besar itu atau pohon itu berkata kepada orang muslim: ‘Ini ada seorang Yahudi di bawahku, bunuhlah ia’.” (Musnad Ahmad, no. 5099)

Dari Abu Hurairah dia berkata bahawasanya Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Para Nabi itu bersaudara seayah, ibu mereka berbeza-beza, namun agama mereka satu, aku adalah orang yang paling berhak atas diri Nabi Isa dari manusia semuanya kerana tidak ada seorang Nabi pun antara aku dengannya. Dan sesungguhnya Nabi Isa akan turun pada kalian, maka jika kalian melihatnya, kenalilah bahawa dia adalah seorang lelaki yang berwatakan sedang, tidak tinggi dan tidak pendek, kulitnya merah keputih-putihan, dia mengenakan dua baju yang kuning muda, seakan-akan kepalanya menitis padahal tidak basah, dia menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapus pajak. Dia mengajak manusia kepada Islam, maka pada masanya Allah menghancurkan seluruh agama kecuali Islam, dan pada masanya pula Allah menghancurkan Al-Masih Dajjal, hingga terwujudlah keamanan di muka bumi, sehingga singa tinggal bersama dengan unta, harimau dengan sapi, serigala bersama kambing, dan anak-anak bermain dengan ular dan itu tidak membahayakan mereka, maka Nabi Isa akan tinggal selama empat puluh tahun kemudian dia diwafatkan dan kaum muslimin mensolatkannya.” (Musnad Ahmad, no. 8902, no. 9259)

Dari Syurahbil bin Sa’id bin Sa’ad bin Ubadah berkata: “Saad bin Ubadah keluar bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pada beberapa peperangan. Sementara ibunya yang berada di Madinah mendekati ajalnya, lalu dikatakanlah kepada ibu tersebut: “Berwasiatlah.” Ibunya lalu berkata: “Sesungguhnya harta itu adalah milik Sa’ad.” Kemudian dia meninggal sebelum Sa’ad sampai di Madinah. Ketika Sa’ad bin Ubadah tiba, maka hal itu diberitahukan kepadanya. Sa’ad pun berkata: “Wahai Rasulullah, apakah jika saya sedekahkan harta itu akan memberi manfaat pada ibuku?” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menjawab: “Ya.” Sa’ad lalu berkata: ‘Kebun ini dan ini adalah sedekah atas nama ibuku.” (Muwatha’ Malik, no. 1254)

Dari Abu Bakrah dia berkata bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Ayah dan ibu Dajjal tinggal selama tiga puluh tahun, keduanya tidak memiliki anak, setelah itu keduanya melahirkan bayi buta sebelah mata, dia paling berbahaya dan sedikit manfaatnya, matanya tidur tapi hatinya tidak.” Setelah itu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menyebutkan ciri-ciri kedua orang tua Dajjal, beliau bersabda: “Ayahnya tinggi, kurus, hidungnya seperti paruh dan ibunya gemuk bertangan panjang.” Berkata Abu Bakrah: “Kami mendengar bayi lahir di kalangan Yahudi Madinah, lalu aku pergi bersama Zubair bin Awwam hingga kami memasuki kediaman kedua orang tuanya, ternyata ciri-ciri yang disebutkan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam ada pada keduanya, kami bertanya: “Apa kalian punya anak?” Keduanya menjawab: “Kami tinggal selama tiga puluh tahun tapi tidak punya anak, setelah itu kami punya anak buta sebelah mata, dia membahayakan dan sedikit sekali manfaatnya, matanya tertidur tapi hatinya tidak.” Berkata Abu Bakrah: “Lalu kami keluar dari kediaman mereka berdua ternyata dia tengah terlentang di tanah di bawah terik matahari dalam kain tebal dan dia berbicara tapi tidak difahami. Lalu dia membuka penutup kepalanya, dia bertanya: “Apa yang kalian berdua katakan?” Kami menjawab: “Apa kau mendengar ucapan kami?” Dia menjawab: “Ya, kedua mataku tidur tapi hatiku tidak.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 2174, hasan gharib)

Dari Ibnu Umar dia berkata bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya penghuni syurga yang paling rendah darjatnya, dia akan melihat dalam sebuah istana selama dua ribu tahun. Dia melihat bahagian paling hujungnya sebagaimana dia melihat bahagian paling dekatnya, dia juga akan melihat para isteri dan pembantunya. Dan sesungguhnya penghuni syurga yang paling mulia darjatnya akan melihat wajah Allah Ta’ala setiap hari sebanyak dua kali.” (Musnad Ahmad, no. 4395)

Dari Abu Sa’id bahawasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Penghuni syurga yang darjatnya paling rendah adalah seseorang yang memiliki lapan puluh ribu pelayan dan tujuh puluh dua isteri, serta dibuatkan baginya kubah yang terbuat dari intan dan batu permata yang panjangnya antara Jabiah hingga Shan’a.” (Musnad Ahmad, no. 11298)

Dari Jabir bin Abdillah berkata bahawa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam ditanya tentang pengubatan dukun (mantera ala dukun) maka Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Itu adalah dari perbuatan syaitan.” (Musnad Ahmad, no. 13621)

Dari Shafiyah dari sebahagian isteri Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bahawa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa mendatangi dukun lalu membenarkan apa yang dikatakan, tidak diterima solatnya selama empat puluh hari.” (Musnad Ahmad, no. 16041)

Dari Abu Hurairah bahawa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa mendatangi seorang dukun atau tukang ramal kemudian membenarkan apa yang dia katakan, maka dia telah kafir terhadap wahyu yang diturunkan kepada Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam.” (Musnad Ahmad, no. 9171, no. 9779, Sunan Abu Daud, no. 3405, Sunan Ibnu Majah, no. 631, Sunan Ad-Darimi, no. 1116)

Dari Abu Sa’id Al Khudri dia berkata bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tidak akan masuk syurga lima golongan orang, (1) penagih arak, (2) orang yang percaya dengan sihir, (3) orang yang memutuskan hubungan silaturahim, (4) dukun dan (5) mannan (orang yang mengungkit-ungkit pemberian).” (Musnad Ahmad, no. 10684, no. 11355)

Dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pernah ditanya: “Siapakah wanita yang paling baik?” Beliau menjawab: “Yang paling menyenangkannya jika dilihat suaminya, dan mentaatinya jika dia memerintahkannya dan tidak menyelisihinya dalam diri dan hartanya dengan apa yang dibenci suaminya.” (Sunan An-Nasa’i, no. 3179, Musnad Ahmad, no. 7114, no. 9281)

Dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Allah merahmati seorang pemuda yang bangun untuk solat di malam hari, lalu dia membangunkan isterinya untuk solat, jika isterinya enggan maka dia memercikkan air di wajahnya, dan Allah merahmati seorang isteri yang bangun untuk solat di malam hari lalu dia membangunkan suaminya untuk solat, jika suaminya enggan maka dia memercikkan air ke wajahnya.” (Sunan Abu Daud, no. 1113, no. 1238, Sunan Ibnu Majah, no. 1326, Sunan An-Nasa’i, no. 1592, Musnad Ahmad, no. 7103, no. 9254)

Dari Hudzaifah bin Yaman dia berkata bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “(Ajaran) Islam akan terkikis sebagaimana hiasan baju yang terkikis sehingga tidak diketahui apa itu puasa, apa itu solat, apa itu ibadah dan apa itu sedekah, dan akan ditanggalkan Kitabullah (diangkat Al-Quran) di malam hari, sehingga tidak berbaki di muka bumi walau satu ayat pun. Maka yang tinggal adalah beberapa kelompok manusia yang telah lanjut usia dan lemah, mereka berkata: “Kami menemui bapa-bapa kami memperkatakan kalimah ‘Laa ilaha illallah (Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah)’, maka kami mengucapkannya.” Shilah (perawi) berkata kepada Hudzaifah: “Kalimah ‘Laa ilaha illallah’ tidak cukup bagi mereka, kerana mereka tidak tahu apa itu solat, apa itu puasa, apa itu ibadah dan apa itu sedekah.” Maka Hudzaifah berpaling darinya hingga dia mengulangi pertanyaan sampai tiga kali, dan pada kali ketiganya Hudzaifah menerimanya dan berkata: “Wahai Shilah, kalimah itu dapat menyelamatkan mereka dari neraka”, Hudzaifah mengucapkannya sebanyak tiga kali. (Sunan Ibnu Majah, no. 4039)

Dari Uqbah bin Amir bahawasanya Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Jika kalian melihat Allah memberikan dunia (kekayaan dan nikmat) kepada seorang hamba pelaku maksiat dengan sesuatu yang dia sukai, maka sesungguhnya itu hanyalah merupakan istidraj.” Kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam membacakan ayat: “Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, Kami siksa mereka dengan mendadak, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa (Al-An’am:44).” (Musnad Ahmad, no. 16673)

Dari Abu Sa’id Al Khudri bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sungguh, seorang laki-laki (ahli syurga) benar-benar akan bersandaran selama tujuh puluh tahun sebelum dia berpindah, kemudian datanglah isterinya seraya menepuk kedua bahunya, hingga dia (laki-laki tersebut) dapat melihat wajahnya dari balik pantulan pipi isterinya yang lebih jernih dari cermin, sedang mutiara yang paling rendah yang dia kenakan, cahayanya dapat menyinari antara timur dan barat. Kemudian isterinya mengucapkan salam kepadanya, lalu dia (laki-laki tersebut) menjawab salamnya seraya bertanya: “Siapakah engkau ini?” Isterinya menjawab: “Aku ini hanyalah tambahan (nikmat).” Dan sungguh isterinya tersebut mengenakan tujuh puluh pakaian, yang paling rendah dari yang dia kenakan adalah seperti pakaian kemewahan yang terbuat dari tubaa. Kemudian pandangannya menembus hingga dapat melihat tulang betisnya dari balik gaunnya. Dan dia juga memakai mahkota yang dihiasi dengan mutiara-mutiara, sedang mutiaranya yang paling rendah dapat menyinari seluruh apa yang ada antara timur dan barat.” (Musnad Ahmad, no. 11290)

Dari Syaddad bin Aus bahawa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Orang yang cerdas (bijak) adalah orang yang mempersiapkan dirinya dan beramal untuk hari setelah kematian, sedangkan orang yang bodoh adalah orang jiwanya mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah.” Dan telah diriwayatkan dari Umar bin Al Khattob dia berkata: “Hisablah (hitunglah) diri kalian sebelum kalian dihitung dan persiapkanlah untuk hari semua dihadapkan (kepada Rabb Yang Maha Agung), hisab (perhitungan) akan ringan pada hari kiamat bagi orang yang selalu menghisab dirinya ketika di dunia.” Dan telah diriwayatkan dari Maimun bin Mihran dia berkata: “Seorang hamba tidak akan bertaqwa hingga dia menghisab dirinya sebagaimana dia menghisab temannya dari mana dia mendapatkan makan dan pakaiannya.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 2383, hasan, Sunan Ibnu Majah, no. 4250, Musnad Ahmad, no. 16501)

Dari Ummul Mukminin Aisyah dia berkata: “Saya tidak pernah melihat seorang pun yang menyerupai Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam baik pada kekhusyukannya, perilakunya dan pendiriannya ketika berdiri mahupun duduknya kecuali Fatimah binti Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, (iaitu) apabila dia menemui Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, maka Nabi akan menyambutnya, menciumnya dan memberinya tempat duduk di tempat duduk yang beliau tempati, begitu juga dengan Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, apabila Fatimah menemuinya, maka dia akan berdiri dari tempat duduknya (untuk menyambut), lalu dia akan mencium beliau dan memberinya tempat duduk di tempat duduk yang dia tempati. Pada saat Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam sakit, maka Fatimah datang menjenguk dan menemui beliau lalu dia merebahkan kepalanya (di dada beliau) dan menciumnya, kemudian Fatimah mengangkat kepalanya sambil menangis, lalu dia merebahkan kepalanya di dada beliau (yang kedua kali), dan mengangkatnya kembali sambil tertawa, maka kataku (dalam hati): “Sungguh saya telah mengira bahawa Fatimah adalah orang yang paling kuat (teguh ketabahannya) di antara wanita-wanita kami namun ternyata dia juga boleh seperti wanita-wanita lainnya (yakni boleh sedih dan menangis).” Ketika Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam telah wafat, maka saya berkata kepada Fatimah: “Tahukan kamu ketika kamu menyandarkan kepalamu kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam lalu kamu mengangkatnya sambil menangis, setelah itu kamu menyandarkan kepalamu (yang kedua kalinya) lalu mengangkatnya sambil tertawa, apa yang membuatmu seperti itu?” Fatimah menjawab: “Sesungguhnya (waktu itu) saya mendapatkan khabar rahsia, beliau memberitahukan kepadaku, bahawa beliau akan segera meninggal dunia kerana sakit yang dideritanya, maka saya menangis, kemudian beliau juga memberitahukan kepadaku bahawa aku adalah salah seorang dari anggota keluarganya yang pertama kali menyusul beliau (meninggal dunia), kerana itulah saya tersenyum.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 3807, hasan gharib)

Dari Umar bin Khattab, dia berkata: “Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam membayar mahar wanita. Jika hal itu memang suatu kemuliaan di dunia atau sebuah ketaqwaan di sisi Allah, nescaya Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam telah melakukannya. Saya melihat beliau tidak menikahi para isterinya, juga tidak menikahkan para puterinya (dengan mahar) lebih dari dua belas Uqiyah.” [Satu Uqiyah menurut para ulama’ adalah empat puluh dirham. Dua belas Uqiyah adalah empat ratus lapan puluh dirham.] (Sunan At-Tirmidzi, no. 1033, hasan sahih, Sunan Abu Daud, no. 1801, Sunan An-Nasa’i, no. 3297)

Dari Mu’adz bin Jabal bahawa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tidaklah ada seorang isteri yang menyakiti suaminya di dunia kecuali isterinya dari bidadari syurga berkata: ‘Janganlah kamu menyakitinya. Semoga Allah membalasmu. Dia adalah tetamumu yang sebentar lagi akan meninggalkanmu dan mendatangi kami’.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 1094, hasan gharib, Sunan Ibnu Majah, no. 2004, Musnad Ahmad, no. 21085)

Dari Abdullah bin Amru bahawa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sungguh, hancurnya dunia (nilainya) bagi Allah lebih ringan daripada pembunuhan seorang muslim (tanpa hak).” (Sunan At-Tirmidzi, no. 1315, sahih, Sunan Ibnu Majah, no. 2609, Sunan An-Nasa’i, no. 3922)

Dari Hudzaifah bin Al Yaman bahawasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Demi Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidak akan terjadi hari kiamat hingga kalian membunuh imam (pemimpin) kalian sendiri dan kalian saling berperang dengan pedang-pedang kalian, serta dunia kalian diwarisi oleh orang-orang buruk di antara kalian.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 2096, hasan, Sunan Ibnu Majah, no. 4033, Musnad AHmad, no. 22213)

Dari Hudzaifah bin Al Yaman berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Kiamat tidak akan terjadi hingga orang yang paling bahagia di dunia adalah orang hina putera kepada orang hina.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 2135, hasan, Musnad Ahmad, no. 22214)

Dari Abu Hurairah dia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alahi wasallam dan keluarga beliau tidak pernah kenyang makan roti gandum selama tiga kali berturut-turut hingga beliau meninggal dunia.” (Sahih Muslim, no. 5287, Sunan At-Tirmidzi, no. 2281, sahih hasan, Sunan Ibnu Majah, no. 3334, Musnad Ahmad, no. 9238)

Dari Abu Hurairah berkata bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Pada akhir zaman nanti akan muncul orang-orang yang mencari dunia dengan agama, mereka mengenakan pakaian di antara manusia dengan bulu domba kerana halusnya, lisan mereka lebih manis dari gula dan hati mereka adalah seperti hati serigala, Allah ‘Azza Wajalla berfirman: ‘Apakah terhadap-Ku mereka berbuat tipu daya, ataukah kepada-Ku mereka menantang, maka dengan nama-Ku aku bersumpah, akan Aku kirimkan sebuah fitnah di kalangan mereka yang membuat orang sabar kebingungan’.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 2328)

Dari Asma’ binti Umais bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Seburuk-buruk hamba adalah hamba yang sombong, berbangga diri dan lupa terhadap Zat yang Maha Besar dan Maha Tinggi. Seburuk-buruk hamba adalah hamba yang diktator dan kejam dan dia lupa terhadap Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Tinggi. Seburuk-buruk hamba adalah hamba yang lupa dan lalai dan lupa akan kuburan dan ujian. Seburuk-buruk hamba adalah hamba yang melampaui batas dan berlebih lebihan, lupa terhadap adanya permulaan dan kesudahan. Seburuk-buruk hamba adalah hamba yang mencari dunia dengan mengorbankan agama. Seburuk-buruk hamba adalah hamba yang mencari agama dengan hal hal yang syubhat. Seburuk-buruk hamba adalah hamba yang dikendalikan oleh sifat tamak. Seburuk-buruk hamba adalah hamba yang dikuasai oleh hawa nafsu yang menyesatkannya dan seburuk-buruk hamba adalah hamba yang dikuasai sifat rakus yang menjadikannya hina.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 2372, gharib)

Dari Abu Sa’id radhiallahu ‘anhu bahawa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam beliau bersabda: “Barangsiapa ketika menuju tempat tidurnya mengucapkan: “Astaghfirullahal ‘adzhiim alladzii laa ilaaha illaa huwal hayyul qayyum wa atuubu ilaih (Aku memohon ampunan kepada Allah yang Maha Agung, yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, yang selalu hidup dan sentiasa mengurus makhuk-Nya. Aku bertaubat kepada-Nya) sebanyak tiga kali, maka Allah mengampuni dosa-dosanya walaupun seperti buih lautan, walaupun sebanyak daun pohon, walaupun sebanyak kerikil, walaupun sebanyak hari-hari di dunia.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 3319, hasan gharib)

Dari Aisyah dia berkata bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Dua rakaat sebelum fajar (subuh) lebih baik dari dunia dan seisinya.” (Sahih Muslim, no. 1193, Sunan At-Tirmidzi, no. 381, hasan sahih, Sunan An-Nasa’i, no. 1738, Musnad Ahmad, no. 25083)

Dari Aisyah bahawa Jibril datang kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersama gambar Aisyah dalam secarik kain sutera hijau, dia berkata: “Sesungguhnya ini adalah isterimu di dunia dan akhirat.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 3815, hasan gharib)

Dari Aisyah dia berkata bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap isterinya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap isteriku, apabila sahabat kalian meninggal dunia maka biarkanlah dia (tinggalkanlah dia jangan membicarakan keburukan-keburukannya).” (Sunan At-Tirmidzi, no. 3830, hasan gharib sahih, Sunan Ibnu Majah, no. 1967, Sunan Ad-Darimi, no. 2160)

Dari Anas bin Malik dia berkata bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sebelum munculnya Dajjal, akan ada beberapa tahun munculnya para penipu, sehingga orang jujur didustakan sedangkan pendusta dibenarkan. Orang yang amanah dikhianati sedangkan orang yang suka berkhianat dipercayai, dan para ruwaibidhah berbicara.” Ada yang bertanya: “Apa itu ruwaibidhah?” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Orang fasik (bodoh) yang dia berbicara tentang urusan manusia.” (Musnad Ahmad, no. 12820)

Dari Abu Hurairah dia berkata bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Islam muncul dalam keadaan asing, dan ia akan kembali dalam keadaan asing, maka beruntunglah orang-orang yang asing (iaitu orang orang yang memperbaiki salah satu dari sunnahku yang telah dirosak oleh orang-orang setelahku).” (Sahih Muslim, no. 208, no. 209, Sunan At-Tirmidzi, no. 2554, hasan sahih, Sunan Ibnu Majah, no. 3976, no. 3977, no. 3978, Musnad Ahmad, no. 3596, no. 8693, no. 16094, Sunan Ad-Darimi, no. 2637)

Dari Abu Hurairah bahawa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Janganlah kalian bersusah payah melakukan perjalanan jauh, kecuali ke tiga masjid iaitu masjidku ini (Masjid Nabawi, Madinah), Masjidil Haram (di Makkah) dan Masjid Al-Aqsa (di Baitulmaqdis).” (Sahih Bukhari, no. 1115, Shahih Muslim 2475, Sunan At-Tirmidzi, no. 300, hasan sahih, Sunan Abu Daud, no. 1738, Sunan An-Nasa’i, Sunan Ibnu Majah, no. 1399, Musnad Ahmad, no. 10103)

Dari Tsauban bin Bajdad bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa yang menjenguk orang sakit, maka dia sentiasa berada dalam sebuah taman syurga sampai dia pulang kembali.” (Sahih Muslim, no. 4658, no. 4659, no. 4660, Sunan At-Tirmidzi, no. 890, sahih, Musnad Ahmad, no. 13741, no. 21355, no. 21387, no. 21408, no. 21409, no. 21410)

Dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Jika seorang muslim menjenguk atau menziarahi saudaranya sesama muslim kerana Allah ‘Azza Wajalla, maka Allah ‘Azza Wajalla berfirman: ‘Engkau telah beruntung, dan beruntung, engkau telah menyiapkan rumah di syurga’.” (Musnad Ahmad, no. 8297)

Dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa menjenguk orang sakit, maka akan ada penyeru dari langit yang menyeru: “Kamu telah berbuat baik, baik pula perjalananmu, dan kamu akan menempati tempat tinggal di syurga.” (Sunan Ibnu Majah, no. 1433, Musnad Ahmad, no. 7975)

Dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tidaklah seseorang memberikan salam kepadaku melainkan Allah akan mengembalikan nyawaku hingga aku membalas salamnya.” (Sunan Abu Daud, no. 1745, Musnad Ahmad, no. 10395)

Dari Al Qasim bin Muhammad bahawa dia berkata: “Isteriku meninggal dunia. Lalu Muhammad bin Ka’b Al Qurazhi bertakziah kepadaku dan dia bercerita: “Dulu di kalangan Bani Israil ada seorang laki-laki yang faqih, alim, abid dan mujtahid. Dia mempunyai seorang isteri yang dia cintai dan dia kagumi. Suatu ketika isterinya meninggal dunia, sehingga dia sangat terpukul dan sedih. Dia mengurung dirinya dan mengasingkan diri dari manusia. Tidak seorang pun yang masuk menemuinya. Lalu ada seorang wanita yang mendengar peristiwa tersebut, lalu wanita itu mendatanginya. Wanita itu berkata: “Aku ada keperluan dengannya. Aku ingin meminta fatwanya. Aku tidak akan pernah puas hingga berbicara dengannya secara langsung.” Orang-orang pun pergi meninggalkannya, namun dia tetap berada di depan pintu menunggunya dan berkata: “Aku tidak akan pergi sama sekali.” Ada seseorang yang berkata pada orang Bani Israil (lelaki alim) tersebut: “Di sini ada seorang wanita yang ingin meminta fatwamu, dan dia berkata: “Aku tidak mahu kecuali berbicara dengannya secara langsung.” Orang-orang telah pergi meninggalkannya, sedang dia tetap tidak meninggalkan pintu rumahmu. Lelaki alim tersebut berkata: “Izinkan dia masuk.” Wanita itu pun masuk dan berkata: “Aku menemuimu untuk meminta fatwa atas suatu urusan.” Lelaki alim itu pun bertanya: “Apa itu?” Wanita tersebut berkata: “Aku meminjam perhiasan dari tetanggaku. Aku pun mengenakannya dan meminjamnya untuk beberapa waktu. Kemudian mereka mengutus utusan kepadaku untuk memintanya, apakah aku harus mengembalikannya?” Lelaki alim tersebut menjawab: “Ya.” Wanita itu berkata lagi: “Demi Allah aku telah memakainya beberapa waktu.” Lelaki alim tersebut berkata: “Begitulah, mereka berhak untuk menariknya kembali darimu setelah meminjamkannya padamu beberapa waktu.” Wanita itu berkata: “Baiklah, semoga Allah merahmatimu. Apakah engkau juga tidak rela atas apa yang dipinjamkan Allah padamu (isterinya), lalu Dia mengambilnya kembali, padahal Dia lebih berhak atasnya dari dirimu.” Maka sedarlah lelaki alim tersebut atas apa yang telah terjadi. Allah memberikan manfaat atasnya dengan perkataan wanita tersebut.” (Muwatha’ Malik, no. 499)

Dari Ubay bin Ka’ab dia berkata: “Pada masa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam ada dua orang lelaki yang saling menyebutkan nasabnya, yang satu berkata: “Saya adalah Fulan bin Fulan, sedangkan kamu tidak memiliki ibu!” Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pun bersabda: “Dahulu pada masa Nabi Musa ‘alaihis salam juga ada dua orang lelaki yang menyebutkan nasabnya, yang satu berkata: “Saya adalah Fulan bin Fulan -sampai dia menyebutkan sembilan keturunan-, sedangkan kamu siapa, seorang yang tidak memiliki Ibu!” Kemudian yang kedua menjawab: “Saya adalah Fulan bin Fulan bin Al Islam.” Nabi bersabda: “Setelah itu Allah menurunkan wahyu kepada Musa ‘alaihis salam berkenaan dengan dua orang tersebut: “Ada pun kamu wahai orang menasabkan dirinya kepada sembilan orang yang berada di Neraka, maka engkau adalah orang yang kesepuluhnya. Ada pun engkau wahai orang yang menasabkan diri kepada dua orang yang berada di Jannah (Syurga), maka engkau adalah orang yang ketiga.” (Musnad Ahmad, no. 21075, no. 20241)

Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu berkata: Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Ada seorang laki-laki yang membeli sebidang tanah dari orang lain, kemudian laki-laki yang membeli tanah itu mendapatkan sebuah bekas yang di dalamnya ada emas. Maka orang yang membeli tanah itu berkata: “Ambillah emas milikmu kerana aku hanya membeli tanah dan bukan membeli emas.” Lalu orang yang menjual tanahnya berkata: “Yang aku jual adalah tanah ini dan apa yang ada di dalamnya.” Akhirnya kedua orang itu meminta pendapat kepada seseorang, lalu orang yang dimintai pendapat itu berkata: “Apakah kalian berdua mempunyai anak?” Laki-laki yang satu berkata: “Aku punya anak laki-laki.” Dan yang kedua berkata: “Aku punya anak perempuan.” Maka orang yang dimintai pendapat berkata: “Nikahkanlah anak laki-laki itu dengan anak perempuan itu dan berilah nafkah untuk keduanya dari emas tadi dan juga sedekahkanlah.” (Sahih Bukhari, no. 3213, no. 3246, Sunan Ibnu Majah, no. 2502, Musnad Ahmad, no. 7844)

Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu berkata: “Sesungguhnya Firaun menancapkan paku sebanyak empat buah pada kedua tangan dan kedua kaki isterinya (Asiah). Jika para penjaga Firaun menjauhi darinya, maka para Malaikat menaunginya. Dia (Asiah) berkata: “Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisi-Mu dalam syurga dan selamatkanlah aku dari Firaun dan perbuatannya dan selamatkan aku dari kaum yang zalim (At-Tahrim : 11).” Maka Allah menampakkan untuknya rumahnya di syurga.” (Musnad Abu Ya’la, 4/1521-1522)

Dari Abdullah bin Ma’bad bin Abbas, dia berkata: “Seorang wanita mengeluhkan penyakitnya, lalu dia berkata: “Jika Allah menyembuhkanku maka aku akan keluar untuk menunaikan solat di Baitul Maqdis.” Maka ketika sembuh, dia pun mempersiapkan bekal untuk keluar (ke Baitul Maqdis), lalu datanglah Maimunah, isteri Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, seraya memberi salam kepadanya. Wanita itu kemudian mengkhabarkan kepada Maimunah perihal janjinya tersebut, maka Maimunah pun berkata: “Duduk dan makanlah makanan yang sudah aku buat, dan solatlah di masjid Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Solat di dalamnya lebih baik daripada solat seribu kali di masjid lainnya, kecuali masjid Kaabah.” (Musnad Ahmad, no. 25596)

Dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya matahari tidak pernah ditahan untuk manusia kecuali untuk Nabi Yusya’ ketika malam perjalanan dia menuju Baitul Maqdis.” (Musnad Ahmad, no. 7964)

Dari Jabir dia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Air Zam Zam mempunyai khasiat bergantung niat (orang) yang meminumnya.” (Musnad Ahmad, no. 14320, no. 14466)

Dari Abdullah bin Mas’ud dia berkata: “Tatkala seseorang (raja) dari umat sebelum kalian sedang bertafakur di kerajaannya, dia menyedari bahawa apa yang ada padanya telah menyibukkannya dari beribadah kepada Rabbnya, lantas pada suatu malam dia keluar dengan sembunyi-sembunyi dari istananya dan pada pagi hari dia berada di kerajaan orang lain, kemudian dia mendatangi pesisir pantai lalu membuat batu bata dengan mendapatkan upah lalu dia boleh makan dan bersedekah dengan bakinya. Hal itu terus berlangsung hingga khabarnya sampai kepada raja mereka berikut ibadah dan kemurahannya. Lalu sang raja mengundangnya untuk datang namun dia menolaknya, lalu sang raja mengulangi undangannya dan mengulangi lagi namun dia tetap enggan untuk datang, dan berkata: “Ada urusan apa aku dengan dia?” Ibnu Mas’ud berkata: “Lalu si raja mendatanginya, tatkala lelaki itu melihat raja, dia lari, melihat hal itu raja segera menyusulnya namun tidak dapat menyusulnya. Berkata raja tersebut: “Wahai hamba Allah, aku tidak akan mencelakakanmu”, lantas dia berhenti hingga raja dapat menemuinya lalu bertanya: “Siapakah engkau -semoga Allah merahmatimu-?” Dia menjawab: “Aku fulan bin fulan, raja di kerajaan ini dan ini. Aku telah merenungi keadaanku lalu aku menyedari bahawa apa yang ada padaku telah menghalangiku dari beribadah kepada Rabbku, maka aku meninggalkannya dan mendatangi tempat ini untuk beribadah kepada Rabbku.” Lalu si raja berkata: “Engkau tidaklah lebih memerlukan kepada ibadah yang engkau lakukan daripada aku.” Kemudian si raja turun dari kenderaannya lalu mengikuti jejak lelaki itu, setelah itu keduanya beribadah kepada Allah ‘Azza Wa Jalla lalu keduanya berdoa kepada Allah untuk dimatikan. Berkata Ibnu Mas’ud: “Lalu keduanya meninggal, jika aku berada di Rumailah, Mesir nescaya akan aku tunjukan kuburan keduanya sesuai dengan ciri-ciri yang tunjukan oleh Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam. (Musnad Ahmad, no. 4085)

Abdullah bin Umar radhiallahu ‘anhuma bercerita, bahawa Umar bin Khattab berkata ketika Hafsah binti Umar menjanda dari Khunais bin Hudzafah As Sahmi -ia termasuk di antara sahabat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam yang ikut serta dalam perang Badar dan meninggal di Madinah-, Umar berkata: “Maka aku datangi Uthman bin Affan dan ku tawarkan Hafsah kepadanya.” Aku berkata: “Jika engkau mahu, maka aku akan nikahkan engkau dengan Hafsah binti Umar.” Uthman hanya memberi jawapan: “Aku akan melihat perkaraku dulu.” Aku lalu menunggu beberapa malam, kemudian dia menemuiku dan berkata: “Nampaknya aku tidak akan menikah pada saat ini.” Umar berkata: “Kemudian aku menemui Abu Bakar, ku katakan padanya: “Jika engkau menghendaki, maka aku akan nikahkan engkau dengan Hafsah binti Umar.” Abu Bakar hanya terdiam dan tidak memberi jawapan sedikit pun kepadaku. Dan kemarahanku kepadanya jauh lebih memuncak daripada kepada Uthman. Lalu aku menunggu beberapa malam, ternyata Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam meminangnya. Maka aku menikahkannya dengan beliau. Kemudian Abu Bakar menemuiku dan berkata: “Sepertinya engkau marah kepadaku ketika engkau menawarkan Hafsah kepadaku dan aku tidak memberi jawapan sedikit pun.” Aku menjawab: “Ya.” Abu Bakar berkata: “Sebenarnya tidak ada yang menghalangiku untuk memberi jawapan kepadamu mengenai apa yang engkau tawarkan kepadaku, kecuali aku mengetahui bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam sering menyebut-nyebutnya, dan tidak mungkin aku akan menyebarkan rahsia Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Kalaulah beliau meninggalkannya, tentu aku akan menerima tawaranmu.” (Sahih Bukhari, no. 3704, no. 4728, Sunan Nasa’i, no. 3207)

Dari Anas bin Malik, dia berkata: “Saya besama Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam menjenguk Zaid bin Arqam yang sakit kedua matanya, lalu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda kepada Zaid: “Wahai Zaid, jika kedua matamu masih sakit seperti ini apa yang kamu lakukan?” Dia berkata: “Saya bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah.” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam lalu bersabda: “Jika matamu masih sakit seperti itu kemudian kamu sabar dan berharap pahala dari Allah nescaya kamu akan bertemu dengan Allah dalam keadaan tanpa dosa.” (Musnad Ahmad, no. 12126)

Dari Anas bin Malik, dia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Allah ‘Azza Wajalla berfirman: ‘Jika Aku mengambil penglihatan hambaKu, dan dia bersabar dan mengharap ganjaran-Ku, maka ganti baginya Syurga’.” (Musnad Ahmad, no. 12135)

Dari Anas bin Malik bahawa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa yang solat di masjidku empat puluh kali tanpa ketinggalan satu solat pun maka dia ditetapkan bebas dari api neraka dan selamat dari siksa serta bebas dari kenifakan (sifat munafik).” (Musnad Ahmad, no. 12123)

Dari Ammar bin Yasir, bahawa Rasulullah pernah berdoa: “Ya Allah, dengan ilmu-Mu atas yang ghaib, dan dengan kemaha kuasaan-Mu atas seluruh makhluk, hidupkanlah aku jika Engkau mengetahui bahawa hidup lebih baik bagiku, dan matikanlah aku jika Engkau mengetahui bahawa kematian itu lebih baik bagiku. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon pada-Mu agar aku takut pada-Mu dalam keadaan sembunyi atau ramai. Aku memohon pada-Mu agar dapat berkata dengan benar diwaktu redha atau marah. Aku minta kepada-Mu agar dapat melaksanakan kesederhanaan dalam keadaan kaya atau fakir serta kenikmatan memandang wajah-Mu (di syurga), rindu bertemu dengan-Mu. Aku berlindung kepada-Mu dari penderitaan yang membahayakan dan fitnah yang menyesatkan. Ya Allah, hiasilah kami dengan iman, dan jadikanlah kami sebagai penunjuk (jalan) yang lurus yang memperoleh bimbingan dari-Mu.” (Musnad Ahmad, no. 17605)

Dari Abdullah bin Mas’ud, dia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tuhan kalian ‘Azza Wajalla merasa kagum kepada seorang laki-laki yang berperang di jalan Allah. Kemudian para sahabatnya kalah (gugur dalam perang) dan dia mengetahui kewajibannya, kemudian dia kembali hingga telah bercucuran darahnya. Kemudian Allah Ta’la berfirman kepada para malaikatNya: “Lihatlah kepada hamba-Ku, dia kembali kerana menginginkan apa yang ada di sisi-Ku, dan rindu kepada apa yang ada di sisi-Ku hingga bercucuran darahnya (syahid).” (Sunan Abu Daud, no. 2174)

Dari Abu Sa’id berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Pada hari Kiamat, Nabi Nuh ‘alaihissalam dan ummatnya datang lalu Allah Ta’ala berfirman: “Apakah kamu telah menyampaikan (ajaran)?” Nuh ‘alaihissalam menjawab: “Sudah, wahai Rabbku.” Kemudian Allah bertanya kepada ummatnya: “Apakah benar dia (Nuh) telah menyampaikan kepada kalian?” Mereka menjawab: “Tidak. Tidak ada seorang Nabi pun yang datang kepada kami.” Lalu Allah berfirman kepada Nuh ‘alaihissalam: “Siapa yang menjadi saksi atasmu?” Nabi Nuh ‘alaihissalam berkata: “Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam dan ummatnya.” Maka kami pun bersaksi bahawa Nabi Nuh ‘alaihissalam telah menyampaikan risalah kepada umatnya. Begitulah seperti yang difirmankan Allah Yang Maha Tinggi (Al-Baqarah ayat 143 yang ertinya): “Dan demikianlah kami telah menjadikan kalian sebagai umat pertengahan untuk menjadi saksi atas manusia..” (Sahih Bukhari, no. 3091, no. 4127, no. 6803, Sunan At-Tirmidzi, no. 2887, hasan sahih, Musnad Ahmad, no. 10853)

Dari Anas bin Malik dia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Beruntunglah orang yang beriman kepadaku dan melihatku (Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mengucapkannya sekali) dan beruntung pula orang yang beriman kepadaku meskipun tidak melihatku (Dan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mengucapkannya tujuh kali).” (Musnad Ahmad, no. 12118, no. 21121, no. 21187, no. 21246)

Dari Anas bin Malik dia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Saya berharap untuk bertemu dengan saudara-saudaraku.” Para sahabat Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam berkata: “Bukankah kami adalah saudara-saudara tuan?” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Kalian adalah sahabatku, sedang yang dinamakan ikhwanku adalah mereka yang beriman kepadaku walau tidak melihatku.” (Musnad Ahmad, no. 12119)

Dari Ubai bin Ka’ab dia berkata: Bila dua pertiga malam berlalu, Rasulullah shallallahu ‘alahi wasallam bangun lalu bersabda: “Wahai sekalian manusia, ingatlah Allah, ingatlah Allah, tiupan pertama datang dan diiringi oleh tiupan kedua, kematian datang dengan yang ada padanya, kematian datang dengan membawa segala kelanjutannya, kematian datang dengan membawa segala kelanjutannya.” Berkata Ubai: “Wahai Rasulullah, aku sering membawa selawat untukmu, lalu seberapa banyak aku (perlu) berselawat untukmu? Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menjawab: “Terserah.” Aku bertanya: “Seperempat?” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menjawab: “Terserah, jika kau tambahi itu lebih baik bagimu.” Aku bertanya: “Setengah?” Beliau menjawab: “Terserah, jika kau tambahi itu lebih baik bagimu.” Aku bertanya: “Dua pertiga?” Beliau menjawab: “Terserah, jika kau tambahi itu lebih baik bagimu.” Aku berkata: “Aku akan menjadikan seluruh doaku untukmu.” Beliau bersabda: “Kalau begitu, kau dicukupkan dari dukamu dan dosamu diampuni.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 2381, hasan sahih)

Dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Pada hari kiamat Allah menggenggam bumi dan melipat langit dengan tangan kanan-Nya serta berkata: ‘Akulah sang raja, mana raja-raja bumi?” (Sahih Bukhari, no. 4438, no. 6834, no. 6863, Sunan Ibnu Majah, no. 188, Musnad Ahmad, no. 8508, Sunan Darimi, no. 2679)

Dari Abdullah bin Umar dia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Pada hari kiamat Allah akan menggulung semua langit kemudian mengenggamnya dengan tangan kanan, setelah itu Allah berfirman: “Aku adalah raja! Sekarang di manakah orang-orang yang berlaku sewenang-wenangnya, di mana orang-orang yang berlaku sombong?” Kemudian Allah juga menggulung semua bumi dan menggenggamnya dengan tangan-Nya yang lain. Setelah itu berfirman: “Aku adalah raja! Sekarang dimanakah orang-orang yang berlaku sewenang-wenangnya, di mana orang-orang yang berlaku sombong?” (Sahih Muslim, no. 4995, Sunan Abu Daud, no. 4107)

Dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Allah turun ke langit dunia pada setiap malamnya, iaitu saat sepertiga malam terakhir seraya berfirman: ‘Aku adalah Raja, Aku adalah Raja, siapa yang berdoa pada-Ku nescaya akan Aku kabulkan dan siapa yang meminta kepada-Ku nescaya akan Aku berikan dan siapa yang meminta ampun kepada-Ku, nescaya akan Aku ampuni.’ Keadaan itu berlangsung hingga tiba waktu fajar.”(Sahih Muslim, no. 1262, Sahih Bukhari, no. 5846, Sunan At-Tirmidzi, no. 408, hasan sahih, Musnad Ahmad, no. 7460, no. 9067)

Abu Ad Darda berkata bahawasanya dia mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya (sesama muslim) secara sembunyi, maka malaikat akan berkata: ‘Amin dan bagimu kebaikan yang sama.'” (Sahih Muslim, no. 4913, Sunan Abu Daud, no. 1311)

Dari Abu Umamah bahawa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Allah Azza Wajalla berfirman: ‘Ibadah seorang hamba-Ku yang paling Aku sukai adalah nasihat kerana Aku.” (Musnad Ahmad, no. 21167)

Dari Jabir bin Abdullah berkata: “Tatkala Abdullah bin ‘Amru bin Haram gugur di perang Uhud, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menjumpaiku seraya mengatakan: “Hai Jabir, kenapa aku melihatmu murung?” Aku (Jabir) menjawab: “Wahai Rasulullah, ayahku telah menemumi syahidnya, sementara dia meninggalkan anak-anak dan hutang.” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Mahukah kamu aku beri khabar gembira dengan apa yang Allah berikan kepada ayahmu?” Ia menjawab: “Mahu ya Rasulullah.” Beliau bersabda: “Tidak pernah Allah mengajak bicara seseorang melainkan dari balik hijab, sementara Dia mengajak bicara ayahmu dengan berhadapan muka, Dia lalu berfirman: ‘Wahai hamba-Ku, memohonlah kepada-Ku, nescaya Aku akan memberimu.” Dia menjawab: ‘Wahai Rabb, hidupkan aku kembali agar aku terbunuh di jalan-Mu untuk kedua kalinya.’ Allah berfirman: ‘Sesungguhnya telah berlalu dari-Ku bahawasanya mereka tidak akan kembali lagi ke sana.’ Dia berkata: ‘Wahai Rabb, kalau begitu sampaikanlah kepada orang yang berada di belakangku.’ Beliau bersabda: “Maka Allah Ta’ala menurunkan ayat: ‘Janganlah kamu mengira bahawa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Rabbnya dengan mendapat rezeki’ (Ali Imran : 169).” (Sunan Ibnu Majah, no. 186, no. 2790, Sunan At-Tirmidzi, no. 2936, hasan gharib)

Dari An-Nu’man bin Basyir radhiallahu ‘anhuma dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Perumpamaan orang yang menegakkan hukum Allah dan orang yang diam terhadapnya seperti sekelompok orang yang berlayar dengan sebuah kapal lalu sebahagian dari mereka ada yang mendapat tempat di atas dan sebahagian lagi di bahagian bawah perahu. Lalu orang yang berada di bawah perahu bila mereka mencari air untuk minum mereka harus melalui orang-orang yang berada di bahagian atas seraya berkata: “Seandainya boleh kami lubangi saja perahu ini untuk mendapatkan bahagian kami sehingga kami tidak mengganggu orang yang berada di atas kami.” Bila orang yang berada di atas membiarkan saja apa yang diinginkan orang-orang yang di bawah itu maka mereka akan binasa semuanya. Namun bila mereka mencegah dengan tangan mereka maka mereka akan selamat semuanya.” (Sahih Bukhari, no. 2313, no. 2489, Sunan At-Tirmidzi, no. 2099, hasan sahih, Musnad Ahmad, no. 17638, no. 17647, no. 17653)

An Nu’man bin Basyir berkhutbah bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Sungguh, kegembiraan Allah kerana taubatnya hamba-Nya melebihi kegembiraan salah seorang dari kalian yang pada suatu ketika dia membawa perbekalan dan minumannya di atas unta lalu dia berjalan di padang pasir yang luas. Kemudian dia beristirehat sejenak dan tidur di bawah pohon. Tiba-tiba untanya lepas, dia pun mencarinya ke perbukitan, namun dia tidak melihat sesuatu sama sekali, kemudian ia mencari lagi di perbukitan yang lain, namun juga tidak melihatnya, ia pun naik lagi keperbukitan yang lain, tapi tetap tidak menemukan sesuatu pun. Akhirnya dia kembali ke tempat istirehatnya. Tatkala dia sedang duduk, tiba-tiba untanya datang kepadanya seraya menyerahkan tali kekangnya ke tangannya. Maka sungguh kegembiraan Allah dengan taubatnya seorang hambanya melebihi kegembiraan orang ini ketika dia mendapatkan untanya kembali dalam keadaan seperti semula. (Sahih Muslim, no. 4930, no. 4931, no. 4932, no. 4933, Sunan Ibnu Majah, no. 4239, Musnad Ahmad, no. 7845, no. 11364, no. 12750, no. 17696, no. 17761)

Dari Abu Sa’id Al Khudri bahawasanya Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Pada zaman dahulu ada seorang laki-laki yang telah membunuh sembilan puluh sembilan orang. Kemudian orang tersebut mencari orang alim yang banyak ilmunya. Lalu ditunjukkan kepada seorang rahib dan ia pun langsung mendatanginya. Kepada rahib tersebut ia bertanya apakah taubatnya itu akan diterima? Rahib itu menjawab: “Tidak. Taubatmu tidak akan diterima.” Akhirnya laki-laki itu membunuh rahib hingga genaplah kini seratus orang yang telah dibunuhnya. Kemudian laki-laki itu mencari orang lain lagi yang banyak ilmunya. Lalu ditunjukkan kepadanya seorang alim dan laki-laki itu berkata: “Saya telah membunuh seratus orang dan apakah taubat saya akan diterima?” Orang alim itu menjawab: “Ya. Tidak ada penghalang antara taubatmu dan dirimu. Pergilah ke daerah itu, kerana di sana banyak orang yang beribadah kepada Allah. Setelah itu, beribadahlah kamu kepada Allah bersama mereka dan janganlah kamu kembali ke daerahmu, kerana daerahmu itu termasuk lingkungan yang buruk.” Maka berangkatlah laki-laki itu. Di tengah perjalanan, laki-laki itu meninggal dunia. Lalu malaikat Rahmat dan Azab saling berbantahan. Malaikat Rahmat berkata: “Laki-laki ini telah berniat pergi ke suatu wilayah untuk bertaubat dan beribadah kepada Allah dengan sepenuh hati.” Malaikat Azab membantah: “Tetapi, bukankah ia belum berbuat baik sama sekali?” Akhirnya datanglah seorang malaikat yang berupa manusia menemui kedua malaikat yang sedang berbantahan itu. Orang tersebut berkata: “Ukurlah jarak yang terdekat dengan orang yang meninggal dunia ini dari tempat berangkatnya hingga ke tempat tujuannya. Mana yang terdekat, maka itulah keputusannya.” Allah Ta’ala mewahyukan kepada bumi yang dituju (tempat untuk mencari taubat) agar mendekat dan mewahyukan kepada bumi yang ditinggalkan (tempat dia melakukan kejahatan) agar menjauh. Ternyata dari hasil pengukuran mereka itu terbukti bahawa orang laki-laki tersebut meninggal dunia lebih dekat ke tempat tujuannya. Dengan demikian orang tersebut berada dalam genggaman malaikat Rahmat. (Sahih Muslim, no. 4967, Sahih Bukhari, no. 3211, Musnad Ahmad, no. 11262)

Dari Abu Hurairah, bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Ketika seorang laki-laki berjalan pada suatu jalan dan menemukan dahan berduri lalu ia membuangnya maka Allah menyanjungnya (berterima kasih padanya) dan mengampuni dosanya (dalam riwayat lain, dia dimasukkan ke dalam syurga).” (Sahih Bukhari, no. 615, no. 2292, Sahih Muslim, no. 3538, no. 4743, no. 4744, Sunan At-Tirmidzi, no. 1881, hasan sahih, Musnad Ahmad, no. 9899, no. 10476, Muwatha’ Malik, no. 269)

Dari Hudzaifah radhiallahu ‘anhu menceritakan bahawa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Para Malaikat mengambil roh seorang laki-laki dari kaum sebelum kalian. Para Malaikat berkata: “Apakah engkau telah melakukan suatu kebaikan?” Laki-laki itu menjawab: “Tidak.” Para malaikat berkata: “Ingat-ingatlah!” Laki-laki itu berkata: “Dahulu aku pernah memberikan hutang kepada orang-orang, lalu aku memerintahkan kepada para pembantuku agar memberikan tangguh kepada mereka yang kesulitan, serta memberi kelapangan dalam pembayaran hutang kepada orang-orang yang kaya.” Allah berfirman: “Berilah kelapangan kepadanya (diampun dosanya).” (Sahih Bukhari, no. 1935, no. 2216, no. 3194, no. 3221, Musnad Ahmad, no. 7263, no. 8037, no. 8113, Sunan Darimi, no. 2434)

Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu berkata: “Suatu hari malaikat maut diutus kepada Musa ‘alaihissalam lalu ia berkata kepadanya: “Penuhilah panggilan Rabbmu”. Lalu Nabi Musa ‘alaihissalam memukul matanya (mata manusia). Maka malaikat maut kembali kepada Rabbnya dan berkata: “Engkau mengutusku kepada hamba yang tidak menginginkan mati”. Maka Allah mengembalikan matanya kepadanya seraya berfirman: “Kembalilah dan katakan kepadanya agar dia meletakkan tangannya di atas punggung seekor lembu jantan, yang pengertiannya setiap bulu lembu yang ditutupi oleh tangannya bererti umurnya satu tahun”. Nabi Musa ‘alaihissalam bertanya: “Wahai Rabb, setelah itu apa?” Allah berfirman: “Kematian”. Maka Nabi Musa ‘alaihissalam berkata: “Sekaranglah waktunya”. Kemudian Nabi Musa ‘alaihissalam memohon kepada Allah agar mendekatkannya dengan tanah yang suci (Al Muqaddas) dalam jarak sejauh lemparan batu”. Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu berkata: Kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Seandainya aku ke sana, pasti akan aku tunjukkan kepada kalian lokasi kuburnya yang ada di pinggir jalan di bawah tompokan pasir merah”. (Sahih Bukhari, no. 1253, no. 3155, Sahih Muslim, no. 4375, Musnad Ahmad, no. 8262)

Dari Abu Sa’id Al Khudri radhiallahu ‘anhu dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam beliau menceritakan seseorang di zaman dahulu atau orang sebelum kalian telah masuk ke dalam syurga sedang ia belum pernah melakukan kebaikan sedikitpun. Allah telah mengurniakan kepadanya harta dan anak. Menjelang wafat, ia berkata kepada anak-anaknya: “Hai anak-anakku, bagaimana keadaanku selaku ayah bagi kalian?” Anak-anaknya menjawab: “Engkau adalah sebaik-baik ayah.” Beliau melanjutkan: Orang tadi merasa dirinya bukan orang baik di sisi Allah (orang soleh), -Qatadah menafsirkan bahawa dia menyangka belum memiliki amalan- hingga dirinya berprasangka jika Allah menakdirkan, pasti Dia menyiksanya. Kata orang tadi: “Lihatlah, kalau aku mati, maka bakarlah aku, jika diriku telah menjadi arang, tumbuklah (haluskanlah) aku. Jika angin berhembus kencang, maka taburkanlah abuku dalam angin itu.” Maka sang ayah mengambil janji teguh anak-anaknya, akhirnya mereka melakukan yang diwasiatkan oleh ayahnya, lalu Allah berfirman: “Jadilah engkau”, tiba-tiba orang itu berdiri tegap. Allah bertanya: “Hai hamba-Ku, apa yang mendorongmu berbuat seperti itu?” Hamba itu menjawab: “Kerana aku merasa takut terhadap-Mu.” Lalu Allah mengampuninya kerana rasa takut tersebut, padahal ia tidak pernah melakukan perbuatan baik kecuali tauhid. Akhirnya orang itu berjumpa dengan Allah Ta’ala dengan mendapatkan rahmat dari-Nya. (Sahih Bukhari, no. 3219, no. 6000, no. 6954, Sahih Muslim, no. 4952, Musnad Ahmad, no. 7697, no. 10674, no. 10704, no. 19171)

Dari Abdullah bin Amr bin al ‘Ash bahawa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam pernah membaca firman Allah mengenai Ibrahim: ‘Ya Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan daripada manusia, maka barangsiapa yang mengikutiku, maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku’ (Ibrahim: 36) hingga akhir ayat. Dan mengenai Isa ‘alaihissalam: ‘Jika Engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba Engkau, dan jika Engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana’ (Al-Maidah: 118), kemudian beliau mengangkat kedua tangannya seraya berdoa: “Ya Allah, selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku,” dengan bercucuran air mata. Kemudian Allah ‘Azza Wajalla berkata kepada malaikat Jibril: “Temuilah Muhammad -dan Rabbmulah yang lebih tahu- dan tanyakan kepadanya: ‘Apa yang membuatmu menangis?’ Maka malaikat Jibril pun bertanya kepada beliau, dan beliau shallallahu ‘alaihi wasallam menjawabnya dengan apa yang dikatakan Allah -dan Allah lebih mengetahui hal itu-. Kemudian Allah berkata: ‘Wahai Jibril, temuilah Muhammad dan katakan bahawa Kami akan membuatmu senang dengan umatmu dan tidak akan membuatmu sedih kerananya’. (Sahih Muslim, no. 301)

Dari Ummu Musa dari Ali, dia berkata: Kata-kata terakhir (wasiat) Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam adalah “Solat Solat, bertakwalah kepada Allah dalam hak-hak hamba yang kalian miliki.” (Musnad Ahmad, no. 552, Sunan Abu Daud, no. 4489)

Dari Abu Dzar dia berkata: “Aku bertanya kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam: “Apakah kamu melihat Rabbmu?” Beliau menjawab: “Hanya cahaya, bagaimana mungkin aku boleh melihatNya?” (Sahih Muslim, no. 261)

Dari Shuhaib dia berkata, Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Bila penduduk syurga telah masuk ke syurga, maka Allah berfirman: ‘Apakah kalian ingin sesuatu yang perlu Aku tambahkan kepada kalian?’ Mereka menjawab: ‘Bukankah Engkau telah membuat wajah-wajah kami putih? Bukankah Engkau telah memasukkan kami ke dalam syurga dan menyelamatkan kami dari neraka?’ Beliau bersabda: “Lalu Allah membukakan hijab pembatas, lalu tidak ada satu pun yang dianugerahkan kepada mereka yang lebih dicintai daripada anugerah (dapat) memandang Rabb mereka. Kemudian beliau membaca Firman Allah: ‘Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik (syurga) dan tambahannya’ (Yunus: 26).” (Sahih Muslim, no. 266, Sunan At-Tirmidzi, no. 2475, Sunan Ibnu Majah, no. 183)

Dari Abu Hurairah dia berkata: “Aku mendengar Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Pernah ada dua orang laki-laki dari Bani Israil yang satunya adalah seorang yang rajin beribadah sedangkan yang satu lagi melampaui batas terhadap dirinya (suka berbuat dosa), mereka adalah dua orang yang saling bersaudara, maka orang yang rajin beribadah selalu melihat saudaranya berbuat dosa, hingga dia berkata: “Berhentilah!” Saudaranya yang berbuat dosa berkata: “Tinggalkanlah aku, demi Tuhanku apakah kamu telah diutus kepadaku sebagai pengawas?” Rasulullah bersabda: “Hingga pada suatu hari ketika dia melihat saudaranya telah berbuat dosa yang dia rasa adalah suatu hal yang besar maka dia berkata: “Celaka kamu, berhentilah!” Saudaranya berkata: “Tinggalkanlah aku, demi Tuhanku apakah kamu diutus kepadaku sebagai pengawas?” Rasulullah bersabda: “Maka laki-laki yang rajin beribadah berkata: “Demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu” atau “tidak memasukkanmu ke dalam syurga selama-lamanya.” Dia mengatakan salah satu darinya. Rasulullah bersabda: “Lalu Allah mengutus malaikat kepada keduanya untuk mencabut nyawa mereka, lalu keduanya berkumpul, maka Allah berfirman kepada orang yang berbuat dosa: “Pergi dan masuklah ke dalam syurga dengan rahmat-Ku” dan berfirman kepada yang satu lagi: “Apakah kamu lebih tahu tentang urusan-Ku? Apakah kamu membawa rahsia yang ada di tangan-Ku? Pergi dan bawalah dia ke neraka.” Rasulullah bersabda: “Demi Zat yang jiwa Abul Qasim berada di genggaman-Nya, sungguh dia telah berbicara dengan sebuah kalimat yang menghancurkan dunia dan akhiratnya.” (Musnad Ahmad, no. 7942, Sunan Abu Daud, no. 4255)

Dari Abdurrahman bin Abu Laila dia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Jika ada ular muncul di tempat tinggal, maka katakanlah kepadanya: ‘Sesungguhnya kami meminta kepadamu dengan perjanjian Nuh dan Sulaiman bin Daud agar engkau tidak menyakiti kami’, jika dia tetap kembali maka bunuhlah.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 1405, hasan gharib, Sunan Abu Daud, no. 4576)

Dari Abdullah bin Abbas bahawa dia menceritakan: “Aku menunggang di belakang Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, lalu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda kepadaku: “Wahai anakku, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat: “Jagalah Allah nescaya Dia akan menjagamu, jagalah Allah nescaya engkau mendapati-Nya di hadapanmu. Jika engkau meminta maka mintalah kepada Allah, dan jika engkau memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, seandainya umat ini bersatu untuk memberi manfaat kepadamu, nescaya mereka tidak akan mampu memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan padamu. Dan seandainya mereka bersatu untuk mencelakakan dirimu, nescaya mereka tidak akan mampu mencelakakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan padamu. Pena telah diangkat dan lembaran telah kering (maksudnya takdir telah ditetapkan).” (Sunan At-Tirmidzi, no. 2440, hasan sahih, Musnad Ahmad, no. 2537)

Dari Anas bin Malik berkata: “Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya umatku tidak akan bersatu di atas kesesatan, apabila kalian melihat perselisihan maka kalian harus berada di sawadul a’zam (kelompok yang terbanyak, maksudnya yang sesuai sunnah).” (Sunan Ibnu Majah, no. 3940)

Dari Abdullah bin Amru, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Janganlah kamu nikah perempuan kerana kecantikannya, dikhuatiri dengan kecantikan itu akan membinasakannya dan jangan nikah perempuan yang kaya, dikhuatiri dengan kekayaannya akan menzaliminya, kahwinilah perempuan yang mempunyai didikan agama kerana agama akan memberi nikmat kepadamu.” Nabi menambah lagi hamba perempuan yang hitam mempunyai agama lebih baik bagi kamu. (Sunan Al-Baihaqi Kubra, no. 13633)

Dari Nafi’ bahawasanya Ibnu Umar mengkhabarkan padanya bahawa dia berhenti mengamati Ja’far bin Abu Talib yang ketika itu dalam keadaan terbunuh, dan ku hitung ternyata ada padanya lima puluh luka akibat sabitan pedang atau tancapan tombak, dan tak ada lagi sisa daging pada punggungnya. (Sahih Bukhari, no. 3927)

Dari Abdullah bin Umar radhiallahu ‘anhuma, katanya: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dalam perang Mu’tah mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai komandan, lantas Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berpesan: “Jika Zaid bin Haritsah gugur, maka Ja’far bin Abu Talib yang mengganti, jika Ja’far gugur, maka Abdullah bin Rawahah sebagai penggantinya.” Kata Abdullah bin Umar, aku berada di tengah-tengah pasukan dalam peperangan itu. Lantas kami mencari-cari Ja’far bin Abu Talib, dan kami temukan dia di antara para parajurit yang terbunuh dan ku dapati di tubuhnya ada sekitar sembilan puluh lebih luka kerana tombak atau panah. (Sahih Bukhari, no. 3928)

Dari Anas radhiallahu ‘anhu berkata: “Abdullah bin Salam telah mendengar berita kedatangan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam ke Madinah maka dia menemui beliau dan berkata: “Aku akan bertanya tiga perkara yang tidak akan dapat diketahui kecuali oleh seorang Nabi.” Dia bertanya: “Apakah tanda-tanda pertama hari kiamat? Dan apakah makanan pertama penghuni syurga? Dan bagaimana seorang anak boleh mirip dengan ayahnya dan bagaimana boleh mirip dengan ibunya?” Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menjawab: “Baru saja Jibril ‘alaihissalam memberitahu aku.” Maka Abdullah bin Salam berkata: “Dia (Jibril) adalah malaikat yang sangat dimusuhi orang Yahudi.” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Ada pun tanda pertama hari kiamat adalah api yang muncul dan akan menghalau manusia dari timur menuju barat. Dan ada pun makanan pertama penduduk syurga adalah hati ikan hiu sedangkan kemiripan seorang anak dengan bapanya adalah apabila suami mendatangi isterinya, apabila air mani suami mendahului air mani isterinya bererti akan lahir anak yang mirip dengan bapanya, sebaliknya apabila air mani isterinya mendahului air mani suaminya maka akan lahir anak yang mirip dengan ibunya.” Maka Abdullah bin Salam berkata: “Aku bersaksi bahawa baginda adalah Rasulullah.” Kemudian dia berkata lagi: “Wahai Rasulullah, orang-orang Yahudi adalah kaum yang sedemikian pembohong (menuduh) jika mereka mengetahui keIslamanku ini. Sebelum baginda bertanya mereka, mereka juga telah mendustaiku di sisimu.” Lalu datanglah orang-orang Yahudi sedang Abdullah masuk ke dalam rumah. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berkata: “Bagaimana tanggapan kalian mengenai laki-laki yang bernama Abdullah bin Salam di kalangan kalian?” Mereka menjawab: “Dia adalah orang alim kami dan putera dari alim kami dan orang kepercayaan kami putera dari orang kepercayaan kami.” Kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berkata lagi: “Bagaimana pendapat kalian jika Abdullah bin Salam memeluk Islam?” Mereka menjawab: “Semoga dia dilindungi Allah dari perbuatan itu.” Lalu Abdullah bin Salam keluar seraya berkata: “Aku bersaksi tidak ada Ilah yang berhak disembah selain Allah dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah utusan Allah.” Maka mereka berkata: “Dia ini orang yang paling buruk di antara kami dan putera dari orang yang buruk.” Mereka terus saja meremehkan Abdullah bin Salam. Lalu Abdullah bin Salam berkata: “Inilah yang aku khuatirkan tadi, wahai Rasulullah.” (Sahih Bukhari, no. 3082, no. 3645, no. 4120, Musnad Ahmad, no. 11615, no. 13365)

Dari Ibnu Umar, dia berkata: “Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa yang memakai pakaian syuhrah (pakaian kemewahan kerana ingin dipuji), Allah mengenakan baginya pakaian kehinaan pada hari kiamat.” Abu Awanah (perawi) menambahkan: “Lalu akan dilahap oleh api neraka.” (Sunan Abu Daud, no. 3511, Sunan Ibnu Majah, no. 3596, Musnad Ahmad, no. 5395)

Dari Sa’ad bin Abu Waqqash, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda: “Seandainya sedikit dari bahagian kuku saja dari keindahan yang ada di syurga muncul, nescaya akan menghiasi ruang yang ada antara langit dan bumi. Seandainya seorang lelaki dari ahli syurga muncul kemudian tampak gelangnya, nescaya cahayanya akan menghapus cahaya matahari sebagaimana cahaya matahari menghapus cahaya bintang.” (Musnad Ahmad, no. 1371)

Dari Abu Sa’id al-Khudri bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tidaklah (boleh) seorang laki-laki melihat aurat laki-laki, dan perempuan melihat aurat perempuan, dan tidaklah (boleh) seorang laki-laki bersatu dengan laki-laki lain dalam satu baju (tidur dalam satu selimut). Dan tidaklah (boleh) seorang wanita bersatu dengan wanita lain dalam satu baju (tidur dalam satu selimut).” (Sahih Muslim, no. 512, Sunan Abu Daud, no. 3502, Sunan At-Tirmidzi, no. 2717, hasan gharib sahih)

Dari Imran bin Husain, bahawa seorang wanita dari Juhainah datang menghadap kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, padahal dia sedang hamil akibat melakukan zina. Wanita itu berkata: “Wahai Rasulullah, aku telah melanggar hukum, oleh kerana itu tegakkanlah hukuman itu (rejam) atasku.” Lalu Nabi Allah memanggil wali perempuan itu dan bersabda kepadanya: “Rawatlah wanita ini sebaik-baiknya, apabila dia telah melahirkan, bawalah dia ke hadapanku.” Lalu walinya melakukan pesan tersebut. Setelah itu Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam memerintahkan untuk merejam wanita tersebut, maka pakaian wanita tersebut dirapikan (agar auratnya tidak terbuka saat direjam). Kemudian beliau perintahkan agar dia direjam. Setelah direjam, beliau mensolatkan jenazahnya, namun hal itu menjadkan Umar bertanya kepada beliau: “Wahai Nabi Allah, perlukah dia disolatkan? Bukankah dia telah berzina?” Beliau menjawab: “Sungguh, dia telah bertaubat kalau sekiranya taubatnya dibahagi-bahagikan kepada tujuh puluh orang penduduk Madinah, pasti taubatnya akan mencukupi mereka semua. Adakah taubat yang lebih utama (hebat) daripada menyerahkan nyawa kepada Allah Ta’ala secara ikhlas?” (Sahih Muslim, no. 3209, Sunan Abu Daud, no. 3852)

Dari Jabir radhiallahu ‘anhu bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melarang makan dengan tangan kiri, berjalan dengan sandal sebelah, berpakaian dengan menyelimuti seluruh tubuh (tanpa tangan dan tanpa baju dalam), dan duduk mencangkung (duduk dengan meninggikan lutut ke dada) dengan pakaian selapis sehingga auratnya kelihatan.” (Sahih Muslim, no. 3916)

Dari Ibnu Umar radhiallahu ‘anhuma berkata: “Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam melarang seorang laki-laki berjalan di antara dua wanita.” (Sunan Abu Daud, no. 4589)

Dari Asma’ binti Abu Bakar dia berkata: “Saya mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa di antara kalian (para wanita) beriman kepada Allah dan hari akhirat, janganlah mengangkat kepalanya terlebih dahulu (sewaktu sujud) sehingga kaum laki-laki mengangkat kepala mereka, kerana dikhuatirkan mereka melihat aurat kaum laki-laki (kerana kecilnya kain sarung laki-laki ketika itu, iaitu wool).” (Sunan Abu Daud, no. 725, Musnad Ahmad, no. 25710)

Dari Mu’awiyah bin Haidah Al Qusyairi, dia berkata: “Aku bertanya, “Wahai Rasulullah, tentang aurat kami, siapakah yang boleh kami perlihatkan dan siapa yang tidak boleh?” Beliau menjawab: “Jagalah auratmu kecuali kepada isteri atau budak (hamba) yang kamu miliki.” Aku bertanya: “Wahai Rasulullah, bagaimana dengan suatu kaum saling bercampur dalam satu tempat (yang mereka saling melihat aurat antara satu dengan yang lain)?” Beliau menjawab: “Jika kamu mampu, maka jangan sampai ada seorang pun yang melihatnya.” Aku bertanya: “Wahai Rasulullah, bagaimana jika salah seorang dari kami sedang sendirian?” Beliau menjawab: “Allah lebih berhak untuk kamu malu daripada manusia.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 2693, hasan, no. 2718, hasan, Sunan Abu Daud, no. 3501)

Dari Abdullah bin Mas’ud radhiallahu ‘anhu dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Wanita itu adalah aurat. Jika dia keluar maka syaitan akan memperindahkannya di mata laki-laki.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 1093, hasan gharib)

Dari Ummul Hasan bahawa Ummu Salamah menceritakan kepada mereka, Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam memberi keringanan kepada Fatimah untuk memanjangkan satu jengkal pada kain pengikat pinggangnya.” Abu Isa berkata: “Pada hadith ini terdapat keringanan bagi para wanita untuk memanjangkan kain sarungnya (hingga menyapu tanah), sebab hal itu lebih boleh menutup auratnya.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 1654, Musnad Ahmad, no. 25343)

Dari Abdullah bin Salam, dia berkata: “Telah termaktub di dalam Taurat mengenai sifat Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam dan Isa bin Maryam, bahawa (Isa) akan dikuburkan bersamanya (atau di sampingnya).” Abu Maudud (perawi) berkata: “Dan masih berbaki satu tempat perkuburan lagi di bilik Aisyah.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 3550, hasan gharib)

Dari Umar bin Al Khattab, dia berkata: “Kami berperang bersama Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam pada bulan Ramadhan sebanyak dua kali, iaitu perang Badar dan Fathul Makkah, kami juga berbuka (tidak berpuasa) pada keduanya.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 648, Musnad Ahmad, no. 134)

Dari Abu Sa’id Al Khudri radhiallahu ‘anhu, dia berkata: “Kami ikut berperang bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pada tanggal enam belas Ramadhan. Di antara kami ada yang berpuasa dan ada pula yang berbuka. Namun mereka yang berpuasa tidaklah mencela orang yang berbuka dan yang berbuka tidak mencela yang berpuasa.” (Sahih Muslim, no. 1880)

Dari Ibnu Umar bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Ya Allah, berkatilah kami di negeri Syam kami, ya Allah, berkatilah kami di negeri Yaman kami.” Mereka (para sahabat) berkata: “Dan di daerah Najd kami?” Beliau bersabda: “Ya Allah, berkatilah kami di negeri Syam kami, dan berkatilah kami di negeri Yaman kami.” Mereka (para sahabat) berkata: “Dan di daerah Najd kami?” Beliau bersabda: “Di sana akan terjadi gempa bumi dan fitnah-fitnah.” Atau beliau bersabda: “Darinya akan muncul tanduk syaitan.” (Sahih Bukhari, no. 979, no. 6565, Sunan At-Tirmidzi, no. 3888, hasan sahih, Musnad Ahmad, no. 5384)

Dari Anas radhiallahu ‘anhu bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mempunyai tetangga seorang bangsa Persia yang pandai memasak. Pada suatu hari dia memasak hidangan untuk Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Setelah itu dia datang mengundang beliau. Beliau bertanya: “Aisyah bagaimana?” Orang itu menjawab: “Dia tidak!” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Kalau begitu aku juga tidak!” Orang itu mengulangi undangannya kembali. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bertanya: “Aisyah bagaimana?” Orang itu menjawab: “Dia tidak!” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Kalau begitu aku juga tidak!” Orang itu mengulangi undangannya pula. Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bertanya: “Aisyah bagaimana?” Jawab orang itu pada ketiga kalinya: “Ya, Aisyah juga.” Maka Rasulullah pergi bersama Aisyah ke rumah tetangga itu. (Sahih Muslim, no. 3798)

Dari Anas dia berkata: “Pernah kami dan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam ditimpa hujan, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam kemudian keluar seraya menyingkap (menyingsing) kainnya hingga terkena air hujan. Maka kami pun bertanya: “Wahai Rasulullah, kenapa engkau lakukan hal itu?” Beliau menjawab: “Kerana hujan adalah ciptaan yang baru saja diciptakan oleh Tuhannya.” [yakni Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam ingin bertabarruk (mandapatkan barakah Allah) dengan hujan]. (Sunan Abu Daud, no. 4436)

Dari Abdullah budak kepada Asma’ binti Abu Bakar, dia berkata: “Saya datang kepada Asma’ binti Abu Bakar untuk memberitahukan kepadanya tentang informasi yang saya peroleh. Tak lama kemudian dia (Asma’) memperlihatkan kepada saya sebuah jubah yang berwarna hijau dan berkerah sutera, sedangkan kedua sisinya dijahit dengan sutera seraya berkata: “Hai Abdullah, ini adalah jubah Rasulullah.” Setelah itu, dia meneruskan ucapannya: “Jubah ini dahulu ada pada Aisyah hingga dia meninggal dunia. Setelah dia meninggal dunia, maka aku pun mengambilnya. Dan dahulu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam sering mengenakannya. Lalu kami pun mencuci dan membersihkannya untuk orang sakit agar dia lekas sembuh dengan mengenakannya (yakni bertabarruk).” (Sahih Muslim, no. 3855, Musnad Ahmad, no. 25705)

Dari Anas bin Malik, dia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pernah berkunjung ke rumah Ummu Sulaim. Lalu beliau tidur di atas tempat tidur Ummu Sulaim, ketika dia sedang tidak berada di rumah.” Anas berkata: “Pada suatu hari, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam datang ke rumah kami dan tidur di atas tempat tidur Ummu Sulaim. Kemudian Ummu Sulaim disuruh pulang dan diberitahu bahawasannya Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam sedang tidur di atas tempat tidurnya.” Anas berkata: “Ketika Ummu Sulaim tiba di rumah, Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam telah berpeluh, dan peluh beliau bergenang di tikar kulit di atas tempat tidur. Maka Ummu Sulaim segera membuka begnya dan segera mengusap peluh Rasulullah dengan sapu tangan dan memerasnya ke dalam sebuah botol. Tiba-tiba Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam terbangun dan terkejut seraya berkata: “Apa yang kamu lakukan hai Ummu Sulaim?” Ummu Sulaim menjawab: “Ya Rasulullah, kami mengharapkan keberkatan peluh engkau untuk anak-anak kami (yakni bertabarruk).” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Kamu benar hai Ummu Sulaim!” (Sahih Muslim, no. 4300, no. 4301, no. 4302)

Dari Anas dia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam sentiasa ceria dan peluhnya bagai kilauan mutiara. Apabila beliau berjalan, maka langkahnya terayun tegap. Sutera yang pernah saya sentuh tidak ada yang lebih halus berbanding telapak tangan beliau. Minyak kasturi dan minyak ambar yang pernah saya cium, tidak ada yang melebihi semerbak wanginya badan beliau.” (Sahih Muslim, no. 4299, Musnad Ahmad, no. 12902)

Dari Nafi’ bahawa Abdullah bin Umar radhiallahu ‘anhu mengkhabarkan kepadanya bahawa ada serombongan orang (sahabat) yang bepergian bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam kemudian singgah di al-Hijr (tempat yang pernah dihuni kaum kaum Nabi Shalih ‘alaihis salam), negeri Kaum Tsamud, lalu mereka mengambil air dari periginya dan membuat adunan roti, maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam memerintahkan mereka agar menumpahkan air yang di ambil dari periginya dan agar adunan roti dijadikan makanan buat unta dan memerintahkan mereka agar mengambil air dari perigi-perigi yang (sering) didatangi oleh unta (Nabi Shalih)”. (Sahih Bukhari, no. 3128, Sahih Muslim, no. 5294)

Dari Shalih bin Dirham, dia berkata: “Kami berangkat untuk menunaikan haji, lalu ada seorang laki-laki (Abu Hurairah) berkata: “Di sisi kalian ada sebuah kampung bernama Ubullah.” Kami menjawab: “Benar.” Laki-laki itu berkata lagi: “Siapakah di antara kalian bersedia memberi jaminan padaku, bahawa dia mahu solat untukku di Masjid Al-Asysyaar sebanyak dua atau empat rakaat, setelah itu mengatakan ‘Pahala solat ini untuk Abu Hurairah’?” Abu Hurairah berkata: “Aku pernah mendengar kekasihku Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Pada hari kiamat Allah akan membangkitkan para syuhada’ dari Masjid Al-Asysyaar, tidak ada yang bangkit (berdiri) bersama para syuhada’ perang Badar selain mereka.” Abu Daud berkata: “Masjid ini ada di sisi sungai.” (Sunan Abu Daud, no. 3754)

Dari Daud bin Abu Shalih berkata: “Pada suatu hari Marwan mendapati seorang laki-laki meletakkan kepalanya di atas kuburan (Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam), lalu dia berkata: “Apakah engkau mengetahui apa yang sedang engkau lakukan?” Lalu dia pun mendatanginya ternyata dia adalah Abu Ayyub, lalu berkata: “Ya, saya mendatangi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dan bukan mendatangi batu. Saya mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Janganlah kalian menangisi agama ini jika penguasanya diurus oleh ahlinya akan tetapi tangisilah agama ini jika diurus oleh yang bukan ahlinya.” (Musnad Ahmad, no. 22482)

Dari Imran Al-Alshari, dia berkata: “Abdullah bin Umar pernah menolehkan wajah kepadaku saat aku berhenti di bawah pohon besar di tepi jalan Makkah, lalu ia bertanya: “Apa yang menyebabkanmu berhenti di bawah pohon besar ini?” Aku menjawab: “Aku hanya ingin berteduh di bawahnya saja.” Dia bertanya lagi: “Mungkin ada sebab lain?” Aku menjawab: “Tidak, aku tidak berhenti kecuali untuk berteduh saja.” Abdullah bin Umar berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Jika kamu berada di antara dua gunung di Makkah dari Mina -dan beliau menggerakkan tangannya ke arah timur-, di sana terdapat sebuah lembah yang bernama As-Sarar, di situ ada sebuah pohon besar yang biasa digunakan oleh tujuh puluh Nabi untuk berteduh.” (Musnad Ahmad, no. 5953, Sunan An-Nasai, no. 2945, Muwattha’ Malik, no. 844)

Dari Aisyah isteri Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, bahawa suatu dia berkata kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam: “Wahai Rasulullah, pernahkah anda merasakan kesulitan yang paling sulit daripada hari peperangan Uhud?” Beliau menjawab: “Aku pernah mengalami kesulitan dari kaummu, dan itulah kesulitan yang paling sulit yang pernah aku alamai dari mereka, iaitu peristiwa di hari Aqabah. Ketika itu aku mendatangi Ibnu Abd Yaaliil bin Abd Kulal, tapi dia tidak mahu memenuhi harapanku sehingga aku pergi meninggalkannya dengan penuh kecemasan, dan aku baru sedarkan diri ketika aku sampai di Qarnits Tsa’alib. Lalu aku mendongakkan kepalaku dan ternyata aku sedang dinaungi oleh awan, setelah aku perhatikan, ternyata malaikat Jibril ada di sana. Dia memanggilku dan berkata: “Sesungguhnya Allah ‘Azza Wajalla telah mendengar perkataan kaummu terhadapmu dan penolakan mereka terhadap ajakanmu. Dan Dia telah mengutus malaikat penjaga gunung agar anda dapat menyuruhnya untuk menghancurkan mereka sekehendak hatimu.” Beliau bersabda: “Lalu malaikat penjaga gunung pun memanggilku dan mengucap salam kepadaku sambil berkata: “Wahai Muhammad, sungguh Allah telah mendengar perkataan kaummu terhadapmu, dan aku malaikat penjaga gunung telah diutus oleh Rabbmu untuk menemuimu supaya melaksanakan apa yang anda kehendaki. Jika anda menghendaki, maka aku akan menutupkan dua gunung ini kepada mereka.” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda kepadanya: “Bahkan aku sangat berharap semoga Allah mengeluarkan dari tulang-tulang sulbi (keturunan) mereka orang yang mahu beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu pun.” (Sahih Muslim, no. 3352)

Dari Ummu Salamah isteri Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda: “Akan terjadi perselisihan saat matinya khalifah, lalu seorang laki-laki (Al-Mahdi) akan keluar dari Madinah pergi menuju Makkah. Lantas beberapa orang dari penduduk Makkah mendatanginya, mereka memaksanya keluar (dari dalam rumah) meskipun dia tidak menginginkannya. Orang-orang itu kemudian membaiahnya pada suatu tempat antara Rukun (Hajar Asawad) dan Maqam (Ibrahim). Lalu dikirimlah sepasukan dari penduduk Syam untuk memeranginya, tetapi pasukan itu jesteru ditenggelamkan oleh (Allah) di Al-Baida, tempat antara Makkah dan Madinah. Maka ketika manusia melihat hal itu, orang-orang soleh dari Syam dan orang-orang terbaik dari penduduk Iraq membaiahnya antara Rukun (Hajar Asawad) dan Maqam (Ibrahim). Lalu tumbuhlah seorang laki-laki dari bangsa Quraisy, pakcik-pakciknya dari suku Kalb, dia lalu mengirimkan sepasukan untuk memerangi mereka (orang-orang yang berbaiah kepada Al-Mahdi) namun mereka dapat mengalahkan mereka (pasukan yang dikirim oleh lelaki Quraisy dari suku Kalb). Alangkah ruginya orang yang tidak ikut serta dalam pembahagian ghanimah (harta rampasan) perang melawan suku Kalb. Dia (Al-Mahdi) lalu membahagi ghanimah, dan membina manusia dengan sunnah Nabi mereka shallallahu ‘alaihi wasallam dan menyampaikan Islam ke semua penduduk bumi. Dia berkuasa selama tujuh tahun, kemudian wafat dan disolati oleh kaum muslimin.” Abu Daud berkata: “Sebahagian mereka menyebutkan: “selama sembilan tahun.” Dan sebahagian yang lain menyebutkan: “Selama tujuh tahun.” (Sunan Abu Daud, no. 3737, Musnad Ahmad, no. 25467)

Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu, dia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Allah Azza wa Jalla berfirman: “Anak Adam telah menyakiti-Ku, dia suka mencela masa. Padahal Aku pencipta masa. Akulah yang menggilir siang dan malam.” (Sahih Bukhari, no. 4452, no. 5713, no. 6937, Sahih Muslim, no. 4165, Sunan Abu Daud, no. 4590)

Dari Al Miswar bin Makhramah, dia berkata: “Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda di atas mimbar: “Bani Hisyam Ibnul Mughirah meminta izin kepadaku untuk menikahkan puteri-puteri mereka dengan Ali bin Abu Talib namun aku tidak mengizinkan mereka, kemudian aku tidak mengizinkan mereka, kemudian aku tidak mengizinkan mereka (sebanyak tiga kali), kecuali jika Ali bin Abu Talib menceraikan anakku dan menikahi puteri mereka. Dia (Fatimah) adalah darah dagingku, orang yang melukai (perasaan) nya bererti melukaiku, dan orang yang menyakitinya bererti telah menyakitiku.” (Sunan Ibnu Majah, no. 1988)

Dari Abu Juhaifah, dia berkata: “Saya menemui Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam ketika beliau tengah berada di khemah besar yang terbuat dari kulit, dan saya melihat Bilal sedang mengambilkan tempat air wudhu’ (untuk) Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam sementara orang-orang berlumba-lumba untuk mendapatkan bekas (dari air) wudhu’ beliau, dan siapa yang mendapatkannya maka dia akan membasuhkannya, namun bagi yang tidak mendapatkannya, maka dia mengambil dari baki air yang menitis dari temannya.” (Sahih Bukhari, no. 5411)

Dari Sahal bin Sa’ad radliallahu ‘anhu, dia mendengar Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda pada saat perang Khaibar: “Mana Ali bin Abu Talib?” Dijawab: “Dia sedang sakit kedua matanya”. Maka beliau memerintahkan agar memanggilnya. (Setelah Ali datang) beliau meludahi kedua matanya hingga sembuh seakan-akan belum pernah terkena penyakit sedikit pun.” (Sahih Bukhari, no. 2724, no. 2787, no. 3888)

Dari Jabir bin Abdullah radhiallahu ‘anhuma berkata: “Tatkala penggalian parit pertahanan Khandaq sedang dilaksanakan, aku melihat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dalam keadaan lapar. Kerana itu aku kembali kepada isteriku, menanyakan kepadanya: ‘Apakah engkau mempunyai makanan? Aku melihat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam sedang lapar.’ Maka dikeluarkannya suatu karung, di dalamnya terdapat satu sha’ (segantang) gandum. Di samping itu kami mempunyai seekor anak kambing. Lalu aku sembelih kambing itu, sementara isteriku membuat adunan tepung. Ketika aku selesai mengerjakan pekerjaanku, aku lalu memotong-motong kecil daging kambing tersebut dan aku masukkan ke dalam periuk. Setelah itu aku pergi menemui Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Isteriku berkata kepadaku: ‘Janganlah kamu mempermalukanku di hadapan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dan para sahabat beliau.’ Aku langusng menemui beliau seraya berbisik kepadanya: ‘Wahai Rasulullah! Aku menyembelih seekor anak kambing milikku, dan isteriku telah membuat adunan segantang gandum yang kami miliki. Kerana itu sudilah kiranya anda datang bersama-sama dengan beberapa orang sahabat.’ Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berteriak: “Hai para penggali Khandaq! Jabir telah membuat hidangan untuk kalian semua. Marilah kita makan bersama-sama!” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam lalu berkata kepada Jabir: “Jangan kamu menurunkan periukmu dan janganlah kamu memasak adunan rotimu sebelum aku datang.” Lalu aku pulang. Tidak lama kemudian Rasulullah datang mendahului para sahabat. Ketika aku temui isteriku, dia berkata: ‘Bagaimana engkau ini! Bagaimana engkau ini!’ Jawabku: ‘Aku telah melakukan apa yang engkau pesankan kepadaku.’ Maka aku mengeluarkan adunan roti kami, kemudian Nabi meludahi adunan itu untuk memberi keberkatan. Setelah itu beliau menuju periuk (tempat memasak kambing), maka beliau meludahi dan mendoakan keberkatan kepadanya, sesudah itu beliau berkata kepada isteriku: “Panggillah tukang roti untuk membantumu memasak. Nanti isikan gulai ke mangkuk langsung dari kuali dan sekali-kali jangan kamu menurunkan periukmu.” Kala itu para sahabat semuanya berjumlah seribu orang. Demi Allah, semuanya turut makan dan setelah itu mereka pergi. Tetapi periuk kami masih tetap penuh berisi seperti semula. Sedangkan adunan masih seperti semula.” (Sahih Bukhari, no. 3793, Sahih Muslim, no. 3800)

Dari Yazid bin Abu Ubaid, dia berkata: “Aku pernah melihat bekas luka pukulan pedang pada kaki (bahagian lutut) Salamah. Aku lalu berkata kepadanya: “Wahai Abu Muslim, luka bekas pukulan apakah ini?” Dia menjawab: “Ini luka bekas pukulan yang aku alami pada perang Khaibar. Saat itu orang-orang berkata: “Salamah terluka.” Maka aku mendatangi Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, lalu beliau meludahi lukaku sebanyak tiga kali. Setelah itu aku tidak merasakan sakit hingga sekarang.” (Sahih Bukhari, no. 3884, Sunan Abu Daud, no. 3396)

Dari Aisyah radhiallahu ‘anha bahawa apabila Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam mendoakan orang sakit, beliau membaca: “Bismillahi Turbatu Ardlina Bi Riiqati Ba’dlina Yusyfaa Saqiimuna Bi Idzni Rabbina (Dengan nama Allah atas debu tanah kami, dengan ludah sebahagian kami, semoga sembuh orang yang sakit dari kami dengan izin Rabb kami.” (Sahih Bukhari, no. 5304, no. 5305)

Dari Abi Laila, dia menuturkan sebuah kisah: “Suatu ketika Usaid bin Hudhair (seorang sahabat yang soleh dan suka berjenaka), bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dan para sahabat. Usaid menuturkan cerita yang membuat para sahabat tertawa hingga Rasulullah memukul pinggangnya. Usaid pun mengadu: “Engkau telah membuatku merasa sakit,” kata Usaid. “Silakan membalas (Qisas),” jawab Nabi. “Wahai Rasulullah, engkau mengenakan gamis sedang saya tidak,” ujar Usaid. Abi Laila berkata: “Kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menanggalkan gamisnya dan Usaid merangkul beliau dan menciumi pinggang beliau.” “Ayah dan ibuku menjadi tebusanmu, wahai Rasulullah, saya menginginkan ini,” kata Usaid. (Riwayat Al-Hakim, dan beliau berkata: Hadith ini sanadnya sahih sedang Imam Bukhari-Muslim tidak meriwayatkannya. Adz Dzahabi menyetujuinya dan beliau berkata: Hadith ini sahih)

Dari Urwah, dia berkata: “Demi Allah, tidaklah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam apabila membuang kahak lalu kahak beliau tepat jatuh di telapak tangan salah seorang dari sahabat melainkan orang itu menggosokkannya pada wajah dan kulitnya. Dan bila beliau menyuruh mereka, mereka pun segera bergegas melaksanakan perintah beliau. Dan apabila beliau hendak berwudhu’, selalu mereka hampir berkelahi kerana berebut untuk mendapatkan baki air untuk wudhu’ beliau. Bila beliau berbicara, mereka merendahkan suara mereka di hadapan beliau dan mereka tidaklah menajamkan pandangan kepada beliau sebagai pengagungan mereka terhadap beliau.” (Sahih Bukhari, no. 2529)

Dari Yahya Ibnu Al Harits Adz Dzimari, dia berkata: “Saya pernah berjumpa dengan Watsilah Ibnu Al Asqo’ radhiallahu ‘anhu. “Apakah engkau berbai’ah kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dengan tanganmu ini?” tanyaku. “Benar” jawab Watsilah. “Hulurkan tanganmu, aku akan menciumnya!” kataku. Dia kemudian menhulurkan tangannya dan aku mencium tangan tersebut. (Riwayat At-Thabarani)

Dari Ja’far Ibnu Abdillah Ibnu Al Hakam bercerita: “Bahawa Khalid Ibnu Al Walid kehilangan peci (penutup kepala/kopiah) miliknya saat perang Yarmuk. “Carilah peciku,” perintah Khalid kepada pasukannya. Mereka mencari peci tersebut namun gagal menemukannya. “Carilah peci itu,” kata Khalid lagi. Akhirnya peci itu berhasil ditemukan. Ternyata peci itu peci yang sudah lusuh bukan peci baru. Dan ketika peci tersebut ditemukan, Khalid berkata : “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melaksanakan umrah lalu beliau mencukur rambut kepalanya, kemudian orang-orang segera menghampiri bahagian-bahagian rambut beliau. Lalu saya berhasil merebut rambut bahagian ubun-ubun yang kemudian saya taruh di peci ini. Saya tidak ikut bertempur dengan mengenakan peci ini kecuali saya diberi kemenangan.” (Riwayat At-Thabarani dalam Al-Kabir)

Dari Abu Juhaifah, dia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pernah keluar mendatangi kami di waktu tengahari yang panas. Beliau lalu diberi air wudhu’ hingga beliau pun berwudhu’, orang-orang lalu mengambil baki air wudhu’ beliau seraya mengusap-ngusapkannya. Kemudian Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam solat zohor dua rakaat dan asar dua rakaat sedang didepannya diletakkan tombak kecil.” Abu Musa berkata: “Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam meminta bejana berisi air, beliau lalu membasuh kedua tangan dan mukanya di dalamnya, lalu menyentuh air untuk memberkatinya seraya berkata kepada keduanya (Abu Musa dan Bilal): “Minumlah darinya dan usapkanlah pada wajah dan leher kalian berdua.” (Sahih Bukhari, no. 181)

Dari Uthman bin Abdullah bin Mauhab berkata: “Keluargaku pernah menyuruhku menemui Ummu Salamah isteri Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dengan membawa mangkuk berisi air, lalu Ummu Salamah datang dengan membawa sebuah bekas dari perak yang berisi rambut Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam yang diikat. Apabila ada seseorang yang terkena sihir atau sesuatu, maka dia datang dengan mangkuk berisi air dan diberikan kepada Ummu Salamah, lalu aku melihat ke dalam mangkuk, rambut beliau shallallahu ‘alaihi wasallam sudah berubah merah.” (Sahih Bukhari, no. 5446)

Dari Musa bin Uqbah berkata: “Aku melihat Salim bin Abdullah bin Umar memilih tempat di suatu jalan lalu melaksanakan solat di tempat tersebut. Dan dia menceritakan bahawa bapanya (Abdullah bin Umar) pernah solat di tempat itu, dan bapanya pernah melihat Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam juga solat di tempat itu.” (Sahih Bukhari, no. 461)

Dari Anas bin Malik berkata: “Bahawa ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mencukur rambutnya, maka Abu Talhah adalah orang yang pertama mengambil rambut beliau.” (Sahih Bukhari, no. 166)

Dari Anas bin Malik dia berkata: “Setelah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melempar Jamrah, menyembelih haiwan korbannya dan setelah mencukur rambutnya, beliau meminta tukang cukur untuk mencukur kembali rambutnya yang sebelah kanan. Kemudian beliau memanggil Abu Talhah Al Anshari dan memberikan rambut tersebut kepadanya. Sesudah itu, beliau kembali meminta untuk dicukurkan rambutnya yang sebelah kiri seraya bersabda: “Cukurlah.” Maka dia pun mencukurnya, dan setelah itu, membahagikannya kepada orang-orang.” (Sahih Muslim, no. 2300)

Dari Anas bin Malik berkata: “Bahawasanya setelah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melempar Jamratul Aqabah, beliau terus bergegas menuju kepada Unta (haiwan korbannya) dan menyembelihnya. Sementara tukang cukur sedang duduk di sekitar itu. Maka beliau memberi isyarat dengan tangannya ke arah kepala (agar dia mencukurnya). Lalu tukang cukur itu pun mencukur rambut beliau yang sebelah kanan dan kemudian beliau membahagikannya kepada orang yang berada berhampirannya. Setelah itu, (dicukur) rambut yang sebelahnya lagi, kemudian beliau bertanya: “Mana Abu Talhah?” Maka beliau pun memberikan rambut itu padanya (yakni keberkatan).” (Sahih Muslim, no. 2299)

Dari Abu Hurairah, dia mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan kalimah (perkataan) tanpa diteliti (terlebih dahulu), yang kerananya (perkataan itu), menyebabkan dia dilempar ke neraka sejauh antara jarak timur dan barat.” (Sahih Bukhari, no. 5996, Sahih Muslim, no. 5303, no. 5304, Musnad Ahmad, no. 8567)

Dari Abu Shirmah bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Siapa yang mahu mencelakai seseorang, maka Allah akan mencelakakannya, siapa yang mahu menimpakan kesulitan terhadap seseorang, maka Allah akan menimpakan kesempitan atasnya.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 1863, hasan gharib, Sunan Abu Daud, no. 3151)

Dari Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa yang sentiasa beristighfar, maka Allah pasti akan selalu memberikannya jalan keluar dari setiap kesempitan dan kelapangan dari segala kegundahan serta Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak dia sangka-sangka.” (Sunan Abu Daud, no. 1297, Sunan Ibnu Majah, no. 3809)

Dari Abdullah bin Mas’ud, dia berkata: Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barang siapa yang meminta-minta kepada manusia sementara dia memiliki persediaan yang cukup, maka dia akan datang pada hari kiamat sedangkan di mukanya terdapat tanda tercela bahawa dia meminta-minta.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 588, hasan, Sunan Abu Daud, no. 1385)

Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu bahawa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Demi Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh seorang dari kalian yang mengambil talinya lalu dia mencari kayu bakar dan dibawa dengan punggungnya lebih baik baginya daripada dia mendatangi seseorang lalu meminta kepadanya, baik orang itu memberi atau menolak”. (Sahih Bukhari, no. 1377, no. 1378, no. 1932, no. 2200, Sahih Muslim, no. 1728)

Dari Abu Hurairah, dia berkata: Saya mendengar Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sungguh jika seseorang di antara kalian berangkat pagi hari untuk mencari kayu bakar dan dipikul di atas punggungnya, yang dengannya dia boleh bersedekah dan mencukupi keperluannya dari manusia, hal itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain sama saja apakah dia memberi kepadanya atau tidak, kerana sesungguhnya tangan yang di atas lebih baik dari pada tangan yang di bawah dan mulailah memberi dari orang yang menjadi tanggunganmu”. (Sahih Muslim, no. 1727, Sunan At-Tirmidzi, no. 616, hasan sahih gharib)

Dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Orang miskin bukanlah mereka yang berkeliling meminta-minta kepada orang banyak, lalu peminta itu diberi sesuap, dua suap, atau sebutir dua butir kurma.” Para sahabat bertanya: “Kalau begitu, seperti apakah orang yang miskin itu?” Beliau menjawab: “Orang miskin sesungguhnya ialah mereka yang tidak memiliki apa-apa untuk memenuhi keperluannya, namun keadaannya itu tidak diketahui orang supaya orang bersedekah padanya, dan tidak pula meminta-minta ke sana ke mari.” (Sahih Bukhari, no. 1385, Sahih Muslim, no. 1722)

Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, bahawa beliau bersabda: “Demi Zat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, tidaklah seseorang dari umat ini baik Yahudi dan Nasrani mendengar tentangku, kemudian dia meninggal dan tidak beriman dengan agama (Islam) yang aku diutus dengannya, kecuali dia pasti termasuk penghuni neraka.” (Sahih Muslim, no. 218, Musnad Ahmad, no. 7856)

Dari Abu Sa’id radhiallahu ‘anhu bahawa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam besabda: “Kalian pasti akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan (jejak langkah) orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta hingga seandainya mereka menempuh (masuk) ke dalam lubang biawak pun kalian pasti akan mengikutinya”. Kami bertanya: “Wahai Rasulullah, apakah yang baginda maksud Yahudi dan Nasrani?” Beliau menjawab: “Siapa lagi (kalau bukan mereka)”. (Sahih Bukhari, no. 3197, no. 6775, Sahih Muslim, no. 4822)

Dari Ya’qub bin Utbah bin al-Mughirah, dia berkata: “Ketika kaum Quraisy mendatangi Abu Talib untuk memprotes semua kegiatan dakwah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam, maka Abu Talib menegur Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam: “Wahai anak saudaraku, sesungguhnya orang-orang Quraisy datang kepadaku lalu memprotes begini dan begitu, kerana itu tetaplah denganku dan jagalah dirimu, serta janganlah engkau bebani aku sesuatu yang aku tidak mampu untuk menanggungnya.” Kemudian Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Wahai pakcikku, demi Allah, seandainya matahari diletakkan di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan perkara ini (penyampaian risalah), sehingga Allah memenangkannya atau aku binasa, pastilah tidak akan aku meninggalkannya.” [Ibnu Ishaq dalam al-Maghaazii (I/284-285)]

Dari Aisyah radhiallahu ‘anha isteri Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam berkata: “Abu Bakar radhiallahu ‘anhu menunggang kudanya dari suatu tempat bernama Sunih hingga sampai dan masuk ke dalam masjid dan dia tidak berbicara dengan orang-orang, lalu dia menemui Aisyah radhiallahu ‘anha dan langsung mendatangi Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam yang sudah ditutupi (jasadnya) dengan kain terbuat dari katun. Kemudian dia membuka penutup wajah beliau lalu Abu Bakar bersimpuh di depan jasad Nabi, lalu menutupnya kembali. Kemudian Abu Bakar menangis dan berkata: “Demi bapa dan ibuku, wahai Nabi Allah, Allah tidak akan menjadikan kematian dua kali kepadamu. Ada pun kematian pertama yang telah ditetapkan buatmu itu sudah terjadi”. Ibnu Abbas radhiallahu ‘anhuma berkata: “Kemudian Abu Bakar radhiallahu ‘anhu keluar bertepatan Umar radliallahu ‘anhu sedang berbicara dengan orang banyak. Maka (Abu Bakar radhiallahu ‘anhu) berkata kepada Umar radhiallahu ‘anhu: “Duduklah!” Namun Umar tidak mempedulikannya. Lalu Abu Bakar berkata lagi: “Duduklah!” Namun Umar tetap tidak mempedulikannya. Akhirnya Abu Bakar bersaksi (tentang kewafatan Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam) sehingga orang-orang berkumpul kepadanya dan meninggalkan Umar, lalu Abu Bakar berkata: “Barangsiapa dari kalian yang menyembah Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam, sungguh Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam sekarang sudah wafat dan barangsiapa dari kalian yang menyembah Allah, sungguh Allah Maha Hidup yang tidak akan pernah mati. Allah Ta’ala telah berfirman (yang ertinya): ‘Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang (murtad)? Barangsiapa yang berbalik ke belakang, maka dia tidak dapat mendatangkan mudharat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur (Ali Imran 144).’ Demi Allah, seakan-akan orang-orang belum pernah mengetahui bahawa Allah sudah menurunkan ayat tersebut sampai Abu Bakar radhiallahu ‘anhu membacakannya. Akhirnya orang-orang memahaminya dan tidak ada satu pun orang yang mendengarnya (wafatnya Nabi) kecuali pasti membacakannya”. Dan Umar berkata: “Demi Allah, aku baru tahu setelah mendengar dari Abu Bakar, hingga aku pun bergetar dan kedua kaki tidak tahan berdiri, aku pun terjatuh ke bumi ketika mendengar bacaannya, dan aku baru sadar bahawa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam telah wafat.” (Sahih Bukhari, no. 1165, no. 4097)

Dari Aisyah, dia berkata: “Tatkala Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam sakit yang menyebabkan kematiannya, beliau bersabda: “Ar Rafiiqul A’laa.” (Ya Allah, sekarang aku memilih kekasihku yang tertinggi).” (Sahih Bukhari, no. 4082)

Dari Aisyah, dia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda ketika beliau masih sihat: “Tidaklah seorang Nabi diambil nyawanya, hingga diperlihatkan terlebih dahulu tempat duduknya di syurga, lalu disuruh memilihnya.” Tatkala beliau sakit dan ajal menjemputnya, yang pada waktu itu kepala beliau berada di peha Aisyah, beliau pengsan. Setelah beliau sedar, beliau mengalihkan pandangannya ke bumbung rumah kemudian bersabda: “Ya Allah, sekarang aku memilih kekasihku yang tertinggi.” Aku berkata: “Kalau begitu beliau tidak akan bersama kita. Maka aku pun mengerti bahawa ucapannya itu adalah perkataan yang pernah beliau sampaikan kepada kami ketika beliau masih sehat.” (Sahih Bukhari no. 4083, no. 4104, no. 5872, Sahih Muslim, no. 4476)

Dari Aisyah bahawa ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersandar di dadaku, Abdurrahman bin Abu Bakr masuk ke rumah sambil membawa kayu siwak yang biasa dia pakai. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pun melihat kepadanya. Aku berkata kepadanya: “Berikan siwak itu kepadaku wahai Abdurrahman!” Lalu dia memberikannya kepadaku. Kemudian aku bersihkan, dan aku kunyah (lembutkan) setelah itu aku berikan kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Beliau pun bersiwak dengannya. Aku tidak pernah melihat sebelumnya beliau bersiwak sebaik itu. Setelah selesai, beliau mengangkat tangannya, atau jarinya seraya berkata: ‘Arrafiiqul A’laa, Arrafiiqul A’laa (Ya Allah, sekarang aku memilih kekasihku yang tertinggi sekarang aku memilih kekasihku yang tertinggi) sebanyak tiga kali. Lalu beliau wafat. Aisyah berkata: “Beliau wafat di antara dagu dan tenggorokanku.” (Sahih Bukhari, no. 4084)

Dari Aisyah radhiallahu ‘anhu dia berkata: “Rasulullah shalallahu’alaihi wasallam meninggal di rumahku, pada hariku dan berada antara dada dan kerongkonganku.” Salah seorang dari kami membacakan doa untuknya dengan doa yang biasa dibacakan untuk orang sakit. Aku pun ikut mendoakannya. Kemudian beliau mengangkat pandangannya ke langit dan mengucapkan: ‘Arrafiiqul A’laa, Arrafiiqul A’laa (Ya Allah, sekarang aku memilih kekasihku yang tertinggi, ya Allah, sekarang aku memilih kekasihku yang tertinggi).’ Lalu Abdurrahman bin Abu Bakr masuk dengan membawa kayu siwak yang masih basah. Nabi pun menatapnya, saya mengira beliau memang memerlukan siwak tersebut.” Aisyah berkata: “Maka aku mengambilnya, mengunyahnya, mengibas-ngibaskannya, dan membaguskannya, kemudian aku berikan kepada beliau. Lantas beliau membersihkan giginya dan belum pernah aku melihat orang yang membersihkan giginya sebagus yang beliau lakukan. Setelah itu beliau memberikannya kepadaku namun jatuh (terlepas) dari tangannya. Segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan antara air liurku dengan air liur beliau pada hari-hari terakhir beliau di dunia dan pada hari-hari pertama di akhirat kelak.” (Sahih Bukhari, no. 4096)

Dari Aisyah isteri Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam mengatakan: “Rasulullah shallallahu’alaihiwasallam pernah bersabda ketika beliau sehat: “Tak seorang Nabi pun diwafatkan selain diperlihatkan tempat tinggalnya di syurga, kemudian dia disuruh memilih (untuk tetap hidup di dunia atau wafat).” Tatkala beliau sakit dan kepalanya berada di pehaku, beliau pengsan beberapa saat, kemudian sedar dan mengalihkan pandangannya ke bumbung, kemudian berujar: “Ya Allah, pertemukanlah aku dengan kekasih yang tertinggi.” Aku berkata dalam hati: “Ini bererti beliau tidak lagi memilih untuk tetap bersama kami, dan Aisyah faham bahawa itu adalah ucapan yang beliau perdengarkan kepada kami.” Lanjut Aisyah: “Itulah akhir ucapan yang Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam katakan, iaitu: “Ya Allah, pertemukanlah aku dengan kekasihku yang tertinggi.” (Sahih Bukhari, no. 6028)

Dari Aisyah radhiallahu’anha mengatakan: “Di depan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam ada kantung kulit atau bejana berisi air, lantas beliau masukkan kedua tangannya dalam air dan beliau usap wajahnya dengan keduanya dan beliau ucapkan: “Laa ilaaha illallah, sungguh kematian diiringi sakarat, sungguh kematian diiringi sakarat.” Kemudian beliau menjulurkan tangannya dan berseru: “Ya Allah, pertemukanlah aku dengan kekasihku yang tertinggi”, hingga akhirnya beliau wafat dan tangannya dalam keadaan senget. (Sahih Bukhari, no. 6029)

Dari Aisyah, dia berkata: “Apabila salah seorang di antara kami sakit, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mengusapnya dengan tangan kanan, lalu beliau mengucapkan: ‘Adzhabil ba’sa rabban naas, wasyfi, Anta Syaafi walaa syifaa illa syifaauka, syifaa-an laa yughaadiru saqaman (Wahai Rabb manusia, singkirkanlah penyakit ini dan sembuhkanlah ia kerana hanya Engkaulah yang boleh menyembuhkannya, tiada kesembuhan kecuali dari-Mu, kesembuhan yang tidak akan menyebabkan penyakit lagi)’. Maka tatkala beliau sakit dan sakitnya bertambah berat, ku pegang tangan beliau aku hendak membacakan mentera seperti yang pernah beliau lakukan kepada kami. Tetapi beliau menarik tangannya dari tanganku, kemudian beliau mengucapkan: ‘Allahummaghfirli, waj’alni ma’arrafiqil a’la (Ya Allah, ampunilah aku, dan jadikanlah aku bersama kekasihku yang tertinggi).’ Lalu ku tengok beliau, ternyata beliau telah meninggal.’ (Sahih Muslim, no. 4061, Musnad Ahmad, no. 23052, Sunan Ibnu Majah, no. 1608)

Dari Aisyah, dia berkata: “Saya mendengar Rasulullah shallallahu wa’alaihi wa sallam ketika hendak meninggal mengucapkan: “Allaahummaghfirlii, Warhamnii, Wa alhiqnii Birrafiiqil A’laa (Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, dan pertemukan aku dengan Kekasih Yang Tertinggi).” (Sunan At-Tirmidzi, no. 3418, hasan sahih)

Dari Aisyah, dia berkata: “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam meninggal di rumahku, pada hari aku mendapat giliranku, dan berada antara kerongkonganku dan atas perutku.” Lalu Abdurrahman bin Abi Bakar masuk dengan membawa siwak yang masih basah dan menatapnya. Saya mengira dia mempunyai kepentingan. (Aisyah) berkata: “Lalu aku mengambilnya, kemudian mengunyahnya, mengibaskannya, dan membaguskannya, kemudian aku berikan kepada beliau, lalu beliau membersihkan giginya dan belum pernah aku melihat orang yang membersihkan giginya sebagus yang beliau lakukan. Kemudian beliau memberikannya kepadaku dan jatuh (terlepas) dari tangannya lalu aku pun mengambilnya. Dan saya pun berdoa kepada Allah Azza Wa Jalla dengan doa yang digunakan malaikat Jibril ‘alaihissalam untuk memohon. Bila Nabi sakit, beliau selalu berdoa dengan doa itu, tapi pada sakitnya (kali ini) beliau tidak berdoa dengannya. Kemudian beliau mengangkat pandangannya ke langit dan mengucapkan: ‘Ar-Rafiiqul A’laa, Ar-Rafiiqul A’laa (Wahai Zat kekasih yang tertinggi, wahai Zat kekasih yang tertinggi).’ Kemudian jiwa (nyawa) beliau melayang, segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan antara air liurku dengan air liur beliau pada hari-hari terakhir beliau di dunia.” (Musnad Ahmad, no. 23083)

Dari Abu Sa’id Al Khudri, dia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Bergembiralah kalian wahai orang-orang fakir muhajirin dengan mendapatkan cahaya sempurna pada Hari Kiamat, kalian akan masuk Syurga setengah hari sebelum orang-orang kaya, dan setengah hari itu adalah lima ratus ribu tahun.” (Sunan Abu Daud, no. 3181)

Dari Abdullah bin Amru dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam beliau bersabda: “Kelak akan dikatakan kepada ahli Al-Quran: Bacalah dan naiklah (ke tingkatan dalam syurga), kemudian bacalah dengan tartil sebagaimana kamu membacanya ketika di dunia, kerana sesungguhnya tempatmu (di syurga) ada pada ayat terakhir yang kamu baca.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 2838, hasan sahih, Sunan Abu Daud, no. 1252)

Dari Uqbah, dia berkata: Saya mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berkata: “Sesungguhnya Allah memasukkan tiga orang ke dalam syurga kerana satu anak panah, iaitu: (1) Pembuatnya yang menginginkan kebaikan dalam membuatnya, (2) orang yang memanah dengannya, (3) serta orang yang mengambilkan anak panah untuknya. Panah dan naiklah kuda, kalian memanah adalah lebih aku sukai daripada kalian menaiki kuda. Bukan termasuk hiburan (yang disunnahkan) kecuali tiga perkara: (1) Seseorang melatih kudanya, (2) bercanda dengan isterinya, (3) dan memanah menggunakan busurnya serta anak panahnya. Dan barangsiapa yang meninggalkan memanah setelah dia mengetahuinya kerana tidak senang kepadanya maka sesungguhnya hal tersebut adalah kenikmatan yang dia tinggalkan (yang dia ingkari).” (Sunan Abu Daud, no. 2152, Sunan At-Tirmidzi, no. 1561, hasan sahih)

Dari Usamah bin Zaid dia berkata: Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Aku berdiri di hadapan pintu syurga, maka aku pun menyaksikan bahawa kebanyakan yang memasukinya adalah orang-orang miskin, sedang orang-orang yang memiliki kekayaaan (para pembesar) ditahan. Dan penduduk neraka telah diperintahkan untuk dimasukkan dalam neraka. Aku berdiri di hadapan pintu neraka, dan ternyata kebanyakan penghuninya adalah para wanita.” (Sahih Bukhari, no. 4797, no. 6065, Sahih Muslim, no. 4919)

Dari Abu Umamah, dia berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wasallam bersabda: “Aku masuk syurga lalu aku mendengar suara orang berjalan di hadapanku, aku bertanya: Siapa dia? Ia menjawab: Dia Bilal. Kemudian aku berjalan dan ternyata sebahagian besar penghuni suyrga adalah orang-orang fakir Muhajirin dan anak-anak kaum muslimin, aku tidak melihat golongan yang paling sedikit seperti orang-orang kaya dan wanita. Dikatakan padaku: Orang-orang kaya berada di pintu ini, mereka tengah dihisab dan diperiksa, para wanita dilalaikan oleh dua benda merah, emas dan sutera. Kemudian kami keluar dari salah satu pintu syurga ke lapan, saat berada di pintu, aku mendatangi salah satu tepi timbangan kemudian aku diletakkan di sana dan ummatku diletakkan disisi timbangan lain dan aku lebih berat. Kemudian Abu Bakar Radhiyallahu ‘anhu didatangkan lalu diletakkan di salah satu tepi timbangan dan seluruh ummatku didatangkan dan diletakkan di tepi timbangan lain dan Abu Bakar Radhiyallahu ‘anhu lebih berat. Setelah itu Umar didatangkan dan diletakkan di salah satu tepi timbangan dan seluruh ummatku didatangkan dan diletakkan di tepi timbangan lain dan Umar Radhiyallahu ‘anhu lebih berat. Kemudian ummatku diperlihatkan, seorang demi seorang, mereka pun melintas kemudian aku memperlambat jalan, Abdur Rahman bin ‘Auf lalu datang setelah putus asa kemudian dia berkata: Engkau lebih saya muliakan melebihi ayah dan ibuku wahai Rasulullah! Demi Zat yang mengutusmu dengan haq, saya tidak terlepas untuk menemui Tuan hingga saya mengira tidak akan melihat Tuan lagi kecuali setelah beruban. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wasallam bertanya: “Kenapa?” Dia menjawab: Kerana banyaknya hartaku, saya dihisab dan diperiksa. (Musnad Ahmad, no. 21203)

Dari Salim Abi An-Nadhar, dia berkata: “Abdullah bin Abi Aufaa radhiallahu ‘anhuma menulis surat kepadanya bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Ketahuilah oleh kalian bahawa syurga itu berada di bawah naungan pedang”. (Sahih Bukhari, no. 2607)

Dari Abu Bakar bin Abdullah bin Qais dari ayahnya dia berkata: “Saya pernah mendengar ayahku ketika dia sedang berhadapan dengan musuh, dia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya pintu-pintu syurga terletak di bawah bayangan pedang.” Tiba-tiba seorang laki-laki berdiri sambil menangis, katanya: “Hai Abu Musa, apakah anda pernah mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda seperti itu?” Dia menjawab: “Ya.” Datuknya Qais berkata: “Kemudian dia kembali menemui kawan-kawannya seraya berkata: “Saya menyampaikan salam buat kalian.” Kemudian dia mengeluarkan pedang dari sarungnya lalu membuang sarung pedangnya, dengan pedang terhunus, dia lalu berjalan menemui musuh dan berperang dengan pedangnya hingga terbunuh.” (Sahih Muslim, no. 3521)

Dari Jabir, dia berkata: Pernah terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bertepatan dengan hari wafatnya Ibrahim bin Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, maka orang-orang pun mengatakan: “Terjadinya gerhana matahari adalah kerana kematiannya Ibrahim.” Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berdiri menunaikan solat (gerhana) bersama para sahabat sebanyak enam rakaat dengan empat kali sujud. Kemudian beliau mundur, maka mundur pula seluruh saf di belakang beliau hingga sampai dekat safnya kaum wanita. Kemudian beliau maju, dan maju pula seluruh jemaah mengikuti beliau, hingga sampai ke tempatnya semula. Sesudah itu, solat gerhana selesai, dan matahari telah terang kembali. Di dalam khutbahnya antara lain beliau bersabda: “Wahai sekalian manusia, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua ayat (bukti) di antara sekian banyak bukti kebesaran Allah. Dan gerhana pada keduanya itu terjadi bukan kerana kematian seseorang. Kerana itu, apabila kalian melihat gerhana, maka solatlah, hingga ia terang kembali. Segala yang dijanjikan Allah telah diperlihatkan kepadaku dalam solatku yang sebentar ini. Diperlihatkannya kepadaku neraka, iaitu ketika kalian melihat aku mundur, kerana aku takut terkena jilatannya. Sehingga nampak olehku seorang pemilik tongkat (yang hujungnya bengkok) sedang menyeret ususnya di neraka, kerana dia (dahulu) pernah mencuri harta jemaah haji dengan tongkatya tersebut. Jika ada orang bertanya kepadanya kenapa dia mencuri, dia menjawab, aku tak sengaja kerana menyangkut pada tongkatku. Tetapi jika orang lalai, dia mencuri lagi. Ku lihat juga di dalam neraka ada seorang wanita pemilik kucing. Dia mengikat kucing itu namun tidak diberinya makan, dan tidak pula dilepaskannya agar kucing tersebut boleh mencari makanannya sendiri seperti rumput-rumput kering, hingga akhirnya kucing itu mati kelaparan. Kemudian diperlihatkan pula kepadaku syurga, iaitu ketika kalian melihatku maju, sehingga aku berdiri di tempatku ini aku hulurkan tanganku untuk memetik buah-buahannya, supaya kamu semua dapat melihatnya. Tapi ternyata aku tak dapat melakukannya. Tidak ada sesuatu pun yang dijanjikan Allah, melainkan ku lihat nyata di dalam solatku ini.” (Sahih Muslim, no. 1508)

Dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam didatangi tetamu dari orang kafir. Lalu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menyuruh pembantunya memerah susu seekor kambing untuk tetamunya, lalu diminum habis oleh tetamu tersebut. Kemudian beliau memberikan lagi, dan habis pula diminumnya. Diberikannya lagi, dia pun masih tetap meminumnya, sehingga akhirnya dia meminum habis susu perahan tujuh ekor kambing. Beberapa waktu kemudian dia (tetamunya) masuk Islam. Rasulullah memerintahkan supaya diperah susu seekor kambing untuknya. Susu itu diminumnya habis. Kemudian Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam menyuruh supaya diperah susu seekor lagi lalu diberikan pula kepadanya, tetapi dia tidak sanggup menghabiskannya. Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Orang mukmin minum dengan satu usus (perut), dan orang kafir minum dengan tujuh usus (perut).” (Sahih Muslim, no. 3843)

Dari Abdullah bin Mas’ud, dia berkata: “Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam lalu dia berkata: ‘Ya Rasulullah! Aku telah berdosa, kerana aku bermesraan dengan seorang perempuan di pinggir kota Madinah. Aku telah berbuat dosa dengannya selain bersetubuh. Maka hukumlah aku dengan hukuman apa saja yang anda hendaki. Maka Umar bin Khattab berkata kepadanya: “Seandainya engkau menutup rahsia dirimu, nescaya Allah telah menutupi kesalahanmu itu.” Kata Abdullah: “Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam tidak membantah sedikit pun ucapan Umar tersebut.” Maka berdirilah laki-laki itu kemudian pergi. Lalu Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam menyuruh seseorang menyusul dan memanggilnya kembali. Kemudian beliau bacakan kepadanya ayat ini: ‘Dan dirikanlah solat pada kedua waktu siang (pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya segala perbuatan yang baik menghapuskan (dosa) segala perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat’ (Hud: 114). Maka bertanyalah seseorang dari suatu kaum yang hadir: “Ya Nabiyullah! Apakah ayat itu ditujukan khusus baginya?” Jawab Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam: “Bahkan untuk seluruh umat manusia.” (Sahih Bukhari, no. 495, Sahih Muslim, no. 4964)

Dari Usamah bin Zaid, dia berkata: “Aku mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Seseorang didatangkan pada hari kiamat kemudian dilemparkan ke neraka hingga ususnya terburai keluar dan berputar-putar di neraka seperti keldai berputar mengelilingi alat penumbuk gandumnya, kemudian penduduk neraka bertanya: “Hai fulan! Apa yang menimpamu, bukankah dulu kau memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran?” Dia menjawab: “Benar, dulu saya memerintahkan kebaikan tapi saya tidak melakukannya dan saya melarang kemungkaran tapi saya melakukannya.” (Sahih Bukhari, no. 3027, Sahih Muslim, no. 5305)

Dari Anas radhiallahu ‘anhu bahawa ada seseorang yang bertanya kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam tentang hari kiamat. Katanya: “Bilakah terjadinya hari kiamat?” Beliau balik bertanya kepada orang itu: “Apa yang telah kamu siapkan untuk menghadapinya?” Orfang itu menjawab: “Tidak ada, kecuali aku mencintai Allah dan Rasul-Nya shallallahu ‘alaihi wasallam”. Maka beliau berkata: “Kamu akan bersama orang yang kamu cintai”. Anas berkata: “Kami belum pernah bergembira atas sesuatu seperti gembiranya kami dengan sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, iaitu: “Kamu akan bersama orang yang kamu cintai”. Selanjutnya Anas berkata: “Maka aku mencintai Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar dan aku berharap dapat berkumpul bersama mereka disebabkan kecintaanku kepada mereka sekalipun aku tidak memiliki amal seperti amal mereka”. (Sahih Bukhari, no. 3412, no. 5705, Sahih Muslim, no. 4777, Musnad Ahmad, no. 12307)

Dari Abdullah bin Mas’ud radhiallahu ‘anhu berkata: “Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam seraya bertanya: “Wahai Rasulullah, bagaimana anda mengatakan mengenai seseorang yang mencintai suatu kaum, namun dia sendiri belum pernah bertemu dengan kaum tersebut?” Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Seseorang akan bersama dengan orang yang di cintainya.” (Sahih Bukhari, no. 5703, no. 5704, Sunan Abu Daud, no. 4462, Sunan At-Tirmidzi, no. 2309, hasan sahih)

Dari Umar radhiallahu ‘anhu, dia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tatkala Adam melakukan kesalahan, dia berkata: “Wahai Rabbku, aku memohon kepada-Mu demi Muhammad (tawassul) akan dosa-dosaku, agar Engkau mengampuniku.” Lalu Allah berfirman: “Wahai Adam, bagaimana kamu mengenal Muhammad sedang Aku belum menciptakannya (sebagai manusia)?” Adam menjawab: “Wahai Rabbku, tatkala Engkau menciptakanku dengan Tangan-Mu dan meniupkan roh-Mu ke dalam diriku, maka Engkau mengangkat kepalaku, lalu aku melihat di atas tiang ‘Arsy tertulis ‘Laa Ilaaha illallaah Muhammadur Rasulullah’ sehingga aku tahu bahawa Engkau tidak merangkaikan ke dalam Nama-Mu kecuali makhluk yang paling Engkau cintai.” Lalu Allah Berfirman: “Engkau benar wahai Adam, sesungguhnya Muhammad adalah makhluk yang paling Aku cintai, berdoalah kepadaku demi dia, maka sungguh Aku mengampunimu. Dan kalau bukan kerana Muhammad, maka Aku tidak akan menciptakanmu.” (Mustadrak Al-Hakim, juz 2 halaman 615, sahih, Al-Baihaqi dalam Dala-ilun Nubuwwah)

Dari Anas bin Malik bahawa Umar bin Al Khattab radhiallahu ‘anhu ketika kaum muslimin tertimpa musibah, dia meminta hujan dengan berwasilah kepada Abbas bin Abdul Muthalib seraya berdoa: “Ya Allah, kami meminta hujan kepada-Mu dengan perantaraan Nabi kami (tawassul), kemudian Engkau menurunkan hujan kepada kami. Maka sekarang kami memohon kepada-Mu dengan perantaraan pakcik Nabi kami (tawassul), maka turunkanlah hujan untuk kami.” Anas berkata: “Mereka pun kemudian mendapatkan hujan.” (Sahih Bukhari, no. 954, no. 3434)

Dari Usair bin Jabir, dia berkata: “Ketika Umar bin Khattab didatangi oleh rombongan orang-orang Yaman, dia selalu bertanya kepada mereka: ‘Apakah Uwais bin Amir dalam rombongan kalian?’ Hingga pada suatu hari, Khalifah Umar bin Khattab bertemu dengan Uwais seraya bertanya: ‘Apakah kamu Uwais bin Amir?’ Uwais menjawab: ‘Ya. Benar saya adalah Uwais.’ Khalifah Umar bertanya lagi: ‘Kamu berasal dari Murad dan kemudian dari Qaran?’ Uwais menjawab: ‘Ya benar.’ Selanjutnya Khalifah Umar bertanya lagi: ‘Apakah kamu pernah diserang penyakit kusta lalu sembuh kecuali tinggal sebesar mata wang dirham pada dirimu?’ Uwais menjawab: ‘Ya benar.’ Khalifah Umar bertanya lagi: ‘Apakah ibumu masih ada?’ Uwais menjawab: ‘Ya, ibu saya masih ada.’ Khalifah Umar bin Khattab berkata: ‘Hai Uwais, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Uwais bin Amir akan datang kepadamu bersama rombongan orang-orang Yaman yang berasal dari Murad kemudian dari Qaran. Dia pernah diserang penyakit kusta lalu sembuh kecuali tinggal sebesar wang dirham. Ibunya masih hidup dan dia selalu berbakti kepadanya. Kalau dia bersumpah atas nama Allah maka akan dikabulkan sumpahnya itu, maka jika kamu dapat memohon agar dia memohonkan ampunan untuk kalian, lakukanlah!” Oleh kerana itu hai Uwais, mohonkanlah ampunan untukku!’ Lalu Uwais pun memohonkan ampunan untuk Umar bin Khattab. Setelah itu, Khalifah Umar bertanya kepada Uwais: ‘Hendak pergi kemana kamu hai Uwais?’ Uwais bin Amir menjawab: ‘Saya hendak pergi ke Kufah ya Amirul Mukminin.’ Khalifah Umar berkata lagi: ‘Apakah aku perlu membuatkan surat khusus kepada pejabat Kufah?’ Uwais bin Amir menjawab: ‘Saya lebih senang berada bersama rakyat jelata ya Amirul Mukminin.’ Usair bin Jabir berkata: ‘Pada tahun berikutnya, seseorang dari pejabat tinggi Kufah pergi melaksanakan ibadah haji ke Makkah. Selesai melaksanakan ibadah haji, dia pun pergi mengunjungi Khalifah Umar bin Khattab. Lalu Khalifah pun menanyakan tentang berita Uwais kepadanya. Pejabat itu menjawab: ‘Saya membiarkan Uwais tinggal di rumah tua dan hidup dalam keadaan yang sangat sederhana.’ Umar bin Khattab berkata: ‘Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: ‘Kelak Uwais bin Amir akan datang kepadamu bersama rombongan orang-orang Yaman. Dia berasal dari Murad dan kemudian dari Qaran. Dia pernah diserang penyakit kusta lalu sembuh kecuali tinggal sebesar mata wang dirham. Kalau dia bersumpah dengan nama Allah, nescaya akan dikabulkan sumpahnya. Jika kamu dapat meminta agar dia berkenan memohonkan ampunan untukmu, maka laksanakanlah!’ Setelah itu, orang dari pejabat Kufah tersebut terus menemui Uwais dan berkata kepadanya: ‘Wahai Uwais, mohonkanlah ampunan untukku!’ Uwais bin Amir dengan perasaan hairan menjawab: ‘Bukankah engkau baru saja pulang dari perjalanan suci, ibadah haji di Makkah? Maka seharusnya engkau yang memohonkan ampunan untuk saya.’ Orang pejabat tersebut tetap bersikap keras dan berkata: ‘Mohonkanlah ampunan untukku hai Uwais!’ Uwais bin Amir pun menjawab: ‘Engkau baru pulang dari ibadah haji, maka engkau yang lebih layak mendoakan saya.’ Kemudian Uwais balik bertanya kepada orang pejabat itu: ‘Apakah engkau telah bertemu dengan Khalifah Umar bin Khattab di Madinah?’ Orang pejabat Kufah itu menjawab: ‘Ya. Aku telah bertemu dengannya.’ Akhirnya Uwais pun memohonkan ampun untuk orang pejabat Kufah tersebut. Setelah itu, Uwais dikenal oleh masyarakat luas, tetapi dia sendiri tidak berubah hidupnya dan tetap seperti semula. Usair berkata: ‘Maka aku memberikan Uwais sehelai selendang yang indah, hingga setiap kali orang yang melihatnya pasti akan bertanya: Dari mana Uwais memperoleh selendang itu?” (Sahih Muslim, no. 4613)

Dari Abdullah bin Umar radhiallahu ‘anhuma dia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pernah memegang bahuku dan bersabda: ‘Jadilah kamu di dunia ini seakan-akan orang asing atau seorang pengembara.” Ibnu Umar juga berkata: “Bila kamu berada di petang hari, maka janganlah kamu menunggu datangnya waktu pagi, dan bila kamu berada di pagi hari, maka janganlah menunggu waktu petang, pergunakanlah waktu sihatmu sebelum sakitmu, dan hidupmu sebelum matimu.” (Sahih Bukhari, no. 5937, Sunan At-Tirmidzi, no. 2255)

Dari Ibnu Abbas radhiallahu ‘anhuma berkata, bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan (pemurah dalam soal harta benda) dan terutamanya pada bulan Ramadhan ketika malaikat Jibril ‘alaihissalam mendatanginya, dan Jibril alaihissalam mendatanginya setiap malam dari bulan Ramadhan, dia mengajarkan al-Quran kepada beliau shallallahu ‘alaihi wasallam. Sungguh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam ketika didatangi Jibril ‘alaihissalam kedermawanannya melebihi angin yang berhembus”. (Sahih Bukhari, no. 2981, no. 3290)

Dari Tamim ad-Dari bahawa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Agama itu adalah nasihat.” Kami bertanya: “Nasihat untuk siapa?” Beliau menjawab: “Untuk Allah, kitab-Nya, Rasul-Nya, dan para pemimpin kaum muslimin, serta orang awam (rakyat).” (Sahih Muslim, no. 82, Sunan Abu Daud, no. 4293)

Dari Yazid bin Hayyan dia berkata: “Pada suatu hari saya pergi kepada Zaid bin Arqam bersama Husain bin Sabrah dan Umar bin Muslim. Setelah kami duduk, Husain berkata kepada Zaid bin Arqam. Hai Zaid, kamu telah memperoleh kebaikan yang banyak. Kamu pernah melihat Rasulullah. Kamu pernah mendengar sabda beliau. Kamu pernah bertempur menyertai beliau. Dan kamu pun pernah solat jemaah bersama beliau. Sungguh kamu telah memperoleh kebaikan yang banyak. Oleh kerana itu hai Zaid, sampaikanlah kepada kami apa yang pernah kamu dengar dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam! Zaid bin Arqam berkata: Hai anak saudaraku, demi Allah sesungguhnya aku ini sudah tua dan ajalku sudah semakin dekat. Aku sudah lupa sebahagian dari apa yang pernah aku dengar dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Oleh kerana itu, apa yang boleh aku sampaikan, maka terimalah dan apa yang tidak boleh aku sampaikan, maka janganlah kamu memaksaku untuk menyampaikannya.” Kemudian Zaid bin Arqam meneruskan perkataannya: “Pada suatu ketika, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berdiri dan berpidato di suatu tempat air yang di sebut Khumm, yang terletak antara Makkah dan Madinah. Beliau memuji Allah, kemudian menyampaikan nasihat dan peringatan serta berkata: “Ketahuilah hai saudara-saudara, bahawasanya aku adalah manusia biasa seperti kalian. Tidak lama lagi utusan Tuhanku, malaikat pencabut nyawa akan datang kepadaku dan aku pun siap menyambutnya. Sesungguhnya aku akan meninggalkan dua hal yang berat kepada kalian, iaitu: Pertama, Al-Quran yang berisi petunjuk dan cahaya. Oleh kerana itu, laksanakanlah isi Al-Quran dan peganglah.” Sepertinya Rasulullah sangat mendorong dan mengajak bersungguh-sungguh pengamalan Al-Quran. “Kedua, keluargaku. Aku ingatkan kepada kalian semua agar berpegang kepada hukum Allah dalam memperlakukan keluargaku (Ahlul Bait).” (Beliau ucapkan sebanyak tiga kali). Husain bertanya kepada Zaid bin Arqarn: “Hai Zaid, sebenarnya siapakah Ahlul Bait (keluarga) Rasulullah itu? Bukankah isteri-isteri beliau itu adalah Ahlul Bait (keluarga) nya?” Zaid bin Arqam berkata: “Isteri-isteri beliau adalah Ahlul Baitnya, tapi Ahlul Bait yang beliau maksudkan adalah orang yang diharamkan untuk menerima zakat sepeninggalan beliau.” Husain bertanya: “Siapakah mereka itu?” Zaid bin Arqam menjawab: “Mereka adalah keluarga Ali, keluarga Aqil, keluarga Ja’far, dan keluarga Abbas.” (Sahih Muslim, no. 4425)

Dari Kharasyah bin Al Hurr dia berkata: “Saya pernah duduk pada suatu halaqah di dalam masjid Madinah yang dipandu oleh seorang syeikh yang berpenampilan menarik, iaitu Abdullah bin Salam, yang dia menyampaikan nasihat kepada para jemaah.’ Kharasyah berkata: ‘Setelah Abdullah bin Salam berdiri, maka para jemaah berseru: ‘Siapa yang ingin melihat seseorang yang termasuk ahli syurga, maka lihatlah syeikh ini!’ Lalu saya berkata: ‘Demi Allah, saya pasti akan mengikutinya agar saya tahu di mana letak rumahnya.’ Kemudian saya pun mengikuti syeikh tersebut yang berjalan hampir keluar dari Madinah hingga dia masuk ke dalam rumahnya.’ Kharasyah berkata: ‘Kemudian saya meminta izin kepadanya dan dia pun mempersilakan saya untuk masuk ke rumahnya.’ Syeikh tersebut bertanya kepada saya: ‘Ada yang dapat saya bantu hai anak muda?’ Saya menjawab: ‘Saya tadi mendengar para jemaah mengatakan tentang engkau ketika engkau berdiri. Barang siapa ingin melihat seseorang yang akan masuk syurga, maka lihatlah syeikh ini, hingga akhirnya saya mengikuti engkau. Abdullah bin Salam berkata: ‘Sebenarnya hanya Allah-lah Yang Maha Tahu tentang orang yang akan masuk syurga. Saya akan memberitahukan kepadamu tentang apa yang mereka katakan tadi: ‘Saya pernah bermimpi dan dalam mimpi tersebut saya didatangi oleh seorang laki-laki. Kemudian laki-laki itu berkata kepada saya: ‘Hai Abdullah, bangunlah!’ Lalu dia memegang tangan saya dan pergi bersamanya. Ternyata di sebelah kiri saya ada jalan yang memanjang dan saya pun ingin lalu di atas jalan itu. Tetapi laki-laki tersebut berkata kepada saya: ‘Janganlah kamu lalui jalan itu, kerana itu adalah jalan orang-orang yang sesat! Selain itu, ada pula jalan yang memanjang di sebelah kanan saya. Lalu laki-laki tersebut berkata kepada saya: ‘Laluilah jalan ini!’ Kemudian dia membawa saya ke sebuah gunung. Sampainya di sana dia berkata: ‘Naiklah!’ Tetapi, setiap kali saya naik, saya terjatuh di atas punggung saya. Kemudian dia mengajak saya pergi hingga sampai di sebuah tiang yang hujungnya di langit dan pangkalnya di bumi serta ada sebuah lingkaran di bahagian atasnya. Laki-laki itu berkata kepada saya: ‘Naiklah ke atas tiang ini!’ Saya menjawab: ‘Bagaimana saya dapat naik ke atas, sedangkan hujungnya ada di langit?’ Lalu laki-laki itu memegang tangan saya dan melemparkan saya ke atas hingga saya bergantungan di atas lingkaran yang ada di hujung tiang tersebut. Setelah itu, dia memukul tiang tersebut hingga runtuh, sedangkan saya tetap bergantungan di atas lingkaran tersebut sampai pagi. Abdullah bin Salam berkata: ‘Esok harinya saya datang menemui Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam untuk menceritakan mimpi tersebut kepada beliau.’ Maka Rasulullah menjelaskan mimpi itu kepada saya: ‘Jalan yang kamu lihat di sebelah kirimu itu adalah jalan orang-orang yang sesat, sedangkan jalan yang kamu lihat di sebelah kanan itu adalah jalan orang-orang yang baik. Gunung adalah rumah para syuhada’, tetapi kamu tidak dapat meraihnya. Tiang itu adalah agama Islam, sedangkan lingkaran tempat kamu berpegangan adalah agama Islam yang sentiasa akan kamu pegangi hingga kamu meninggal dunia.’ (Sahih Muslim, no. 4538)

Dari Jabir bin Abdullah dia berkata: “Aku telah mengikuti solat hari raya bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Beliau memulainya dengan solat sebelum menyampaikan khutbah, tanpa disertai azan dan iqamah. Setelah itu beliau berdiri sambil bersandar pada tangan Bilal. Kemudian beliau memerintahkan untuk selalu bertakwa kepada Allah, dan memberikan anjuran untuk selalu mentaati-Nya. Beliau juga memberikan nasihat kepada manusia dan mengingatkan mereka. Setelah itu, beliau berlalu hingga sampai di tempat kaum wanita. Beliau pun memberikan nasihat dan peringatan kepada mereka. Beliau bersabda: “Bersedekahlah kalian, kerana kebanyakan kalian akan menjadi bahan bakar Neraka Jahannam.” Maka berdirilah seorang wanita terbaik di antara mereka dengan wajah pucat seraya bertanya: “Kenapa ya Rasulullah?” Beliau menjawab: “Kerana kalian lebih banyak mengadu (mengeluh) dan mengingkari kelebihan dan kebaikan suami.” Akhirnya mereka pun menyedekahkan perhiasan yang mereka miliki dengan melemparkannya ke dalam kain yang dihamparkan Bilal, termasuk cincin dan kalung-kalung mereka. (Sahih Muslim, no. 1467, Sunan An-Nasai, no. 1557)

Dari Abu Sa’id Al Khudri dia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pada hari raya Aidul Adha atau Fitri keluar menuju tempat solat, beliau melalui para wanita seraya bersabda: “Wahai para wanita! Hendaklah kalian bersedekah, sebab diperlihatkan kepadaku bahawa kalian adalah yang paling banyak menghuni Neraka.” Seorang wanita yang pintar di antara mereka bertanya: “Apa sebabnya kaum wanita paling banyak menjadi penghuni Neraka wahai Rasulullah?” Beliau menjawab: “Kalian banyak melaknat dan banyak mengingkari pemberian suami. Dan aku tidak pernah melihat orang yang kekurangan akal dan agamanya melebihi seorang dari kalian, wahai para wanita.” Wanita itu bertanya lagi: “Wahai Rasulullah, apa tanda dari kurangnya akal dan lemahnya agama?” Beliau menjawab: “Bukankah persaksian seorang wanita setengah dari persaksian laki-laki?” Kami jawab: “Benar.” Beliau berkata lagi: “Itulah kekurangan akalnya. Dan bukankah seorang wanita bila dia sedang haid dia tidak solat dan puasa?” Kami jawab: “Benar.” Beliau berkata: “Itulah kekurangan agamanya.” (Sahih Bukhari, no. 293, Sahih Muslim, no. 114, Sunan Ibnu Majah, no. 3993, Musnad Ahmad, no. 5091, Sunan Ad-Darimi, no. 989)

Dari Abu Umamah bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Hendaklah kalian bersiwak, sesungguhnya siwak dapat membersihkan mulut dan menjadikan Rabb redha. Tidaklah Jibril datang kepadaku kecuali menasihatiku untuk bersiwak hingga aku takut jika hal itu diwajibkan atasku dan umatku. Sekiranya aku tidak khuatir memberatkan umatku sungguh akan aku wajibkan mereka untuk bersiwak. Dan aku selalu bersiwak hingga aku khuatir gigi depanku terkikis.” (Sunan Ibnu Majah, no. 285)

Dari Usaid bin Hudhair, seorang laki-laki Ansar berkata: “Saat dia bercakap-cakap dengan sekumpulan orang, lalu ada sesuatu yang membuat mereka tertawa, tiba-tiba Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam menusuk perutnya dengan kayu.” Laki-laki itu berkata: “Berikanlah aku hak untuk mengqisas (membalas kembali)!” Beliau bersabda: “Lakukanlah.” Laki-laki itu berkata lagi: “Tuan masih mengenakan baju, padahal aku tidak mengenakan baju.” Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam lantas melepas bajunya, namun laki-laki itu memeluk dan mencium badan beliau seraya berkata: “Wahai Rasulullah, sebenarnya inilah yang aku harapkan.” (Sunan Abu Daud, no. 4547)

Dari Umair bin Ishaq dia berkata: Aku melihat Abu Hurairah bertemu Al-Hasan (cucu Rasulullah), lalu Abu Hurairah berkata kepadanya: “Singkaplah (pakaian yang menutupi) perutmu sehingga aku boleh mencium bahagian yang pernah aku lihat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menciumnya.” Umair bin Ishaq berkata: “Kemudian Al-Hasan membukanya dan Abu Hurairah mencium perutnya.” (Musnad Ahmad, no. 9145, no. 9995)

Dari Aisyah dia berkata: “Ketika Rasulullah shallaallahu ‘alaihi wa sallam berpuasa, beliau mencium bahagian wajahku yang beliau suka hingga beliau berbuka.” (Musnad Ahmad, no. 25068)

Dari Hamzah bin Abu Usaid Al Anshari dari bapanya bahawasanya dia pernah mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berbicara saat berada di luar masjid, sehingga banyak laki-laki dan perempuan bercampur-baur di jalan. Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pun bersabda kepada kaum wanita: “Hendaklah kalian memperlambat dalam berjalan (terakhir), sebab kalian tidak berhak untuk memenuhi jalan. Hendaklah kalian berjalan di pinggiran jalan.” (Sunan Abu Daud, no. 4588)

Dari Abu Dzar radhiallahu ‘anhu berkata: Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam berkata kepadaku ketika matahari sedang terbenam: “Tahukah kamu ke mana matahari itu pergi?” Aku jawab: “Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu”. Beliau berkata: “Sesungguhnya matahari akan terus pergi hingga bersujud di bawah al-‘Arsy lalu dia minta izin kemudian diizinkan dan dia minta agar terus saja bersujud namun tidak diperkenankan dan minta izin namun tidak diizinkan dan dikatakan kepadanya: “Kembalilah ke tempat asal kamu datang”. Maka matahari itu terbit (keluar) dari tempat terbenamnya tadi”. Begitulah sebagaimana firman Allah (Yasin ayat 38) yang ertinya: “Dan matahari berjalan pada tempat peredarannya (orbitnya). Demikianlah itu ketetapan Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui”. (Sahih Bukhari, no. 2960)

Dari Abdullah bin Umar, dia berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Api akan muncul dari Hadhramaut atau dari arah laut Hadhramaut sebelum hari kiamat mengumpulkan manusia.” Mereka bertanya: “Wahai Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepada kami?” Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam menjawab: “Hendaklah kalian berada di Syam.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 2143, hasan gharib sahih, Musnad Ahmad, no. 4899)

Dari Jabir bin Abdullah, dia berkata: Saya mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Jenazah Sa’ad bin Mu’adz berada di antara mereka (para Malaikat) membuat ‘Arsy ar-Rahman bergegar.” (Sahih Bukhari, no. 3519, Sahih Muslim, no. 4511, no. 4512, Sunan At-Tirmidzi, no. 3783, hasan sahih)

Dari Jabir bin Abdullah dia berkata: Bahawasanya ayahku telah meninggal dunia dan meninggalkan sembilan anak perempuan, atau dia berkata: Tujuh. Lantas saya menikah dengan seorang janda. Kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bertanya kepadaku: “Wahai Jabir, apakah kamu sudah menikah?” Jabir berkata: “Ya.” Beliau bertanya kembali: “Dengan seorang gadis atau janda?” Jabir berkata: “Dengan seorang janda, wahai Rasulullah!” Beliau bersabda: “Kenapa tidak dengan seorang gadis, agar kamu boleh bercumbu rayu (bergurau senda) dengannya dan dia boleh bercumbu rayu (bergurau senda) denganmu?” Jabir berkata: “Sesungguhnya Abdullah (ayah Jabir) telah meninggal dunia dengan meninggalkan sembilan anak perempuan atau tujuh anak perempuan, dan saya tidak suka jika saya menikah dengan orang yang sepadan (sebaya) dengan mereka, namun saya lebih suka menikah dengan wanita yang boleh mengurus mereka dan boleh membuat mereka baik (yang lebih tua). Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda kepadaku: “Semoga Allah memberkatimu.” (Sahih Muslim, no. 2664, Sahih Bukhari, no. 1955)

Dari Marwan bin Salim Al Muqaffa’, dia berkata: Saya melihat Ibnu Umar menggenggam janggutnya dan memotong janggut yang melebihi telapak tangan. Dan dia berkata: Dahulu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam apabila berbuka (puasa) beliau mengucapkan: ‘Dzahabazh Zhamaa’u Wabtallatil ‘Uruuqu Wa Tsabatil Ajru InsyaAllah (Telah hilang dahaga, dan telah basah tenggorokan, dan telah tetap pahala insyaAllah)’. (Sunan Abu Daud, no. 2010)

Dari Jabir dia berkata: “Didatangkan jenazah seorang laki-laki kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam supaya beliau mahu mensolatinya, namun beliau enggan mensolatinya, maka dikatakan kepada beliau: “Wahai Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, kami tidak pernah melihat anda meninggalkan solat jenazah terhadap seorang pun sebelum (jenazah) ini.” Beliau menjawab: “Kerana sesungguhnya dia telah membenci Uthman, sehingga Allah membencinya.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 3642, gharib)

Dari Al Malih dia berkata: “Kami pernah bersama Buraidah pada suatu peperangan saat cuaca mendung, lalu dia berkata: “Segeralah laksanakan solat Asar! Kerana Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam pernah bersabda: “Barangsiapa meninggalkan solat Asar sungguh hapuslah amalnya.” (Sahih Bukhari, no. 520, no. 559)

Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Demi Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh aku berkeinginan untuk dicarikan kayu bakar, kemudian ku suruh agar solat dikumandangkan kemudian ku suruh seseorang untuk mengimami manusia, kemudian aku datangi orang-orang yang meninggalkan solat, kemudian aku bakar rumah mereka, Demi Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya, kalau salah seorang di antara kalian tahu akan mendapat sekerat daging (unta) yang gemuk atau dua bahagian yang baik, nescaya dia akan menghadiri solat isyak”. (Sahih Bukhari, no. 6683, Sahih Muslim, no. 1040)

Dari Jabir dia berkata: “Saya mendengar Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sungguh, yang memisahkan antara seorang laki-laki dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat.” (Sahih Muslim, no. 116, no. 117, Sunan Abu Daud, no. 4058, Sunan At-Tirmidzi, no. 2543, no. 2544, hasan sahih)

Dari Abdul Malik bin Ar Rabi’ bin Sabrah dari ayahnya dari datuknya, dia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Ajarkanlah solat kepada anak-anak di umur tujuh tahun, dan pukullah mereka ketika meninggalkan solat di umur sepuluh tahun.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 372, hasan sahih, Sunan Ad-Darimi, no. 1395)

Dari Hafsah (Ummul Mukminin) dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda: “Barangsiapa yang tidak berniat puasa pada malam hari sebelum terbit fajar, tidak ada puasa baginya.” (Sunan Abu Daud, no. 2098, Sunan At-Tirmidzi, no. 662, Sunan An-Nasai, no. 2291, no. 2292, no. 2293, no. 2294, no. 2295)

Dari Abu Hurairah, bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Demi Zat yang jiwaku ada ditangan-Nya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah dari minyak kasturi. Allah Azza wa Jalla berfirman: Sesungguhnya dia menahan syahwat, makanan dan minumannya demi Aku. Maka puasa itu adalah milik-Ku, Aku-lah yang akan memberikan pahalanya. Setiap kebaikan itu senilai dengan sepuluh hingga tujuh ratus kali lipat, kecuali puasa. Puasa adalah milik-Ku dan Akulah yang akan membalasnya.” (Muwattha’ Malik, no. 603)

Dari Abu Hurairah bahawa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam berkata: “Puasa adalah perisai, apabila salah seorang di antara kalian berpuasa maka janganlah dia berkata kotor, dan melakukan perbuatan bodoh. Apabila terdapat seseorang memusuhinya atau mencelanya maka hendaknya dia mengatakan: ‘Aku sedang berpuasa’.” (Sahih Muslim, no. 1941, Sunan Abu Daud, no. 2016)

Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Allah ‘azza wajalla telah berfirman: ‘Setiap amal anak Adam adalah untuk dirinya kecuali puasa. Puasa itu adalah untuk-Ku, dan Akulah yang akan memberinya pahala.’ Dan puasa itu adalah perisai. Apabila kamu puasa, maka janganlah kamu merosak puasamu dengan rafats (perkataan yang keji), dan jangan pula menghina orang. Apabila kamu dihina orang atau pun diserang, maka katakanlah: ‘Sesungguhnya saya sedang berpuasa.’ Demi Allah, yang jiwa Muhammad ada di tangan-Nya. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah pada hari kiamat kelak daripada wanginya kasturi. Dan bagi mereka yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Dia merasa senang saat berbuka lantaran puasanya, dan senang pula saat berjumpa dengan Rabbnya juga kerana puasanya.” (Sahih Bukhari, no. 1771, Sahih Muslim, no. 1944)

Dari Anas bin Malik radhiallahu ‘anhu berkata: Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam menyampaiklan khuthbah lalu bersabda: “Zaid akan memegang bendera perang lalu dia gugur, kemudian bendera itu dipegang oleh Ja’far lalu dia pun gugur, kemudian bendera itu dipegang oleh Abdullah bin Rawahah namun dia pun gugur pula. Akhirnya bendera itu diambil oleh Khalid bin Al Walid padahal sebelumnya dia tidak ditunjuk. Maka melalui dialah kemenangan dapat diraih”. Dan Anas berkata: “Kejadian itu menggembirakan kami seolah mereka ada bersama kami”. Ayyub berkata: “Kejadian itu (karamah para syuhada’) tidaklah menjadikan mereka ingin untuk kembali bersama kami (di dunia kecuali bila mati syahid kembali untuk kedua kali)”. Dan kedua matanya (Rasulullah) berlinang air mata. (Sahih Bukhari, no. 2589, no. 2835, no. 3474, no. 3929, Musnad Ahmad, no. 11671)

Dari Urwah bin Zubair bahawa Aisyah (Ummul Mukminin) telah mengkhabarkan kepadanya bahawa Fatimah binti Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mengutus seseorang untuk menemui Abu Bakar, dia meminta supaya diberi bahagian dari harta peninggalan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam di Kota Madinah dan Fadak dan seperlima hasil rampasan perang Khaibar yang masih berbaki. Maka Abu Bakar menjawab: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pernah bersabda: “Sesungguhnya harta peninggalan kami tidak dapat diwarisi, yang kami tinggalkan hanya berupa sedekah, dan keluarga Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam hanya boleh menikmati sedekah itu.” Demi Allah, aku tidak berani mengubah sedikit pun sedekah yang telah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam tetapkan, aku akan tetap membiarkan seperti pada masa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, dan aku akan tetap melaksanakan apa yang telah dilakukan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam.” Ternyata Abu Bakar tetap menolak permintaan Fatimah, oleh kerana itu Fatimah sangat gusar dan marah atas tindakan Abu Bakar mengenai hal itu.” Urwah melanjutkan: “Hingga Fatimah enggan menyapanya -tidak mengajaknya berbicara- hingga ajal menjemputnya, tepatnya enam bulan setelah wafatnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Ketika Fatimah meninggal dunia, jenazahnya dimakamkan oleh suaminya sendiri, Ali bin Abu Talib, pada malam hari tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada Abu Bakar. Setelah itu Ali pulalah yang mensolatkan jenazah Fatimah. Ketika Fatimah masih hidup, banyak orang menaruh hormat kepada Ali, tetapi hal itu mulai berubah ketika Fatimah telah meninggal dunia. Lalu dia mulai berfikir untuk segera berdamai dengan Abu Bakar sekaligus membai’ahnya, kerana beberapa bulan dia tidak sempat menemuinya untuk membai’ahnya. Setelah itu, Ali menulis surat kepada Abu Bakar yang isinya: “Aku mengharapkan kamu datang menemuiku, namun jangan sampai ada seorang pun yang ikut menemuimu.” -sepertinya Ali tidak suka jika Abu Bakar ditemani Umar bin Khattab- Umar lalu berkata kepada Abu Bakar: “Demi Allah, janganlah kamu menemuinya seorang diri.” Abu Bakar menjawab: “Aku yakin, Ali tidak akan berbuat apa-apa kepadaku, demi Allah, aku akan tetap menemuinya.” Dengan penuh keyakinan, akhirnya Abu Bakar pergi menemui Ali, ketika bertemu, Ali bin Abu Talib terus bersaksi kepadanya (maksudnya membai’ahnya) seraya berkata: “Wahai Abu Bakar, sesungguhnya aku telah mengetahui segala keutamaan dan kebaikan yang Allah anugerahkan kepadamu, dan aku tidak merasa iri dan dengki pada anugerah yang Allah limpahkan kepadamu. Akan tetapi menurutku, kamu telah berbuat sewenang-wenang terhadapku, sebagai keluarga terdekat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, semestinya aku mempunyai hak untuk memperoleh harta peninggalan beliau.” Ucapan-ucapan Ali begitu derasnya kepada Abu Bakar hingga tak terasa Abu Bakar menitiskan air matanya. Dengan perasaan haru, Abu Bakar menjelaskan kepadanya, katanya: “Demi Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sebenarnya keluarga dan kerabat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam jauh lebih aku cintai daripada keluarga aku sendiri. Mengenai harta peninggalan yang tengah kita perselisihkan ini, sebenarnya aku selalu berusaha bersikap adil dan bijaksana serta berpijak kepada kebenaran. Dan aku tidak akan meninggalkan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, bahkan aku akan tetap mempertahankannya.” Maka Ali berkata kepada Abu Bakar: “Walau bagaimanapun aku akan tetap membai’ahmu nanti petang.” Seusai melaksanakan solat zohor, Abu Bakar terus naik ke atas mimbar, setelah membaca syahadat, dia pun cuba menjelaskan kepada kaum Muslimin yang hadir pada saat itu, masalah keterlambatan Ali untuk berbai’ah beserta alasannya, kemudian dia membaca istighfar. Setelah itu, tibalah giliran Ali bersaksi dan menghormati sikap Abu Bakar, Ali menyatakan bahawa dia tidak merasa iri dan dengki sama sekali terhadap keutamaan dan kelebihan yang dianugerahkan Allah kepada Abu Bakar, akan tetapi -lanjut Ali-: “Kami keluarga terdekat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melihat berpandangan bahawa kami sebenarnya layak untuk menyatakan pendapat dalam masalah ini (warisan), namun rupanya Abu Bakar melakukan dengan logiknya sendiri (mengikut sabdaan Nabi) sehingga kami merasa emosi.” Majoriti kamu Muslimin yang hadir saat itu merasa gembira mendengar pernyataan Ali, mereka berkata: “Benar yang kamu ucapkan.” Akhirnya Ali menjadi lebih dekat dengan kaum Muslimin setelah dia berani mengungkapkan perkara itu.” (Sahih Bukhari, no. 3913, Sahih Muslim, no. 3304)

Dari Ibnu Umar, dia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menghadap Hajar Aswad kemudian meletakkan kedua bibirnya kepadanya, dan beliau menangis lama sekali, kemudian dia berpaling, dan ternyata dia menemukan Umar dalam keadaan menangis pula, beliau bersabda: ‘Wahai Umar, di sinilah (layak) ditumpahkan air mata.'” (Sunan Ibnu Majah, no. 2936)

Dari Umar bin Khattab dia berkata: “Saya pernah menemui Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam saat beliau berada di atas tikar.” Umar melanjutkan: “Lalu saya duduk, ternyata saya dapati beliau hanya mengenakan selembar kain dan tidak ada kain lain selain yang dipakainya, sementara tikar itu telah membekas pada sisi beliau. Saya juga (melihat) segenggam gandum sekitar satu sha’ dan daun yang dipergunakan untuk menyamak yang terletak di sudut bilik dan kulit yang menggantung. Tak terasa kedua mataku berlinang air mata. Beliau bertanya: “Apa yang membuatmu menangis wahai Ibnu Khattab?” Saya menjawab: “Wahai Nabi Allah, bagaimana aku tidak menitiskan air mata, sementara tikar ini membekas di sisimu, dan aku tidak melihat dalam ruanganmu kecuali apa aku lihat. Sedangkan Raja Kisra dan Kaisar Romawi dipenuhi buah-buahan dan sungai-sungai, engkau adalah Nabi Allah dan pilihan-Nya, namun ruanganmu hanya seperti ini!” Beliau menjawab: “Wahai Ibnu Khattab, tidakkah kamu redha kita mendapatkan akhirat dan mereka mendapatkan dunia?” Saya menjawab: “Tentu.” (Sunan Ibnu Majah, no. 4143, Musnad Ahmad, no. 11967)

Dari Abdullah bin Mas’ud dia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tidaklah seorang mukmin mengeluarkan air mata dari kedua matanya walaupun sebesar kepala seekor lalat kerana takut kepada Allah, kemudian ia mengenai wajahnya melainkan Allah akan membebaskannya dari neraka.” (Sunan Ibnu Majah, no. 4187)

Dari Anas bin Malik dia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tangisan dikirimkan kepada penduduk neraka, sehingga penduduknya menangis semua di dalamnya, sampai air mata mereka habis, kemudian mereka menangis dengan air mata darah yang keluar dari wajah-wajah mereka sehingga air-air itu terbentang di hadapan mereka seperti sungai yang jika didatangkan kapal, nescaya kapal-kapal itu akan berlayar di dalamnya.” (Sunan Ibnu Majah, no. 4315)

Dari Abdullah Bin Nujai dari bapanya bahawa dia berjalan bersama Ali radhiallahu ‘anhu, dan dia adalah pembela Ali. Ketika sampai di Niwaya dan dia sedang menuju ke Shifin, Ali menyeru: “Sabarlah wahai Abu Abdullah, sabarlah Abu Abdullah di tepi sungai Eufrat.” Maka aku berkata: “Ada apa?” Ali menjawab: “Aku berkunjung kepada Nabi Salallahu ‘alaihi wa sallam suatu hari dan aku dapati kedua matanya berlinang air mata, maka aku bertanya: “Wahai Nabiyullah, tidak ada seorang pun yang membuat engkau marah, kenapa kedua matamu berlinang air mata?” Beliau menjawab: “Akan tetapi Jibril bergegas berdiri dari sisiku tadi, dia menceritakan kepadaku bahawa Al-Husain akan terbunuh di tepi sungai Eufrat. Apakah kamu ingin mencium bau tanahnya?” Maka aku menjawab: “Ya.” Maka beliau menghulurkan tangannya dan menggenggam segenggam tanah, kemudian memberikannya kepadaku, maka aku tidak kuasa untuk menahan kedua mataku berderai air mata.” (Musnad Ahmad, no. 613)

Dari Anas dia berkata: “Pada suatu ketika seorang putera Abu Talhah dan isterinya yang bernama Ummu Sulaim, meninggal dunia. Kemudian Ummu Sulaim berkata kepada keluarganya: ‘Janganlah kalian memberitahu musibah ini kepada Abu Talhah sehingga saya sendiri yang akan memberitahukannya.” Anas berkata: “Tak lama kemudian Abu Talhah tiba di rumah. Seperti biasa, Ummu Sulaim menghidangkan makan malam untuk suaminya. Lalu Abu Talhah makan dan minum dengan senangnya. Kemudian Ummu Sulaim mulai berhias lebih cantik daripada hari biasanya hingga Abu Talhah menggaulinya. Setelah mengetahui bahawasanya Abu Talhah telah merasa puas dan lega, maka Ummu Sulaim berkata: ‘Wahai Abu Talhah, bagaimana menurut pendapat engkau apabila ada sekelompok orang memberikan pinjaman kepada suatu keluarga. Kemudian, ternyata pinjaman tersebut mereka minta kembali. Apakah boleh keluarga itu menolak permintaannya? Dengan mantap Abu Talhah menjawab: “Tentu saja keluarga itu tidak boleh menolak permintaan kelompok itu.” Lalu Ummu Sulaim berkata: “Maka demikian dengan anak kita, ketahuilah bahawasanya anak kita yang tercinta telah diminta oleh Zat yang telah mencipta dan memilikinya. Oleh kerana itu relakanlah kematian putera kita tersebut”. Betapa terkejut dan marahnya Abu Talhah mendengar informasi yang disampaikan isterinya itu. Lalu ia pun berkata kepada isterinya: “Mengapa kamu tidak memberitahu terlebih dahulu berita ini? Tetapi kamu memberitahukannya kepadaku setelah aku menggaulimu.” Keesokan harinya Abu Talhah pergi menemui Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam untuk menceritakan kepada beliau tentang apa yang telah terjadi pada keluarganya. Mendengar cerita sedih tersebut, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berkata: “Semoga Allah memberkati kalian berdua dalam menjalani malam kalian.” Anas berkata: ‘Beberapa bulan kemudian, Ummu Sulaim mulai memperlihatkan tanda-tanda kehamilan. Suatu ketika Rasulullah sedang bepergian dan Ummu Sulaim turut serta dalam perjalanan tersebut. Biasanya, apabila Rasulullah datang dari bepergian -setibanya di Madinah- maka beliau tidak langsung masuk ke kampung. Sesampainya dekat kota Madinah, Ummu Sulaim mulai merasakan saat-saat kelahiran hingga Abu Talhah berhenti untuk mendampinginya sementara Rasulullah telah pergi. Abu Talhah berkata: ‘Ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau Maha Tahu bahawasanya saya merasa senang keluar untuk menyertai Rasul-Mu ketika beliau keluar. Begitu pula saya merasa senang masuk untuk menyertainya, ketika beliau akan masuk (kota Madinah), tapi sekarang saya terhenti seperti yang Engkau lihat.” Anas berkata: Ummu Sulaim berkata: ‘Hai Abu Talhah, saya sudah tidak tahan lagi. Marilah terus percepat perjalanan!’ Anas berkata: ‘Akhirnya kami terus melanjutkan perjalanan.’ Anas berkata: “Ketika tiba di kota Madinah, maka Ummu Sulaim pun melahirkan seorang anak laki-laki dengan selamat. Ibu saya (Ummu Sulaim) berkata kepada saya: ‘Hai Anas, janganlah ada seorang pun yang menyusui bayi ini hingga kamu membawanya ke hadapan Rasulullah.’ Esok harinya, saya membawa bayi tersebut kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Saya temui beliau yang pada saat itu sedang memegang alat untuk memberi tanda pada haiwan. Ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melihat saya, beliau berkata: “Hai Unais, apakah Ummu Sulaim telah melahirkan?” Maka saya dengan senang hati menjawab pertanyaan beliau: “Ya, ia telah melahirkan, ya Rasulullah.” Kemudian beliau letakkan alat untuk memberi tanda pada haiwan itu. Lalu saya pun membawa bayi itu ke hadapan Rasulullah dan meletakkannya di atas pangkuan beliau. Kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam minta dibawakan kurma ajwa Madinah. Lalu beliau lumatkan kurma tersebut dengan mulut beliau dan disuapkannya ke dalam mulut bayi itu. Maka bayi itu segera mengunyahnya. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berkata: “Lihatlah, memang kaum Ansar itu sangat menyukai kurma!” Anas berkata: “Kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mengusap wajah bayi itu dengan penuh kasih sayang serta memberinya nama Abdullah.” (Sahih Muslim, no. 4496)

Dari Anas bin Malik radhiallahu ‘anhu berkata: Anak dari Abu Talhah dalam keadaan sakit yang parah. Katanya: “Dan akhirnya dia meninggal dunia”. Saat itu Abu Talhah sedang bepergian. Ketika isterinya melihat bahawa dia (anaknya) sudah meninggal, maka dia mengerjakan sesuatu dan meletakkannya di samping rumah. Ketika Abu Talhah sudah datang, dia bertanya: “Bagaimana keadaan anak (kita)?” Isterinya menjawab: “Dia sudah tenang dan aku berharap dia sudah beristirehat.” Abu Talhah menganggap bahawa isterinya berkata, benar adanya. Anas bin Malik radhiallahu ‘anhu berkata: Maka dia tidur pada malam itu. Pada keesokan harinya, dia mandi. Ketika dia hendak pergi keluar, isterinya memberitahu bahawa anaknya sudah meninggal dunia. Kemudian dia solat bersama Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam lalu dia menceritakan apa yang sudah terjadi antara dia berdua (dengan isterinya). Maka Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam berkata: “Semoga Allah memberkati kalian berdua pada malam kalian itu”. Ada seorang dari kalangan Ansar berkata: “Kemudian setelah itu aku melihat keduanya memiliki sembilan anak yang semuanya telah hafal Al Quran”. (Sahih Bukhari, no. 1218)

Dari Aisyah dia berkata: “Pada suatu pagi, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam keluar dari rumahnya dengan mengenakan kain bulu hitam yang berhias. Tak lama kemudian, datanglah Hasan bin Ali. Lalu Rasulullah menyuruhnya masuk ke dalam rumah. Kemudian datanglah Husain dan beliau pun masuk bersamanya ke dalam rumah. Setelah itu datanglah Fatimah dan beliau pun menyuruhnya masuk ke dalam rumah. Akhirnya, datanglah Ali dan beliau pun menyuruhnya masuk ke dalam rumah. Lalu beliau membaca ayat Al Quran yang berbunyi: “Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa darimu hai Ahlul Bait dan membersihkanmu sebersih-bersihnya” (Al-Ahzab: 33). (Sahih Muslim, no. 4450)

Dari Auf bin Malik dia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Kelak pada hari kiamat aku bersama wanita yang kedua pipinya kehitam-hitaman (kerana sibuk bekerja dan tidak sempat berhias) seperti ini -beliau memberi isyarat dengan menyatukan jari tengah dan jari telunjuk-. Iaitu seorang wanita janda yang ditinggal mati oleh suaminya, mempunyai kedudukan dan berwajah cantik, dia menahan dirinya (tidak menikah) untuk merawat anak-anaknya hingga mereka dewasa atau meninggal.” (Sunan Abu Daud, no. 4482, Musnad Ahmad, no. 22880)

Dari Ummu ‘Athiyah bahawasannya Rasulullah Shallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan para gadis, budak, para wanita yang mengurung diri, para wanita haid untuk keluar (menuju tempat solat) pada saat dua hari raya, ada pun wanita haid, hendaknya mereka menjauh dari tempat solat dan menyaksikan dakwahnya kaum Muslimin. Salah seorang dari kami berkata: “Wahai Rasulullah, bagaimanakah jika mereka tidak memiliki jilbab?” Beliau bersabda: “Hendaknya saudara perempuannya mahu meminjamkan jilbab untuknya.” Dan diriwayatkan dari Abdullah bin Mubarak bahawasannya dia berkata: Pada hari ini saya membenci para wanita yang ikut keluar (menuju tempat solat) pada saat dua hari raya, jika seorang wanita enggan dan masih tetap ingin keluar, hendaknya suami mengizinkannya untuk keluar (menuju tempat solat) dengan mengenakan pakaian biasa (pakaian yang sudah lama) dan jangan sampai mereka berhias diri, jika mereka enggan dan masih tetap untuk keluar (menuju tempat solat), hendaknya suami melarang untuk keluar (menuju tempat solat). (menuju tempat shalat). Dari Aisyah radhiallahu ‘anha dia berkata: Sekiranya Rasulullah Shallahu ‘alaihi wa sallam melihat apa yang telah terjadi pada wanita-wanita sekarang, nescaya beliau akan melarang mereka menuju masjid sebagaimana dilarangnya para wanita Bani Israil. Dan diriwayatkan dari Sufyan At Tsauri bahawa hari ini dia membenci para wanita untuk keluar (menuju tempat solat) di hari raya Eid. (Sunan At-Tirmidzi, no. 495, hasan sahih)

Dari Abdullah bin ‘Amr bin Al ‘Ash bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya dunia seluruhnya adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita solehah.” (Sahih Muslim, no. 2668, Sunan An-Nasai, no. 3180)

Dari Abdullah bin Buraidah dari bapanya dia berkata: “Seorang laki-laki datang menemui Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, sementara ia mengenakan cincin dari kuning tembaga. Beliau lalu berkata kepadanya: “Kenapa aku mendapatkan bau berhala darimu?” Laki-laki itu lantas membuang cincinnya. Setelah itu dia datang lagi dengan mengenakan cincin besi, beliau bersabda: “Kenapa melihatmu mengenakan perhiasan penduduk neraka?” Laki-laki lantas membuangnya kembali, lalu dia bertanya: “Wahai Rasulullah, lalu dari apa aku harus membuatnya?” Beliau menjawab: “Dari perak, namun jangan engkau genapkan hingga (beratnya) satu mitsqal.” (Sunan Abu Daud, no. 3687, Sunan An-Nasai, no. 5100)

Dari Maimunah binti Sa’ad, dia adalah pelayan Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, dia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Perumpamaan wanita yang berbangga dan sombong yang menjulurkan (memperlihatkan) perhiasannya kepada selain suaminya seperti kegelapan pada hari kiamat, tidak ada cahaya sedikit pun padanya.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 1087)

Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Seburuk-buruk wanita kamu ialah wanita bersolek lagi suka berbangga, mereka itu adalah perempuan munafiq, tidak akan masuk syurga kecuali seperti burung gagak berkaki merah (sedikit masuk syurga)”. (Riwayat Al-Baihaqi)

Dari Abu Musa Al Asy’ari dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda: “Apabila seorang wanita memakai wangian, lalu keluar melalui orang-orang agar mereka mencium wanginya, maka wanita itu adalah adalah begini dan begitu (maksudnya ciri wanita pelacur).” (Sunan At-Tirmidzi, no. 2710, hasan sahih, Musnad Ahmad, no. 18757, Sunan Abu Daud, no. 3642, Sunan An-Nasai, no. 5036)

Dari Abu Hurairah bahawasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Janganlah kalian menghalangi kaum wanita itu pergi ke masjid-masjid Allah, akan tetapi hendaklah mereka itu pergi tanpa memakai wangi-wangian.” (Sunan Abu Daud, no. 478)

Dari Abu Hurairah dia berkata: “Saya bertemu seorang wanita dan mencium bau harum darinya, dan hujung pakaiannya menjuntai (menyapu tanah). Saya lalu berkata: “Wahai Budak Al-Jabbar, apakah engkau datang dari masjid?” Wanita itu menjawab: “Ya.” Abu Hurairah bertanya lagi: “Kerana ingin ke masjidkah kamu memakai wangian?” Wanita itu menjawab: “Ya.” Abu Hurairah lalu berkata: “Sesungguhnya aku mendengar kekasihku, Abu Al-Qasim shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tidak akan diterima solat seorang wanita yang memakai wangian kerana ingin pergi ke masjid ini, sehingga dia kembali dan mandi sebagaimana dia mandi dari junub.” (Sunan Abu Daud, no. 3643, Musnad Ahmad, no. 9558)

Dari Abu Hurairah dia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Siapa pun wanita yang memakai wangian, maka janganlah dia hadir bersama kami dalam solat Isyak, solat fardhu yang akhir.” (Sahih Muslim, no. 675, Sunan Abu Daud, no. 3644)

Dari Imran bin Hushain bahawa Nabi Allah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Ketahuilah, minyak wangi bagi laki-laki itu beraroma tetapi tidak berwarna, sedangkan minyak wangi bagi wanita itu berwarna tetapi tidak beraroma.” Sa’id berkata: “Menurutku bahawa ucapan beliau tentang minyak wangi wanita itu difahami dalam keadaan saat dia keluar rumah, ada pun jika wanita itu sedang bersama suaminya, maka dia boleh mengenakan wangian sesuka hatinya.” (Sunan Abu Daud, no. 3527, Musnad Ahmad, no. 19125)

Dari Imran bin Hushain dia berkata: Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda kepadaku: “Sesungguhnya wangian lelaki yang terbaik adalah baunya semerbak namun warnanya tidak terlihat, sedangkan wangian wanita yang terbaik adalah yang nampak warnanya namun baunya tidak tercium.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 2712, hasan gharib, Sunan An-Nasai, no. 5028)

Dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan bahagian (pahala) dari puasanya melainkan lapar dan dahaga, dan berapa banyak orang yang solat malam tidak mendapatkan bahagian (pahala) dari ibadahnya melainkan mengantuk saja.” (Sunan Ibnu Majah, no. 1680, Musnad Ahmad, no. 8501)

Dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa tidak meninggalkan perkataan dusta (maksiat) dan mengerjakannya serta perkara jahil, maka Allah tidak perlukan dari perbuatannya meninggalkan makan dan minumnya (puasa).” (Sahih Bukhari, no. 1770, no. 5597, Musnad Ahmad, no. 10158)

Dari Abdullah bin Zaid Al Maaziniy radhiallahu ‘anhu bahawa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tempat yang ada di antara rumahku dan mimbarku adalah raudhah (taman) di antara taman-taman syurga”. (Sahih Bukhari, no. 1120)

Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Di antara rumahku dan mimbarku adalah raudhah (taman) di antara taman-taman syurga, dan mimbarku berada pada telagaku (di syurga)”. (Sahih Bukhari, no. 1121, no. 1755)

Dari Al Miswar bin Makhramah berkata: Sesungguhnya Ali bin Abu Talib pernah meminang anak perempuan Abu Jahal (untuk dijadikan isteri) di samping Fatimah ‘alaihi salam, lalu ku dengar Rasulullah Shallallahu’alaiwasallam memberikan khutbah kepada manusia tentang masalah itu di atas mimbar ini sedang aku saat itu sudah baligh, beliau bersabda: “Sesungguhnya Fatimah adalah sebahagian dariku dan aku sangat khuatir dia terfitnah dalam agamanya”. Kemudian beliau menyebutkan kerabat beliau dari Bani Hasyim seraya menyanjungnya dalam hubungan kekerabatannya yang baik kepada beliau. Beliau melanjutkan: “DMereka telah berbicara kepadaku lalu membenarkan aku serta berjanji kepadaku dan dia menunaikan janjinya kepadaku. Sungguh aku bukanlah orang yang mengharamkan suatu yang halal dan bukan pula menghalalkan apa yang haram akan tetapi, demi Allah, tidak akan bersatu puteri Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam dengan puteri musuh Allah selamanya”. (Sahih Bukhari, no. 2879, Sahih Muslim, no. 4484)

Dari Abu Bakrah dia berkata: Aku mendengar Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam di atas mimbar bersabda, ketika itu Al-Hasan ada disamping beliau. Sesekali beliau melihat ke arah orang banyak dan sesekali melihat kepadanya lalu bersabda: “Sesungguhnya anakku ini adalah Sayyid (pemimpin) dan dengan perantaraan Allah akan mendamaikan dua kelompok besar kaum Muslimin”. (Sahih Bukhari, no. 3357, no. 3463)

Dari Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Pada suatu ketika ada seekor anjing mengelilingi sebuah sumur. Anjing itu hampir mati kehausan. Tiba-tiba dia terlihat oleh seorang wanita pelacur dari bangsa Israil. Maka dia (pelacur) membuka kasutnya. Kemudian dia mencedok air dengan kasutnya, lalu anjing itu diberi minum. Kerana hal itu Allah Subhanahu Wa Ta’ala mengampuni dosa-dosa wanita itu.” (Sahih Bukhari, no. 3208, Sahih Muslim, no. 4163, no. 4164, Musnad Ahmad, no. 10178)

Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Ada seorang laki-laki yang sedang berjalan lalu dia merasakan kehausan yang amat sangat sehingga dia turun ke suatu sumur lalu minum dari air sumur tersebut. Ketika dia keluar didapatinya seekor anjing yang sedang menjulurkan lidahnya menjilat-jilat tanah kerana kehausan. Orang itu berkata: “Anjing ini sedang kehausan seperti yang aku alami tadi.” Maka dia (turun kembali ke dalam sumur) dan diisinya sepatunya dengan air dan sambil menggigit sepatunya dengan mulutnya dia naik ke atas lalu memberi anjing itu minum. Kemudian dia bersyukur kepada Allah maka Allah mengampuninya.” Para sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah, apakah kita akan dapat pahala dengan berbuat baik kepada haiwan?” Beliau shallallahu ‘alaihi wasallam menjawab: “Terhadap setiap makhluk bernyawa diberi pahala”. (Sahih Bukhari, no. 2190, no. 2286, no. 5550, Sahih Muslim, no. 4162, Sunan Abu Daud, no. 2187)

Dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda: “Ada seorang laki-laki berkata: ‘Malam ini, aku benar-benar akan bersedekah.’ Maka laki-laki itu pun keluar membawa sedekahnya, dan disedekahkannya kepada wanita pelacur. Esok harinya, orang-orang pun mengatakan bahawa tadi malam ada pelacur yang diberi sedekah. Maka laki-laki itu berdoa: ‘Ya Allah, segala puji bagi-Mu yang telah mentakdirkan sedekahku jatuh di tangan pelacur. Aku akan bersedekah lagi.’ Dia pun pergi dengan membawa sedekahnya, lalu diberikannya kepada orang kaya. Esok harinya, orang-orang pun membicarakannya bahawa tadi malam ada orang yang memberi sedekah kepada orang kaya. Maka laki-laki itu pun berkata: ‘Ya Allah, Untuk-Mulah segala puji, kerana Engkau telah menjadikan sedekahku jatuh di tangan orang yang kaya, aku akan bersedekah lagi.’ Kemudian dia pergi lagi dengan membawa sedekahnya dan diberikannya kepada pencuri. Esok harinya, orang-orang pun membicarakannya, bahawa tadi malam ada orang yang bersedekah kepada pencuri. Laki-laki yang bersedekah itu pun berujar: ‘Segala puji bagi Allah yang telah mentakdirkan sedekahku jatuh pada pelacur, kepada orang kaya, dan kepada pencuri.’ Kemudian laki-laki itu didatangi malaikat seraya berkata: ‘Sedekahmu telah diterima oleh Allah. Ada pun sedekahmu yang jatuh ke tangan perempuan pelacur, semoga dia berhenti dari perbuatan melacur, yang jatuh kepada orang kaya semoga dia menyedari dirinya dan bersedekah pula, sedangkan yang jatuh kepada si pencuri, semoga dia berhenti mencuri.'” (Sahih Bukhari, no. 1332, Sahih Muslim, no. 1698, Musnad Ahmad, no. 7933, no. 8247)

Dari Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits dari bapanya dia berkata: Aku mendengar Uthman radhiallahu ‘anhu berkata: “Jauhilah oleh kalian minum arak sebab ia adalah ibu semua dosa. Ada seorang laki-laki sebelum kalian yang taat beribadah disukai oleh seorang wanita pelacur. Wanita itu lalu mengutus budak wanitanya agar mengatakan: ‘Sesungguhnya aku memanggilmu untuk bersaksi.’ Maka berangkatlah laki-laki itu bersama budak wanita tersebut, sementara dia sendiri bersiap-siap hingga ketika laki-laki itu masuk dia mengunci pintu rumah tanpa ada orang selain dia. Sehingga laki-laki itu berhadapan dengan seorang wanita cantik yang di sisinya terdapat seorang anak kecil dan botol arak. Wanita itu lalu berkata: “Demi Allah, aku memanggilmu bukan untuk bersaksi, tetapi aku memanggilmu untuk bersetubuh denganku, atau meneguk segelas arak, atau membunuh anak kecil ini!” Laki-laki itu berkata: “Berikan saja aku segelas arak.” Maka wanita itu memberikan satu gelas arak kepadanya. Laki-laki itu lalu berkata: “Tambahkanlah untukku.” Laki-laki itu tetap saja minum hingga dia menzinai wanita itu dan membunuh seorang jiwa (anak kecil). Maka jauhilah minum arak, kerana -demi Allah- tidak akan pernah berkumpul antara iman dan kebiasaan minum arak kecuali salah satunya akan mengeluarkan yang lain.” (Sunan An-Nasai, no. 5572)

Dari Utay bin Dlamrah As Sa’di dia berkata: “Aku pernah melihat seorang lelaki tua di Madinah sedang berbicara, maka aku bertanya kepada orang-orang tentang siapa dia. Mereka lantas menjawab: “Ini adalah Ubay bin Ka’b.” Lalu ia berkata: “Sesungguhnya Adam ‘Alaihis Salam ketika ajalnya tiba, dia berkata kepada anak-anakya: “Wahai anakku, sesungguhnya aku menginginkan buah dari Syurga.” Mereka kemudian pergi memintakan buah untuk Adam, lalu para Malaikat menyambut mereka dengan membawa kain kafannya (Adam) dan keranda, sementara mereka (anak-anak Adam) membawa kapak, serkop dan cangkul. Para Malaikat lantas bertanya kepada mereka: “Wahai Bani Adam, apa yang kalian inginkan dan kalian minta?” Atau dalam riwayat lain: “Apa yang kalian inginkan dan hendak ke mana kalian pergi?” Mereka menjawab: “Bapa kami sakit dan menginginkan buah Syurga.” Para Malaikat menjawab: “Pulanglah! Sungguh telah ditetapkan keputusan untuk bapa kalian (kematian).” Mereka pun pulang. Ketika Hawa melihat para malaikat dan dia tahu siapa mereka, maka dia kembali kepada Adam untuk menjaganya. Kemudian Adam berkata kepada Hawa: “Menyingkirlah kamu dariku, aku pernah melakukan kesalahan kerana kamu, maka biarkan yang berada di antara aku dan para Malaikat adalah Rabbku Tabaaraka Wa Ta’ala. Maka para Malaikat pun mencabut nyawanya, memandikan, mengkafani, membuatkannya lubang dan lahad untuknya, serta mensolatkannya. Kemudian mereka masuk ke dalam kuburnya dan meletakkan Adam ke dalam kuburnya, mereka letakkan batu bata di atasnya kemudian mereka keluar dari dalam kuburnya. Setelah itu mereka menimbunnya dengan tanah seraya berkata: “Wahai anak Adam ini adalah sunnah kalian.” (Musnad Ahmad, no. 20288)

Dari Jabir, dia berkata: Tatkala Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melalui Al Hijr, beliau bersabda: “Janganlah kalian meminta (turunnya ayat-ayat) mukjizat. Kaum Nabi Saleh telah memintanya lalu mukjizat (berupa unta) itu telah datang dari jalan ini dan keluar dari jalan ini, namun mereka derhaka dari perintah Rabb mereka, lalu mereka menyembelihnya. (Unta itu) meminum air mereka sehari dan mereka minum susunya sehari lalu menyembelihnya maka datanglah angin azab kepada mereka, Allah ‘azza wajalla menghancurkan sebahagian mereka yang ada di bawah langit, kecuali seorang laki-laki yang berada di rumah Allah ‘azza wajalla (Al-Haram). Ditanyakan: Siapa dia wahai Rasulullah? Beliau shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Dia adalah Abu Righal, ketika dia keluar dari Al-Haram, maka ia ditimpa sesuatu yang telah menimpa kaumnya”. (Musnad Ahmad, no. 13644)

Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu berkata: “Nabi Ibrahim ‘Alaihissalam tidak pernah berbohong kecuali tiga kali. Dua di antaranya adalah dalam masalah Zat Allah ‘azza wajalla, iaitu “Inni saqiim (sesungguhnya aku ini sedang sakit) [ash-Shaffaat ayat 89] dan firman Allah Taala: “Bal fa’alahum kabiiruhum haadzaa” (akan tetapi patung yang besar inilah yang melakukannya) [al-Anbiya’ ayat 63]. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Dan ketika pada suatu hari dia sedang bersama dengan Sarah, isterinya, saat beliau datang kepada seorang raja yang zalim lalu raja tersebut diberi informasi bahawa akan ada seorang laki-laki bersama seorang wanita yang paling cantik. Maka diutuslah seseorang menemui Ibrahim lalu utusan itu bertanya kepadanya, katanya: “Siapakah wanita ini?” Ibrahim menjawab: “Dia saudara perempuanku”. Lalu Sarah datang, maka Ibrahim berkata: “Wahai Sarah, tidak ada orang beriman di muka bumi ini kecuali aku dan kamu dan orang ini bertanya kepadaku lalu aku beritahu bahawa kamu adalah saudara perempuanku maka janganlah kamu mendustakan aku”. Sarah pun dikirim kepada raja. Setelah Sarah menemui raja, raja itu rupanya ingin menyentuhnya dengan tangannya namun tiba-tiba tangannya lumpuh, maka Raja berkata: “Berdoalah kepada Allah dan aku tidak akan mengganggu kamu”. Maka Sarah berdoa sehingga tangan raja pulih kembali seperti semula. Kemudian raja ingin menyentuh Sarah untuk kedua kalinya, namun tangannya tiba-tiba lumpuh bahkan kelumpuhannya lebih parah sehingga raja memohon: “Berdoalah kepada Allah dan aku tidak akan mengganggumu lagi”. Tangan raja pun sembuh. Kemudian raja memanggil para pembantunya seraya berkata: “Sungguh yang kalian bawa kepadaku ini bukan manusia, melainkan syaitan”. Akhirnya Sarah dihadiahi Hajar (sebagai pelayannya). Kemudian dia pulang dan mendapatkan Ibrahim sedang solat maka dia memberi isyarat dengan tangannya yang bermaksud ‘Tunggu sebentar’. Sarah berkata: “Allah telah membalikkan tipu daya orang kafir atau fajir ke tenggorokannya”. Abu Hurairah radliallahu ‘anhu berkata: “Itulah ibu kalian (bangsa Arab), wahai anak keturunan air langit (air zamzam)”. (Maksudnya kerana air zamzam Allah Taala keluarkan pertama kali untuk Hajar dan Ismail). (Sahih Bukhari, no. 3108)

Dari Abu Hurairah mengatakan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Ibrahim berhijrah bersama Sarah, kemudian mereka memasuki suatu desa yang dipimpin oleh seorang raja atau seorang yang sombong. Raja mengutus seorang utusan untuk menemui Ibrahim: ‘Panggil Ibrahim untuk menghadapku bersama isterinya’, lantas utusan itu membawa isterinya (Ibrahim) kepada raja. Ketika raja berdiri menghadap Sarah, Sarah lantas berwudhu’ dan solat dan memanjatkan doa: ‘Ya Allah, jika aku beriman terhadap-Mu dan Rasul-Mu, maka janganlah Engkau kuasakan seorang kafir kepada kami’, ketika itu kaki raja terbenam ke dalam bumi hingga meronta-ronta dengan kakinya.” (Sahih Bukhari, no. 6436)

Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Nabi Ibrahim Alaihissalam berhijrah bersama Sarah lalu diberi pelayan (Siti Hajar), lalu Sarah kembali dan berkata: “Apakah kamu mengerti bahawa Allah telah mengusir orang kafir (raja yang zalim) dan menghadiahi seorang hamba sahaya?” Dan berkata Ibnu Sirin dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam: “Menghadiahkan Hajar sebagai pelayan”. (Sahih Bukhari, no. 2441)

Dari Abu Musa bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam singgah kepada seorang Badwi. Beliau dimuliakan, maka beliau bersabda kepadanya: “Wahai Badwi, katakanlah keperluanmu.” Dia menjawab: “Ya Rasulullah, seekor unta betina dengan pelananya dan domba betina yang diperah (susunya) oleh keluargaku.” Ini diucapkan dua kali. Rasulullah berkata kepadanya: “Mengapa kamu tidak seperti nenek tua Bani Israil?” Para sahabat bertanya: “Ya Rasulullah, siapa nenek tua Bani Israil itu?” Rasulullah menjawab: “Sesungguhnya Nabi Musa ‘alaihissalam hendak berjalan membawa Bani Israil, tetapi dia tersesat di jalan. Maka para ulama’ Bani Israil berkata kepadanya: “Kami katakan kepadamu bahawa Nabi Yusuf ‘alaihissalam mengambil janji-janji Allah atas kami, agar kami tidak pergi dari Mesir sehingga kami memindahkan tulang-tulangnya (jasad) bersama kami.” Nabi Musa bertanya: “Siapa di antara kalian yang mengetahui kubur Yusuf?” Mereka menjawab: “Yang tahu di mana kuburan Nabi Yusuf hanyalah seorang wanita tua Bani Israil.” Musa memintanya agar dihadirkan. Nabi Musa berkata kepadanya: “Tunjukkan kepadaku di mana kubur Yusuf.” Wanita tua itu menjawab: “Aku tidak mahu hingga aku menemanimu di syurga (memasuki syurga bersama Musa).” Nabi Musa tidak menyukai permintaannya, maka diwahyukan kepada Musa: “Kabulkan permintaannya.” Nabi Musa pun memberikan (berdoa) apa yang diminta. Lalu wanita tua itu mendatangi sebuah danau (tasik) dan berkata: “Keringkan airnya.” Ketika air telah surut, wanita itu berkata: “Galilah di sini.” Lalu mereka menggali, mereka menemukan tulang-tulang (jasad) Yusuf. Lalu ia diangkat dari tanah, (lalu) jalanan (yang mereka lalui) terus terlihat terang seperti cahaya di siang hari.” (Mustadrak Al-Hakim, no. 4088, sahih)

Dari Ali, dia berkata: “Ketika Nabi Musa bersegera (naik bermunajat) kepada Tuhannya (di Bukit Tursina), Samiri mengumpulkan perhiasan emas semampunya (perhiasan Bani Israil). Dia menghasilkan (emas) menjadi (patung) anak lembu, kemudian dia memasukkan segenggam tanah (dari tapak Jibril ketika peristiwa menenggelamkan Firaun) ke dalam perut patung anak lembu. Ternyata ia menjadi patung anak lembu yang bersuara. Maka Samiri berkata kepada mereka (Kaum Bani Israil): “Ini adalah Tuhan kalian dan Tuhan Musa.” Nabi Harun berkata kepada mereka: “Wahai kaum, bukankah Tuhan kalian telah memberi janji baik kepada kalian?” Ketika Nabi Musa pulang kepada Bani Israil yang telah disesatkan oleh Samiri, Nabi Musa memegang kepala saudaranya (Harun), maka Nabi Harun berkata apa yang dikatakan Nabi Musa kepada Samiri: “Apa yang membuatmu melakukan ini (patung anak lembu bersuara)?” Samiri menjawab: “Aku telah mengambil segenggam dari tanah tapak Jibril, lalu aku melemparkannya. Demikianlah nafsuku memujukku.” Lalu Nabi Musa mendatangi patung anak lembu itu. Dia meletakkan parutan dan mengikisnya di tepi sungai. Maka tidak seorang pun yang minum dari air itu yang menyembah patung anak lembu kecuali wajahnya menguning seperti emas. Mereka berkata kepada Nabi Musa: “Bagaimana taubat kami?” Nabi Musa menjawab: “Sebahagian dari kalian membunuh sebahagian yang lain.” Lalu mereka mengambil pisau, maka mulailah seorang membunuh bapanya dan saudaranya tanpa peduli, hingga yang terbunuh berjumlah tujuh puluh ribu. Lalu Allah mewahyukan kepada Nabi Musa: “Perintahkan mereka agar berhenti. Aku telah mengampuni yang terbunuh dan memaafkan yang hidup.” (Mustadrak Al-Hakim, no. 3434, sahih)

Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu berkata: Rasulullah Shallallahu’alaiwasallam bersabda: “Ada seorang Nabi (Yusya’ bin Nun) di antara para Nabi yang berperang lalu berkata kepada kaumnya: “Janganlah mengikuti aku seseorang yang baru saja menikahi wanita sedangkan dia hendak menyetubuhinya kerana dia belum lagi menyetubuhinya (sejak malam pertama), dan jangan pula seseorang yang membangunkan rumah-rumah sedang dia belum memasang atap-atapnya, dan jangan pula seseorang yang membeli seekor kambing atau seekor unta yang bunting sedang dia menanti-nanti haiwan itu beranak”. Maka Nabi tersebut berperang dan ketika sudah hampir mendekati suatu kampung, datang waktu solat Asar atau sekitar waktu itu lalu Nabi itu berkata kepada matahari: “Kamu adalah hamba yang diperintah, begitu juga aku hamba yang diperintah. Ya Allah tahanlah matahari ini untuk kami. Maka matahari itu tertahan (berhenti beredar) hingga Allah memberikan kemenangan kepada Nabi tersebut. Kemudian Nabi tersebut mengumpulkan ghanimah (harta rampasan perang) lalu tak lama kemudian datanglah api untuk memakan (menghanguskannya) namun api itu tidak dapat memakannya. Maka Nabi tersebut berkata: “Sungguh di antara kalian ada yang berkhianat (mencuri ghanimah) untuk itu hendaklah dari setiap kaum ada seorang yang berbai’ah kepadaku. Maka ada tangan seorang laki-laki yang melekat (berjabatan tangan) dengan tangan Nabi tersebut lalu Nabi tersebut berkata: “Di kalangan kaummu ada orang yang mencuri ghanimah maka hendaklah kaum kamu berbai’ah kepadaku. Maka tangan dua atau tiga orang laki-laki suku itu berjabatan tangan dengan tangan Nabi tersebut lalu Nabi tersebut berkata: “Di kalangan kaummu ada orang yang mencuri ghanimah”. Maka mereka datang dengan membawa emas sebesar kepala lembu lalu meletakkannya. Kemudian datanglah api lalu menghanguskannya. Kemudian Allah menghalalkan ghanimah untuk kita kerana Allah melihat kelemahan dan ketidakmampuan kita sehingga Dia menghalalkannya untuk kita”. (Sahih Bukhari, no. 2892, Sahih Muslim, no. 3287, Musnad Ahmad, no. 7890)

Dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda: “Dahulu ada dua orang wanita yang sedang bermain bersama anak mereka masing-masing. Tiba-tiba datang seekor serigala yang menerkam dan membawa anak salah seorang dari mereka berdua. Seorang dari mereka berkata kepada yang lain: ‘sebenarnya yang menjadi mangsa serigala tadi adalah anakmu’. Rupanya wanita yang satunya menyangkal seraya berkata: ‘Tidak, yang menjadi mangsa oleh serigala tersebut adalah anakmu’. Akhirnya kedua wanita meminta keputusan dari Nabi Daud, namun Nabi Daud menetapkan bahawa anak yang masih hidup itu milik wanita yang usianya lebih tua. Kemudian keduanya pergi menemui Nabi Sulaiman bin Daud ‘alaihima salam, lantas kedua wanita tersebut menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, setelah mendengar ceritanya, Nabi Sulaiman berkata: ‘Baiklah, sekarang tolong ambilkan aku pisau, aku akan membelah dan membahagi dua anak ini untuk kalian berdua’. Tiba-tiba wanita yang lebih muda berkata: ‘Tidak, semoga Allah merahmati anda, berikanlah anak tersebut untuknya (wanita yang lebih tua)’. Maka Nabi Sulaiman pun menetapkan anak itu untuk wanita yang lebih muda umurnya.” (Sahih Bukhari, no. 6271, Sahih Muslim, no. 3245, Sunan An-Nasai, no. 5307)

Dari Sa’id Al Musayyab: Telah mengkhabarkan kepadaku Abu Musa Al Asy’ari bahwasanya ia pernah berwudhu’ di rumahnya. Setelah itu ia keluar dari rumah sambil berkata: “Pada hari ini saya berniat untuk selalu berada dekat dengan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam.” Lalu Abu Musa pergi ke masjid dan menanyakan keberadaan Rasulullah kepada para sahabat yang kebetulan sedang berada di sana. “Beliau telah pergi ke arah sana”, jawab para sahabat. Kemudian Abu Musa pun keluar dari masjid seraya mengikuti jejak Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam untuk menanyakannya hingga beliau tiba di sumur Aris. Abu Musa berkata: “Lalu saya duduk di sisi pintu yang terbuat dari pelepah kurma. Setelah Rasulullah selesai membuang hajat dan wudhu’, maka saya pun berupaya untuk mendekati beliau. Ternyata Rasulullah sedang duduk di atas sumur Aris di tengah alas duduk sambil menyisingkan pakaian pada kedua betisnya dan menjulurkan keduanya ke dalam sumur. Lalu saya ucapkan salam kepada beliau dan kembali duduk di sisi pintu seraya berkata: “Hari ini saya akan setia menjadi penjaga pintu Rasulullah.” Tak lama kemudian datanglah Abu Bakar sambil menolak pintu sumur. Lalu saya bertanya: “Siapa itu di luar?” Ia menjawab: “Saya, Abu Bakar.” Saya berujar kepadanya: “Tunggu sebentar hai Abu Bakar!” Abu Bakar menjawab: “Ya.” Aku menghampiri Rasulullah sambil berkata: “Ya Rasulullah, ada Abu Bakar yang datang dan minta izin untuk masuk ke sini.” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menjawab: “Suruh ia masuk dan beritahukan khabar gembira tentang syurga kepadanya!” Lalu saya kembali menemui Abu Bakar dan saya katakan kepadanya: “Hai Abu Bakar, silakan masuk dan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menyampaikan khabar gembira tentang syurga kepadamu.” Abu Bakar masuk ke dalam dan terus duduk di sebelah kanan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pada alas duduk yang sama sambil menjulurkan kedua kakinya ke dalam sumur, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah dengan menyingsingkan pakaian di kedua betisnya. Lalu saya duduk kembali di sisi pintu masuk sumur. Ketika itu, sebenarnya saya telah meninggalkan saudara saya yang sedang berwudhu’ dan akan menyusul saya. Kata saya dalam hati: ‘Kalau Allah menghendaki kebaikan baginya, nescaya Allah akan mendatangkannya kepada saya.’ Tak lama kemudian, ada seseorang yang menggerak-gerakkan pintu. Lalu saya bertanya kepadanya: “Siapa di luar sana?” Orang di luar yang sedang menggerak-gerakkan pintu tersebut menjawab: “Umar bin Khattab.” Saya berkata: “Tunggu sebentar hai Umar!” Lalu saya menghampiri Rasulullah sambil berkata: “Ya Rasulullah, ada Umar di luar dan minta izin untuk masuk ke dalam.” Kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berkata: “Suruh ia masuk dan beritahukan khabar gembira tentang syurga kepadanya!” Kemudian saya temui seraya berkata: “Hai Umar, Rasulullah mengizinkanmu masuk ke dalam dan menyampaikan berita gembira tentang syurga kepadamu.” Maka Umar bin Khattab pun masuk ke dalam, lalu duduk di sebelah kiri Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam sambil menjulurkan kedua kakinya ke dalam sumur. Setelah itu saya duduk kembali sambil berkata: “Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi saudara saya, nescaya Dia akan mendatangkannya ke sini. Tak lama kemudian ada seseorang yang datang dan menggerak-gerakkan pintu. Maka saya pun berseru kepadanya: “Siapakah di luar sana?” Orang tersebut menjawab: “Uthman bin Affan.” Lalu saya berkata kepadanya: “Tunggu sebentar hai Uthman!” Saya menghampiri Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam sambil memberitahukan tentang kedatangan Uthman. Rasulullah pun menjawab: “Suruh dia masuk dan beritahukan kepadanya khabar tentang syurga kepadanya serta cubaan-cubaan yang akan dirasakannya. Maka saya temui Uthman bin Affan sambil berkata: “Silakan masuk hai Uthman dan Rasulullah menyampaikan khabar gembira tentang syurga kepadamu serta cubaan-cubaan yang akan engkau rasakan!” Lalu Uthman pun masuk ke dalam tetapi dia mendapati alas duduk telah penuh. Akhirnya dia duduk berhadapan dengan mereka di sisi yang lain. Said bin Al Musayyab berkata: “Aku tafsirkan posisi duduk mereka bertiga sebagai posisi kuburan mereka sedangkan kuburan Uthman terpisah dari mereka.” (Sahih Bukhari, no. 3398, Sahih Muslim, no. 4417)

Dari Anas bin Malik, bahawa Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya Nabi Allah Ayyub ditimpa musibah selama lapan belas tahun. Orang yang berada berhampiran dan jauh darinya menolaknya, kecuali dua orang laki-laki saudaranya yang selalu menjenguknya setiap pagi dan petang hari. Suatu hari salah seorang dari keduanya berkata kepada temannya: “Ketahuilah, demi Allah, Ayyub telah melakukan sebuah dosa yang tidak dilakukan oleh seorang manusia di dunia ini.” Temannya menjawab: “Apa itu?” Dia menjawab: Sudah lapan belas tahun Allah tidak merahmatinya dan tidak mengangkat ujian yang menimpanya.” Lalu keduanya pergi kepada Ayyub, salah seorang dari keduanya tidak tahan dan dia mengatakan hal itu kepada Ayyub. Maka Nabi Ayyub berkata: “Aku tidak mengerti apa yang kalian berdua katakan. Hanya Allah mengetahui bahawa aku pernah melihat dua orang laki-laki yang bersengketa dan keduanya menyebutkan nama Allah, lalu aku pulang ke rumah dan bersedekah untuk keduanya kerana aku khuatir nama Allah disebut kecuali dalam kebenaran.” Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Nabi Ayyub pergi buang hajat. Jika dia membuang hajat, isterinya akan menemaninya sampai ke tempat buang hajat. Suatu hari Nabi Ayyub terlambat (ke tempat buang hajat) dari isterinya dan Allah mewahyukan kepada Ayyub: “Hentakkan kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dann untuk minum” (Shad ayat 42). Isterinya menunggunya cukup lama. Dia melihat dan memperhatikannya (Ayyub) sedang berjalan ke arahnya, sementara Allah telah menghilangkan penyakitnya dan dia lebih tampan dari sebelumnya. Ketika isterinya melihatnya, dia berkata: “Semoga Allah memberimu berkat, apakah kamu melihat Nabi Allah (Ayyub), seorang yang sedang diuji? Demi Allah, kamu sangat mirip dengannya jika dia itu dalam keadaan sihat.” Nabi Ayyub berkata: Sungguh akulah Ayyub.” Nabi Ayyub memiliki dua tempat untuk menanam hasil bumi, yang pertama untuk gandum dan yang kedua untuk padi, lalu Allah mengirim dua kepulan awan. Ketika awan yang pertama tiba di atas tempat penanaman gandum, ia memuntahkan emas sampai ia melimpah, dan awan yang lainnya menumpahkan (perak) di tempat penanaman padi sampai melimpah pula.” [Abu Ya’la dalam Musnadnya (1/176-177), Abu Nuaim dalam Al-Hilyah (3/374-375), Muslim, Ibnu Hibban dalam Shahihnya no. 2091]

Dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tatkala Nabi Ayyub mandi dalam keadaan telanjang, tiba-tiba muncul belalang dari emas. Lalu Ayyub mengumpulkan dan memasukkannya ke dalam baju. Maka Rabbnya memanggilnya: ‘Wahai Ayyub, bukankah aku sudah memberimu kecukupan (sewaktu dua awan menurunkan emas dan perak) sebagaimana kau lihat?’ Ayyub menjawab: ‘Benar, dan demi segala kemuliaan-Mu, tetapi aku tidak pernah merasa puas dari limpahan barakah-Mu’.” (Sahih Bukhari, no. 270, Sunan An-Nasai, no. 406, Musnad Ahmad, no. 10227)

Dari Shuhaib bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pada hari Hunain menggerakkan kedua bibirnya setelah menunaikan solat Fajar, suatu pemandangan yang belum pernah kami lihat sebelumnya. Maka kami berkata: “Wahai Rasulullah, kami melihat anda melakukan sesuatu yang belum pernah anda lakukan sebelumnya. Apa maksud anda menggerakkan kedua bibir anda?” Beliau menjawab: “Sesungguhnya para Nabi sebelum (masa) kalian sangat kagum (ujub) akan banyaknya umatnya. Maka Nabi itu pun berkata: ‘Mereka ini tidak akan lagi terkalah oleh sesuatu pun.’ Akhirnya Allah mewahyukan padanya: ‘Hendaknya kamu memilih salah satu dari tiga hal iaitu: (1) Mereka dikalahkan oleh musuh dari selain golongan mereka dan akan membinasakan mereka. (2) Atau (mereka ditimpa) kelaparan, (3) atau kematian yang akan menjemput mereka.’ Maka Nabi itu pun bermusyawarah dengan mereka. Mereka berkata: ‘Adapan musuh, maka tidak ada ketaatan kami terhadap mereka. Sedangkan kelaparan, maka kami tidak akan sabar atasnya. Akan tetapi (biarlah kami dijemput) oleh kematian.’ Setelah itu, Allah pun mengirimkan kematian atas mereka. Sehingga yang meninggal dari mereka dalam waktu tiga hari mencapai tujuh puluh ribu orang.” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Maka sekarang aku akan berdoa -saat melihat banyaknya jumlah mereka-, ‘Allahumma Bika Uhaawil Wabika Ushaawil Wabika Uqaatil (Ya Allah, kepada-Mu lah ku serahkan segala daya dan upaya, dengan-Mu lah kami menyerang, dan dengan (kekuatan-Mu lah) kami berperang).'” (Musnad Ahmad, no. 18170, no. 18176, no. 22801)

Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Nabi Isa ‘alaihisalam melihat ada seorang sedang mencuri lalu dia bertanya kepadanya: “Apakah kamu mencuri?” Orang itu menjawab: “Tidak, demi Allah, yang tidak ada Ilah (yang berhak disembah) selain Dia”. Maka Isa berkata: “Aku beriman kepada Allah dan aku dustakan (penglihatan) mataku”. (Sahih Bukhari, no. 3188, Sahih Muslim, no. 4366)

Dari Abu Hurairah, dia berkata: “Seorang lelaki masuk ke dalam rumahnya, maka ketika ia melihat keluarganya dalam keadaan kekurangan (makanan dan kelaparan) dia keluar menuju gurun, dan ketika isterinya melihatnya, dia berdiri menuju roha (tempat menggiling adunan) dan tempat masaknya untuk memanggang, kemudian ia berkata: “Ya Allah, berilah rezeki kepada kami.” Lalu dia melihat dan ternyata di dalam jafnah (bekas makanan seperti piring) telah penuh dengan makanan (adunan).” Abu Hurairah berkata: “Lalu dia pergi ke tempat masak dan ternyata juga telah penuh dengan makanan.” Abu Hurairah berkata: “Lalu suaminya pun kembali, dia berkata: “Apakah kalian mendapatkan sesuatu sepeninggalku?” Isterinya berkata: “Ya, dari Rabb kita.” Lalu dia pun pergi menuju tempat penggilingan adunan dan menyapu sisa adunan tersebut, hal itu dikisahkan kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, maka beliau pun bersabda: “Sekiranya dia tidak mengangkatnya, sungguh ia (penggiling) akan tetap berputar hingga hari kiamat.” Aku melihat Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Demi Allah, sekiranya salah seorang dari kalian datang ke hutan (mencari kayu) kemudian membawanya dan menjualnya sehingga dia boleh menjaga kehormatannya adalah lebih baik daripada ia datang kepada seorang lelaki untuk meminta-minta.” (Musnad Ahmad, no. 10245, Thabrani dalam Mu’jamul Ausath, Baihaqi dalam Ad-Dalail, Bazzar dalam Musnadnya)

Dari Jabir bin Abdullah radhiallahu ‘anhu bahawa Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Ada sekelompok orang dari Bani Israil yang keluar mendatangi sebuah kuburan. Mereka berkata: “Sebaiknya kita solat dua rakaat dan berdoa kepada Allah Azza Wa Jalla agar mengeluarkan seorang yang telah mati, lalu kita bertanya kepadanya tentang kematian.” Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Lalu mereka melakukannya. Ketika mereka dalam keadaan demikian, tiba-tiba sebuah kepala muncul dari sebuah kubur di kuburan itu. Ia berwarna coklat dan di keningnya terdapat tanda sujud. Dia (mayat) itu berkata: “Wahai kalian, apa yang kalian inginkan dariku? Aku telah mati seratus tahun yang lalu dan panasnya kematian belum reda dariku sampai sekarang. Maka berdoalah kalian kepada Allah Azza Wa Jalla agar mengembalikan diriku sebagaimana semula (mengembalikan ke dalam kubur).” [Imam Ahmad dalam Az-Zuhd (16-17), Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Mushannaf (9/62), Bazzar dalam Musnadnya (1/108/192-Kasyful Astar, Abd bin Humaid dalam Al-Muntahab dari Al-Musnad (Q 1/152), Waki’ dalam Az-Zuhd (1/280/56) dan Ibnu Abi Dawud dalam Al-Baats (5/30)]

Dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Saat seseorang berada di suatu padang pasir, dia mendengar suara di awan: ‘Siramilah kebun si fulan’, lalu awan itu menjauh dan menuangkan air. Ternyata di kebun itu ada seseorang yang tengah mengurus air dengan cangkulnya. Dia bertanya padanya: ‘Wahai hamba Allah, siapa namamu?’ Dia menjawab: ‘Fulan.’ Sama seperti nama yang ia dengar dari awan. Dia bertanya: ‘Hai hamba Allah, kenapa kau tanya namaku?’ Dia menjawab: ‘Aku mendengar suara di awan di mana inilah airnya. Awan itu berkata: ‘Siramilah kebun si fulan, namamu. Apa yang kau lakukan dalam kebunmu?’ Dia menjawab: ‘Kerana kau mengatakan seperti itu, aku melihat (hasil) yang keluar darinya, lalu aku sedekahkan sepertiganya, aku makan sepertiganya bersama keluargaku dan aku kembalikan sepertiganya ke kebun’.” Wahab bin Kaisan dengan sanad ini, dia berkata: “Dan aku berikan sepertiganya untuk orang-orang miskin, peminta-minta dan Ibnu Sabil (orang-orang dalam perjalanan).” (Sahih Muslim, no. 5299, Musnad Ahmad, no. 7600)

Dari Aisyah radhiallahu ‘anha mengkhabarkan bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pada suatu malam (pada bulan Ramadhan) keluar rumah di tengah malam untuk melaksanakan solat di masjid. Maka orang-orang kemudian ikut solat mengikuti solat beliau. Pada waktu paginya orang-orang membicarakan kejadian tersebut sehingga pada malam berikutnya orang-orang yang berkumpul bertambah banyak lalu ikut solat dengan beliau. Pada waktu paginya orang-orang kembali membicarakan kejadian tersebut. Kemudian pada malam yang ketiga orang-orang yang hadir di masjid semakin bertambah banyak lagi lalu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam keluar untuk solat dan mereka ikut solat bersama beliau. Kemudian pada malam yang keempat, masjid sudah penuh dengan jemaah hingga akhirnya beliau keluar hanya untuk solat Subuh. Setelah beliau selesai solat Fajar, beliau menghadap kepada orang banyak kemudian beliau membaca syahadat lalu bersabda: “Amma ba’du, sesungguhnya aku bukannya tidak tahu keberadaan kalian (semalam). Akan tetapi aku takut nanti menjadi diwajibkan atas kalian sehingga kalian menjadi keberatan kerananya”. Kemudian setelah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam meninggal dunia, tradisi solat (tarawih) secara berjemaah terus berlangsung seperti itu. (Sahih Bukhari, no. 1061, no. 1873, Sahih Muslim, no. 1270, no. 1271)

Dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa yang menunaikan solat pada malam bulan Ramadhan (solat tarawih) dengan penuh keimanan dan mengharap (pahala dari Allah), maka dosa-dosanya yang telah berlalu akan diampuni.” (Sahih Muslim, no. 1266)

Dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam memberikan motivasi untuk mengerjakan (solat pada malam) Ramadhan dengan tidak mewajibkannya. Beliau bersabda: “Barangsiapa yang menunaikan (solat pada malam) Ramadhan dengan penuh keimanan dan mengharap (pahala dari Allah), maka dosa-dosanya yang telah berlalu akan diampuni.” Kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam wafat, sementara perkara itu tetap seperti itu. Demikian pula pada kekhilafahan Abu Bakar hingga permulaan kekhilafahan Umar. (Sahih Muslim, no. 1267)

Dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa menegakkan Lailatul Qadar kerana iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu”. (Sahih Bukhari, no. 34)

Dari Abdullah bin Mas’ud berkata: “Siapa yang melakukan solat malam sepanjang tahun, nescaya ia akan menemui malam Lailatul Qadar.” Ubay berkata: “Demi Allah yang tidak ada Ilah yang berhak disembah selain Allah, sesungguhnya malam itu terdapat dalam bulan Ramadhan. Dan demi Allah, sesungguhnya aku tahu malam apakah itu. Lailatul Qadar itu adalah malam, dimana Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam memerintahkan kami untuk menegakkan solat di dalamnya, malam itu adalah malam yang cerah iaitu malam ke dua puluh tujuh (dari bulan Ramadhan). Dan tanda-tandanya ialah, pada pagi harinya matahari terbit berwarna putih tanpa sinar yang menyinar.” (Sahih Muslim, no. 1272)

Dari Aisyah radhiallahu ‘anha dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam: “Carilah Lailatul Qadar pada sepuluh malam yang akhir dari Ramadhan, pada baki malam kesembilan, pada yang ketujuh, pada yang kelima”. (Sahih Bukhari, no. 1881)

Dari Aisyah radhiallahu ‘anha bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Carilah Lailatul Qadar pada malam yang ganjil dalam sepuluh malam yang akhir dari Ramadhan”. (Sahih Bukhari, no. 1878)

Dari Ibnu Umar radhiallahu ‘anhu: Ada beberapa orang yang diperlihatkan kepada mereka Lailatul Qadar pada tujuh malam terakhir, sedang sebahagian yang lain diperlihatkan kepada mereka pada sepuluh malam terakhir, maka Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Carilah pada tujuh malam terakhir.” (Sahih Bukhari, no. 6476)

Dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Celakalah seseorang, aku disebut-sebut di depannya dan ia tidak mengucapkan selawat kepadaku. Dan celakalah seseorang, bulan Ramadhan menemuinya kemudian keluar sebelum ia mendapatkan ampunan. Dan celakalah seseorang yang kedua orang tuanya berusia lanjut namun kedua orang tuanya tidak dapat memasukkannya ke dalam syurga (kerana kebaktiannya).” (Sunan At-Tirmidzi, no. 3468, gharib)

Dari Abu Ayyub sahabat nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau berkata: “Barangsiapa yang melakukan puasa pada bulan Ramadhan kemudian ia ikutkan dengan puasa enam hari pada bulan Syawal, maka seolah-olah ia berpuasa satu tahun.” (Sahih Muslim, no. 1984, Sunan Abu Daud, no. 2078)

Dari Ali bin Abu Talib, bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam memegang tangan Hasan dan Husain kemudian bersabda: “Barangsiapa mencintaiku dan mencintai kedua anak ini (Hasan dan Husain) dan bapanya (Ali bin Abi Talib) serta ibunya (Fatimah binti Muhammad), maka dia akan bersamaku di tingkatanku pada hari Kiamat.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 3666, hasan gharib, Musnad Ahmad, no. 543)

Dari Ali bin Abu Talib radhiallahu ‘anhu berkata: “Sungguh, aku terjatuh dari langit lebih aku sukai dari pada berbohong atas nama beliau shallallahu ‘alaihi wasallam dan jika aku sampaikan kepada kalian tentang urusan antara aku dan kalian, (ketahuilah) bahawa perang itu tipu daya. Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam yang bersabda: “Akan datang di akhir zaman suatu kaum yang masih muda belia, namun lemah pemahaman (kurang kekayaan intelektual). Mereka berbicara dengan ucapan manusia terbaik (mengambilnya dari Al Quran) namun mereka keluar dari agama bagaikan anak panah meleset keluar dari sasaran buruan yang sudah dikenainya. Iman mereka tidak sampai ke tenggorokan mereka. Maka di mana saja kalian menjumpai mereka, bunuhlah mereka kerana pembunuhan atas mereka adalah pahala di hari kiamat bagi siapa yang membunuhnya”. (Sahih Bukhari, no. 3342, Musnad Ahmad, no. 582, no. 868, no. 1032)

Dari Ali bin Abu Talib, dia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tidak akan terjadi kiamat sehingga salah seorang dari para sahabatku dicari-cari (kesalahannya), sepertinya barang hilang yang dicari-cari, akan tetapi tidak menemukannya.” (Musnad Ahmad, no. 637, no. 682)

Dari Ali bin Abu Talib, dia berkata; “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam datang kepadaku ketika aku sedang tidur terlelap dalam mimpi, bahawa Hasan dan Husain meminta minum.” Ali berkata: “Kemudian Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam berdiri menuju kepada seekor kambing betina perawan milik kami, lalu beliau memerah susunya, kemudian Hasan datang kepadanya dan Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam menyingkirkannya, maka Fatimah bertanya: “Wahai Rasulullah sepertinya dia (Husain) yang paling Engkau sukai dari keduanya?” Nabi menjawab: “Tidak, akan tetapi kerana dia (Husain) meminta minum sebelum dia (Hasan).” Kemudian beliau bersabda: “Sesungguhnya aku, kamu (Fatimah), kedua anak ini (Hasan dan Husain) dan yang sedang tidur ini (Ali) pada hari Kiamat akan dikumpulkan berada dalam satu tempat.” (Musnad Ahmad, no. 753)

Dari Ali radhiallahu ‘anhu, dia berkata: Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam memerintahkan Ibnu Mas’ud (untuk suatu urusan), maka dia naik ke pohon kerana perintah tersebut. Para sahabat melihat ke arah betis Abdullah bin Mas’ud yang sedang naik pohon kemudian mereka tertawa kerana betisnya yang kecil, maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menegur mereka: “Kenapa kalian tertawa terhadap kaki seorang hamba Allah yang lebih berat dalam timbangan pada hari kiamat daripada gunung Uhud?” (Musnad Ahmad, no. 876)

Dari Ibnu Abbas, bahawa seorang laki-laki datang kepadanya dan berkata: “Bagaimana pendapatmu tentang seorang yang membunuh orang lain dengan sengaja?” Ibnu Abbas berkata: “Balasannya adalah Neraka Jahannam, kekal di dalamnya, ia akan mendapatkan kemurkaan dan laknat dari Allah, serta akan disediakan baginya azab yang besar.” Ibnu Abbas berkata: “Sesungguhnya ayat tersebut diturunkan pada bahagian akhir ayat yang diturunkan. Tidak ada sesuatu pun yang menghapus ayat ini sampai Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam meninggal. Dan tidak diturunkan wahyu setelah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam.” Laki-laki itu berkata: “Bagaimana pendapatmu jika ia bertaubat dan beriman serta beramal soleh kemudian ia mendapatkan petunjuk.” Ibnu Abbas berkata: “Bagaimana mungkin orang itu akan bertaubat, sementara aku pernah mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Celakalah dia, iaitu seorang yang membunuh orang lain secara sengaja. Orang yang dibunuh itu akan datang pada hari kiamat sambil membawa pembunuhnya dengan tangan kanan atau tangan kirinya, dan seraya membawa kepalanya dengan tangan kanan atau tangan kirinya, sedang urat di sekitar lehernya mengalirkan darah. Di depan ‘Arsy, dia berkata: “Ya Tuhan, tanyakan kepada hamba-Mu ini mengapa dia membunuhku?” (MUsnad Ahmad, no. 2035, no. 2551)

Dari Muslim bin Yasar Al Juhani bahawa Umar bin Al-Khattab pernah ditanya tentang ayat, “Dan (ingatlah), ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): ‘Bukankah Aku ini Rabbmu?’ Mereka menjawab: ‘Betul (Engkau Rabb kami), kami menjadi saksi.’ (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: ‘Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keEsaan Rabb)” (Al A’raaf: 172). Umar berkata: Saya mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam pernah ditanya tentangnya lalu beliau menjawab: “Sesungguhnya Allah menciptakan Adam kemudian Dia mengusap punggungnya dengan tangan kanan-Nya lalu mengeluarkan keturunan, setelah itu berfirman: ‘Aku ciptakan mereka semua untuk (menghuni) syurga dan dengan amalan ahli syurga.’ Kemudian Dia mengusap punggungnya (Adam), maka keluarlah keturunan darinya, setelah itu Dia berfirman: ‘Aku ciptakan mereka untuk (menghuni) neraka dan dengan amalan ahli neraka’.” Lalu ada orang yang bertanya: Wahai Rasulullah, kalau demikian apa gunanya beramal? Beliau menjawab: “Sesungguhnya Allah jika menciptakan hamba sebagai ahli syurga, dia akan dipimpin oleh-Nya untuk beramal dengan amal ahli syurga sampai mereka mati dalam keadaan demikian lalu Allah memasukannya ke syurga. Sedangkan jika Dia menciptakan hamba itu sebagai ahli neraka, ia akan dipimpin oleh-Nya untuk beramal dengan amalan ahli neraka sampai mereka mati dalam keadaan demikian lalu Allah memasukkannya ke dalam neraka.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 3001, hasan)

Dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam bersabda: “Saat Allah menciptakan Adam, Dia mengusap punggungnya lalu dari punggungnya berjatuhan setiap jiwa yang diciptakan Allah dari keturunan Adam hingga hari kiamat dan Dia menjadikan kilatan cahaya di antara kedua mata setiap orang dari mereka, kemudian mereka dihadapkan kepada Adam, dia bertanya: ‘Wahai Rabb, siapa mereka?’ Allah menjawab: ‘Mereka keturunanmu’. Adam melihat seseorang dari mereka dan kilatan cahaya di antara kedua matanya membuatnya kagum, Adam bertanya: Wahai Rabb siapa dia? Allah menjawab: Dia orang akhir zaman dari keturunanmu bernama Daud. Adam bertanya: Wahai Rabb, berapa lama Engkau menciptakan umurnya? Allah menjawab: Enam puluh tahun. Adam bertanya: Wahai Rabb, tambahilah empat puluh tahun dari umurku. Saat usia Adam ditentukan, malaikat maut mendatanginya lalu berkata: Bukankah usiaku masih berbaki empat puluh tahun? Malaikat maut berkata: Bukankah kau telah memberikannya kepada anakmu, Daud? Adam membantah lalu keturunannya juga membantah. Adam dibuat lupa dan keturunannya juga dibuat lupa. Adam salah dan keturunannya juga salah.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 3002, hasan sahih)

Dari Ibnu Abbas, bahawa ketika turun ayat tentang hutang, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya manusia yang pertama kali membantah adalah Adam ‘alaihis salam.” Atau beliau mengatakan: “Yang pertama kali membantah adalah Adam. Sesungguhnya ketika Allah ‘azza wajalla menciptakan Adam, Dia mengusap punggungnya lalu mengeluarkan darinya apa yang menjadi keturunan hingga hari kiamat. Lalu ditampakkan keturunannya itu kepadanya, di antara mereka ada yang wajahnya memancar indah berseri-seri. Adam pun bertanya: “Wahai Rabbku, siapa ini?” Allah menjawab: “Ini anakmu, Daud.” Adam bertanya lagi, “Wahai Rabbku, berapa umurnya?” Allah menjawab: “Enam puluh tahun.” Adam berkata: “Wahai Rabbku, tambahkan umurnya.” Allah menjawab: “Tidak, kecuali aku menambahkan dari umurmu.” Umur Adam adalah seribu tahun, maka ditambahkan padanya empat puluh tahun. Maka Allah ‘azza wajalla menetapkan dengan suatu ketetapan dan disaksikan oleh para malaikat. Ketika menjelang wafatnya (Adam) dan malaikat maut pun telah datang untuk mencabut nyawanya, Adam berkata: “Sesungguhnya masih berbaki umurku empat puluh tahun lagi.” Maka dikatakan kepadanya: “Sesungguhnya engkau telah memberikannya kepada anakmu, Daud.” Adam berkata: “Aku tidak melakukannya.” Maka Allah ‘azza wajalla menunjukkan catatan kepadanya dan disaksikan oleh seluruh malaikat.” (Musnad Ahmad, no. 2157, no. 3339)

Dari Abdullah bin Mas’ud radhiallahu ‘anhu dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam: “Tidak akan terjadi hari kiamat hingga seorang laki-laki dari Ahlul Baitku menjadi penguasa, namanya seperti namaku.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 2156, hasan sahih, Musnad Ahmad, no. 3390)

Dari Abu Sa’id Al Khudri radhiallahu ‘anhu dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Allah Ta’ala berfirman: “Wahai Adam.” Nabi Adam ‘alaihissalam menjawab: “Labbaika, kemuliaan milik-Mu dan segala kebaikan berada di tangan-Mu.” Kemudian Allah berfirman: “Keluarkanlah utusan neraka.” Adam bertanya: “Apa yang dimaksud dengan utusan neraka (berapa jumlahnya)?” Allah berfirman: “Dari setiap seribu, sembilan ratus sembilan puluh sembilan dimasukkan ke neraka!” Ketika perintah ini diputuskan, maka anak-anak belia menjadi beruban, dan setiap wanita hamil kandungannya berguguran dan kamu lihat manusia mabuk padahal mereka tidaklah mabuk akan tetapi (mereka melihat) siksa Allah yang sangat keras” (Al-Hajj : 2). Para sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah, adakah di antara kami seseorang yang selamat?” Beliau bersabda: “Bergembiralah, kerana setiap seribu yang dimasukkan ke neraka, dari kalian cuma satu, sedang sembilan ratus sembilan puluh sembilannya dari Ya’juj dan Ma’juj.” Kemudian beliau bersabda: “Dan demi Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya, aku berharap kalian menjadi di antara seperempat ahli syurga.” Maka kami bertakbir. Kemudian beliau bersabda lagi: “Aku berharap kalian menjadi di antara sepertiga ahli syurga.” Maka kami bertakbir lagi. Kemudian beliau bersabda lagi: “Aku berharap kalian menjadi di antara setengah ahli syurga.” Maka kami bertakbir sekali lagi. Lalu beliau bersabda: “Tidaklah keberadaan kalian di hadapan manusia melainkan bagaikan bulu hitam pada kulit sapi jantan putih atau bagaikan bulu putih yang ada pada kulit sapi jantan hitam.” (Sahih Bukhari, no. 3099, no. 4372, no. 6049, Sahih Muslim, no. 327, Musnad Ahmad, no. 10854)

Dari Ibnu Mas’ud ia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bertanya kepada kami: “Bagaimana jika kalian menjadi seperempat penghuni syurga, kalian seperempatnya sementara seluruh manusia tiga perempatnya?” Mereka menjawab: Allah dan RasulNya yang lebih mengetahui. Beliau bertanya lagi: “Bagaimana jika kalian menjadi sepertiganya?” Mereka menjawab: Itu lebih banyak. Beliau bertanya lagi: “Bagaimana jika kalian menjadi sebahagiannya?” Mereka menjawab: Itu juga lebih banyak. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Pada hari kiamat, penduduk syurga berjumlah seratus dua puluh barisan, sedangkan kalian sebanyak lapan puluh barisan.” (Musnad Ahmad, no. 4100)

Dari An Nu’man bin Basyir berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Yang halal sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Namun di antara keduanya ada perkara syubhat (samar) yang tidak diketahui oleh banyak orang. Maka barangsiapa yang menjauhi diri dari yang syubhat bererti telah memelihara agamanya dan kehormatannya. Dan barangsiapa yang sampai jatuh (mengerjakan) pada perkara-perkara syubhat, sungguh dia seperti seorang penggembala yang menggembalakan ternaknya di pinggir jurang yang dikhuatirkan akan jatuh ke dalamnya. Ketahuilah bahawa setiap raja memiliki batasan, dan ketahuilah bahawa batasan larangan Allah di bumi-Nya adalah apa-apa yang diharamkan-Nya. Dan ketahuilah pada setiap tubuh ada segumpal darah yang apabila baik maka baiklah tubuh tersebut dan apabila rosak maka rosaklah tubuh tersebut. Ketahuilah, ia adalah hati”. (Sahih Bukhari, no. 50, Sahih Muslim, no. 2996, Sunan At-Tirmidzi, no. 1126, hasan sahih, Sunan Ibnu Majah, no. 3974, Musnad Ahmad, no. 17649, Sunan Ad-Darimi, no. 2419)

Dari An-Nu’man bin Basyir radhiallahu ‘anhu berkata: Telah bersabda Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam: “Yang halal sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Namun di antara keduanya ada perkara yang syubhat (samar). Maka barangsiapa yang meninggalkan perkara yang samar kerana khuatir mendapat dosa, bererti dia telah meninggalkan perkara yang jelas keharamannya dan siapa yang banyak berdekatan dengan perkara samar maka dikhuatirkan dia akan jatuh pada perbuatan yang haram tersebut. Maksiat adalah larangan-larangan Allah. Maka siapa yang berada dekat larangan Allah itu dikhuatirkan dia akan jatuh pada larangan tersebut”. (Sahih Bukhari, no. 1910, Sunan Abu Daud, no. 2892, Musnad Ahmad, no. 17692)

Dari Aisyah radhiallahu ‘anha berkata: “Dahulu, Abu Bakar mempunyai seorang pembantu yang bertugas mengambil pajak untuknya. Abu Bakar pernah memakan (hasil) dari bahagian pajak itu. Pada suatu hari pembantunya itu datang dengan membawa makanan, lalu Abu Bakar memakannya. Maka pembantunya itu berkata kepada Abu Bakar: “Tahukah kamu barang yang kamu makan itu?” Abu Bakar bertanya: “Apakah itu?” Pembantunya berkata: “Dahulu pada zaman jahiliyyah aku adalah orang yang pernah meramal untuk seseorang (sebagai dukun) dan aku tidak pandai dalam perdukunan kecuali aku menipunya, lalu orang itu mendatangiku dan memberikan sesuatu kepadaku. Itulah hasilnya yang tadi kamu makan”. Maka Abu Bakar memasukkan jarinya ke dalam mulutnya hingga memuntahkan segala sesuatu yang ada di dalam perutnya. (Sahih Bukhari, no. 3554)

Dari Abu Sa’id Al Khudri ia berkata: “Bahawasanya para sahabat keluar bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pada suatu perjalanan, lalu mereka singgah dengan berkelompok, satu kelompok bersama fulan dan satu kelompok bersama fulan, aku singgah bersama kelompok yang di dalamnya ada Abu Bakar, dan juga ada seorang badwi bersama kami. Kemudian kami singgah pada pemilik rumah dari orang badwi, dan di dalam rumah tersebut ada seorang wanita yang sedang hamil, kemudian orang badwi itu berkata kepadanya: “Senangkah jika engkau melahirkan seorang anak laki-laki, jika engkau memberiku seekor kambing maka engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki?” Lalu wanita itu pun memberinya seekor kambing, orang badwi itu pun melantunkan sajak untuknya.” Abu Sa’id berkata: “Kemudian ia menyembelih kambing tersebut, maka ketika orang-orang duduk dan makan daging tersebut, seorang laki-laki berkata: “Tahukah kalian dari mana kambing ini? Lalu ia memberitahu kepada mereka perihal kambing tersebut.” Abu Sa’id berkata: “Dan aku melihat Abu Bakar seakan-akan mengingkarinya dan melakukan sesuatu hingga ia muntah.” (Musnad Ahmad, no. 11056)

Dari Ubaid budak Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bahawa ada dua wanita puasa dan seseorang berkata: Wahai Rasulullah! Sesungguhnya di sini ada dua wanita yang puasa, keduanya hampir mati kerana kehausan. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berpaling darinya atau diam. Orang itu mengulang dan memperlihatkan kepada beliau lalu berkata: Wahai Nabi Allah! Sesungguhnya keduanya demi Allah telah mati atau hampir mati. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Panggil keduanya.” Kedua wanita itu datang kemudian gelas besar didatangkan lalu beliau bersabda kepada salah satunya: “Muntahlah.” Wanita itu memuntahkan nanah atau darah, nanah bercampur darah dan daging hingga memenuhi separuh wadah besar. Setelah itu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda kepada yang lainnya: “Muntahlah.” Wanita itu memuntahkan nanah, darah, campuran nanah dan darah, daging, luka dan lainnya hingga memenuhi wadah besar. Selanjutnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya kedua wanita ini menahan diri dari yang dihalalkan Allah namun berbuka dengan yang diharamkan Allah ‘azza wajalla pada keduanya, salah satu dari keduanya berteman dengan yang lain, keduanya kemudian memakan daging manusia.” (Musnad Ahmad, no. 22545)

Dari Ibnu Umar radhiallahu ‘anhuma bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam ketika singgah di al-Hijr (suatu daerah pegunungan yang pernah dijadikan kaum Tsamud bertempat tinggal dan dibinasakan) pada waktu perang Tabuk, beliau memerintahkan agar pasukan tidak minum dari air sumurnya dan tidak mengambil airnya. Mereka berkata: “Kami telah membuat adunan roti dengan airnya dan telah mengambil airnya”. Maka beliau memerintahkan agar membuang adunan roti dan menumpahkan air-air tersebut”. Dan diriwayatkan dari Sabrah bin Ma’bad dan Abu Asy Syamus bahawa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam memerintahkan agar memuntahkan makanan. Dan Abu Dzarr berkata dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam: “Iaitu agar menumpahkan adunan roti yang dibuat menggunakan air sumur itu”. (Sahih Bukhari, no. 3127)

Dari Anas radhiallahu ‘anhu berkata: Ada seorang laki-laki Nasrani masuk Islam lalu membaca surah Al Baqarah serta Ali Imran. Dia biasa menulis untuk Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam. Tapi kemudian dia kembali kepada agama Nasrani dan berkata: “Tidak ada yang diketahui Muhammad melainkan apa yang aku tulis untuknya”. Kemudian Allah mematikannya lalu mereka (teman-temannya) menguburkannya. Pada keesokan harinya, jasadnya dimuntahkan oleh bumi, maka teman-temannya berkata: “Ini adalah perbuatan Muhammad dan sahabat-sahabatnya kerana teman kita ini berpaling dari agama mereka, lalu mereka membongkar kuburannya dan mencampakkannya”. Maka mereka kembali menguburkannya dan menggali lubangnya lebih dalam. Namun keesokan harinya, jasadnya kembali dimuntahkan oleh bumi, maka teman-temannya berkata: “Ini adalah perbuatan Muhammad dan sahabat-sahabatnya kerana teman kita ini berpaling dari agama mereka, lalu mereka membongkar kuburan teman kita ini dan mencampakkannya”. Maka mereka kembali menguburkannya dan menggali lubangnya lebih dalam lagi sehingga yang mereka mampu. Akan tetapi kembali pada keesokan harinya jasadnya itu dimuntahkan kembali oleh bumi hingga mereka menyedari bahawa kejadian itu bukan perbuatan manusia dan akhirnya mereka mencampakkannya begitu saja. (Sahih Bukhari, no. 3348, Sahih Muslim, no. 1987, Musnad Ahmad, no. 12846)

Dari Umayyah bin Makhsyi seorang sahabat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, ia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pernah duduk, sementara ada seorang laki-laki makan dan tidak menyebutkan nama Allah hingga makanannya hanya berbaki satu suap, kemudian tatkala ia mengangkatnya ke mulut ia mengucapkan: ‘Bismillaahi Awwalahu Wa Aakhirahu (Dengan nama Allah, pada awal dan akhirnya)’, maka Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam tertawa kemudian berkata: “Syaitan terus makan bersamanya, kemudian tatkala ia menyebutkan nama Allah Azza wa Jalla, maka syaitan memuntahkan apa yang ada di perutnya.” (Sunan Abu Daud, no. 3276)

Dari Ibnu Umar bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa menjulurkan kainnya dengan rasa sombong, maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat.” Ummu Salamah bertanya: “Lalu apa yang harus dilakukan kaum wanita dengan dzail (lebihan kain bahagian bawah) mereka?” Beliau menjawab: “Mereka boleh memanjangkannya satu jengkal (iaitu dari tengah-tengah kedua betis, ada yang menyebutkan: dari kedua mata kaki).” Ummu Salamah bertanya lagi: “Kalau begitu punggung tapak kaki mereka akan terlihat!” Beliau bersabda: “Mereka boleh memanjangkannya sehasta, dan jangan lebih.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 1653, hasan sahih, Musnad Ahmad, no. 4259)

Dari Muhammad bin Zaid bin Qunfudz dari ibunya bahawasanya dia pernah bertanya kepada Ummu Salamah (isteri Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam): Pakaian apakah yang boleh digunakan wanita untuk solat? Dia menjawab: Wanita solat dengan menggunakan jilbab yang panjang dan gamis (jubah) yang menutupi telapak kakinya. (Sunan Abu Daud, no. 544, Muwattha’ Malik, no. 295)

Dari Ummu Salamah bahawasanya dia pernah bertanya kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam: Bolehkah wanita solat memakai gamis (jubah) dan jilbab tanpa memakai kain sarung? Beliau menjawab: “Boleh apabila gamisnya itu longgar yang dapat menutupi punggung kakinya. (Sunan Abu Daud, no. 545)

Dari Aisyah radhiallahu ‘anha, bahawa Asma’ binti Abu Bakar masuk menemui Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dengan mengenakan kain yang nipis, maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pun berpaling darinya. Beliau bersabda: “Wahai Asma’, sesungguhnya seorang wanita jika telah baligh tidak boleh terlihat darinya kecuali ini dan ini -beliau menunjuk wajah dan kedua telapak tangannya-.” (Sunan Abu Daud, no. 3580)

Dari Aisyah radhiallahu ‘anha, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, bahawasanya beliau bersabda: “Allah tidak menerima solat wanita yang sudah haid (baligh), kecuali dengan memakai tutup kepala.” (Sunan Abu Daud, no. 546, Sunan Ibnu Majah, no. 647)

Dari Urwah bin Zubair bahawa Aisyah isteri Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam telah mengkhabarkan kepadanya bahawa: Sesungguhnya pada masa Jahiliyah ada empat macam bentuk pernikahan. Pertama, adalah pernikahan sebagaimana dilakukan orang-orang pada saat sekarang ini, iaitu seorang laki-laki meminang kepada wali sang wanita, kemudian memberikannya mahar lalu menikahinya. Bentuk kedua iaitu seorang suami berkata kepada isterinya pada saat suci (tidak haid/subur): “Temuilah si Fulan dan bergaullah (bersetubuh) dengannya.” Sementara sang suami menjauhinya sementara waktu (tidak menjimaknya) hingga benar-benar ia (isteri) positif hamil dari hasil persetubuhannya dengan laki-laki itu. Dan jika dinyatakan telah positif hamil, barulah sang suami tadi menggauli isterinya bila ia suka. Ia melakukan hal itu, hanya untuk mendapatkan keturuan yang baik. Istilah nikah ini adalah Nikah Al Istibdlaa’. Kemudian bentuk ketiga, sekelompok orang (kurang dari sepuluh) menggauli seorang wanita. Dan jika ternyata wanita itu hamil dan melahirkan. Maka setelah masa bersalinnya telah berlalu beberapa hari, wanita itu pun mengirimkan surat kepada sekelompok laki-laki tadi, dan tidak seorang pun yang boleh menolak. Hingga mereka pun berkumpul di tempat sang wanita itu. Lalu wanita itu pun berkata: “Kalian telah tahu apa urusan kalian yang dulu (setubuh). Dan aku telah melahirkannya, maka anak itu adalah anakmu wahai Fulan.” Yakni, wanita itu memilih nama salah seorang dari mereka yang ia sukai, dan laki-laki yang ditunjuk tidak dapat mengelak. Kemudian bentuk keempat, orang ramai berkumpul, lalu menggauli seorang wanita, dan tak seorang pun yang dapat menolak bagi yang orang yang telah menggauli sang wanita. Para wanita itu adalah wanita pelacur. Mereka meletakkan tanda pada pintu-pintu rumah mereka sebagai tanda, siapa yang ingin mereka maka ia boleh masuk dan bergaul dengan mereka. Dan ketika salah seorang dari mereka hamil, lalu melahirkan, maka mereka (orang banyak itu) pun dikumpulkan, lalu dipanggilkanlah orang yang ahli selok belok nasab (Al Qafah), dan Al Qafah inilah yang menyerahkan anak sang wanita itu kepada orang yang dianggapnya sebagai bapanya, sehingga anak itu dipanggil sebagai anak darinya. Dan orang itu tidak boleh mengelak. Maka ketika Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam diutus dengan membawa kebenaran, beliau pun memusnahkan segala bentuk pernikahan jahiliyah, kecuali pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang hari ini. (Sahih Bukhari, no. 4732)

Dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda: “Sulaiman bin Daud pernah berkata: ‘Sungguh aku akan menggilir (mengauli) sembilan puluh isteriku dalam semalam, yang nantinya mereka semua melahirkan pejuang yang berjuang di jalan Allah’. Maka sahabatnya (Malaikat) berkata kepadanya: ‘Ucapkanlah InsyaAllah.’ Namun dia tidak juga mengucapkan InsyaAllah, dan dia tetap menggilir mereka semua, ternyata para isterinya tidak ada yang melahirkan kecuali seorang isteri yang melahirkan anak yang cacat. Dan demi Zat yang jiwa Muhammad berada digenggaman-Nya, sekiranya dia mengucapkan InsyaAllah nescaya dia akan mendapatkan pejuang-pejuang yang akan berjihad di jalan Allah.” (Sahih Muslim, no. 3126)

Dari Jabir bin Abdullah dia berkata: “(Isteri) seseorang di antara kami melahirkan anak laki-laki, lalu diberi nama ‘Muhammad’.” Maka keluarga orang itu berkata: ‘Kami tidak mengizinkan anda menamai anakmu dengan nama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam.’ Maka dia menemui Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam sambil menggendong anaknya seraya berkata: ‘Ya Rasulullah! Anakku lahir seorang laki-laki, lalu ku beri nama ‘Muhammad’, keluargaku mengatakan tidak boleh memberi nama dengan nama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Bagaimana itu?’ Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: ‘Namailah dengan namaku, tetapi jangan menggelari dengan gelaranku. Aku bergelar ‘Al-Qasim’ (yang membahagi). Kerana aku membahagi-bahagikan rahmat Allah di antara kamu sekalian.’ (Sahih Muslim, no. 3976)

Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu bahawa Nabi Shallallahu’alaihiwasallam bersabda: “Tidak ada seorang anak pun yang lahir kecuali dia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka kemudian kedua orang tuanyalah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya?” Kemudian Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu membaca firman Allah (Ar-Ruum: 30) yang ertinya: Sebagai fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu.” (Sahih Bukhari, no. 1270, Sahih Muslim, no. 4803)

Dari Rasyid bin Hubais, Rasulullah Shallallahu’alaihiwasallam menemui Ubadah bin Shamit untuk menjenguknya ketika dia sakit. Rasulullah Shallallahu’alaihiwasallam bersabda: “Apakah kalian tahu, siapa yang diistilahkan syahid di antara umatku?” Semua terdiam. Ubadah berkata: “Sandarkanlah saya”, mereka pun menyandarkannya. Lalu Ubadah berkata: “Wahai Rasulullah, yang dinamakan syahid adalah orang sabar yang mengharapkan balasan dari Allah”. Rasulullah Shallallahu’alaihiwasallam bersabda: “Kalau begitu orang yang syahid dari ummatku sangat sedikit, padahal orang yang terbunuh di jalan Allah Azzawajalla adalah syahid, orang yang mati terkena Taun adalah syahid, orang mati tenggelam adalah syahid, orang yang mati kerana sakit perut adalah syahid, wanita yang meninggal kerana melahirkan anaknya, anaknya menariknya dengan tali pusar untuk masuk ke syurga (syahid)”. (Musnad Ahmad, no. 15426, no. 17129, no. 21627, no. 21694)

Dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Jika salah seorang dari kalian duduk di atas bara api, lalu terbakar baju dan kulitnya adalah lebih baik baginya daripada ia harus duduk di atas kuburan.” (Sahih Muslim, no. 1612, Sunan Abu Daud, no. 2809, Musnad Ahmad, no. 7760, no. 8687, no. 9355, no. 10412)

Dari Anas bin Malik ia berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa salam bersabda: “Akan datang kepada manusia suatu masa yang ketika itu orang yang sabar (berpegang) di atas agamanya seperti menggenggam bara api.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 2186, gharib)

Dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “celaka bagi bangsa Arab, telah dekat munculnya fitnah seperti gelapnya malam, di pagi hari seseorang dalam keadaan mukmin dan petang hari telah menjadi kafir, orang-orang menjual agamanya dengan kenikmatan dunia, pada hari itu sedikit yang berpegang dengan agamanya, seperti seorang yang memegang bara api, -atau beliau mengatakan:- “seperti memegang duri.” (Musnad Ahmad, no. 8711, no. 8713)

Dari Tsa’labah Al Khusyani, ia berkata: Aku pernah menanyakannya kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam (mengenai ayat ‘Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk’, Al-Maidah: 105), lalu beliau menjawab: “Akan tetapi, perintahkanlah kebaikan dan cegahlah kemungkaran hingga kamu melihat kekikiran yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, kehidupan dunia lebih diutamakan (dari urusan agama) dan kekaguman setiap orang dengan pendapatnya, engkau harus (berpegangan) terhadap mata hatimu dan tinggalkan orang-orang awam, kerana dibalik kalian akan ada suatu masa dimana kesabaran saat itu laksana memegang bara api, orang yang beramal saat itu sama seperti pahala lima puluh orang yang melakukan seperti amalan kalian.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 2984, hasan gharib, Sunan Abu Daud, no. 3778, Sunan Ibnu Majah, no. 4004)

Dari Ibnu Umar radhiallahu ‘anhuma dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam beliau bersabda: “Perut salah seorang dari kalian penuh dengan nanah itu lebih baik daripada penuh dengan bait-bait syair.” (Sahih Bukhari, no. 5688)

Dari Abdullah bin Umar ia berkata: “Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sungguh rongga mulut kalian dipenuhi dengan bara api adalah lebih baik dari pada dipenuhi dengan syair.” (Musnad Ahmad, no. 4734)

Dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya perut orang yang penuh muntah hingga kenyang lebih baik daripada perut yang penuh dengan syair (sajak).” (Sahih Muslim, no. 4191, no. 4192, Sunan Abu Daud, no. 4356)

Dari Abu Sa’id Al Khudri dia berkata: “Ketika kami sedang berjalan bersama-sama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam di ‘Arj, tiba-tiba datang seorang penyair bersenandung. Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tangkap syaitan itu! Sesungguhnya perut orang yang dipenuhi muntah lebih baik daripada perut yang penuh dengan syair (sajak).” (Sahih Muslim, no. 4193)

Dari Abdullah bin Amru ia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya Allah menjadikan diriku sebagai kekasih-Nya sebagaimana Dia menjadikan Ibrahim kekasih. Tempat tinggalku dan tempat tinggal Ibrahim di syurga pada hari kiamat kelak saling berhadap-hadapan. Sementara Al Abbas berada di antara kami, dua kekasih Allah, adalah seorang mukmin.” (Sunan Ibnu Majah, no. 138)

Dari Maimunah bekas hamba Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, ia berkata: “Wahai Rasulullah, berilah kami fatwa berkenaan dengan Baitul Maqdis.” Beliau bersabda: “Ia adalah bumi Al Muntasyar dan Al Muntasyar (tempat dikumpulkannya manusia pada hari kiamat), datangi dan solatlah kalian di sana, sebab solat di dalamnya seperti solat seribu kali di tempat lainnya.” Aku bertanya: “Bagaimana pendapat tuan jika saya tidak boleh ke sana?” Beliau menjawab: “Memberi minyak yang dengannya lampu boleh dinyalakan di dalamnya, barangsiapa melakukan itu, maka ia seperti telah mendatanginya.” (Sunan Ibnu Majah, no. 1397)

Dari Abu Hurairah ia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa mempunyai dua isteri kemudian berat kepada salah seorang dari keduanya, maka pada hari kiamat ia akan datang dengan bahu yang senget sebelah.” (Sunan Ibnu Majah, no. 1959, Sunan Abu Daud, no. 1821, Sunan Ad-Darimi, no. 2109)

Dari Jabir bin Abdullah ia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berkhutbah di hadapan kami, beliau mengatakan: “Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah sebelum kalian mati, bersegeralah beramal soleh sebelum kalian sibuk, dan sambunglah antara kalian dengan Rabb kalian dengan memperbanyak zikir kepada-Nya, banyak sedekah dengan sembunyi-sembunyi mahu pun terang-terangan. Nescaya kalian akan diberi rezeki, ditolong dan dicukupi. Ketahuilah, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kalian solat jumaat di tempat berdiriku ini, di hariku ini, di bulanku ini dan di tahunku ini hingga hari kiamat. Barangsiapa meninggalkannya di waktu hidupku atau setelahku, dan dia memiliki imam adil atau buruk, kemudian meremehkan atau menolaknya, maka Allah tidak akan menyatukannya dan urusannya tidak akan diberkati. Ketahuilah, tidak ada solat, tidak ada zakat, tidak ada haji, tidak ada puasa, dan tidak ada kebaikan baginya hingga ia bertaubat. Maka barangsiapa bertaubat, Allah akan menerima taubatnya. Ketahuilah, tidak boleh seorang perempuan mengimami laki-laki, orang badwi mengimami seorang muhajirin dan tidak boleh orang fajir (jahat) mengimami seorang mukmin (soleh), kecuali jika ia memaksanya dengan kekuasaan yang ditakuti pedang dan cambuknya.” (Sunan Ibnu Majah, no. 1071)

Dari Abdullah bin Amru ia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Pada hari kiamat hutang itu akan diminta pembayarannya dari pemiliknya kecuali seseorang yang berhutang dalam tiga keadaan; (1) seseorang yang berada di jalan Allah dalam keadaan lemah kemudian ia berhutang untuk menambah kekuatannya dalam menghadapi musuh Allah dan musuhnya. (2) Dan seorang lelaki yang meninggal sementara disampingnya ada seorang muslim yang tidak mendapatkan kain untuk membungkus dan mengkafaninya kecuali dengan berhutang. (3) Serta seorang lelaki yang takut kepada Allah lantaran dirinya dalam keadaan bujang, sehingga ia berhutang untuk menikah demi menjaga agamanya. Maka Allah akan membayarkan hutang mereka pada hari kiamat.” (Sunan Ibnu Majah, no. 2426)

Dari Ibnu Abbas radhiallahu ‘anhu, ia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Batu ini (Hajar Aswad) sungguh akan datang pada hari kiamat, ia mempunyai dua mata untuk melihat dan lidah untuk berbicara serta bersaksi atas orang yang beristilam (mencium atau menyentuh atau berisyarat) dengan benar.” (Sunan Ibnu Majah, no. 2935, Musnad Ahmad, no. 2105, Sunan Ad-Darimi, no. 1768)

Dari Abdullah bin Amru dia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa minum arak hingga mabuk, maka solatnya tidak akan diterima selama empat puluh pagi (hari). Jika meninggal dunia maka ia akan masuk neraka, dan jika ia bertaubat maka Allah akan menerima taubatnya. Jika ia kembali minum arak lalu mabuk maka solatnya tidak akan diterima selama empat puluh hari, dan jika ia mati maka ia akan masuk neraka. Dan jika ia bertaubat maka Allah akan menerima taubatnya, dan jika ia kembali mengulanginya lagi maka Allah sangat layak memberinya minuman dari Radaghah Al Khabal di hari Kiamat.” Mereka bertanya: “Apakah maksud dari Radaghah Al Khabal wahai Rasulullah?” Beliau menjawab: “Peluh dari nanah dan darah penghuni neraka.” (Sunan Ibnu Majah, no. 3368, Musnad Ahmad, no. 4681)

Dari Ziyad bin Labid dia berkata: “Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam pernah menyebutkan sesuatu, lalu beliau bersabda: “Dan itulah saat hilangnya ilmu.” Aku bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana ilmu boleh hilang, sedangkan kami masih membaca Al-Quran dan kami juga membacakannya (mengajarkannya) kepada anak-anak kami, dan anak-anak kami juga akan membacakannya kepada keturunannya sampai hari kiamat datang?” Beliau bersabda: “Bagaimana kamu ini wahai Ibnu Ummu Labid (Ziyad), padahal aku melihatmu adalah orang yang paling memahami (fakih) agama di Madinah ini! Bukankah orang-orang Yahudi dan Nasrani juga membaca Taurat dan Injil, namun mereka tidak mengamalkan (memanfaatkan) sedikit pun apa yang terkandung di dalamnya.” (Sunan Ibnu Majah, no. 4038, Musnad Ahmad, no. 17241)

Dari Abu Musa Al Asy’ari dia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Pada hari Kiamat, manusia akan diperlihatkan amalnya dengan tiga tontonan (fasa), dua tontonan (fasa) mengenai perdebatan dan alasan-alasan yang dikemukakan ada pun tontonan (fasa) yang ketiga akan diberikan buku catatan amalan (hamba) dimana ada yang mengambil dengan tangan kanannya ada pula yang mengambil dengan tangan kirinya. (Sunan Ibnu Majah, no. 4267, Musnad Ahmad, no. 18883)

Dari Anas bin Malik dia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Umat ini adalah umat Marhumah (yang dikasihi). Allah ‘azza wajalla menjadikan azab di antara mereka. Dan pada hari kiamat nanti, akan diserahkan kepada setiap dari mereka seorang laki-laki dari Ahlu Adyan (pemeluk-pemeluk agama lain). Allah berfirman: Ini akan menjadi tebusanmu dari api neraka.” (Sunan Ibnu Majah, no. 4282, Musnad Ahmad, no. 18827)

Dari Umar bin Khattab ia berdoa: “Ya Allah, janganlah Kau jadikan kematianku pada tangan seorang laki-laki yang menunaikan solat kepada-Mu meskipun hanya sekali sujud, yang dengan hal itu aku akan berhujah di depan-Mu pada hari kiamat.” (Muwattha’ Malik, no. 874)

Dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda (berdoa): “Ya Allah, sesungguhnya aku adalah manusia biasa. Maka dari itu, siapa saja dari kaum muslimin yang pernah aku laknat, aku cela, atau aku dera, jadikanlah hal itu sebagai selawat (doa), rahmat dan ibadah yang dapat mendekatkannya kepada-Mu pada hari kiamat.” (Sunan Ad-Darimi, no. 2647)

Dari Aisyah dia berkata: Pada suatu hari, ada dua orang yang bertamu kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Kemudian kedua orang tersebut membicarakan sesuatu yang tidak saya ketahui kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, hingga membuat beliau marah. Tak lama kemudian, saya mendengar Rasulullah melaknat dan mencaci mereka. Setelah kedua laki-laki itu keluar, saya pun bertanya kepada beliau: ‘Ya Rasululah, sepertinya dua orang laki-laki tadi tidak memperoleh kebaikan, sebagaimana yang diperoleh oleh orang lain. Rasulullah kembali bertanya: ‘Apa maksudnya ya Aisyah?’ Aisyah menjawab: ‘Maksud saya, engkau telah melaknat dan mencaci-maki kedua orang tersebut.’ Lalu Rasulullah bersabda: ‘Hai Aisyah, tidak tahukah kamu apa yang pernah saya syaratkan kepada Tuhanku? Sesungguhnya aku telah memohon: ‘Ya Allah, aku hanyalah seorang manusia. Jika ada seorang muslim yang aku laknat atau aku maki, maka jadikanlah hal tersebut sebagai pelebur dosa dan pahala baginya.’ (Sahih Muslim, no. 4705)

Dari Ali Bin Abu Talib ia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Di akhir zaman nanti akan muncul suatu kaum yang dinamakan Rafidhah, mereka menolak Islam.” (Musnad Ahmad, no. 767)

Dari Ibnu Sirin dari Abidah dari Ali radhiallahu ‘anhuma berkata: “Putuskanlah sebagaimana biasa kalian memutuskan perkara, kerana aku tidak suka perbezaan pendapat sehingga semua manusia berada dalam kesepakatan, atau aku mati (di atas prinsip persatuan) sebagaimana para sahabatku mati”. Adalah Ibnu Sirin berpendapat bahawa pada umumnya apa yang diriwayatkan tentang Ali (yang berselisih dengan dua orang pendahulunya, Abu Bakar dan Umar bin Al Khattab, seperti pendapat kaum ar-Rafidhah) adalah dusta”. (Sahih Bukhari, no. 3431)

Dari Abu Hurairah dia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Iman itu ada tujuh puluh tiga sampai tujuh puluh sembilan, atau enam puluh tiga sampai enam puluh sembilan cabang. Yang paling utama adalah perkataan, Laa Ilaaha Illallahu (Tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah). Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan malu itu adalah sebahagian dari iman.” (Sahih Muslim, no. 51, Sunan At-Tirmidzi, no. 2539, hasan sahih, Musnad Ahmad, no. 9371, no. 9372)

Dari Abu Hurairah ia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Yahudi terpecah menjadi tujuh puluh satu atau tujuh puluh dua golongan, Nasrani (Kristian) terpecah menjadi tujuh puluh satu atau tujuh puluh dua golongan, dan umatku akan terpecah menjadi tujuh puluh tiga golongan.” (Sunan Abu Daud, no. 3980, Sunan At-Tirmidzi, no. 2564, hasan sahih, Sunan Ibnu Majah, no. 3981, Musnad Ahmad, no. 8046)

Dari Mu’awiyah bin Abu Sufyan bahawasanya saat sedang bersama kami ia berkata: “Ketahuilah, ketika sedang bersama kami Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Ketahuilah! Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari kalangan ahli kitab berpecah belah menjadi tujuh puluh dua golongan, dan umatku akan berpecah menjadi tujuh puluh tiga golongan, tujuh puluh dua golongan masuk neraka dan satu golongan masuk syurga, iaitu Al Jama’ah.” (Sunan Abu Daud, no. 3981, Musnad Ahmad, no. 16329, Sunan Ibnu Majah, no. 3982, Sunan Ad-Darimi, no. 2406)

Dari Abdullah bin Amru dia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Pasti akan datang kepada ummatku, sesuatu yang telah datang pada Bani Israil seperti sejajarnya selipar dengan selipar, sehingga apabila di antara mereka (Bani Israil) ada orang yang menggauli ibu kandungnya sendiri secara terang terangan maka pasti di antara ummatku ada yang melakukan sedemikian, sesungguhnya Bani Israil terpecah menjadi tujuh puluh dua golongan dan ummatku akan terpecah menjadi tujuh puluh tiga golongan semuanya masuk ke dalam neraka kecuali satu golongan.” Para sahabat bertanya: “Siapakah mereka wahai Rasulullah?” Beliau menjawab: “Mereka adalah golongan yang mana aku dan para sahabatku berpegang teguh padanya.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 2565, hasan gharib)

Dari Jabir bin Abdullah radhiallahu ‘anhu ia berkata: “Pada hari Perang Uhud, bapaku didatangkan dalam keadaan sudah terbunuh (syahid) dengan bahagian anggota badannya ada yang terpotong hingga diletakkan di hadapan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam, sedangkan jasadnya sudah ditutup dengan kain. Maka aku menghampiri untuk membukanya namun kaumku mencegahku. Aku cuba sekali lagi untuk membukanya namun kaumku tetap mencegahku hingga akhirnya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam memerintahkan untuk diangkat (dibawa). Saat itu Beliau mendengar ada suara teriakan. Maka Beliau bertanya: “(Suara) siapakah itu?”. Orang-orang menjawab: “Puteri dari Amru” atau “saudara perempuan Amru. Kemudian Beliau berkata: “Mengapa kamu menangis?” atau “Janganlah kamu menangis, kerana malaikat sentiasa akan menaunginya dengan sayap-sayapnya hingga (jenazah) ini diangkat”. (Sahih Bukhari, no. 1211, no. 2605, no. 3771, Sahih Muslim, no. 4517, no. 4518)

Dari Ibnu Mas’ud ia berkata bahawa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam telah melihat Jibril yang memiliki enam ratus sayap. (Sahih Bukhari, no. 2993, no. 4478, Sahih Muslim, no. 253, no. 254, no. 255, Sunan At-Tirmidzi, no. 3199, hasan gharib sahih, Musnad Ahmad, no. 3592, no. 4164)

Dari Abdullah radhiallahu ‘anhu tentang firman Allah Ta’ala pada An-Najm ayat 18 yang ertinya: ‘Sungguh dia (Muhammad) telah melihat sebahagian dari tanda-tanda kekuaaan Rabbnya yang paling besar’, dia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melihat tikar berwarna hijau menutupi ufuk langit (Maksudnya malaikat Jibril Alaihissalam membuka sayapnya sehingga menutupi ufuk langit).” (Sahih Bukhari, no. 2994, no. 4480)

Dari Abdullah ia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melihat Jibril dalam bentuk aslinya, ia memiliki enam ratus sayap, setiap sayap dapat menutupi antara langit dan bumi, dari sayapnya berjatuhan aneka warna warni, mutiara dan yaqut. Allah Maha Mengetahui itu semua. (Musnad Ahmad, no. 3561)

Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu berkata: Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Jika ada seekor lalat yang terjatuh pada minuman kalian maka tenggelamkan (ia) kemudian angkatlah (buanglah), kerana pada satu sayapnya penyakit dan sayap lainnya terdapat penawarnya.” (Sahih Bukhari, no. 3073, no. 5336, Sunan Abu Daud, no. 3346, Sunan Ibnu Majah, no. 3495, no. 3496, Musnad Ahmad, no. 6844, no. 7055, no. 7256, no. 8129, no. 8303, no. 8675, no. 8803, no. 9344, no. 11216)

Dari Asy-Sya’biy bahawa Ibnu Umar radhiallahu ‘anhuma bila memberi salam kepada putra Ja’far, dia berkata: “Salam sejahtera buat anda wahai putera dari orang yang punya dua sayap (Ja’far At-Tayyar)”. (Sahih Bukhari, no. 3433, no. 3931)

Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sungguh pada hari kiamat akan datang seseorang yang berbadan gemuk namun di sisi Allah timbangannya tidak dapat melebihi berat sayap seekor nyamuk. Bacalah ayat: …maka akibatya Kami tidak akan memberi sebarang timbangan untuk menilai amal mereka, pada hari kiamat kelak (Al Kahfi: 105).” (Sahih Bukhari, no. 4360, Sahih Muslim, no. 4991)

Dari Abdurrahman bin Abdullah dari ayahnya, ia berkata: Kami pernah bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dalam suatu perjalanan, kemudian beliau pergi untuk suatu keperluannya, kemudian kami melihat seekor burung bersama kedua anaknya. Lalu kami mengambil kedua anaknya, kemudian burung tersebut datang dan mengepak-ngepakkan sayapnya. Kemudian Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam datang dan berkata: “Siapakah yang menyakiti burung ini dengan mengambil anaknya? Kembalikan anaknya kepadanya.” Dan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melihat kelompok semut yang telah kami bakar, kemudian beliau bersabda: “Siapakah yang telah membakar semut ini?” Kami katakan: “Kami.” Beliau berkata: “Sesungguhnya tidak layak untuk menyiksa dengan api kecuali Tuhan Penguasa api.” (Sunan Abu Daud, no. 2300)

Dari Aisyah radhiallahu ‘anha ia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam tiba dari perang Tabuk atau Khaibar, sementara bilik Aisyah ditutup dengan satir. Ketika ada angin yang bertiup, satir itu tersingkap hingga boneka-boneka (patung mainan) Aisyah terlihat. Beliau lalu bertanya: “Wahai Aisyah, ini apa?” Aisyah menjawab: “Anak-anak bonekaku.” Lalu beliau juga melihat patung kuda yang mempunyai dua sayap. Beliau bertanya: “Lalu suatu yang aku lihat di tengah-tengah boneka ini apa?” Aisyah menjawab: “Boneka Kuda.” Beliau bertanya lagi: “Lalu yang ada di bahagian atasnya ini apa?” Aisyah menjawab: “Dua sayap.” Beliau bertanya lagi: “Kuda mempunyai dua sayap?” Aisyah menjawab: “Tidakkah engkau pernah mendengar bahawa Nabi Sulaiman mempunyai kuda yang punya banyak sayap?” Aisyah berkata: “Beliau lalu tertawa hingga aku dapat melihat giginya.” (Sunan Abu Daud, no. 4284)

Dari Sahl bin Sa’ad dia berkata bahawa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Seandainya dunia itu di sisi Allah senilai (harganya) dengan sayap nyamuk nescaya Allah tidak akan memberi orang-orang kafir walaupun hanya seteguk air.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 2242, sahih gharib, Sunan Ibnu Majah, no. 4100)

Dari Abu Dzar ia berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam bersabda: “Allah Ta’ala berfirman: Hai hamba-hambaKu, kalian semua tersesat kecuali yang Aku beri petunjuk, mintalah petunjuk padaKu nescaya Aku akan memimpinmu, kalian semua fakir kecuali yang Aku cukupi, mintalah padaku nescaya Aku memberimu rezeki, kalian semua pendosa kecuali yang Aku ampuni, barangsiapa di antara kalian yang mengetahui bahawa Aku memiliki kemampuan untuk mengampuni, mintalah ampunan padaKu, nescaya Aku ampuni dan Aku tidak perduli. Andai orang-orang pertama dan terakhir kalian, yang hidup dan yang mati, yang basah dan yang kering berkumpul di atas hati seorang hambaKu yang paling bertakwa, itu sama sekali tidak boleh menambah sedikit pun kekuasanKu sekalipun sebesar sayap nyamuk, andai orang-orang pertama dan terakhir kalian, yang hidup dan yang mati, yang basah dan yang kering berkumpul di atas hati seorang hambaKu yang paling buruk, itu tidak mengurangi sedikit pun kekuasanKu sekali pun hanya sebesar sayap nyamuk, andai orang-orang pertama dan terakhir kalian, yang hidup dan yang mati, yang basah dan yang kering berkumpul di atas tanah luas lalu masing-masing dari kalian meminta sebatas keinginannya lalu Aku memberi masing-masing yang meminta, itu tidak mengurangi kekuasaanKu seperti bagaikan bila salah seorang dari kalian melintasi laut lalu mencelupkan jarum lalu diangkatnya (tidak terpengaruh), itu kerana Aku Maha Mulia lagi Terpuji, Aku berbuat sekehendakKu, pemberianKu adalah kalam dan azabKu adalah kalam, sesungguhnya bila Aku menginginkan sesuatu, cukuplah Aku berfirman: ‘Jadilah’, maka terjadilah ia.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 2419, hasan, Sunan Ibnu Majah, no. 4247, Musnad Ahmad, no. 20405, no. 20560)

Dari Abu Ayyub ia berkata: Seorang Badwi datang kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam lalu berkata: Wahai Rasulullah sesungguhnya aku menyukai kuda apakah di syurga ada kuda? Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam menjawab: Jika kamu di masukkan ke dalam syurga maka kamu akan diberi kuda dari yaqut yang mempunyai dua sayap dan kamu akan dibawa kemudian terbang ke mana saja yang kamu sukai.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 2467, dhaif)

Dari Abu Darda ia berkata: “Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memimpinnya menuju syurga dan para malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya kerana senang kepada pencari ilmu, sesungguhnya orang berilmu itu akan dimintakan ampunan oleh (makhluk) yang berada di langit dan di bumi hingga ikan di air, keutamaan orang yang berilmu atas ahli ibadah laksana keutamaan rembulan atas seluruh bintang, sesungguhnya ulama’ adalah pewaris para Nabi dan sesungguhnya para Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, mereka hanya mewariskan ilmu, maka siapa yang mengambilnya bererti ia telah mengambil bahagian yang banyak.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 2606, Sunan Abu Daud, no. 3157, Sunan Ibnu Majah, no. 219)

Dari Nawwas bin Sam’an dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda: “Al-Quran akan datang pada hari Kiamat bersama pemiliknya yang mengamalkannya di dunia, didahului oleh surah Al-Baqarah dan Ali-Imran.” Nawwas berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam membuat perumpamaan untuk keduanya (surah Al-Baqarah dan Ali-Imran) dengan tiga perumpamaan yang aku tidak akan melupakan selamanya, beliau bersabda: “Keduanya akan datang seperti dua awan, yang di antara keduanya ada cahaya, atau keduanya seperti dua awan tebal, atau keduanya seperti sekawanan burung yang membentangkan sayapnya, lalu keduanya berhujah untuk pemiliknya.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 2808, gharib, Musnad Ahmad, no. 16979)

Dari Masruq dia berkata: “Ketika aku duduk bersandar di samping Aisyah, maka dia berkata: ‘Wahai Abu Aisyah (Masruq)! Ada tiga perkara, barangsiapa yang memperbincangkan salah satu darinya, bererti dia telah melakukan pembohongan yang amat besar terhadap Allah.’ Aku bertanya: ‘Apakah tiga perkara itu?’ Aisyah menjawab: ‘Pertama, barangsiapa memberitahu bahawa Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam melihat Tuhannya maka sungguh dia telah membesarkan kebohongannya terhadap Allah.’ Aku yang duduk bersandar dari tadi, maka aku mulai duduk dengan baik, lalu aku berkata: ‘Wahai Ummul Mukminin! Berilah aku masa, dan janganlah kamu membuatku terburu-buru, (dengarlah kata-kataku ini terlebih dahulu), bukankah Allah telah berfirman: ‘Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu (dalam rupanya yang asli) pada waktu yang lain’ (At-Takwir: 23). Dan Firman Allah lagi: ‘Dan sungguh Muhammad telah melihat ‘dia’ dalam bentuk rupanya yang asal sekali lagi’ (An-Najm: 13). Maka Aisyah menjawab: ‘Aku adalah orang yang pertama bertanya kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mengenai perkara ini dari kalangan umat ini. Beliau telah menjawab dengan bersabda: “Yang dimaksud ‘dia’ dalam ayat itu adalah Jibril (bukan Allah), aku tidak pernah melihat Jibril dalam bentuk asalnya kecuali dua kali saja, iaitu sekali saat berada di Sidratul Muntaha dan sekali lagi saat berada di Jiyad (tempat di bahagian bawah Makkah), ia memiliki enam ratus sayap yang terlalu besar sehingga memenuhi di antara langit dan bumi.’ Kemudian Aisyah berkata lagi: ‘Apakah kamu tidak pernah mendengar firman Allah: ‘Dia tidak dapat dilihat oleh penglihatan mata, sedangkan Dia dapat melihat dan mengetahui hakikat segala penglihatan mata, dan Dialah Yang Maha Bersifat Lemah Lembut lagi Maha Mendalam pengetahuannya’ (Al-An’am: 103). Atau, apakah kamu tidak pernah mendengar firman Allah: ‘Dan tidaklah layak bagi seorang manusia, bahawa Allah mengajaknya berbicara kecuali berupa wahyu (dengan diberi mimpi) atau dari balik dinding (dengan mendengar suara saja) atau dengan mengutuskan utusan (Malaikat), lalu utusan itu menyampaikan wahyu kepadanya dengan izin Allah sesuatu yang dikehendaki-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi, lagi Maha Bijaksana’ (Asy-Syura: 51). Kemudian Aisyah berkata lagi: ‘Barangsiapa yang memberitahu bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam telah menyembunyikan sebahagian dari kitab Allah, maka sungguh dia telah membesarkan pendustaan terhadap Allah, sebagaimana firman Allah: ‘Wahai Rasulullah, sampaikanlah sesuatu yang diturunkan kepadamu, dan jika kamu tidak melakukannya, maka bererti kamu tidak menyampaikan risalah-Nya’ (Al-Maidah: 67). Kemudian Aisyah berkata: “Barangsiapa memberitahu bahawa dia mampu mengkhabarkan tentang takdir yang akan terjadi esok, maka sungguh dia telah membesarkan kebohongan terhadap Allah. Allah berfirman: ‘Katakanlah (hai Muhammad), tidak satu pun makhluk yang di langit dan bumi yang mengetahui keghaiban kecuali Allah’ (An-Naml: 65). Aisyah berkata: ‘Kalau seandainya Muhammad telah menyembunyikan sebahagian dari wahyu yang diturunkan kepadanya, nescaya dia menyembunyikan ayat ini: ‘Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang mana Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya, ‘Tahanlah terus isterimu dan bertaqwalah kepada Allah’, sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu sesuatu yang mana Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti’ (Al-Ahzab: 37). (Sahih Muslim, no. 259, Sahih Bukhari, no. 2995, no. 4477, Sunan At-Tirmidzi, no. 3200, no. 2994)

Dari Ibnu Abbas bahawa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Tuhanku mendatangiku dalam wujud yang paling indah lalu berfirman: ‘Hai Muhammad.’ Aku menjawab: ‘Baik, Rabb.’ Dia bertanya: ‘Tahukah kamu apa yang diperdebatkan malaikat tertinggi?’ Beliau menjawab: ‘Rabb, aku tidak tahu.’ Lalu Dia meletakkan tangan-Nya di atas bahuku hingga aku merasakan dinginnya di antara dadaku lalu aku mengetahui yang ada di timur dan di barat. Dia berkata: ‘Hai Muhammad.’ Aku menjawab: ‘Baik, Rabb.’ Ia bertanya: ‘Tahukah kamu apa yang diperdebatkan malaikat tertinggi?’ Aku menjawab: ‘Tentang ketinggian darjat, penebus (dosa), melangkahkan kaki menuju (solat) jemaah, menyempurnakan wudhu’ pada saat tidak disukai, menunggu solat setelah solat, barangsiapa hidup seperti itu, ia hidup dengan baik, mati dalam kebaikan dan ia (terbebas) dari kesalahannya seperti saat dilahirkan ibunya.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 3158, hasan gharib)

Dari Mu’adz bin Jabal radhiallahu ‘anhu berkata: “Pada suatu pagi, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam tertahan dari kami untuk solat subuh hingga hampir saja kami melihat matahari, beliau keluar dengan cepat lalu solat diiqamati, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam solat dan mempercepatnya, saat salam beliau memanggil dengan suara keras, beliau bersabda pada kami: “Tetaplah di saf-saf kalian seperti ini.” Setelah itu beliau meninggalkan kami lalu bersabda “Ingat, sesungguhnya aku akan memberitahukan kepada kalian apa yang menahanku dari kalian pagi ini. Di sebahagian malam aku bangun lalu wudhu’ dan solat semampuku, saat solat aku mengantuk hingga tertidur. Tiba-tiba aku berada di hadapan Rabbku Tabaraka wa Ta’ala dalam wujud yang paling indah lalu bertanya: Hai Muhammad.’ Aku menjawab: ‘Baik, Rabb.’ Dia bertanya: ‘Tahukah kamu apa yang diperdebatkan malaikat tertinggi?’ Beliau menjawab: ‘Rabb aku tidak tahu.’ Ia mengucapkan tiga kali, aku melihat-Nya lalu Dia meletakkan tangan-Nya di atas bahuku hingga aku merasakan dinginnya hujung-hujung jari-Nya di antara dadaku lalu segala sesuatu terlihat jelas olehku dan aku mengetahui. Ia bertanya: ‘Hai Muhammad.’ Aku menjawab: ‘Baik, Rabb.’ Dia bertanya: ‘Tahukah kamu apa yang diperdebatkan malaikat tertinggi?’ Aku menjawab: ‘Tentang penebus (dosa).’ Dia bertanya: ‘Apa itu?’ Aku menjawab: ‘Melangkahkan kaki menuju (solat) jemaah, duduk di masjid setelah solat, menyempurnakan wudhu’ pada saat tidak disukai’, lalu Dia berfirman seperti yang aku ucapkan: ‘Memberi makan, melunakkan kata-kata, solat di malam hari saat orang-orang tidur.’ Dia berfirman: Mintalah, ucapkan, Allahumma Inni As’aluka Fi’lal Khairaat Wa Tarkal Munkaraat Wa Hubbal Masaakiin Wa An Taghfiralii Wa Tarhamnii Wa Idza Aradta Bi Ibaadika Fitnatan Faqbidlni Ilaka Ghara Maftunn As’aluk Hubbakja Wa Hubba Man Yuhibbuka Wa Hubba Amalin Yuqaribbu Ila Hubbika’ (Ya Allah, sesungguhnya aku meminta-Mu berbuat kebaikan, meninggalkan kemungkaran, mencintai orang-orang miskin, ampunilah aku dan rahmatilah aku, bila Engkau menghendaki suatu fitnah pada hamba-hambaMu, wafatkan aku kepada-Mu dalam keadaan tidak terkena fitnah, aku mengharap cinta-Mu, cintanya orang yang mencintai-Mu, cinta pada amalan yang mendekatkanku pada cinta-Mu). Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam bersabda: “Sesungguhnya itu benar, pelajarilah.” Mereka mempelajarinya. (Sunan At-Tirmidzi, no. 3159, hasan sahih)

Dari Zaid bin Tsabit dia berkata: “Kami menulis Al-Quran pada pelepah kurma di sisi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Beruntunglah bagi penduduk Syam.” Lalu kami bertanya: “Kenapa boleh seperti itu wahai Rasulullah?” Beliau bersabda: “Sesungguhnya Malaikat (dari) Zat Yang Maha Pengasih (Allah) telah membentangkan sayapnya di atas negeri Syam.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 3889, hasan gharib, Musnad Ahmad, no. 20621, no. 20622)

Dari Nubaih bin Wahb bahwasanya Ka’ab masuk mengunjungi Aisyah Radhiyallahu’anha. Kemudian para sahabat menyebut-nyebut nama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, Ka’ab berkata: ” Tiada satu hari pun (yang ditempuh) kecuali turun seribu malaikat sehingga mengelilingi makam Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, mereka mengepakkan sayapnya dan berselawat kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam. Sampai apabila petang hari tiba, mereka naik (ke atas langit) dan turunlah malaikat sepertinya dan melakukan perbuatan seperti yang tadi, hingga apabila bumi ini terbelah, beliau shallallahu ‘alaihi wasallam keluar diiringi oleh tujuh puluh ribu malaikat”. (Sunan Ad-Darimi, no. 94)

Dari Abu Hurairah ia berkata: Abu Jahal berkata: Apakah Muhammad menundukkan wajahnya (di tanah) di tengah-tengah kalian? Ada yang menjawab: Ya. Ia berkata: Demi Lata dan Uzza, bila aku melihatnya melakukan seperti itu, aku akan menginjak lehernya atau aku akan benamkan wajahnya di tanah. Abu Hurairah berkata: Ia kemudian mendatangi Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam saat beliau tengah solat, ia hendak menginjak leher beliau. Tidak ada yang mengejutkan mereka selain ia (Abu Jahal) mundur dan melindungi diri dengan tangan. Ada yang bertanya padanya: Kamu kenapa? Ia menjawab: Antara aku dan dia (Rasulullah) ada parit dari api, huru hara dan pasukan bersayap (malaikat). Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Andai ia (Abu Jahal) mendekatiku, malaikat akan menyambar anggota badannya satu per satu.” (Sahih Muslim, no. 5005, Musnad Ahmad, no. 8475)

Dari Abu Hurairah ia berkata: Bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya Nabi Daud memiliki kecemburuan yang besar, jika keluar ia menutup seluruh pintu sehingga tidak ada seorang pun yang boleh menemui keluarganya (isteri) sampai ia pulang.” Beliau bersabda: “Maka pada suatu hari Nabi Daud pergi, isterinya lalu melihat-lihat ruangan rumah, maka tiba-tiba ada seorang lelaki berdiri di tengah-tengah rumah, ia kemudian bertanya kepada orang-orang yang ada di dalam rumah: “Dari mana lelaki ini masuk rumah padahal pintu rumah telah tertutup?” Demi Allah, Daud pasti akan marah.” Setelah itu Nabi Daud pulang dan menemukan lelaki tersebut berdiri di tengah-tengah rumahnya, maka Daud bertanya kepadanya: ‘Siapa kamu?’ Laki-laki itu menjawab: ‘Aku adalah orang yang tak pernah takut pada para raja, dan tidak ada yang boleh menghalangiku.’ Maka Daud berkata: “Demi Allah, engkau adalah Malaikat pencabut nyawa, selamat datang dengan perintah Allah.” Lalu Daud berjalan dengan cepat ke tempat dimana ia (akan) meninggal, ketika Daud telah meninggal matahari pun terbit, Nabi Sulaiman berkata kepada burung-burung: ‘Naungilah Daud’, lalu burung-burung itu pun menaunginya sehingga bumi menjadi gelap. Nabi Sulaiman berkata pada burung-burung itu: ‘Genggamlah sayap demi sayap.’ Abu Hurairah berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam kemudian memperlihatkan kepada kami bagaimana burung-burung itu melakukannya. Dan nyawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dicabut (menjelang kewafatannya) dan pada saat itu (terasa) beratnya kejadian pencabutan nyawa.” (Musnad Ahmad, no. 9063)

Dari Umarah bin Khuzaimah ia berkata: “Saat kami bersama Amru bin Ash melaksanakan haji dan umrah, ia berkata: “Ketika kami bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berada di jalan bukit ini, tiba-tiba beliau bersabda: “Lihatlah, apakah kalian melihat sesuatu?” Kami menjawab: “Kami melihat beberapa ekor burung gagak, di antaranya ada yang sayapnya berwarna putih, paruh dan kakinya berwarna merah.” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam lalu bersabda: “Para wanita tidak akan masuk syurga kecuali beberapa orang dari mereka, seperti burung gagak ini di antara burung-burung gagak lainnya.” (Musnad Ahmad, no. 17102, no. 17158)

Dari Abdullah bin Umar radhiallahu ‘anhu berkata: Seorang laki-laki datang lalu berkata: “Wahai Rasulullah, pakaian apa yang diperintahkan untuk kami ketika ihram?” Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam menjawab: “Janganlah kalian mengenakan baju, seluar, serban, kopiah (pakaian yang menutupi kepala) kecuali seseorang yang tidak memiliki sandal, hendaklah dia mengenakan kasut tapi dipotongnya hingga berada di bawah mata kaki dan jangan pula kalian memakai pakaian yang diberi minyak wangi atau wangian dari daun tumbuhan. Dan wanita yang sedang ihram tidak boleh memakai niqab (penutup wajah) dan sarung tangan”. (Sahih Bukhari, no. 1707, Sunan Abu Daud, no. 1554, no. 1555, no. 1556, Sunan At-Tirmidzi, no. 763, hasan sahih, Musnad Ahmad, no. 4510, no. 4636, Sunan An-Nasai, no. 2625, no. 2633, Muwattha’ Malik, no. 633)

Dari Aisyah ia berkata: Orang-orang yang berkenderaan melalui kami sementara kami sedang berihram bersama Rasulullah shallallahu wa’alaihi wa sallam kemudian apabila mereka dekat dengan kami maka salah seorang di antara kami menutupkan jilbabnya dari kepala ke wajahnya, kemudian apabila mereka telah melalui kami maka kami membukanya. (Sunan Abu Daud, no. 1562, Musnad Ahmad, no. 22894)

Dari Fatimah binti Al Mundzir berkata: “Saat ihram kami pernah menutupi wajah kami, padahal kami sedang bersama Asma’ binti Abu Bakar as-Siddiq.” (Muwattha’ Malik, no. 634)

Dari Ummu Salamah ia berkata: “Ketika turun ayat: ‘Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya..’, wanita-wanita Ansar keluar seakan-akan di atas kepala mereka ada burung gagak (kerana tertutup kerudung hitam).” (Sunan Abu Daud, no. 3578)

Dari Aisyah ia berkata: “Tatkala disebut mengenai para wanita Ansar, ia memuji mereka seraya berkata: “Mereka sudah dikenal kebaikannya.” Ia juga berkata: “Tatkala turun surah An-Nur, mereka segera mengambil selendang mereka, kemudian merobeknya untuk dijadikan sebagai penutup kepala dan wajah (niqab).” (Musnad Ahmad, no. 24375)

Dari Aisyah ia berkata: “Tatkala Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam datang ke Madinah, dan beliau sedang menjadi pengantin baru dengan Shafiyyah binti Huyay (wanita Yahudi). Datanglah wanita-wanita Ansar menyebarkan khabar tentangnya. Maka aku menyamar dengan memakai niqab lantas pergi. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melihat ke mataku dan mengetahuinya. Maka aku berpaling dan mempercepatkan jalan, tetapi beliau menyusulku seraya mendakapku dan bertanya: “Bagaimana pendapatmu?” Aku berkata: “Dia adalah wanita Yahudi, puteri seorang Yahudi.” (Sunan Ibnu Majah, no. 1970)

Dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid Al Juhaniy radhiallahu ‘anhuma bahawa keduanya berkata: Ada seorang warga Arab datang kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam lalu berkata: “Wahai Rasulullah, aku bersumpah atas nama Allah kepadamu, bahawa engkau tidak memutuskan perkara di antara kami melainkan dengan Kitab Allah. Lalu lawan yang tutur katanya lebih baik daripadanya berkata: “Dia benar, putuskan perkara di antara kami dengan Kitab Allah dan perkenankanlah untukku”. Maka Rasululloh shallallahu ‘alaihi wasallam besabda: “Katakan”. Seorang warga Arab berkata: “Sesunguhnya anakku adalah buruh yang bekerja pada orang ini lalu dia berzina dengan isterinya maka aku diberitahu bahawa anakku harus direjam. Kemudian aku tebus anakku dengan seratus ekor kambing dan seorang hamba wanita kemudian aku bertanya kepada ahli ilmu lalu mereka memberitahu aku bahawa atas anakku cukup dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun sedangkan untuk isteri orang ini direjam”. Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Demi Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh aku akan putuskan buat kalian berdua dengan menggunakan Kitab Allah. Ada pun seorang budak dan kambing seharusnya dikembalikan dan untuk anakmu dikenakan hukum cambuk sebanyak seratus kali dan diasingkan selama setahun. Ada pun kamu, wahai Unais, esok pagi datangilah isteri orang ini. Jika dia mengaku maka rejamlah”. Kemudian Unais mendatangi wanita itu dan dia mengakuinya. Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam memerintahkan agar wanita itu direjam. (Sahih Bukhari, no. 2523, no. 6143, no. 6332)

Dari Abdullah bin Umar radhiallahu ‘anhu bahawa orang-orang Yahudi mendatangi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam lalu bercerita bahawa ada seseorang laki-laki dari kalangan mereka dan seorang wanita berzina. Lalu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bertanya kepada mereka: “Apa yang kalian dapatkan dalam Kitab Taurat tentang permasalahan hukum rejam?” Mereka menjawab: “Kami mempermalukan (mengaibkan) mereka dan mencambuk mereka”. Maka Abdullah bin Salam berkata: “Kalian berdusta. Sesungguhnya di dalam Kitab Taurat ada hukuman rejam. Cuba bawa ke mari kitab Taurat. Maka mereka (membawa dan) membacanya secara saksama lalu salah seorang di antara mereka meletakkan tangannya pada ayat rejam, dan dia hanya membaca ayat sebelum dan sesudahnya. Kemudian Abdullah bin Salam berkata: “Cuba kamu angkat tanganmu”. Maka orang itu mengangkat tangannya, dan ternyata ada ayat tentang rejam hingga akhirnya mereka berkata: “Dia benar, wahai Muhammad. Di dalam Taurat ada ayat tentang rejam”. Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam memerintahkan kedua orang yang berzina itu agar direjam”. Abdullah bin Umar berkata: “Dan ku lihat laki-laki itu melindungi wanita tersebut agar terhindar dari lemparan batu”. (Sahih Bukhari, no. 3363, no. 4190, no. 6320, no. 6336)

Dari Amru bin Maimun berkata: “Aku pernah melihat di zaman jahiliyyah seekor monyet sedang dikerumuni oleh monyet-monyet lainnya. Monyet itu telah berzina lalu monyet-monyet lain merejamnya (melempari dengan batu) dan aku ikut merejamnya bersama mereka”. (Sahih Bukhari, no. 3560)

Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu mengatakan: Seseorang mendatangi Rasulullah yang ketika itu sedang berada di masjid. Dia menyeru beliau dan berkata: ‘Aku telah berzina.’ Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam memalingkan mukanya, namun orang itu mendatangi dari arah mukanya yang lain dan berujar: ‘Ya Rasulullah, aku telah berzina!’ Nabi tetap berpaling, namun orang itu datang lagi dari sebelah muka beliau yang sebelumnya dipalingkan. Setelah ia bersaksi empat kali atas dirinya, maka Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam memanggilnya dan bertanya: “Apakah kamu mengalami sakit gila?” ‘Tidak’, jawabnya.”Kamu sudah menikah?” tanya Nabi. ‘Ya’, jawabnya. Maka Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Pergilah kalian bersama orang ini, dan rejamlah ia!” Ibnu Syihab mengatakan: Kemudian orang yang mendengar Jabir bin Abdullah mengkhabariku, dan Jabir berkata: ‘Aku di antara yang merejamnya, kami merejamnya di tanah lapang. Setelah dia terkena lemparan batu, dia melarikan diri, maka kami menangkapnya di Harrah dan kami merejamnya.’ (Sahih Bukhari, no. 6317, no. 6321, no. 6325)

Dari Aisyah radhiallahu ‘anha, ia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku: Aku melihatmu di alam mimpiku. Kamu dibawa oleh Malaikat dengan bertutupkan kain sutera, lalu Malaikat itu pun berkata padaku, ‘Ini adalah isterimu.’ Maka aku pun menyingkap kain yang menutupi wajahmu, dan ternyata wanita itu adalah kamu. Maka aku pun berkata, ‘Kalau hal ini datangnya dari Allah, maka Allah pasti akan menjadikan kenyataan.’ (Sahih Bukhari, no. 4730, Sahih Muslim, no. 4468)

Dari Aisyah isteri Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam berkata: “Apabila Rasulullah shallaallahu ‘alaihi wa sallam hendak berpergian, beliau mengundi di antara isteri-isterinya. Barangsiapa yang keluar undiannya, dialah yang ikut pergi bersama Rasulullah shallaallahu ‘alaihi wa sallam.” Aisyah berkata: “Kemudian beliau mengundi di antara kami pada suatu peperangan dan keluarlah undian anak panahku, sehingga aku pergi bersama Rasulullah shallaallahu ‘alaihi wa sallam. Kejadian tersebut setelah diturunkannya ayat tentang hijab. Lalu saya dibawa di sekedupku. Di tengah perjalanan, saya turun hingga Rasulullah shallaallahu ‘alaihi wa sallam selesai dari sebuah peperangan dan beliau pun kembali ke Madinah. Pada suatu malam saya berada bersama kelompok kaum muslimin. Tatkala mereka tertidur, saya bangun dan berjalan hingga aku mendahului mereka. Setelah saya selesai menunaikan urusanku (hajat), saya kembali bergabung dengan kelompok kaum muslimin. Tatkala saya meraba dadaku, ternyata kalungku yang berasal dari Zhafar, Yaman, putus. Maka saya kembali dan mencari kalungku, pencarian itu membuatku terlambat. Dan sekelompok orang yang membawa sekedupku telah berangkat, mereka berjalan dengan meletakkan sekedupku di atas untaku yang biasa saya kenderai. Mereka mengira saya sudah berada di dalamnya.” Aisyah berkata: “Tatkala itu, isteri-isteri beliau kurus-kurus dan ringan, kerana tidak pernah makan daging. Tetapi, mereka hanya memakan makanan ringan. Sehingga, tidak ada orang yang curiga terhadap beratnya sekedup tersebut ketika mereka berjalan dan mengangkatnya. Lagipun kala itu aku masih kecil. Akhirnya mereka pun membawa unta-untanya dan berjalan (meneruskan perjalanan). Saya mendapatkan kalungku tatkala bala tentara telah berlalu sehingga ketika saya mendatangi tempat duduk mereka, tidak ada seorang pun yang memanggil dan tidak ada pula orang yang menjawab. Lalu saya kembali ke tempat dudukku. Saya berharap ada suatu kaum (dari tentara kaum muslimin) yang menemukanku dan kembali menjemputku. Tatkala saya duduk di tempat dudukku, saya merasa mengantuk dan tertidur. Sedangkan Shafwan bin Mu’atthal Assulami dan orang-orang Dzakwan tinggal di belakang pasukan (memeriksa bila ada yang ketinggalan). Mereka berjalan di awal malam dan di pagi harinya mereka sampai di tempat dudukku. Shafwan bin al Mu’atthal Assulami melihat ada seseorang yang masih tertidur, maka dia mendatangiku dan dia telah mengenaliku tatkala dia melihatku. Yang demikian kerana dia telah melihatku sebelum diwajibkan memakai hijab atasku. Seketika saya terbangun dan saya mendengar dia beristirja’ (mengucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raaji’un) tatkala ia mengetahuiku. Saya langsung menutupi wajahku dengan jilbabku. Demi Allah, dia tidak berbicara sepatah kata pun dan saya sama sekali tidak mendengar satu patah kata pun kecuali kata istirja’nya. Akhirnya ia pun menundukkan untanya dan saya pun menaikinya. Lalu ia pergi dan menuntun unta (yang saya naiki) hingga kami berhasil menyusul pasukan kaum muslimin setelah mereka berisitirehat di pantai Azhzhariah. Celakalah orang yang telah berburuk sangka pada urusanku. Ketika itu, orang yang paling terlihat kesombongannya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Akhirnya, saya pun sampai di Madinah. Setelah kedatangan kami, saya mendadak sakit hampir selama satu bulan, sementara orang-orang terus membicarakan tuduhan (yang ditujukan kepadaku), padahal aku tidak sedikit pun merasa melakukan hal itu. Sehingga, beliau pun meragukan sakitku. Saya tidak lagi nampak kelembutan Rasulullah shallaallahu ‘alaihi wa sallam yang pernah aku lihat darinya sebelumnya. Tatkala aku sakit, Rasulullah shallaallahu ‘alaihi wa sallam masuk dan memberi salam seraya bertanya: “Bagaimana denganmu?” Seolah-olah tatkala itu beliau meragukanku, sementara saya tidak merasa telah melakukan keburukan tersebut (dituduh curang). Setelah saya merasa mulai sembuh, saya keluar bersama Ummu Misthah ke tempat tertutup untuk buang air, kami tidak pernah keluar kecuali di malam hari hingga malam lagi. Tempat tertutup tersebut dibuat berhampiran rumah-rumah kami. Urusan kami seperti para pendahulu orang-orang Arab, kami biasa membuat tempat tertutup untuk buang air di rumah. Kemudian saya dan Ummu Misthah kembali ke rumahku setelah urusan kami selesai. Tatkala itu, Ummu Misthah terpeleset kerana terpijak atau terjerat kainnya. Ketika itu ia berkata: “Celaka Misthah.” Saya bertanya kepadanya: “Alangkah buruknya apa yang telah kamu katakan, engkau mencela orang yang telah ikut perang Badar?” Dia berkata: “Ya, apakah kamu tidak mendengar apa yang dia katakan?” Saya berkata: “Apa yang telah dia katakan?” Maka dia mengkhabarkan kepadaku dengan perkataan orang-orang yang menuduhku. Tatkala itu saya bertambah sakit dan ketika saya kembali ke rumahku, Rasulullah shallaallahu ‘alaihi wa sallam menemuiku dan mengucapkan salam. Kemudian beliau bersabda: “Bagaimana keadaanmu?” Saya berkata: “Apakah engkau mengizinkanku untuk mendatangi kedua orang tuaku?” Ia berkata: “Ketika itu saya ingin meyakinkan khabar tersebut dari mereka berdua. Akhirnya, Rasulullah shallaallahu ‘alaihi wa sallam pun mengizinkanku. Lalu saya mendatangi kedua orang tuaku, saya bertanya kepada ibuku: “Wahai ibuku, apa yang sedang dibicarakan oleh orang-orang?” Ia menjawab: “Wahai anakku, semoga urusanmu dimudahkan, demi Allah, tidaklah seorang wanita yang jelas-jelas dicintai suaminya sedang ia mempunyai madu (suami lainnya), kecuali mereka (isteri-isteri suami lainnya) akan memperbanyak tuduhan atas diri wanita tersebut.” Ia berkata: “Maha Suci Allah, apakah ini yang dibicarakan oleh orang-orang?” Ia berkata: “Pada malam itu juga aku menangis, hingga di pagi harinya air mataku tidak lagi boleh mengalir kerana habis dan saya tidak bercelak ketika tidur. Ketika di pagi harinya, saya menangis. Dan, ketika itu Rasulullah shallaallahu ‘alaihi wa sallam memanggil Ali bin Abi Talib dan Usamah bin Zaid untuk mengajak keduanya bermusyawarah dalam rangka memisahkan isterinya selama wahyu belum turun.” Aisyah berkata: “Ada pun Usamah bin Zaid, dia menunjuki kepada Rasulullah shallaallahu ‘alaihi wa sallam dengan apa yang ia ketahui akan jauhnya isteri beliau dari perbuatan tersebut dan dengan apa yang ia ketahui tentang kecintaannya kepada beliau. Usamah berkata: ‘Wahai Rasulullah! Mereka adalah isteri-isterimu, kami tidak mengetahui kecuali kebaikan.’ Adapun Ali bin Abi Talib, ia berkata: “Allah ‘azza wajalla tidak akan memberi kesempitan kepadamu, bukankah wanita selainnya masih banyak juga. Dan sungguh, jika engkau bertanya kepada budakmu, pasti dia akan jujur’.” Aisyah berkata: “Kemudian Rasulullah shallaallahu ‘alaihi wa sallam memanggil Barirah, beliau bertanya: “Wahai Barirah! Apakah engkau melihat ada sesuatu yang meragukan bagimu dari diri Aisyah?” Barirah menjawab: “Demi Zat yang mengutusmu dengan kebenaran, saya tidak melihat pada dirinya suatu yang kurang selain tak lebih saat ia masih kecil umurnya, ia ketiduran dari menunggu adunan tepung di keluarganya lantas ada binatang jinak yang memakan tepung itu.” Kemudian Rasulullah shallaallahu ‘alaihi wa sallam berdiri dan meminta pengakuan dari seorang lelaki yang bernama Abdullah bin Ubai bin Salul. Tatkala Rasulullah shallaallahu ‘alaihi wa sallam berada di atas mimbar, Rasulullah shallaallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Wahai seluruh kaum muslimin, siapakah yang mahu memberiku pengakuan dari seorang lelaki (Abdullah bin Ubai bin Salul) yang telah menyakiti keluargaku. Sungguh demi Allah, saya tidak mengetahui sesuatu pun dari keluargaku kecuali kebaikan. Mereka telah menceritakan mengenai seorang lelaki (Shafwan bin Mu’atthal Assulami) yang saya tidak mengetahui dari dirinya kecuali kebaikan. Dan tidaklah ada orang yang menemui isteriku kecuali ia bersamaku.” Sa’ad bin Mu’adz al Anshari berkata: “Wahai Rasulullah! aku akan menolongmu darinya. Bila ada orang dari bani Aus akan dipenggal lehernya, sekalipun dari saudara kami dari bani Khazraj, bila engkau memerintahkan kami maka kami akan melaksanakan perintahmu.” Seketika itu juga Sa’ad bin Ubadah (dia adalah pemimpin dari bani Khazraj, ia adalah seorang lelaki yang soleh, hanya saja ia masih memiliki sikap fanatik) berkata kepada Sa’ad bin Mu’adz: “Demi Allah, engkau tidak akan boleh membunuhnya dan tidak akan mampu untuk membunuhnya.” Maka berdirilah Usaid bin Hudlair dan dia adalah anak saudara Sa’ad bin Mu’adz, ia berkata kepada Sa’ad bin Ubadah: “Engkau bohong, sungguh kami akan membunuhnya kerana kamu seorang yang munafik yang memperdebatkan orang-orang munafik.” Keadaan pun semakin panas antara Bani Aus dan Khazraj, hingga mereka ingin saling bunuh membunuh sedangkan Rasulullah shallaallahu ‘alaihi wa sallam masih tetap berdiri di atas mimbar. Kemudian Rasulullah shallaallahu ‘alaihi wa sallam menenangkan mereka, hingga mereka terdiam dan beliau pun terdiam. Pada hari itu, aku pun menangis hingga air mataku habis dan aku tidak memakai celak tatkala tidur. Malam berikutnya, aku masih menangis hingga air mataku habis dan aku tidak memakai celak ketika tidur. Kedua orang tuaku mengira tangisanku akan dapat membelah hatiku. Aisyah berkata: “Lalu keduanya duduk di sisiku sementara saya masih terus menangis. Ketika itu, ada seorang wanita Ansar yang meminta izin kepadaku untuk menemuiku, aku pun mengizinkannya. Ia pun duduk dan ikut menangis bersamaku. Tatkala kami dalam keadaan seperti itu, Rasulullah shallaallahu ‘alaihi wa sallam masuk menemui kami, beliau mengucapkan salam lantas beliau duduk.” Ia berkata: “Beliau tidak pernah duduk di sisiku selama satu bulan, sejak wahyu tidak diturunkan kepadanya mengenai urusanku.” Ia berkata: “Rasulullah shallaallahu ‘alaihi wa sallam pun bersaksi, seraya mengucapkan salam sambil duduk. Beliau bersabda: “Amma ba’d, wahai Aisyah, sesungguhnya telah sampai kepadaku berita begini dan begini, sungguh jika engkau terlepas dari hal itu kerana tidak melakukannya, semoga Allah Azzawajalla menjauhkanmu. Jika kamu melakukan dosa tersebut, minta ampunlah kepada Allah dan bertaubatlah kepada-Nya. Kerana, seorang hamba yang mengakui dosanya kemudian bertaubat maka Allah akan menerima taubatnya.” Aisyah berkata: “Ketika Rasulullah shallaallahu ‘alaihi wa sallam selesai berkata, air mataku semakin deras mengalir hingga tidak terasa lagi titisan air mata tersebut.” Saya berkata kepada ayahku: “Jawablah apa yang telah dikatakan Rasulullah shallaallahu ‘alaihi wa sallam mengenai diriku.” Ayahku berkata: “Saya tidak tahu, demi Allah, saya tidak akan berbicara kepada Rasulullah shallaallahu ‘alaihi wa sallam.” Lalu saya berkata kepada ibuku: “Jawablah apa yang telah dikatakan Rasulullah shallaallahu ‘alaihi wa sallam mengenai diriku!” Ibuku berkata: “Demi Allah, saya tidak tahu apa yang harus saya katakan kepada Rasulullah shallaallahu ‘alaihi wa sallam.” Aisyah berkata: “Saya adalah seorang gadis yang masih kecil usianya, saya tidak banyak membaca Al-Quran. Demi Allah, sungguh saya mengetahui engkau telah mendengar hal ini hingga kamu merasa mantap dan percaya terhadap hal itu. Dan bila aku bicara kepada kalian: ‘Sesungguhnya aku jauh dari perbuatan tersebut dan Allah Azzawajalla Maha Mengetahui bila aku jauh dari perbuatan tersebut. Maka, kalian juga tidak akan percaya terhadap hal itu. Jika saya mengaku kepada kalian dengan suatu perkara, sedang Allah Azzawajalla Maha Mengetahui bahawa saya jauh dari perbuatan tersebut, kalian pasti akan mempercayaiku. Demi Allah, sungguh tidak ada perkataan antara diriku dengan kalian kecuali sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Yusuf: Sabar itu adalah baik dan Allah adalah tempat meminta pertolongan terhadap apa yang kalian tuduhkan’. (Yusuf: 18)” Aisyah berkata: “Kemudian saya mengubah posisiku, aku berbaring di atas ranjangku.” Ia berkata: “Demi Allah, ketika itu saya mengetahui bahawa saya jauh dari perbuatan tersebut, dan Allah Azzawajalla akan menjauhkanku kerana saya jauh dari perbuatan tersebut. Akan tetapi, demi Allah, saya tidak mengira akan turun wahyu pada perkaraku. Dan sungguh perkaraku jauh lebih remeh daripada Allah Azza wa jalla berfirman padaku dengan wahyu yang dibacakan. Harapan saya saat itu hanyalah berharap supaya pada mimpinya Rasulullah shallaallahu ‘alaihi wa sallam diperlihatkan bahawa Allah Azzawajalla menjauhkan diriku dari perbuatan tersebut.” Aisyah berkata: “Demi Allah, tidaklah Rasulullah shallaallahu ‘alaihi wa sallam keluar dari majlisnya, dan tidak ada seorang pun yang keluar dari penghuni rumah tersebut hingga Allah Azzawajalla menurunkan wahyu kepada Nabi-Nya. Sehingga, keadaan beliau berubah sebagaimana perubahan yang biasa terjadi tatkala wahyu turun, peluh beliau terus keluar padahal hari itu adalah musim dingin. Hal itu kerana begitu beratnya firman yang telah diturunkan kepadanya.” Aisyah berkata: “Ketika Rasulullah shallaallahu ‘alaihi wa sallam mendapat khabar gembira tersebut, beliau tertawa dan kalimah yang pertama kali beliau katakan ketika itu adalah: “Khabar gembira wahai Aisyah! Allah Azza wa jalla telah menjauhkanmu dari perbuatan tersebut.” Kemudian ibuku berkata kepadaku: “Berdirilah kepadanya.” Aku berkata: “Demi Allah, aku tidak akan berdiri kepadanya dan aku tidak akan memuji kecuali kepada Allah Azza wa jalla, Dia lah yang telah menurunkan wahyu yang menjelaskan akan jauhnya diriku. Allah Azzawajalla telah menurunkan ayat yang ertinya: ‘Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu’ juga hingga sepuluh ayat (An-Nur: 1-11). Allah Azzawajalla telah menurunkan beberapa ayat yang menjelaskan akan jauhnya diriku dari perbuatan tersebut.” Aisyah berkata: “Abu Bakar terbiasa berinfak kepada Misthah, kerana ia adalah kerabatnya dan ia adalah seorang yang fakir. Ia berkata: ‘Demi Allah, aku tidak akan pernah memberi bantuan untuknya selamanya setelah dia menuduh Aisyah.’ Lalu Allah Azzawajalla menurunkan wahyu, yang ertinya: Dan janganlah orang-orang yang mempunyai -sampai kepada firman-Nya- apakah kamu tidak ingin bahawa Allah mengampunimu” (An-Nur: 22). Maka Abu Bakar berkata: ‘Demi Allah, saya lebih senang bila Allah mengampuniku’. Kemudian ia kembali memberi bantuan kepada Misthah seperti biasa ia memberi bantuan kepadanya. Abu Bakar berkata: ‘Sungguh, aku tidak akan menghentikan bantuan selama-lamanya’.” Aisyah berkata: Rasulullah shallaallahu ‘alaihi wa sallam bertanya kepada Zainab binti Jahsy, isteri Nabi shallaallahu ‘alaihi wa sallam, mengenai perkara yang terjadi padaku: “Apa yang kamu ketahui, apa yang kamu lihat, atau berita apa yang telah sampai kepadamu?” Dia menjawab; “Wahai Rasulullah! Saya selalu menjaga pendengaran dan penglihatanku, dan saya tidak mengetahui kecuali kebaikan.” Aisyah berkata: “Padahal Zainab adalah isteri beliau yang dikenal selalu membanggakan diri di hadapanku.” (Sahih Bukhari, no. 4381, Sahih Muslim, no. 4974)

Dari Aisyah radhiallahu ‘anha bahawasanya dia berkata: “Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam solat Subuh, sementara para wanita pergi ke masjid dengan menutupi wajah dan badan mereka dengan kain dari bulu domba, mereka tidak diketahui kerana masih gelap.” (Sunan Abu Daud, no. 359)

Dari Abdullah bin Mas’ud ia berkata: “Kami berangkat bersama Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam. Waktu itu kami masih muda. Kami belum mampu melakukan sesuatu. Beliau bersabda: “Wahai para pemuda, menikahlah! Kerana (nikah) itu lebih boleh menjaga pandangan dan kemaluan kalian. Barangsiapa yang belum mampu, berpuasalah. Sebab, puasa itu adalah perisai.” (Sahih Bukhari, no. 4678, Sunan At-Tirmidzi, no. 1001, hasan sahih)

Dari Ibnu Ka’ab bin Malik dari bapanya dia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa menuntut ilmu untuk mendebat para ulama’, atau untuk mengolok-olok orang bodoh atau untuk mengalihkan pandangan manusia kepadanya, nescaya Allah akan memasukkannya ke dalam neraka”. (Sunan At-Tirmidzi, no. 2578, gharib, Sunan Ibnu Majah, no. 249)

Dari Abu Dzar ia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa membuka tabir (langsir) kemudian mengarahkan pandangannya ke dalam rumah sebelum diizinkan, lalu dia melihat aurat pemilik rumah, maka dia telah melakukan pelanggaran yang tidak halal dilakukan, seandainya ketika dia mengarahkan pandangannya ada seseorang yang menghadap kepadanya lalu mencucuk kedua matanya, nescaya aku tidak menyalahkannya, namun jika seseorang melalui sebuah pintu yang tidak ada tabirnya dan tidak tertutup kemudian dia melihatnya, maka tidak ada kesalahan baginya, akan tetapi kesalahan ada pada penghuni rumah.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 2631, gharib, Musnad Ahmad, no. 20591)

Dari Ibnu Buraidah dari ayahnya, Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Wahai Ali, janganlah kamu ikuti pandangan yang pertama dengan pandangan berikutnya, kerana yang pertama untukmu dan yang kedua bukan lagi untukmu.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 2701, hasan gharib, Sunan Abu Daud, no. 1837)

Dari Jarir bin Abdullah ia berkata: “Saya bertanya kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mengenai memandang wanita yang tidak dilakukan dengan sengaja (kebetulan), maka beliau pun memerintahkanku agar mengalihkan pandangan.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 2700, hasan sahih, Musnad Ahmad, no. 18369)

Dari Abu Zur’ah dia berkata: Aku mendengar Abu Hurairah berkata: “Pada suatu ketika Jibril pernah datang kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam sambil berkata: Ya Rasulullah ini dia Khadijah. Ia datang kepada engkau dengan membawa wadah berisi lauk pauk (baik itu makanan ataupun minuman). Oleh kerana itu, apabila ia datang kepada engkau, maka sampaikanlah salam dari Allah Subhanahu wa Ta’ala dan dariku kepadanya. Selain itu, beritahukan pula kepadanya bahawa rumahnya di syurga terbuat dari emas dan perak, yang di sana tidak ada kebisingan dan kepayahan di dalamnya.” (Sahih Bukhari, no. 3536, Sahih Muslim, no. 4460)

Anas bin Malik bercerita kepada kami tentang Abu Thalhah bahawa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam pada perang Badar memerintahkan untuk melemparkan dua puluh empat orang bangkai pembesar Quraisy ke dalam lubang (sumur yang terbuat dari bebatuan) di antara lubang-lubang yang ada di Badar yang sangat buruk dan menjijikkan. Jika beliau mendapatkan kemenangan melawan suatu kaum, maka beliau berdiam di tempat persinggahan selama tiga hari. Ketika Perang Badar, memasuki hari ketiga beliau memerintahkan untuk mempersiapkan haiwan tunggangan beliau dan mengikatkan pelanannya lalu beliau berjalan diiringi oleh para sahabat. Para sahabat berkata: “Tidak pernah diperlihatkan kepada kami beliau berangkat melainkan kerana ada keperluan”. Hingga ketika sampai di tepi sumur itu beliau memanggil mereka (orang kafir Quraisy yang telah mati) dengan nama-nama mereka dan nama-nama bapa-bapa mereka: “Wahai fulan bin fulan, wahai fulan bin fulan. Apakah kalian senang jika dulu mentaati Allah dan Rasul-Nya? Sungguh kami telah mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Rabb kami dengan benar. Apakah kalian juga telah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh tuhan kalian dengan benar?” Abu Thalhah berkata: Maka Umar berkata: “Wahai Rasulullah, mengapa anda berbicara dengan jasad-jasad yang sudah tidak ada rohnya?” Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menjelaskan: “Demi Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya, kalian tidaklah lebih dapat mendengar apa yang aku katakan berbanding mereka”. Qatadah berkata: “Allah menghidupkan mereka hingga memperdengarkan kepada mereka ucapan beliau sebagai bentuk pelecehan, pembalasan, kerugian dan penyesalan”. (Sahih Bukhari, no. 3679, Sunan An-Nasai, no. 2047)

Dari Jabir bin Samurah ia mengatakan: Aku mendengar Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Akan muncul dua belas pemimpin (dari umatku)”, kemudian beliau mengucapkan kalimat yang tidak dapat kami dengar, maka ayahku berkata: Beliau mengatakan: “Kesemuanya dari Quraisy.” (Sahih Bukhari, no. 6682, Sahih Muslim, no. 3393, no. 3394, no. 3395, no. 3396, no. 3397, no. 3398, Musnad Ahmad, no. 19920)

Dari Abdullah bin Abu Aufa ia berkata: “Tatkala Mu’adz datang dari Syam, ia bersujud kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam hingga beliau bersabda: “Apa ini ya Mu’adz! Mu’adz menjawab: “Aku pernah mendatangi Syam, aku mendapatkan mereka sujud kepada para penunggang kuda dan komandan mereka. Maka, aku ingin melakukannya terhadapmu.” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Janganlah kalian melakukannya, kalau saja aku diperbolehkan memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada selain Allah, nescaya aku akan perintahkan seorang isteri bersujud kepada suaminya. Demi Zat yang jiwa Muhammad di tangan-Nya, sungguh seorang isteri itu tidak dikatakan menunaikan hak Rabb-nya hingga ia menunaikan hak suaminya. Kalau saja suami memintanya untuk dilayani, sementara ia sedang berada di atas pelana kenderaan, maka ia tidak boleh menolaknya.” (Sunan Ibnu Majah, no. 1843, Musnad Ahmad, no. 18591)

Dari Anas bin Malik ia berkata: “Ada sebuah keluarga dari kaum ansar yang memiliki seekor unta yang mereka gunakan untuk menyiram ladang, unta tersebut tiba-tiba merasa sukar bagi kami untuk mejinakkannya dan mengelak dari kami untuk ditunggangi, maka orang-orang ansar datang kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam dan berkata: “Wahai Nabi Allah! sesungguhnya ada seekor unta yang kami gunakan untuk menyiram ladang, tiba-tiba unta tersebut merasa sukar bagi kami untuk menjinakkannya dan mengelak dari kami untuk ditunggangi, padahal tanaman-tanaman serta pohon-pohon kurma kami dilanda kekeringan.” Rasulullah Shallallahu’alaihi wa Sallam bersabda: “Berdirilah kalian”, lalu mereka berdiri, dan masuk ke dalam kebun sedangkan unta tersebut telah berada di tepi, maka Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam berjalan ke arahnya dan orang-orang ansar berkata: “Wahai Nabi Allah, sesungguhnya unta tersebut menjadi seperti anjing yang galak dan kami takut jika dia menerajang tuan.” Maka Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Saya tidak ada masalah dengan unta ini”, dan tatkala unta tersebut melihat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam, dia berjalan ke arah beliau Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam kemudian turun dengan bersujud di depannya lalu Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam menyentuh ubun-ubunnya dan menjinakkannya dengan suatu hal yang belum pernah terjadi sebelumnya hingga beliau Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam mempekerjakan unta tersebut. Maka para sahabat berkata kepada beliau Shallallahu ‘alaihi wasallam: Wahai Rasulullah sesungguhnya binatang ini tidak memiliki akal namun dia bersujud kepada Tuan sedangkan kita adalah manusia yang berakal maka kita lebih berhak untuk bersujud kepada Tuan, maka Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tidak boleh seorang manusia bersujud kepada manusia, dan jikalau boleh seorang manusia bersujud kepada manusia nescaya saya akan memerintahkan seorang wanita untuk bersujud kepada suaminya kerana besarnya hak suami terhadapnya, demi Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya seandainya seorang suami memiliki luka dari hujung kaki hingga hujung kepala yang mengalirkan nanah atau darah kemudian sang isteri menciumnya hingga menjilatinya, maka hal itu belum memenuhi seluruh haknya kepadanya.” (Musnad Ahmad, no. 12153)

Dari A’idzullah bin ‘Abdullah bahawa Mu’adz bin Jabal datang ke Yaman kemudian seorang wanita dari Khaulan bersama dua belas anak-anaknya menemuinya, wanita itu meninggalkan ayah anak-anak itu di rumahnya, anak yang paling terakhir sudah berjanggut. Wanita itu berdiri dan mengucapkan salam kepada Mu’adz bin Jabal sementara dua orang di sisi kanan dan kiri wanita itu memegangi lengan atasnya. Wanita itu berkata: Siapa yang mengutusmu? Berkata Mu’adz bin Jabal padanya: Aku diutus Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam. Wanita itu berkata: Kalau kau diutus Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam, bererti kau adalah utusan beliau. Tolong khabarkan padaku wahai utusan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam? Berkata Mu’adz bin Jabal padanya: Tentang apa yang kau maksudkan? Wanita itu berkata: Katakan padaku, apa hak suami atas isterinya? Mu’adz bin Jabal berkata padanya: Ia harus bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat. Wanita itu berkata: Saya bersumpah pada Allah atasmu, katakan apa hak seorang suami atas isterinya? Mu’adz bin Jabal berkata padanya: Apa kau tidak mahu mendengar, taat dan bertakwa kepada Allah! Wanita itu berkata: Tidak tapi katakanlah apa hak seorang suami atas isterinya kerana sesungguhnya aku meninggalkan ayah mereka itu dalam keadaan sudah tua di rumah. Kemudian Mu’adz bin Jabal berkata padanya: Demi Zat yang jiwa Mu’adz berada ditangan-Nya, andai kau kembali kepadanya kemudian kau lihat penyakit kusta telah membakar kulitnya dan hidungnya, dan kau lihat hidungnya mencucurkan nanah dan darah lalu kau membuangnya dengan mulutmu agar kau boleh mencapai haknya nescaya perbuatan itu tidak akan mencapainya. (Musnad Ahmad, no. 21063)

Dari Abdullah bin ‘Amru bin Al ‘Ash berkata: Seorang badwi mendatangi Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam, ia berkata: “Apa itu sangkakala?” Beliau menjawab: “Tanduk yang ditiup.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 2354, hasan, Musnad Ahmad, no. 6514, Sunan Ad-Darimi, no. 2678)

Dari Abu Sa’id Al Khudri ia berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Bagaimana aku (hendak) bersenang-senang sementara malaikat peniup sangkakala telah memasukkan tanduk (terompet/sangkakala) ke mulut, telah menundukkan dahinya dan mendengar bilakah diperintahkan untuk meniup lalu ia akan meniup.” Sepertinya hal itu terasa berat oleh para sahabat Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Salam lalu beliau bersabda kepada mereka: “Ucapkan: Hasbunallah Wa Ni’mal Wakill ‘Alallahi Tawakkalnaa (Cukuplah Allah sebagai penolong kami dan Dialah sebaik-baik penolong dan kepada Allahlah kami bertawakal).” (Sunan At-Tirmidzi, no. 2355, hasan, no. 3166, hasan, Musnad Ahmad, no. 2853, no. 10614)

Dari Anas bin Malik dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda: “Tidaklah beriman (sempurna) seseorang dari kalian sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri”. (Sahih Bukhari, no. 12, Sahih Muslim, no. 64)

Dari Sa’id bin Jubair dari Ibnu Abbas, salah satunya menyebutkan dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam bahawa beliau menceritakan, Jibril ‘alaihis salam menyumbatkan tanah ke mulut Firaun kerana khuatir ia mengucapkan Laa Ilaaha Illallaah kemudian Allah merahmatinya atau takut kalau Allah mencurahkan rahmat padanya. (Sunan At-Tirmidzi, no. 3032, hasan, no. 3033, hasan sahih gharib, Musnad Ahmad, no. 2989, no. 2093)

Dari Abu Musa Al Asy’ari radhiallahu ‘anhu berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Manusia yang sempurna dari kalangan laki-laki sekian banyak, namun tidak ada manusia sempurna dari kalangan wanita melainkan Maryam binti Imran, Asiah isterinya Firaun. Dan keutamaan Aisyah terhadap wanita-wanita lain bagaikan keutamaan makanan tsarid dibandingkan seluruh makanan lain.” (Tsarid adalah sejenis makanan yang terbuat dari daging dan roti yang dibuat bubur dan berkuah). (Sahih Bukhari, no. 3485, Sahih Muslim, no. 4459, Sunan At-Tirmidzi, no. 1757, hasan sahih)

Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Di malam aku di Isra’kan, aku mencium bau yang sangat harum, aku lalu bertanya kepada Jibril: “Wahai Jibril, aroma wangi apakah ini?” Jibril menjawab: “Ini adalah aroma wanginya tukang sisir puteri Firaun (iaitu Masyitah) dan anak-anaknya.” Aku berkata: “Ada apa dengannya?” Jibril menjawab: “Suatu hari, ia menyisir rambutnya puteri Firaun, tiba-tiba sisirnya terjatuh dari tangannya, lalu ia mengucapkan; “Bismillah, maka puterinya Firaun berkata: “(maksudnya) Ayahku.” Ia menjawab: “Tidak, akan tetapi Tuhanku dan Tuhan ayahmu adalah Allah.” Puterinya Firaun mengancam: “Aku akan memberitahukannya (Firaun) tentang itu!” Ia menjawab: “Silakan.” Maka puterinya Firaun memberitahukannya, lalu Firaun memanggil tukang sisirnya seraya berkata: “Wahai Fulanah, apa benar engkau memiliki Tuhan selain diriku?” Ia menjawab: “Ya, Tuhanmu dan Tuhanku adalah Allah.” Maka Firaun memerintahkan untuk diambilkan patung sapi yang terbuat dari tembaga lalu dipanaskan, kemudian memerintahkannya (Masyitah) berserta anak-anaknya agar melompat ke dalamnya. Tukang sisir itu berkata: “Aku punya satu keperluan kepadamu.” Firaun berkata: “Apa keperluanmu?” Ia menjawab: “Aku meminta agar engkau mengumpulkan tulang-tulangku dan tulang anak-anakku di dalam satu kain lalu menguburnya.” Firaun berkata: “Itu hakmu atas kami.” Lalu Firaun memerintahkannya agar melemparkan anak-anaknya di hadapannya satu persatu, hingga tinggal anaknya yang masih menyusu, ia tampak terpukul kerana anaknya tersebut, tapi anak tersebut berkata: “Wahai ibuku, tabahkanlah, sesungguhnya azab dunia lebih ringan daripada azab akhirat.” Maka ia pun tabah. Ibnu Abbas mengatakan: “Ada empat orang yang dapat bicara di waktu masih bayi, iaitu Isa bin Maryam, temannya Juraij, saksinya Yusuf dan putera tukang sisir puteri Firaun.” (Musnad Ahmad, no. 2682)

Dari Ubay bin Ka’ab dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, bahawa ketika malam (beliau) diisra’kan, beliau menemukan bau yang sangat harum. Maka beliau pun bertanya: “Wahai Jibril, apakah bau harum ini?” Jibril menjawab: “Ini adalah bau harum kuburnya Masyitah, kedua anaknya beserta suami.” Jibril melanjutkan: “Pada awal mulanya, Khidir termasuk dari kalangan orang-orang mulia Bani Israil dan dia sering melalui seorang Rahib yang tinggal di biara. Setiap kali lalu Rahib itu muncul ke hadapannya, lantas dia mengajarkan Islam kepadanya. Tatkala Khidir telah mencapai akil baligh, bapanya menikahkannya dengan seorang perempuan, maka Khidir pun mengajarkan (Islam) kepada isterinya. Lalu dia minta kepada isterinya agar tidak memberitahukan ajaran tersebut kepada seorang pun. Kerana Khidir tidak pernah mendekati seorang wanita, maka dia mentalaknya, kemudian ayahnya menikahkannya lagi dengan wanita lain, maka Khidir pun mengajarkan kepada isterinya yang baru dan meminta kepadanya agar tidak memberitahukan ajaran tersebut kepada seorang pun. Ternyata salah seorang dari keduanya menyembunyikannya dan yang lainnya menyebarkannya, maka dia bergegas pergi sehingga tiba di suatu pulau di tengah laut. Dan di sana dua lelaki yang sedang mencari kayu melihatnya, maka salah seorang darinya menyembunyikan sedang yang lain menyebarkan, orang yang menyebarkan (berita itu) berkata: “Aku telah melihat Khidir.” Maka dia ditanya: “Dengan siapa kamu melihatnya.” Dia menjawab: “Dengan fulan.” Laki-laki itu berkata lagi: “Tetapi dia menyembunyikannya.” Dan kebiasaan dalam agama mereka, bahawa siapa berdusta maka akan dibunuh. Dia menuturkan kembali: “Maka laki-laki itu menikahi seorang perempuan (Masyitah) yang boleh menjaga rahsia, ketika dia sedang menyisir anak perempuan Firaun, tiba-tiba sisirnya terjatuh, sambil berkata, “Celaka Firaun.” Maka puterinya (Firaun) memberitahukan kepada bapanya. Sedangkan wanita itu (Masyitah) memiliki dua orang anak dan suami. Maka Firaun mengutus utusan kepada perempuan itu dan suaminya untuk merayu agar kembali kepada agamanya, tetapi keduanya menolak, maka utusan itu berkata: “Aku akan membunuh kalian berdua.” Keduanya berkata: “Sebagai budi baik darimu kepada kami, apabila kamu membunuh kami hendaknya kamu jadikan kami di satu rumah.” Maka dia melakukannya. (Sunan Ibnu Majah, no. 4020)

Dari Ibnu Abbas, ia berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam membuat garis di atas tanah empat garis, beliau bersabda: “Tahukah kalian apa ini?” Mereka menjawab: “Allah dan RasulNya yang lebih mengetahui.” Beliau bersabda: “Wanita penghuni syurga yang paling mulia adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Maryam binti Imran dan Asiah binti Muzahim, isteri Firaun.” (Musnad Ahmad, no. 2536, no. 2751)

Dari ‘Atha ia berkata: Aku mendengar Ibnu Abbas radhiallahu ‘anhuma mengkhabarkan kepada kami, katanya: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berkata kepada seorang wanita dari Kaum Ansar yang disebut namanya oleh Ibnu Abbas radhiallahu ‘anhuma namun kami lupa siapa namanya: “Apa yang menghalangimu untuk menunaikan haji bersama kami?” Wanita itu berkata: “Dahulu kami memiliki seekor unta yang selalu digunakan oleh ayah fulan dan anaknya, maksudnya adalah suami dan anak dari perempuan itu, kemudian dia membiarkan unta tersebut untuk mengangkut air. Beliau shallallahu ‘alaihi wasallam berkata: “Apabila datang bulan Ramadhan, laksanakanlah umrah kerana umrah pada bulan Ramadhan seperti ibadah haji” atau “seperti haji” sebagaimana beliau sabdakan. (Sahih Bukhari, no. 1657)

Dari Atha’ ia berkata: Saya mendengar Ibnu Abbas menceritakan kepada kami, ia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bertanya kepada seorang wanita dari kalangan Ansar -Ibnu Abbas menyebutkan namanya, tetapi aku lupa-: “Apa yang menghalangimu untuk melaksanakan haji bersama kami?” Wanita itu menjawab: “Kami tidak mempunyai apa-apa kecuali dua ekor unta, yang satu ekor dipakai suamiku pergi haji bersama anaknya sedangkan yang satu lagi ia tinggalkan agar dipakai menyiram kebun.” Beliau bersabda: “Kalau bulan Ramadhan tiba, maka tunaikanlah umrah, sebab umrah di bulan Ramadhan menyamai ibadah haji.” (Sahih Muslim, no. 2201)

Dari Anas dia berkata: “Suatu ketika Jibril mendatangi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam ketika beliau sedang duduk sedih, sebab beliau telah dilumuri darah oleh orang-orang sebahagian penduduk Makkah (dipukuli hingga berdarah). Jibril berkata: “Apa yang terjadi padamu?” Beliau menjawab: “Mereka telah melakukannya kepadaku apa yang telah mereka lakukan.” Jibril berkata, “Apa anda mahu aku perlihatkan tanda (kekuasaan Allah)?” Beliau menjawab: “Ya, perlihatkanlah kepadaku.” Lalu beliau melihat pohon yang ada di lembah dan Jibril pun berkata: “Panggillah pohon tersebut.” Lalu beliau memanggilnya dan pohon itu datang berjalan hingga berdiri tegak di hadapan beliau. Jibril berkata lagi: “Katakan kepadanya: ‘Kembalilah!’ Lalu beliau mengatakannya dan pohon tersebut kembali ke tempat semula. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Cukuplah bagiku.” (Sunan Ibnu Majah, no. 4018, Musnad Ahmad, no. 11669)

Dari Abu Dzar ia berkata: “Rasulullah Shallalahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: “Aku menyaksikan apa yang kalian tidak melihatnya, aku juga mendengar apa yang kalian tidak dengar; langit bersuara dan bergemuruh, dan ia berhak untuk bersuara dan bergemuruh. Tidak ada satu tempat pun yang berukuran empat jari tangan kecuali padanya ada malaikat yang sujud. Sekiranya kalian tahu apa yang aku tahu, maka kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis, kalian tidak akan bersenang-senang dengan para wanita (isteri) di atas ranjang-ranjang, dan kalian akan keluar menuju ke lereng-lereng tinggi untuk mengharap (berdoa dengan keras) kepada Allah.” Abu Dzar berkata, “Demi Allah aku lebih suka untuk menjadi sebatang pohon yang dipotong.” (Sunan Ibnu Majah, no. 4180, Musnad Ahmad, no. 20539)

Dari Ibnu Buraidah dari ayahnya ia berkata: Pada awal mulanya Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam apabila berkhutbah dengan berdiri, dan beliau lama sekali berdiri. Maka hal itu sangat memberatkan beliau. Kemudian didatangkan pelepah kurma, tanah dibuat kubangan, dan pohon kurma itu ditancapkannya di samping Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam agar beliau pergunakan saat berdiri. Jika Nabi berkhutbah dan berdiri lama, beliau bersandar pada batang kurma tersebut. Seorang lelaki yang baru datang ke Madinah melihat kejadian ini, iaitu beliau sedang berdiri di samping batang kurma tersebut. Maka si lelaki itu menyampaikan angan-angannya kepada orang-orang di sekelilingnya: “Kalaulah saya tahu bahawa Muhammad akan memujiku kerana ku lakukan suatu hal yang meringankan bebannya nescaya aku membuatkannya suatu tempat duduk yang dapat beliau pergunakan untuk berdiri, apabila dia suka maka dia dapat duduk dan apabila dia suka dia boleh berdiri di tempat tersebut.” Lalu perihal tersebut disampaikan kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dan beliau pun berkata: “Bawa orang tersebut ke hadapanku”. Lalu orang tersebut didatangkan dan diperintahkannya untuk membuatkan tangga yang memiliki tiga atau empat tangga seperti yang sekarang ada pada mimbar Madinah. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam merasakan kenyamanan dengan hal itu. Tatkala beliau meninggalkan batang pohon tersebut (yang dulu pernah digunakannya) dan bersandar pada mimbar yang dibuat untuknya, maka batang pohon kurma itu merasa sedih dan merintih sebagaimana rintihan unta tatkala Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam meninggalkannya. Ibnu Buraidah berkeyakinan dari ayahnya bahawa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam ketika mendengarkan rintihan batang kurma tersebut beliau kembali meletakkan tangannya padanya dan berkata: “Pilihlah apakah kamu saya tanam kembali di tempat (asal) semula atau saya tanam (nanti) di syurga sehingga kamu dapat menghisap dari sungai dan mata airnya yang membuat pertumbuhan kamu menjadi baik dan berbuah, dan sehingga para wali Allah Subhanahu wa Ta’ala dapat memakan buah kamu (kurma) maka saya akan melakukannya.” Ayah Ibnu Buraidah berkeyakinan bahawa dia mendengar dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau berkata kepada batang kurma tersebut: “Baik, telah ku lakukan (Nabi mengulangi ucapannya dua kali).” Lalu Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam ditanya dan beliau menjawab: “Batang tersebut memilih agar saya menanamnya di syurga nanti.” (Sunan Ad-Darimi, no. 32)

Dari Abu Sa’id Al Khudri ia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Orang kafir di dalam kuburnya akan ditemani oleh sembilan puluh sembilan ular besar yang menggigitnya dan menyengatnya hingga hari kiamat. Seandainya seekor dari ular besar tersebut menghembuskan angin ke bumi, maka tidak akan tumbuh pepohonan (tanaman) yang hijau.” (Musnad Ahmad, no. 10906, Sunan Ad-Darimi, no. 2694)

Dari Ali radhiallahu ‘anhu berkata: Kami pernah berada dekat kuburan Baqi’ Al-Ghorqad yang kemudian Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam mendatangi kami, lalu beliau duduk maka kami pun ikut duduk dekat beliau. Beliau membawa sebuah tongkat kecil yang dengan tongkat itu beliau memukul-mukul permukaan tanah dan mengorek-ngoreknya seraya berkata: “Tidak ada seorang pun dari kalian dan juga tidak satu pun jiwa yang bernafas melainkan telah ditentukan tempatnya di syurga atau di neraka dan melainkan sudah ditentukan jalan sengsaranya atau bahagianya”. Kemudian ada seorang yang berkata: “Wahai Rasulullah, dengan begitu apakah kita tidak (perlu) pasrah saja menunggu apa yang sudah ditentukan buat kita dan kita tidak perlu beramal? Kerana barangsiapa di antara kita yang telah ditentukan sebagai orang yang berbahagia, maka pasti dia sampai kepada amalan orang yang berbahagia, sebaliknya siapa di antara kita yang telah ditentukan sebagai orang yang sengsara maka pasti dia akan sampai kepada amalan orang yang sengsara”. Maka beliau bersabda: “(Tidak begitu). Akan tetapi siapa yang telah ditetapkan sebagai orang yang berbahagia, dia akan dimudahkan untuk beramal amalan orang yang berbahagia dan sebaliknya orang yang telah ditetapkan sebagai orang yang akan sengsara maka dia pasti akan dimudahkan beramal amalan orang yang sengsara”. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu Wata’ala (Al-Lail ayat 5-6) yang ertinya: “Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa serta membenarkan adanya pahala yang terbaik (syurga).” (Sahih Bukhari, no. 1274)

Fadhalah bin Ubaid berkata: Aku mendengar Umar Ibnu Khattab berkata: “Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Syuhada itu ada empat, (1) Seorang mukmin yang istimewa keimanannya, ia bertemu musuh dan membenarkan Allah hingga ia terbunuh. Mukmin inilah yang kelak mata manusia tertuju kepadanya dengan penuh kekaguman pada hari kiamat.” Nabi mengucapkan hal ini sambil mengangkat kepalanya hingga kopiahnya terjatuh. Ia katakan: ‘Saya tidak tahu kopiah manakah yang dimaksud, kopiah Umarkah atau kopiah Nabi’. Beliau melanjutkan sabdanya, (2) Dan seorang mukmin yang istimewa keimanannya dan bertemu musuh, hanya sayang tubuhnya (maksudnya dirinya) seolah-olah terkena sedikit duri pohon kerana sifat pengecutnya yang masih ada, ia terkena anak panah yang menyasar hingga kemudian terbunuh, orang ini berada di tingkat kedua. (3) Dan seorang mukmin yang masih mencampuradukkan amal solehnya dan amal buruknya, ia bertemu musuh dan membenarkan Allah hingga terbunuh, orang ini berada di tingkat ketiga. (4) Dan seorang mukmin yang melampui batas terhadap dirinya, ia bertemu musuh dan membenarkan Allah hingga ia terbunuh. Orang ini berada di tingkat keempat.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 1568, hasan gharib)

Dari Abu Hurairah berkata Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tidak ada pohon di syurga kecuali dahannya terbuat dari emas.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 2448, hasan gharib)

Dari Asma’ binti Abu Bakar berkata: Aku mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda ketika disebutkan kepadanya Sidratul Muntaha beliau bersabda: “Seorang pengendara berjalan di bawah naungan dahan pohonnya selama seratus tahun atau seratus orang pengendara bernaung di bawahnya yang dalam naungan itu sarat dengan anai-anai dari emas, buahnya seperti tempayan.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 2464, hasan sahih gharib)

Dari Abu Bakar bin Abu Musa dari ayahnya dia berkata: “Abu Talib dan Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam keluar menuju negeri Syam (untuk berniaga) bersama dengan pembesar-pembesar Quraisy, ketika mereka menjumpai seorang rahib, mereka singgah dan berhenti dari perjalanan mereka, tiba-tiba seorang Rahib keluar menemui mereka, padahal sebelum itu, rahib tersebut tidak pernah keluar walaupun ada sekelompok orang melaluinya. Abu Musa berkata: “Maka mereka meletakkan bekalan mereka, kemudian Rahib itu menyibak jalan mereka sampai datang (di hadapan) beliau, sambil memegang tangan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, Rahib itu berkata: “Orang ini akan menjadi pemimpin semesta alam, anak ini akan menjadi utusan Rabb semesta alam dan akan diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam.” Maka pembesar Quraisy berkata: “Dari mana anda tahu hal itu?” Rahib menjawab: “Sebenarnya semenjak kalian tiba di Aqabah, tidak ada batuan dan pepohonan pun melainkan mereka tunduk sujud, mereka tidak sujud melainkan kepada seorang Nabi, aku juga dapat mengetahui dari cop kenabian yang berada di bahagian bawah tulang rawan bahunya yang menyerupai buah epal.” Kemudian Rahib itu kembali dan menjamu mereka dengan makanan, ketika Rahib itu mendatangi rombongan Quraisy yang mengikut sertakan Nabinya, sedangkan Nabi berada di antara rombongan unta, Rahib itu berkata: “Tolong utuslah beberapa orang untuk menjemputnya.” Beberapa saat kemudian Nabi datang dengan dinaungi sekumpulan awan di atas beliau. Ajaib, ketika Rahib itu mendekati rombongan, ia temukan mereka tengah berebut mencari perlindungan bayang-bayang pohon. Anehnya ketika Nabi duduk, jesteru bayang-bayang pohon itu mendekati beliau, lalu si Rahib mengatakan ‘Cuba kalian perhatikan, bayang-bayang pohon jesteru mendekati beliau’. (Kata Abu Musa), ketika sang rahib berdiri menghadap rombongan, ia memberi peringatan: ‘Maaf, hendaknya rombongan ini tidak meneruskan perjalanan menuju Romawi. Sebab kalaulah mereka melihatnya, tentu mereka mengetahuinya dengan tanda-tandanya, dan tentu mereka akan membunuhnya.’ Ketika sang rahib menoleh, ternyata ada tujuh orang yang baru pulang dari Romawi dan menemui rombongan. Rahib bertanya kepada mereka: ‘Apa yang mendorong kalian datang ke mari? Rombongan itu menjawab: ‘Begini, kami berangkat kerana mendengar seorang Nabi telah diutus di bulan ini, kerananya tak ada jalan lagi bagi kami selain beberapa orang harus diutus untuk menemuinya. Kami telah diberitahu beritanya. Keranaya kami diutus dan berangkat melalui jalan yang akan kalian lalui ini.’ Si rahib lantas berujar kepada rombongan Makkah: ‘Mungkin kalian punya pendapat yang Allah akan memutuskannya? Ataukah kalian hendak mengembalikan si anak ini (maksudnya Muhammad) ke Makkah?” Jawab mereka: “Wahh, sepertinya tidak ada.” Selanjutnya rombongan itu berbaiah kepada si rahib dan tinggal bersamanya beberapa waktu. Kata rahib: “Siapa walinya anak ini? Mereka menjawab; “Abu Talib”. Si rahib tiada henti-hentinya menasihati Abu Talib hingga ia mahu mengembalikan Muhammad (yang ketika itu belum menjadi Nabi). Abu Bakar memerintahkan Bilal untuk berkahwin dengannya, sedang si rahib memberinya bekal berupa keropok dan minyak.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 3553, hasan gharib)

Dari Jabir bin Samurah dia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya di kota Makkah terdapat sebongkah batu (hajar aswad) yang mengucapkan salam kepadaku pada malam hari di mana aku diutus, sedangkan sekarang aku benar-benar mengetahuinya.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 3557, hasan sahih gharib)

Dari Ali bin Abu Talib dia berkata: “(Ketika) Kami bersama Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam di kota Makkah, lalu kami keluar ke suatu pelusuknya, dan tidak ada satu pun pergunungan dan pepohonan yang kami lalui kecuali ia mengucapkan “Assalamualaika ya Rasulullah (keselamatan bagimu ya Rasulullah).” (Sunan At-Tirmidzi, no. 3559, gharib)

Dari Ibnu Abbas dia berkata: “Seorang arab badwi datang menemui Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam seraya berkata: “Dengan apa aku mengetahui bahawa dirimu seorang Nabi?” Beliau bersabda: “Jika aku memanggil setandan kurma dari pohon kurma ini (ke mari) apakah kamu mahu bersaksi bahawa aku adalah utusan Allah?” Kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam memanggil setandan kurma tersebut, tiba-tiba setandan kurma itu turun dan terjatuh di hadapan Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, lalu beliau bersabda: “Kembalilah.” Maka setandan kurma itu kembali ke tempatnya semula. Setelah (peristiwa) itu seorang badwi tersebut masuk Islam.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 3561, hasan sahih gharib)

Anas bin Malik berkata: Abu Thalhah berkata kepada Ummul Sulaim: “Aku mendengar suara lirih Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam, aku tahu bahawa beliau merasa lapar, apakah kamu memiliki sesuatu?” Dia menjawab; “Ya.” Kemudian dia mengeluarkan beberapa genggam gandum, setelah itu dia mengambil kerudungnya dan melipat sebahagian roti dan menekannya di tanganku lalu memberiku sebahagian yang lain. Lalu dia mengutusku menemui Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam, Ummu Sulaim berkata: “Lalu aku membawanya menemui Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam, ternyata beliau sedang duduk-duduk di masjid bersama para sahabat, lalu aku berdiri di hadapan mereka, maka Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam bersabda: “Apakah Abu Thalhah yang mengirimmu kemari?” Aku menjawab: “Ya.” Beliau bersabda: “Apakah untuk membawa makanan?” Aku menjawab; “Ya.” lalu Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam bersabda: “Bagi siapa yang ingin bersamanya maka berdirilah.” Kemudian beliau pergi dan aku pun pergi bersama mereka, hingga aku menemui Abu Thalhah dan mengkhabarkan hal itu kepadanya, Abu Thalhah berkata: “Hai Ummu Sulaim, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam telah datang bersama para sahabat, sedangkan kita tidak memiliki makanan untuk menjamu mereka.” Dia menjawab: “Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui.” Anas bin Malik berkata: “Lalu Abu Thalhah pergi menemui Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam dan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam datang menyambut hingga Abu Thalhah bersama beliau masuk rumah, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Kemarilah hai Ummu Sulaim, apa yang kau miliki?” Lalu ia datang dengan roti itu, kemudian Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam memerintahkan (untuk di hidangkan), maka dia membagi-bagi dan memerah susu murni (ternakan) miliknya dan menghidangkannya sebagai lauk untuk beliau, kemudian Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam mengucapkan sesuatu sebagaimana yang dikehendaki Allah, lalu bersabda: “Izinkanlah sepuluh orang untuk masuk.” Dia pun mengizinkan, lalu mereka masuk dan makan hingga kenyang kemudian keluar. Beliau bersabda lagi: “Izinkanlah sepuluh orang lagi untuk masuk.” Dia pun mengizinkan, lalu masuklah sepuluh orang, setelah itu mereka makan hingga kenyang kemudian keluar. Hingga pada hari itu, seluruh orang makan dan kenyang semuanya, ketika itu jumlah mereka sekitar tujuh puluh atau lapan puluh orang.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 3563, hasan sahih)

Dari Anas bin Malik dia berkata: “Aku melihat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam -ketika waktu Asar telah tiba- dan orang-orang sedang mencari air wudhu’ namun mereka belum mendapatkannya. Lantas dibawakan air wudhu’ kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam, maka Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam meletakkan tangannya ke dalam bejana tersebut. Beliau pun memerintahkan orang-orang untuk berwudhu’ darinya. Anas berkata: “Aku melihat air mengalir dari bawah jari-jari beliau, sehingga mereka berwudhu’ sampai orang yang terakhir.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 3564, hasan sahih)

Dari Abdullah dia berkata: “Kalian menganggap tanda-tanda (kebesaran Allah) sebagai azab (siksa) sedangkan kami pada masa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menganggapnya sebagai berkat. Sesungguhnya dahulu kami makan makanan bersama Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dan kami mendengar makanan tersebut bertasbih ketika kami makan.” Abdullah berkata: “Kemudian Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam diberi bejana (yang terdapat sedikit air), lalu beliau meletakkan tangannya di dalamnya, maka dari jari-jemari beliau mengeluarkan air. Lalu Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Mari kita berwudhu’ dengan air yang diberkati, iaitu keberkatan yang datang dari langit.” Maka kami semua dapat berwudhu’.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 3566, hasan sahih)

Dari Anas bin Malik dia berkata: “Di hari ketika Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam memasuki kota Madinah, maka segala sesuatu menjadi bersinar, namun di hari ketika Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam wafat, semuanya berubah menjadi gelap, dan ketika kami berada di kuburannya untuk menghilangkan (debu dan kotoran yang ada di atasnya) dengan tangan-tangan kami, seolah-olah hati kami mengingkari (wafatnya Rasulullah).” (Sunan At-Tirmidzi, no. 3551, gharib sahih)

Dari Abdullah bin ‘Amru bahawa beliau pernah mendengar Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Bila kalian mendengarkan seorang Mu’adzin (azan), maka katakanlah seperti apa yang dikatakan oleh Mu’adzin, kemudian berselawatlah kepadaku, kerana barangsiapa yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah akan membalas sepuluh kali selawat, dan mohonlah wasilah untukku, kerana ia adalah salah satu kedudukan di syurga yang tidak layak diberikan kecuali kepada salah seorang dari hamba Allah dan aku berharap semoga aku menjadi orang tersebut. Barangsiapa memohonkan wasilah untukku, maka ia berhak untuk mendapatkan syafaat.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 3547, hasan sahih)

Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu dia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Aku adalah orang yang pertama dikeluarkan (bangkitkan) dari bumi, kemudian dipakaikan kepadaku pakaian dari syurga, lalu aku berdiri di samping ‘Arsy dan tidak ada seorang pun dari makhluk ini yang menduduki kedudukan tersebut selain aku.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 3544, hasan gharib sahih)

Dari Abu Hurairah dia berkata: Para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, sejak bilakah kenabian dinobatkan kepada anda?” Beliau menjawab: “Ketika Adam masih berada antara roh dan jasad.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 3542, hasan sahih gharib, Musnad Ahmad, no. 16028)

Dari Abu Hurairah bahawa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Seorang Nabi suatu hari berhenti di bawah pohon lalu dia disengat seekor semut. Kemudian Nabi tersebut menyuruh mengeluarkan makanan dan mengeluarkan semua semut dari sarangnya setelah itu menyuruh membakarnya. Kemudian Allah mewahyukan kepadanya: “Apakah kerana seekor semut kamu kemudian membakarnya.” (Sahih Muslim, no. 4158)

Dari Abu Hurairah dia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam memegang tangannya, lalu beliau bersabda: ‘Allah Azza wa Jalla menjadikan tanah (bumi) pada hari Sabtu, menancapkan gunung pada hari Ahad, menumbuhkan pohon-pohon pada hari Isnin, menjadikan bahan-bahan mineral pada hari Selasa, menjadikan cahaya pada hari Rabu, menebarkan binatang pada hari Khamis, dan menjadikan Adam ‘Alaihis Salam pada hari Jumaat setelah asar, yang merupakan penciptaan paling akhir iaitu saat-saat terakhir di hari Jumaat antara waktu asar hingga malam.” (Sahih Muslim, no. 4997, Musnad Ahmad, no. 7991)

‘Atha berkata, aku mendengar Jabir bin ‘Abdullah berkata, Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa memakan dari pohon ini, -maksudnya bawang putih-, maka hendaklah dia tidak mendatangi kami (dan solat) di masjid-masjid kami.” Aku bertanya: “Apa yang beliau maksudkan itu?” Maka Jabir menjawab: “Aku tidak melihat maksud beliau yang lain kecuali yang mentah (belum dimasak).” (Sahih Bukhari, no. 807)

Dari Syarik bin ‘Abdullah bin Abu Namir bahawa dia mendengar Anas bin Malik menceritakan, bahawa ada seorang laki-laki masuk ke dalam Masjid pada hari Jumaat dari pintu yang berhadapan dengan mimbar, sedangkan saat itu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam sedang menyampaikan khutbah. Orang itu kemudian menghadap ke arah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam serata berkata, “Wahai Rasulullah, harta benda telah habis dan jalan-jalan terputus. Maka mintalah kepada Allah agar menurunkan hujan buat kami!” Anas berkata, “Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya seraya berdoa: “Ya Allah berilah kami hujan, Ya Allah berilah kami hujan, Ya Allah berilah kami hujan.” Anas melanjutkan kisahnya, “Demi Allah, sebelum itu kami tidak melihat sedikit pun awan baik yang tebal mahu pun yang tipis. Juga tidak ada antara tempat kami dan bukit itu rumah atau bangunan satu pun. Tiba-tiba dari bukit itu tampaklah awan bagaikan perisai. Ketika sudah membumbung sampai ke tengah langit, awan itu pun menyebar dan hujan pun turun.” Anas melanjutkan, “Demi Allah, sungguh kami tidak melihat matahari selama enam hari. Kemudian pada Jumaat berikutnya, orang itu masuk kembali dari pintu yang sama dan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam sedang berdiri menyampaikan khutbahnya. Kemudian orang itu menghadap beliau seraya berkata, “Wahai Rasulullah, harta benda telah binasa dan jalan-jalan pun terputus. Maka mintalah kepada Allah agar menahan hujan!” Anas berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam lantas mengangkat kedua tangannya seraya berdoa: “Ya Allah turunkanlah hujan di sekitar kami saja dan jangan membahayakan kami. Ya Allah turunkanlah di atas bukit-bukit, gunung-gunung, bendungan air (danau), dataran tinggi, jurang-jurang yang dalam serta pada tempat-tempat tumbuhnya pepohonan.” Anas berkata, “Maka hujan berhenti. Kami lalu keluar berjalan-jalan di bawah sinar matahari.” Syarik berkata, “Aku bertanya kepada Anas bin Malik, ‘Apakah laki-laki itu adalah laki-laki yang pertama?’ Anas menjawab, ‘Aku tak tahu’. (Sahih Bukhari, no. 957)

Dari Ibnu ‘Abbas radhiallahu ‘anhuma berkata, dari Nabi Shallallahu’alaihiwasallam bahawasanya Beliau berjalan melalui dua kuburan yang penghuninya sedang disiksa, lalu Beliau bersabda: “Keduanya sungguh sedang disiksa, dan tidaklah keduanya disiksa disebabkan kerana berbuat dosa besar. Yang satu disiksa karena tidak bersuci setelah kencing sedang yang satunya lagi kerana selalu mengadu domba.” Kemudian Beliau mengambil sebatang dahan kurma yang masih basah daunnya lalu membelahnya menjadi dua bahagian kemudian menancapkannya pada masing-masing kuburan tersebut. Mereka bertanya: “Kenapa anda melakukan ini?” Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam menjawab: “Semoga diringankan (siksanya) selama batang pohon ini basah.” (Sahih Bukhari, no. 1273, no. 1289, no. 5592)

Dari Samrah bin Jundab berkata; Sudah menjadi kebiasaan Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam bila selesai melaksanakan suatu solat, Beliau menghadapkan wajahnya kepada kami lalu berkata: “Siapa di antara kalian yang tadi malam bermimpi”. Dia (Samrah bin Jundab) berkata: “Jika ada seorang yang bermimpi maka orang itu akan menceritakan, saat itulah Beliau berkata,: “MaasyaAllah (atas kehendak Allah)”. Pada suatu hari yang lain Beliau bertanya kepada kami: “Apakah ada di antara kalian yang bermimpi?” Kami menjawab: “Tidak ada.” Beliau berkata: “Tetapi aku tadi malam bermimpi iaitu ada dua orang laki-laki yang mendatangiku kemudian keduanya memegang tanganku lalu membawaku ke negeri yang disucikan (Al-Muqaddasah), ternyata di sana ada seorang laki-laki yang sedang berdiri dan yang satunya lagi duduk yang di tangannya memegang sebatang besi yang hujungnya bengkok (biasanya untuk menggantung sesuatu). Batang besi tersebut dimasukkan ke dalam satu sisi mulut (dari geraham) orang itu hingga menembus tengkuknya. Kemudian dilakukan hal yang sama pada sisi mulut yang satunya lagi, lalu dilepas dari mulutnya dan dimasukkan kembali dan begitu seterusnya diperlakukan. Aku bertanya: “Apa ini maksudnya?” Kedua orang yang membawaku berkata: “Berangkatlah.” Maka kami berangkat ke tempat lain dan sampai kepada seorang laki-laki yang sedang berbaring bersandar pada tengkuknya, sedang ada laki-laki lain yang berdiri di atas kepalanya memegang batu atau batu besar untuk menghancurkan kepalanya. Ketika dipukulkan, batu itu menghancurkan kepala orang itu, maka orang itu menghampirinya untuk mengambilnya dan dia tidak berhenti melakukan ini hingga kepala orang itu kembali utuh seperti semula, kemudian dipukul lagi dengan batu hingga hancur. Aku bertanya: “Siapakah orang ini?” Keduanya menjawab: “Berangkatlah.” Maka kami pun berangkat hingga sampai pada suatu lubang seperti dapur api dimana bahagian atasnya sempit dan bahagian bawahnya lebar dan di bawahnya dinyalakan api yang apabila api itu didekatkan, mereka (penghuninya) akan terangkat dan bila dipadamkan penghuninya akan kembali kepadanya, penghuninya itu terdiri dari laki-laki dan perempuan. Aku bertanya: “Siapakah mereka itu?” Keduanya menjawab: “Berangkatlah.” Maka kami pun berangkat hingga sampai di sebuah sungai yang airnya adalah darah, di sana ada seorang laki-laki yang berdiri di tengah-tengah sungai. Dan di tepi sungai ada seorang laki-laki yang memegang batu. Ketika orang yang berada di tengah sungai menghadapnya dan bermaksud hendak keluar dari sungai maka laki-laki yang memegang batu melemparnya dengan batu ke arah mulutnya hingga dia kembali ke tempatnya semula di tengah sungai, dan terjadilah seterusnya begitu, setiap dia hendak keluar dari sungai, akan dilempar dengan batu sehingga kembali ke tempatnya semula. Aku bertanya: “Apa maksudnya ini?” Keduanya menjawab: “Berangkatlah.” Maka kami pun berangkat hingga sampai ke suatu taman yang hijau, di dalamnya penuh dengan pepohonan yang besar-besar sementara di bawahnya ada satu orang tua dan anak-anak dan ada seorang yang berada dekat dengan pohon yang memegang api, manakala dia menyalakan api maka kedua orang yang membawaku naik membawaku memanjat pohon lalu keduanya memasukkan aku ke sebuah rumah (perkampungan) yang belum pernah aku melihat seindah itu sebelumnya dan di dalamnya ada orang laki-laki, orang-orang tua, pemuda, wanita dan anak-anak lalu keduanya membawa aku keluar dari situ lalu membawaku naik lagi ke atas pohon, lalu memasukkan aku ke dalam suatu rumah yang lebih baik dan lebih indah, di dalamnya ada orang-orang tua dan para pemuda. Aku berkata: “Ajaklah aku keliling malam ini dan terangkanlah tentang apa yang aku sudah lihat tadi.” Maka keduanya berkata: “Baiklah. Ada pun orang yang kamu lihat mulutnya ditusuk dengan besi adalah orang yang suka berdusta dan bila berkata selalu berbohong, maka dia dibawa hingga sampai ke ufuk lalu dia diperlakukan seperti itu hingga hari kiamat. Ada pun orang yang kamu lihat kepalanya dipecahkan adalah seorang yang telah diajarkan Al-Quran oleh Allah lalu dia tidur pada suatu malam namun tidak melaksanakan Al-Quran pada siang harinya, lalu dia diperlakukan seperti itu hingga hari kiamat. Dan orang-orang yang kamu lihat berada di dalam dapur api, mereka adalah para penzina sedangkan orang yang kamu lihat berada di tengah sungai adalah mereka yang memakan riba’ sementara orang tua yang berada di bawah pohon adalah Nabi Ibrahim ‘alaihissalam, sedangkan anak-anak yang ada di sekitarnnya adalah anak-anak kecil manusia. Ada pun orang yang menyalakan api adalah malaikat penunggu neraka, sedangkan rumah pertama yang kamu masuki adalah rumah bagi seluruh kaum mukminin, sedangkan rumah yang ini adalah perkampungan para syuhada’ dan aku adalah Jibril dan ini adalah Mikail, maka angkatlah kepalamu. Maka aku mengangkat kepalaku ternyata di atas kepalaku ada sesuatu seperti awan. Keduanya berkata: “Itulah tempatmu.” Aku berkata: “Biarkanlah aku memasuki rumahku.” Keduanya berkata: ” Umurmu masih tersisa dan belum selesai dan seandainya sudah selesai waktunya kamu pasti akan memasuki rumahmu.” (Sahih Bukhari, no. 1297, Musnad Ahmad, no. 19306)

Dari Sa’id bin Abi Al Hasan berkata: Aku pernah bersama Ibnu Abbas radhiallahu ‘anhu ketika datang seorang kepadanya seraya berkata: “Wahai Abu Abbas, aku adalah seorang yang mata pencarianku adalah dengan kemahiran tanganku iaitu membuat lukisan seperti ini.” Maka Ibnu Abbas berkata: “Aku tidaklah menyampaikan kepadamu perkataan melainkan dari apa yang pernah aku dengar dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam yang Beliau bersabda: “Siapa yang membuat gambar lukisan, Allah akan menyiksanya hingga dia meniupkan roh (nyawa) kepada gambarnya itu dan sekali-kali dia tidak akan boleh mendatangkanhya selamanya.” Maka orang tersebut sangat ketakutan dengan wajah yang pucat pasi lalu berkata: “Bagaimana pendapatmu kalau aku tidak boleh meninggalkannya kecuali tetap menggambar?” Dia (Ibnu Abbas) berkata: “Gambarlah olehmu pepohonan dan setiap sesuatu yang tidak memiliki nyawa.” (Sahih Bukhari, no. 2073)

Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya di syurga ada sebuah pohon yang jika bayangannya ditempuh oleh para pengendara, memerlukan waktu seratus tahun lamanya, bacalah firman Allah jika kamu mahu, (al-Waqi’ah ayat 30) yang ertinya “Dan naungan yang terbentang luas”, dan hujung panah seseorang dari kalian di syurga lebih baik daripada tempat matahari terbit atau terbenam.” (Sahih Bukhari, no. 3013)

Dari Sa’id bin Jubair berkata Ibnu Abbas radhiallahu ‘anhuma; “Wanita pertama yang menggunakan ikat pinggang adalah ibu Nabi Isma’il ‘Alaihissalam. Dia menggunakannya untuk menghilangkan jejak dari Sarah kemudian Ibrahim ‘Alaihissalam membawanya berserta anaknya Ismail yang saat itu ibunya masih menyusuinya hingga Ibrahim ‘Alaihissalam menempatkan keduanya dekat Baitullah (Kaabah) pada sebuah sumur di atas zamzam di hujung al-Masjidil Haram. Waktu itu di Makkah tidak ada seorang pun yang tinggal di sana dan tidak ada pula air. Ibrahim menempatkan keduanya di sana dan meninggalkan semacam karung berisi kurma dan kantung/geriba berisi air. Kemudian Ibrahim pergi untuk meninggalkan keduanya. Maka Ibu Ismail mengikutinya seraya berkata: “Wahai Ibrahim, kamu mahu pergi ke mana? Apakah kamu (sanggup) meninggalkan kami di lembah yang tidak ada seorang manusia dan tidak ada sesuatu apa pun ini”. Ibu Ismail terus saja mengulang-ulang pertanyaannya berkali-kali hingga akhirnya Ibrahim tidak menoleh lagi kepadanya. Akhirnya ibu Ismail bertanya: “Apakah Allah yang memerintahkan kamu atas semuanya ini?” Ibrahim menjawab: “Ya”. Ibu Ismail berkata: “Kalau begitu, Allah tidak akan mengsia-siakan kami”. Kemudian ibu Isma’il kembali dan Ibrahim melanjutkan perjalanannya hingga ketika sampai pada sebuah bukit dan orang-orang tidak melihatnya lagi, Ibrahim menghadap ke arah (tapak) Kaabah lalu berdoa untuk mereka dengan beberapa kalimat doa dengan mengangkat kedua belah tangannya, katanya: “Rabbi, (sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian dari keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah-Mu yang disucikan) hingga sampai kepada (semoga mereka menjadi hamba-hamba yang bersyukur)” (Ibrahim ayat 37). Kemudian ibu Ismail mulai menyusui anaknya dan minum dari air persediaan hingga ketika air yang ada pada kantung habis, dia menjadi haus begitu juga anaknya. Lalu dia memandang kepada Ismail sang bayi yang sedang meronta-ronta, atau dia berkata dengan redaksi: “Berguling-guling di atas tanah”. Kemudian Hajar pergi meninggalkan Ismail dan tidak kuat melihat keadaannya. Maka dia mendatangi bukit Safa sebagai gunung yang paling dekat keberadaannya dengannya. Dia berdiri di sana lalu menghadap ke arah lembah dengan harapan dapat melihat orang di sana namun dia tidak melihat seorang pun. Maka dia turun dari bukit Safa dan ketika sampai di lembah dia menyingsingkan hujung pakaiannya lalu berusaha keras layaknya seorang manusia yang berjuang keras hingga ketika dia dapat melalui lembah dan sampai di bukit Marwah lalu beridiri di sana sambil melihat-lihat apakah ada orang di sana namun dia tidak melihat ada seorang pun. Dia melakukan hal itu sebanyak tujuh kali (antara bukit Safa dan Marwah). Ibnu Abbas radhiallahu ‘anhu berkata: Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Itulah sa’ie yang mesti dilakukan oleh manusia (yang berhaji) antara kedua bukit itu”. Ketika berada di puncak Marwah, dia mendengar ada suara, lalu dia berkata dalam hatinya “diamlah”, yang Hajar maksud adalah dirinya sendiri. Kemudian dia berusaha mendengarkanya maka dia dapat mendengar suara itu lagi maka dia berkata: “Engkau telah memperdengarkan suaramu jika engkau bermaksud meminta pertolongan”. Ternyata suara itu adalah suara malaikat (Jibril ‘Alaihissalam) yang berada di dekat zamzam, lantas Jibril menggali air dengan ‘tumitnya’ atau katanya ‘dengan sayapnya’ hingga air keluar memancar. Ibu Ismail mulai membuat tampungan air dengan tangannya seperti ini iaitu mencedok air dan memasukkannya ke kantung sedangkan air terus saja memancar dengan deras setelah dicedok”. Ibnu ‘Abbas radhiallahu ‘anhuma berkata: Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Semoga Allah merahmati Ummu Ismail (Siti Hajar) kerana kalau dia membiarkan zamzam atau kalau dia tidak segera menampung air tentulah air zamzam itu akan menjadi air yang mengalir”. Akhirnya dia dapat minum air dan menyusui anaknya kembali. Kemudian malaikat berkata kepadanya: “Janganlah kalian takut dibinasakan kerana di sini adalah rumah Allah yang akan dibangun oleh anak ini dan ayahnya dan sesungguhnya Allah tidak akan mengsia-siakan hamba-Nya”. Pada saat itu Kaabah Baitullah posisinya agak tinggi dari permukaan tanah seperti sebuah bukit kecil, yang apabila datang banjir akan terkikis dari samping kanan dan kirinya. Ibu Ismail, Hajar terus melalui hidup seperti itu hingga kemudian lalu serombongan orang dari suku Jurhum atau keluarga Jurhum yang datang dari jalur bukit Kadaa’ lalu singgah di hilir Makkah kemudian mereka melihat ada seekor burung sedang terbang berputar-putar. Mereka berseru: “Burung ini pasti berputar kerana mengelilingi air padahal kita mengetahui secara pasti bahawa di lembah ini tidak ada air. Akhirnya mereka mengutus satu atau dua orang yang larinya cepat dan ternyata mereka menemukan ada air. Mereka kembali dan mengkhabarkan keberadaan air lalu mereka mendatangi air. Beliau berkata: “Saat itu Ibu Ismail sedang berada dekat pada air”. Mereka berkata kepadanya: “Apakah kamu mengizinkan kami untuk singgah (tinggal) bersama denganmu di sini?” Ibu Ismail berkata: “Ya boleh tapi kalian tidak berhak memiliki air”. Mereka berkata; “Baiklah”. Ibnu Abbas radhiallahu ‘anhuma berkata: Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Ibu Ismail menjadi senang atas peristiwa ini kerana ada orang-orang yang tinggal bersamanya”. Akhirnya mereka pun tinggal di sana dan mengirim utusan kepada keluarga mereka untuk mengajak mereka tinggal bersama-sama di sana”. Ketika para keluarga dari mereka sudah tinggal bersama Hajar dan Ismail sudah beranjak belia, dia belajar berbahasa arab dari mereka, bahkan menjadi manusia paling berharga dan paling ajaib di kalangan mereka. Kemudian Ismail membesar menjadi seorang pemuda yang disenangi oleh mereka. Setelah dewasa, mereka menikahkan Ismail dengan seorang wanita dari mereka dan tak lama kemudian ibu Ismail meninggal dunia. Di kemudian hari Ibrahim datang setelah Ismail menikah untuk mencari tahu apa yang telah ditinggalkannya namun dia tidak menemukan Ismail. Ibrahim bertanya tentang Ismail kepada isterinya Ismail. Isterinya menjawab: “Dia sedang pergi mencari nafkah untuk kami. Lalu Ibrahim bertanya tentang kehidupan dan keadaan mereka. Isteri Ismail menjawab: “Kami mengalami banyak keburukan dan hidup kami sempit dan penuh penderitaan yang berat”. Isteri Ismail mengadukan kehidupan yang dijalaninya bersama suaminya kepada Ibrahim. Ibrahim berkata: “Nanti apabila suami kamu datang sampaikan salam dariku dan katakan kepadanya agar mengubah bingkai pintu rumahnya”. Ketika Ismail datang dia merasakan sesuatu lalu dia bertanya kepada isterinya: “Apakah ada orang yang datang kepadamu?” Isterinya menjawab: “Ya. Tadi ada orang tua begini dan begini keadaannya datang kepada kami dan dia menanyakan kamu lalu aku terangkan dan dia bertanya kepadaku tentang keadaan kehidupan kita maka aku terangkan bahawa aku hidup dalam kepayahan dan penderitaan”. Ismail bertanya: “Apakah orang itu ada memberi pesan kepadamu tentang sesuatu?” Isterinya menjawab: “Ya. Dia memerintahkan aku agar aku menyampaikan salam darinya kepadamu dan berpesan agar kamu mengubah bingkai pintu rumah kamu”. Ismail berkata: “Dialah ayahku dan sungguh dia telah memerintahkan aku untuk menceraikan kamu maka itu kembalilah kamu kepada keluargamu”. Maka Ismail menceraikan isterinya. Kemudian Ismail menikah lagi dengan seorang wanita lain dari kalangan penduduk itu lalu Ibrahim pergi lagi meninggalkan mereka dalam kurun waktu yang dikehendaki Allah dan setelah itu datang kembali untuk menemui mereka namun dia tidak mendapatkan Ismail hingga akhirnya dia mendatangi isteri Ismail lalu bertanya kepadanya tentang Ismail. Isterinya menjawab; “Dia sedang pergi mencari nafkah untuk kami. Lalu Ibrahim bertanya lagi: “Bagaimana keadaan kalian”. Dia bertanya kepada isterinya Ismail tentang kehidupan dan keadaan hidup mereka. Isterinya menjawab: “Kami selalu dalam keadaan baik-baik saja dan cukup”. Isteri Ismail memuji Allah. Ibrahim bertanya: ‘Apa makanan kalian?’ Istri Ismail menjawab: “Daging”. Ibrahim bertanya lagi: “Apa minuman kalian?’ Istri Ismail menjawab: “Air”. Maka Ibrahim berdoa: “Ya Allah, berkatilah mereka dalam daging dan air mereka”. Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Saat itu tidak ada biji-bijian di Makkah dan seandainya ada tentu Ibrahim sudah mendoakannya”. Dia berkata: “Dan dari doa Ibrahim tentang daging dan air itulah, tidak ada seorang pun selain penduduk Makkah yang mengeluh bila yang mereka dapati hanya daging dan air”. Ibrahim selanjutnya berkata: “Jika nanti suamimu datang, sampaikan salam dariku kepadanya dan perintahkanlah dia agar memperkukuh bingkai pintu rumahnya”. Ketika Ismail datang, dia berkata: “Apakah ada orang yang datang kepadamu?” Isterinya menjawab: “Ya. Tadi ada orang tua dengan penampilan sangat baik datang kepada kami”. Isterinya mengagumi Ibrahim. Dia bertanya kepadaku tentang kamu maka aku terangkan lalu dia bertanya kepadaku tentang keadaan hidup kita maka aku jawab bahawa aku dalam keadaan baik-baik saja”. Ismail bertanya: “Apakah orang itu ada memberi pesan kepadamu tentang sesuatu?” Isterinya menjawab: “Ya. Dia memerintahkan aku agar aku menyampaikan salam darinya kepadamu dan berpesan agar kamu mempertahankan bingkai pintu rumah kamu”. Ismail berkata: “Dialah ayahku dan bingkai pintu yang dimaksud adalah kamu. Dia memerintahkanku untuk mempertahankan kamu”. Kemudian Ibrahim meninggalkan mereka lagi untuk waktu tertentu sebagaimana dikehendaki Allah, lalu datang kembali setelah itu saat Ismail meletakkan anak panahnya di bawah sebatang pohon dekat zamzam. Ketika dia melihatnya, dia segera menghampirinya dan berbuat sebagaimana layaknya seorang ayah terhadap anaknya dan seorang anak terhadap ayahnya kemudian dia berkata: “Wahai Ismail, Allah memerintahkanku dengan suatu perintah”. Ismail berkata: “Lakukanlah apa yang diperintahkan Rabbmu”. Ibrahim berkata lagi: Apakah kamu akan membantu aku?” Ismail berkata: “Ya aku akan membantumu”. Ibrahim berkata: “Allah memerintahkan aku agar membangun rumah di tempat ini”. Ibrahim menunjuk ke suatu tempat yang agak tinggi di banding sekelilingnya”. Perawi berkata: “Dari tempat itulah keduanya meninggikan asas Baitullah, Ismail bekerja mengangkut batu-batu sedangkan Ibrahim yang menyusunnya (membangunnya) hingga ketika bangunan sudah tinggi, Ismail datang membawa batu ini lalu meletakkannya untuk Ibrahim agar boleh naik di atasnya sementara Ismail memberikan batu-batu. Keduanya bekerja sambil mengucapkan kalimah doa: “Rabb kami, terimalah (amal) dari kami sesungguhnya Engkau Maha Mendengar dan Maha Mengetahui”. Keduanya terus saja membangun hingga mengelilingi Baitullah dan keduanya terus saja membaca doa: “Rabb kami, terimalah (amal) dari kami sesungguhnya Engkau Maha Mendengar dan Maha Mengetahui” (Al-Baqarah ayat 127). (Sahih Bukhari, no. 3113)

Dari Jabir bin Abdullah radhiallahu ‘anhu bahawa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam pernah di suatu hari Jumaat berdiri di atas sebatang pohon atau pohon kurma lalu ada seorang wanita atau seorang laki-laki Ansar berkata: “Wahai Rasulullah, bagaimana kalau kami buatkan mimbar untuk baginda?” Beliau menjawab: “Silakan, bila kalian kehendaki.” Maka mereka membuatkan untuk beliau sebuah mimbar. Ketika hari Jumaat beliau naik ke atas mimbar lalu batang pohon kurma tadi berteriak bagaikan teriakan bayi. Maka kemudian Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam turun menghampiri batang pohon tersebut lalu memeluknya sehingga teriakannya melemah hingga bagaikan rintihan bayi yang akhirnya diam dengan sendirinya. Beliau bersabda: “Batang kayu itu menangis kerana mendengar zikir di sekelilingnya”. (Sahih Bukhari, no. 3319)

Dari Abu Musa dia meriwayatkannya dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Aku melihat dalam mimpiku bahawa aku akan berhijrah dari Makkah ke suatu tempat yang padanya tumbuh pepohonan kurma lalu aku menduga bahawa itu adalah negeri Yamamah atau Hajar (tempat hijrah yang lain) yang ternyata adalah Madinah, kota Yathrib. Dan aku melihat dalam mimpiku ini bahawa aku mengayun-ayunkan pedang lalu menjadi patah pada bahagian pangkalnya yang ternyata itu merupakan isyarat yang akan menimpa Kaum Mukminin pada perang Uhud, lalu aku mengayun-ayunkan kembali pedang tersebut, lalu pedang itu kembali menjadi utuh seperti sedia kala, itu bererti apa yang Allah akan datangkan berupa kemenangan dan bersatunya Kaum Mukminin, dan aku melihat pula dalam mimpiku itu seekor sapi, yang demi Allah sangat bagus bentuknya, itu bererti Kaum Mukminin pada perang Uhud yang akan mendapatkan kebaikan seperti yang Allah datangkan dari kebaikan dan pahala, sebagai janji yang benar yang telah Allah berikan kepada kita pada perang Badar”. (Sahih Bukhari, no. 3352)

Dari Aisyah radhiallahu ‘anha, ia berkata: Aku pernah bertanya kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam “Wahai Rasulullah, bagaimanakah sekiranya anda singgah di suatu lembah, dan di dalam lembah itu terdapat pohon yang buahnya telah dimakan, lalu anda mendapatkan satu pohon yang buahnya belum dimakan, maka pada pohon manakah anda akan menambatkan unta anda?” Beliau pun menjawab: “Pada pohon yang belum dijamah.” Maksudnya, adalah bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam belum pernah menikahi gadis selainnya. (Sahih Bukhari, no. 4687)

Dari Aisyah radhiallahu ‘anha dia berkata bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pernah disihir hingga seakan-akan beliau telah mendatangi para isterinya, padahal beliau tidak mendatanginya, -Sufyan mengatakan: “Bahawa keadaan seperti ini termasuk sihir yang paling berat- Kemudian beliau bersabda: “Wahai Aisyah, apakah kamu mengetahui bahawa Allah telah memberikan fatwa (menghukumi) dengan apa yang telah aku fatwakan (hukumi)? Dua orang laki-laki (malaikat) telah datang kepadaku, lalu salah seorang dari keduanya duduk di atas kepalaku dan satunya lagi di kakiku. Kemudian seorang yang berada di kepalaku berkata kepada yang satunya: “Kenapa laki-laki ini?” Temannya menjawab: “Terkena sihir.’ Salah seorang darinya bertanya: “Siapakah yang menyihirnya?” Temannya menjawab: “Lubid bin Al A’sham, laki-laki dari Bani Zuraiq, seorang munafik dan menjadi sekutu orang-orang Yahudi.” Salah seorang darinya bertanya: “Dengan benda apakah dia menyihir?” Temannya menjawab: “Dengan rambut yang terjatuh ketika disisir.” Salah seorang darinya bertanya: “Di manakah benda itu diletakkan?” Temannya menjawab: “Di mayang kurma yang diletakkan di bawah batu dalam sumur Dzarwan.” Aisyah berkata: “Kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mendatangi sumur tersebut hingga beliau dapat mengeluarkan barang tersebut, lalu beliau bersabda: “Ini adalah sumur yang diperlihatkan padaku, seakan-akan airnya berubah bagaikan rendaman pohon inai dan seakan-akan pohon kurmanya bagaikan kepala syaitan.” Abu Hisyam berkata: “Apakah beliau meminta barangnya dikeluarkan?” Aisyah berkata: Lalu aku bertanya: “Apakah anda tidak meruqyahnya?” Beliau bersabda: “Tidak, sesungguhnya Allah telah menyembuhkanku dan aku hanya tidak suka memberikan kesan buruk kepada orang lain dari peristiwa itu.” (Sahih Bukhari, no. 5323)

Dari Abu Qatadah bin Rib’i Al Anshari, ia menceritakan bahawasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pernah dilalui jenazah, kemudian beliau bersabda: “Telah tiba gilirannya seorang mendapat kenyamanan atau yang lain menjadi nyaman”. Para sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah, apa maksud anda ada orang mendapat kenyamanan atau yang lain menjadi nyaman?” Jawab Nabi: “seorang hamba yang mukmin akan memperoleh kenyamanan dari kelelahan dunia dan kesulitan-kesulitannya menuju rahmat Allah, sebaliknya hamba yang jahat, (maka) manusia, negara, pepohonan atau haiwan menjadi nyaman kerana kematiannya.” (Sahih Bukhari, no. 6031)

Dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Ada dua golongan penduduk neraka yang keduanya belum pernah aku lihat. (1) Kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi, yang dipergunakannya untuk memukul orang. (2) Wanita-wanita berpakaian, tetapi sama juga dengan bertelanjang (kerana pakaiannya terlalu minima, terlalu tipis atau tembus pandang, terlalu ketat, atau pakaian yang merangsang lelaki kerana sebahagian auratnya terbuka), berjalan dengan berlenggok-lenggok, mudah dirayu atau suka merayu, rambut mereka (disanggul) bagaikan punuk (bonggol) unta. Wanita-wanita tersebut tidak dapat masuk syurga, bahkan tidak dapat mencium bau syurga. Padahal bau syurga itu dapat tercium dari (jarak) begini dan begini.” (Sahih Muslim, no. 3971, no. 5098)

Dari Aisyah dia berkata: “(Suatu ketika) Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam duduk-duduk, maka kami mendengar suara hiruk pikuk dan suara anak-anak kecil, maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berdiri, ternyata seorang budak wanita Habsyah sedang menari dan bermain, sedangkan di sekitarnya ada beberapa anak-anak kecil, maka beliau bersabda: “Kemarilah wahai Aisyah dan lihatlah.” Aku pun datang, sambil menaruh daguku di atas bahu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, aku melihat pertunjukan itu -iaitu antara bahu sampai kepala beliau-, maka beliau bersabda kepadaku: “Apakah kamu sudah puas, apakah kamu sudah puas?” Jawabku: “Belum.” Kerana aku masih ingin berada dekat beliau, tiba-tiba Umar muncul, Aisyah berkata: “Maka orang-orang (yang ada di situ) sama berlarian.” Aisyah berkata: Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya aku telah melihat syaitan dari jenis jin dan manusia telah lari dari Umar.” Aisyah berkata: “Lalu aku pun kembali.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 3624, hasan sahih gharib)

Dari Ibnu Umar dia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Aku adalah orang yang pertama kali dibangkitkan dari permukaan bumi, kemudian Abu Bakar kemudian Umar, kemudian aku datang kepada penghuni Baqi’, hingga akhirnya mereka dikumpulkan bersamaku, lalu aku menunggu penduduk Makkah sehingga mereka di kumpulkan di antara Haramain (Tanah Haram).” (Sunan At-Tirmidzi, no. 3625, hasan gharib)

Dari Abdullah bin Mas’ud bahawa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Akan datang kepada kalian seseorang dari penghuni syurga.” Ternyata yang muncul adalah Abu Bakar, kemudian beliau bersabda: “Akan datang kepada kalian seseorang dari penghuni syurga.” Ternyata yang muncul adalah Umar.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 3627, gharib)

Anas bin Malik berkata, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah Shallallahu’alaihi wa Sallam, beliau bersabda: “Akan muncul kepada kalian seorang laki-laki penghuni syurga”, lalu muncul seorang laki-laki Ansar yang janggutnya masih bertitisan air sisa wudhu’, sambil menggantungkan kedua seliparnya pada tangan kirinya. Esok harinya Nabi Shallallahu’alaihi wa Sallam bersabda seperti itu juga, lalu muncul laki-laki itu lagi seperti yang pertama, dan pada hari ketiga Nabi Shallallahu’alaihi wa Sallam bersabda seperti itu juga dan muncul laki-laki itu kembali seperti keadaan dia yang pertama. Ketika Nabi Shallallahu’alaihi wa Sallam berdiri, Abdullah bin Amru bin Al-Ash Radhiallahu ‘anhu mengikuti laki-laki tersebut dengan berkata: “Kawan, saya ini sebenarnya sedang bertengkar dengan ayahku dan saya bersumpah untuk tidak menemuinya selama tiga hari, jika boleh, izinkan saya tinggal di tempatmu hingga tiga malam.” “Tentu”, jawab laki-laki tersebut. Anas bin Malik berkata, Abdullah Radhiallahu ‘anhu bercerita: Aku tinggal bersama laki-laki tersebut selama tiga malam, anehnya tidak pernah aku temukannya mengerjakan solat malam sama sekali, hanya saja jika ia bangun dari tidurnya dan beranjak dari tempat tidurnya, lalu berzikir kepada Allah ‘azza wajalla dan bertakbir sampai ia mendirikan solat fajar, selain itu juga saya tidak pernah mendengar dia berkata kecuali yang baik baik saja, maka ketika berlalu tiga malam dan hampir-hampir saja saya menganggap biasa amalannya, saya berkata: “Wahai kawan, sebenarnya antara saya dengan ayahku sama sekali tidak ada pergaduhan dan saling mendiamkan seperti yang telah saya katakan, akan tetapi saya mendengar Rasulullah Shallallahu’alaihi wa Sallam bersabda tentang dirimu tiga kali: “Akan muncul pada kalian seorang laki-laki penghuni syurga.” Lalu kamulah yang muncul tiga kali tersebut, maka saya ingin tinggal bersamamu agar dapat melihat apa saja yang kamu kerjakan hingga saya dapat mengikutinya, namun saya tidak pernah melihatmu mengerjakan amalan yang banyak, lalu amalan apa yang membuat Rasulullah Shallallahu’alaihi wa Sallam sampai mengatakan engkau ahli syurga?” Laki-laki itu menjawab: “Tidak ada amalan yang saya kerjakan melainkan seperti apa yang telah kamu lihat”, maka tatkala aku berpaling, laki-laki tersebut memanggilku dan berkata: “Tidak ada amalan yang saya kerjakan melainkan seperti apa yang telah kamu lihat, hanya saja saya tidak pernah mendapatkan pada diriku, rasa ingin menipu terhadap siapa pun dari kaum muslimin, dan saya juga tidak pernah merasa iri dengki kepada seorang atas kebaikan yang telah dikurniakan oleh Allah kepada seseorang.” Maka Abdullah Radhiallahu ‘anhu berkata: “Inilah amalan yang menjadikanmu sampai pada darjat yang tidak boleh kami lakukan.” (Musnad Ahmad, no. 12236)

Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu bahawa ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berada di gua Hira’ bersama Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Thalhah dan Zubair, tiba-tiba batu besar (yang mereka injak) bergegar, maka Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tenanglah, kerana yang bersamamu adalah seorang Nabi, dan As-Siddiq (Abu Bakar), serta dua Syahid (Umar dan Uthman).” (Sahih Muslim, no. 4438, Sunan At-Tirmidzi, no. 3629, sahih, no. 3630, hasan sahih)

Dari ‘Amr bin Syu’aib dari ayahnya, dari datuknya, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda: Apabila salah seorang di antara kalian menikah atau membeli budak (hamba) maka hendaknya ia memegang ubun-ubunnya dan berdoa untuk mendapatkan berkat pada wanita dan budak (seraya) mengucapkan:
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ
“Ya Allah, aku memohon kepada-Mu kebaikannya dan kebaikan sesuatu yang Engkau ciptakan dia padanya, dan aku berlindung kepada-Mu dari keburukannya dan keburukan sesuatu yang Engkau ciptakan dia padanya.”
Dan apabila ia membeli unta maka hendaknya ia memegang bonggolnya dan mengucapkan seperti itu! (Sunan Abu Daud, no. 1845, Kitab Nikah)

Dari ‘Amru bin Syu’aib dari bapanya dari datuknya, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda: Apabila salah seorang dari kalian hendak mengambil manfaat dari seorang isteri (bersetubuh), atau pembantu, atau haiwan, hendaklah ia pegang ubun-ubunnya sambil mengucapkan:
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا وَخَيْرِ مَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ
“Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu dari kebaikannya dan kebaikan yang telah Engkau berikan kepadanya, dan aku berlindung kepada-Mu dari keburukannya dan keburukan yang Engkau berikan kepadanya.” (Sunan Ibnu Majah, no. 1908, Kitab Nikah)

Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Apabila salah seorang di antara kalian hendak mendatangi isterinya (mengaulinya) hendaknya mengucapkan (doa):
بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا
“Dengan nama Allah, ya Allah, jauhkan kami dari syaitan dan jauhkan syaitan dari anak yang Engkau rezekikan kepada kami.”
Kemudian (jika) ditakdirkan mereka berdua memiliki anak dari hubungan tersebut, maka anak tersebut tidak akan diganggu syaitan selamanya. (Sahih Bukhari, no. 138, Kitab Wudhu’, no. 3031, Kitab : Permulaan penciptaan makhluk, Sahih Muslim, no. 2591, Kitab Nikah, Sunan Abu Daud, no. 1846, Kitab Nikah)

Dari Ibnu Abu Al Mu’alla dari ayahnya bahawa suatu hari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berkhutbah, beliau bersabda: “Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang diberi pilihan oleh Rabbnya Azza wa jalla untuk memilih antara hidup di dunia sesuka hati, ia boleh makan di dunia sesuka hati atau memilih berjumpa dengan Rabbnya, maka ia pun memilih berjumpa dengan Rabbnya (peristiwa hampir wafatnya beliau).” Abu Al Mu’ala berkata: “Lalu Abu Bakar menangis.” Maka para sahabat Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam berkata; “Tidakkah kalian hairan dengan orang tua ini (Abu Bakar), ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menceritakan tentang seorang laki-laki soleh yang disuruh Rabnya memilih antara (perhiasan) dunia atau berjumpa dengan Rabbnya namun ia memilih berjumpa dengan Rabbnya.” Abu Al Mu’alla berkata; “Abu Bakar adalah orang yang paling mengerti maksud dari sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam di antara para sahabat yang lain, maka Abu bakar berkata; “Bahkan kami akan menebus anda dengan harta dan anak-anak kami wahai Rasulullah.” Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tidak seorang pun di antara manusia yang lebih berbuat baik kepada kami dalam persahabatannya dan apa yang telah diberikannya melebihi imannya Ibnu Abi Quhafah (Abu Bakar), seandaianya aku boleh menjadikan khalil (kekasih sebagai seorang Nabi) tentulah aku menjadikan Ibnu Abi Quhafah (Abu Bakar) sebagai khalil, akan tetapi ia sangat menyukai persaudaraan dan keimanan (yang tulus) -beliau mengatakannya hingga dua kali-. Ketahuilah sesungguhnya sahabat kalian ini (Abu Bakar) adalah khalilullah.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 3592, hasan gharib, Musnad Ahmad, no. 15357)

Dari Abu Sa’id Al Khudri bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam duduk di atas mimbar, beliau bersabda: “Sesungguhnya Allah menawarkan pada hamba-Nya antara perhiasan dunia sesuai yang ia kehendaki dan apa yang ada di sisi-Nya, namun hamba itu memilih apa yang ada di sisi-Nya (peristiwa hampir wafatnya beliau).” Maka Abu Bakar berkata; “Bahkan kami akan menebus anda dengan bapa-bapa kami dan anak-anak kami wahai Rasulullah.” Abu Sa’id berkata; “Kami pun kehairanan.” Lantas orang-orang (para sahabat) berkata; “Lihatlah kepada syaikh (orang tua yakni Abu Bakar) ini, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mengkhabarkan tentang seorang hamba yang disuruh memilih antara diberi perhiasan dunia sekehendak hatinya dengan apa yang ada di sisi-Nya, jesteru ia berkata; Bahkan kami akan menebus anda dengan bapa-bapa kami dan anak-anak kami.” Abu Sa’id berkata; “Padahal Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam adalah hamba yang diberi pilihan tersebut, sedangkan Abu Bakar adalah orang yang lebih mengetahui hal itu. Kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya sebaik-baik orang terhadapku dalam persahabatan dan hartanya adalah Abu Bakar, jika saja aku boleh menjadikan kekasih selain Allah, nescaya akan aku jadikan Abu Bakar sebagai kekasihku, namun persaudaraan Islam (sebagai kecintaan), tidaklah tersisa seberkas cahaya di dalam masjid kecuali melainkan cahaya Abu Bakar.” (Sahih Bukhari, no. 446, Sunan At-Tirmidzi, no. 3593, hasan sahih)

Dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tidak ada tangan seorang pun di sisi kami kecuali telah kami cukupkan melainkan Abu Bakar, kerana bagiku ia memiliki tangan yang Allah cukupkan baginya pada hari Kiamat, dan tidak ada harta seorang pun yang dapat memberiku manfaat sebagaimana harta Abu Bakar memberi manfaat kepadaku, sekiranya aku di perbolehkan mengambil seorang kekasih, sungguh aku akan mengambil Abu Bakar sebagai khalil (kekasih), dan ketahuilah bahawa sahabat kalian ini adalah khalilullah (kekasih Allah).” (Sunan At-Tirmidzi, no. 3594, hasan gharib)

Dari Ali bin Abi Talib dia berkata; “Kami bersama dengan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, tiba-tiba Abu Bakar dan Umar muncul (di hadapan kami), maka Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Dua orang ini adalah penghulu penduduk syurga yang berusia dewasa dari orang pertama hingga yang terakhir selain para Nabi dan para Rasul, jangan beritahu kepada keduanya wahai Ali.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 3598, hasan gharib)

Dari Aisyah bahawa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Suruhlah Abu Bakar menjadi (imam solat) dengan orang-orang.” Maka Aisyah berkata; “Wahai Rasulullah sesungguhnya apabila Abu Bakar mengimami manusia, mereka tidak akan mendengar (ucapannya) kerana tangisannya, oleh kerana itu, suruhlah Umar untuk mengimami manusia.” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Suruhlah Abu Bakar untuk mengimami manusia.” Aisyah berkata; maka aku berkata kepada Hafsah; “Katakan pada beliau, sesungguhnya apabila Abu Bakar mengimami manusia, mereka tidak akan mendengarnya kerana tangisannya, maka suruhlah Umar untuk mengimami manusia.” Lalu Hafsah pun melaksanakannya, namun Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya kalian seperti sahabat Yusuf (suka mengingkari), suruhlah Abu Bakar untuk mengimami manusia.” Lalu Hafsah berkata kepada Aisyah; “Sungguh aku tidak mendapatkan kebaikan sedikit pun darimu.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 3605, hasan sahih)

Dari Aisyah radhiallahu ‘anha dia berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tidak layak bagi suatu kaum yang terdapat di di tengah mereka Abu Bakar untuk menjadikan Imam selainnya.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 3606, hasan gharib)

Umar bin Khattab berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam memerintahkan kepada kami untuk bersedekah, bertepatan dengan itu, aku mempunyai harta, aku berkata (dalam hati): “Pada hari ini, aku lebih unggul dari pada Abu Bakar jika aku lebih dulu.” Umar berkata: “Lalu aku datang dengan setengah dari hartaku.” Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Apa yang kamu tinggalkan buat keluargamu?” Jawabku; “Sepertinya itu (setengah).” Lalu Abu Bakar datang dengan membawa seluruh (harta) yang ia punyai. Beliau bertanya: “Apa yang kamu tinggalkankan buat keluargamu?” Dia menjawab; “Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasul-Nya.” Maka aku (Umar) berkata; “Demi Allah. Aku tidak pernah boleh mendahuluinya (Abu Bakar) terhadap sesuatu pun selamanya.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 3608, hasan sahih, Sunan Ad-Darimi, no. 1601)

Dari Abu Sa’id Al Khudri dia berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tidaklah seorang Nabi melainkan ia memiliki dua orang wazir (orang kepercayaan) dari penduduk langit dan penduduk bumi, sedangkan dua wazirku dari penduduk langit adalah Jibril dan Mikail, sedangkan dua wazirku dari penduduk bumi adalah Abu Bakar dan Umar.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 3613, hasan gharib)

Dari Uqbah bin Amir dia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sekiranya sepeninggalku ada seorang Nabi, maka itu adalah Umar bin Khattab.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 3619, hasan gharib, Musnad Ahmad, no. 16764)

Dari Anas bahawa Nabi Shallallahu’alaihi wasallam bersabda: “Ketika aku masuk syurga, tiba-tiba aku berada di istana yang terbuat dari emas, aku bertanya: “Untuk siapakah istana ini?” (Para malaikat) menjawab: “Untuk seorang pemuda Quraisy.” Aku mengira bahawa akulah orangnya. Maka aku bertanya: “Siapakah dia?” Mereka mengatakan: “Dia adalah Umar bin Khattab.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 3621, hasan sahih)

Dari Jabir bin Abdullah mengatakan: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Aku masuk syurga, tak tahunya aku berada di sebuah istana emas. Maka aku bertanya: ‘Milik siapakah ini?’ Mereka (malaikat) menjawab; ‘Milik seseorang dari Quraisy (Umar).’ Dan tiada yang menghalangiku untuk memasukinya hai (Umar) Ibnu Khattab selain kerana aku tahu kecemburuanmu.” Maka Umar menjawab: ‘Apakah terhadapmu aku cemburu (akan) ya Rasulullah?’ (Sahih Bukhari, no. 6506)

Dari Abu Buraidah dia berkata: Pada suatu pagi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam memanggil Bilal lalu bersabda: “Hai Bilal, dengan apa kau mendahuluiku ke syurga, tidaklah aku masuk ke syurga sama sekali kecuali aku mendengar bunyi tapak kasutmu dihadapanku. Tadi malam aku masuk ke syurga lalu aku mendengar bunyi tapak kasutmu, lalu aku mendatangi istana emas yang tinggi dan menjulang, aku bertanya: “Untuk siapakah ini?” Mereka (para Malaikat) menjawab: “Untuk seseorang dari bangsa Arab.” Aku berkata: “Aku orang Arab, untuk siapakah istana ini?” Mereka menjawab: “Untuk seorang laki-laki dari umat Muhammad.” Aku berkata: “Aku Muhammad, untuk siapakah istana ini?” Mereka menjawab: “Untuk Umar bin Al Khattab.” Maka Bilal berkata: “Wahai Rasulullah, tidaklah aku mendengar azan melainkan setelah itu aku menunaikan solat (sunnah) dua rakaat, dan tidaklah aku berhadas melainkan aku lekas bersuci (wudhu’) kerananya, dan saya berpendapat bahawa Allah menetapkan dua rakaat atasku.” Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Dengan kedua amalan itulah (kamu mendahuliku ke syurga.” Sedangkan makna hadith: “Sesungguhnya tadi malam aku masuk syurga adalah aku bermimpi seakan-akan aku masuk syurga.” Dari Ibnu Abbas bahawa dia berkata: “Mimpinya para Nabi adalah wahyu.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 3622, hasan sahih gharib, Musnad Ahmad, no. 21918)

Dari Abdullah berkata: Seorang Yahudi mendatangi Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Salam lalu berkata: Hai Muhammad, sesungguhnya Allah menahan langit dengan satu jari, bumi dengan satu jari, gunung dengan satu jari, para makhluk dengan satu jari lalu berfirman: Akulah Raja. Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Salam tertawa hingga terlihat gigi geraham beliau, beliau bersabda: “Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya padahal bumi seluruhnya dalam genggaman-Nya pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kananNya. Maha Suci Tuhan dan Maha Tinggi dia dari apa yang mereka persekutukan” (Az-Zumar: 67). (Sahih Bukhari, no. 6865, Sunan At-Tirmidzi, no. 3162)

Dari Ibnu Mas’ud radhiallahu ‘anhu, ia berkata: Ketika kami bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam di Mina, kemudian bulan terbelah menjadi dua belah, sebelah dari balik gunung dan sebelah di depan gunung. Kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berkata kepada kami: Saksikanlah! ‘Iaitu telah dekat datangnya hari kiamat dan telah terbelah bulan’ (Al-Qamar: 1). (Sahih Muslim, no. 5011, Sunan At-Tirmidzi, no. 3207)

Dari At Thufail bin Ubay bin Ka’ab dari ayahnya bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Perumpamaan antara diriku dengan para Nabi yang lain seperti seseorang yang membangun bangunan, lalu ia membaguskan, menyempurnakan dan menghiasinya, namun masih kurang satu bahagian pada bangunan tersebut. Lalu orang-orang mengelilingi bangunan itu dengan kehairanan seraya berkata; “Sekiranya lubang bata tersebut sempurna!” Maka kedudukanku bagi para Nabi tersebut ibarat tempat lubang bata itu.” Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Pada hari kiamat kelak, aku akan menjadi imamnya para Nabi dan jurubicara mereka serta pemberi syafa’at mereka, bukannya untuk membanggakan diri.” (Sahih Muslim, no. 4240, Sunan At-Tirmidzi, no. 3546)

Dari Ibnu Abbas dia berkata; “Beberapa sahabat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam duduk-duduk sambil menunggu beliau. Lalu beliau keluar, ketika beliau mendekati mereka, beliau mendengarkan percakapan mereka, sebagian dari mereka berkata dengan penuh ketakjuban bahawa Allah telah memilih Ibrahim di antara makhluknya sebagai Khalil (kekasih), dan sebahagian yang lain berkata; “Apa ada yang lebih istimewa dari pada Musa, kerana Allah telah berbicara langsung kepadanya.” Dan sebahagian yang lain berkata: “Isa adalah Kalimatullah (tercipta dengan ucapan; “kun, fa yakuun (jadilah, maka jadi)” dan roh-Nya.” Sebahagian lagi mengatakan; “Adamlah yang telah Allah pilih”. Maka beliau shallallahu ‘alaihi wasallam telah keluar kepada mereka dan mengucapkan salam seraya bersabda: “Sungguh aku telah mendengar pembicaraan kalian dan rasa takjub kalian, sesungguhnya Ibrahim adalah Khalil (kekasih)-Nya dan dia seperti yang kalian katakan. Begitu juga Musa, ia merupakan orang yang diajak bicara langsung oleh Allah dan dia memang seperti itu, dan Isa, dia adalah Kalimatullah dan roh-Nya dan dia memang seperti itu, dan Adam yang telah Allah pilih dan dia memang seperti itu, sementara aku adalah kesayangan Allah bukannya membanggakan diri, akulah pembawa bendera pujian pada hari Kiamat, dan bukan bermaksud membanggakan diri, dan aku adalah orang yang pertama kali memberikan syafaat dan yang pertama kali diberi syafaat oleh Allah pada hari kiamat, dan bukan bermaksud membanggakan diri, dan aku adalah orang yang pertama kali menggerakkan rantai syurga maka Allah membuka pintu syurga dan memasukkan aku kedalamnya bersama orang fakir dari orang-orang yang beriman bukannya bermaksud untuk membanggakan diri, dan aku adalah orang yang paling mulia dari generasi awal hingga akhir disisi Allah bukannya bermaksud untuk membanggakan diri.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 3549, Sunan Ad-Darimi, no. 47)

Dari Aus bin Aus dari Nabi Shalallahu ‘Alaihi Wa Sallam beliau bersabda: “Hari kalian yang paling utama adalah hari Jumaat (kerana) pada hari itu Nabi Adam dicipta, pada hari itu beliau diwafatkan, pada hari itu ditiupnya sangkakala (menjelang kiamat), dan pada hari (mereka) dijadikan pengsan. Maka perbanyaklah selawat kepadaku (kerana) selawat kalian disampaikan kepadaku.” Mereka (para sahabat) berkata; “Wahai Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wa Sallam, bagaimana mungkin selawat kami boleh disampaikan kepada engkau, sedangkan engkau telah meninggal -atau mereka berkata; “telah hancur (tulangnya)?”- Beliau Shalallahu ‘Alaihi Wa Sallam lalu berkata: “Allah Azza wa Jalla mengharamkan tanah untuk memakan jasad para Nabi ‘Alaihimus Salam.” (Sunan Ibnu Majah, no 1075, no. 1626, Sunan An-Nasai, no. 1357)

Dari Sahal radhiallahu ‘anhu dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Dalam syurga ada satu pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan, yang pada hari kiamat tidak akan ada orang yang masuk ke syurga melalui pintu itu kecuali para shaimun (orang-orang yang berpuasa). Tidak akan ada seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut selain mereka. Lalu dikatakan kepada mereka: Mana para shaimun, maka para shaimun berdiri menghadap. Tidak akan ada seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut selain mereka. Apabila mereka telah masuk semuanya, maka pintu itu ditutup dan tidak akan ada seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut”. (Sahih Bukhari, no. 1763, Sunan An-Nasai, no. 2205)

Dari Abdullah dia berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tidaklah seseorang memiliki harta yang ia tidak menunaikan hak hartanya (zakat), melainkan akan dijadikan untuknya ular botak sebagai kalung dilehernya, ia berlari tercirit-birit darinya namun ular tersebut terus mengikutinya.” Kemudian beliau membaca pembenarannya dari Kitabullah Azza wa Jalla, ‘Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari kurnia-Nya menyangka bahawa kebakhilan baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat…” (Ali Imraan: 180). (Sunan At-Tirmidzi, no. 2938, Sunan An-Nasai, no. 2398)

Abu Hurairah radliallahu ‘anhu berkata; Telah bersabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam: “(Pada hari kiamat nanti) akan datang seekor unta dalam bentuknya yang paling baik kepada pemiliknya yang ketika di dunia dia tidak menunaikan haknya (zakatnya). Maka unta itu akan menginjak-injaknya dengan kakinya. Begitu juga akan datang seekor kambing dalam bentuknya yang paling baik kepada pemiliknya yang ketika di dunia dia tidak menunaikan haknya (zakatnya). Maka kambing itu akan menginjak-injaknya dengan kakinya dan menyeruduknya dengan tanduknya”. Dan Beliau berkata: “Dan di antara haknya adalah memerah air susunya (lalu diberikan kepada faqir miskin)”. Beliau Shallallahu’alaihiwasallam melanjutkan: “Dan pada hari kiamat tidak seorang pun dari kalian yang datang membawa seekor kambing di pundaknya kecuali kambing tersebut terus bersuara, lalu orang itu berkata: “Wahai Muhammad!” Maka aku menjawab: “Aku sedikit pun tidak punya kekuasaan atasmu kerana aku dahulu sudah menyampaikan (masalah zakat ini). Dan tidak seorang pun dari kalian yang datang membawa seekor unta di pundaknya kecuali unta tersebut terus bersuara, lalu orang itu berkata: “Wahai Muhammad!” Maka aku berkata: “Aku sedikit pun tidak punya kekuasaan atasmu kerana aku dahulu sudah menyampaikan (masalah zakat ini)”. (Sahih Bukhari, no. 1314, Sunan An-Nasai, no. 2405)

Dari ‘Amru bin Syu’aib dari bapanya dari datuknya bahawa seorang wanita dari negeri Yaman datang kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersama puterinya yang mengenakan dua gelang ditangannya berukuran besar terbuat dari emas, lalu beliau bertanya: “Apakah kamu telah mengeluarkan zakat gelang ini?” Ia menjawab; ‘Tidak.’ Beliau bersabda: ‘Apakah kamu senang pada hari Kiamat nanti Allah Azza wa Jalla akan menggelangimu dengan dua gelang dari api neraka?’ Ibnu Amru berkata; ‘Maka ia segera melepas kedua gelang tersebut dan melemparkannya kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, seraya berkata; ‘Kedua gelang itu untuk Allah dan Rasul-Nya.’ (Sunan An-Nasai, no. 2434)

Dari Abu Hurairah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Allah mengumpulkan manusia pada hari kiamat di satu tanah lapang kemudian Dia mendatangi mereka, Dia berfirman: Ingat, setiap manusia mengikuti apa yang pernah disembahnya. Lalu penyembah salib diperlihatkan penjelmaan salibnya, penyembah patung diperlihatkan penjelmaan patungnya dan penyembah api diperlihatkan penjelmaan apinya lalu mereka mereka mengikuti yang pernah mereka sembah dan kaum muslimin tetap tinggal. Setelah itu Rabb semesta alam mendatangi mereka, Dia bertanya: Apa kau tidak mengikuti mereka? Mereka berkata: Kami berlindung diri kepada Allah darimu, kami berlindung diri kepada Allah darimu, Rabb kami, ini adalah tempat kami hingga kami melihat Rabb kami. Dia memerintah mereka dan meneguhkan mereka kemudian bersembunyi, setelah itu datang dan bertanya: Apa kau tidak mengikuti mereka? Mereka berkata: Kami berlindung diri pada Allah darimu, kami berlindung diri pada Allah darimu, Rabb kami, ini adalah tempat kami hingga kami melihat Rabb kami. Dia memerintah mereka dan meneguhkan mereka.” Mereka bertanya: Apakah kita melihatNya, wahai Rasulullah? Beliau balik bertanya: “Apakah kalian (menghadapi) kesulitan saat melihat rembulan di malam purnama?” Mereka menjawab: Tidak, wahai Rasulullah. Beliau bersabda: “Sesungguhnya kalian tidaklah (menghadapi) kesulitan melihat-Nya saat itu. Setelah itu Dia bersembunyi lalu muncul, lalu Dia mengenalkan diri-Nya kepada mereka, Dia berfirman: Aku Rabb kalian, ikutilah aku. Kaum muslimin berdiri, kemudian (titian) sirat diletakkan. Mereka pun melintasinya seperti kuda-kuda terbaik dan pengendara, kata-kata mereka saat berada di atas sirat: Selamatkan, selamatkan. Setelah itu yang tersisa hanyalah penghuni neraka, di antara mereka ada segolongan besar dilemparkan ke neraka, setelah itu neraka di tanya: Apa kau sudah penuh? Neraka menjawab: Apakah ada yang lain? Setelah itu yang tersisa penghuni neraka, di antara mereka ada segolongan besar dilemparkan ke neraka, setelah itu neraka ditanya: Apa kau sudah penuh? Neraka menjawab: Apakah ada yang lain? Hingga setelah mereka semua di periksa, Allah Yang Maha Pemurah meletakkan kaki-Nya di neraka dan menghimpitkannya satu sama lain. Dia bertanya: Sudah cukupkah? Neraka menjawab: Cukup, cukup. Setelah Allah memasukkan penghuni syurga ke syurga dan penghuni neraka ke neraka, kematian didatangkan dengan diseret kemudian didirikan di atas benteng antara penghuni syurga dan penghuni neraka, setelah itu dikatakan kepada penghuni syurga: Hai penghuni syurga! Mereka melihat dalam keadaan takut. Dan dikatakan kepada penghuni neraka: Wahai penghuni neraka! Mereka melihat dalam keadaan senang, mereka berharap mendapatkan syafaat. Lalu dikatakan kepada penghuni syurga dan penghuni neraka: Apa kalian mengetahui ini? Mereka menjawab: Kami mengetahuinya, itu adalah kematian yang diserahi untuk (mencabut nyawa) kami. Ia dibaringkan lalu disembelih di atas benteng antara syurga dan neraka, setelah itu dikatakan: Wahai penghuni syurga, sekarang tiba saatnya (hidup) berkekalan, tiada lagi kematian dan wahai penghuni neraka, kalian juga kekal tiada kematian.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 2480)

Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam bersabda: “Pada hari kiamat nanti, ada leher keluar dari neraka, ia memiliki dua mata yang melihat, dua telinga yang mendengar dan lisan yang berbicara, ia berkata: Aku diberi kuasa pada setiap orang (penguasa) sombong lagi membangkang, pada orang yang menyeru tuhan lain bersama Allah dan pada orang-orang yang membuat gambar (makhluk bernyawa).” (Sunan At-Tirmidzi, no. 2497, Musnad Ahmad, no. 8076)

Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Gigi (geraham) orang kafir pada hari kiamat seperti gunung Uhud, pehanya seperti gunung al Baidha’, dan tempat duduknya dari api neraka sejarak tiga (malam) seperti ar Rabadzah.” Abu Isa berkata; Kalimah, ‘Seperti ar Rabadzah’ adalah seperti jarak antara Madinah dan ar Rabazdah. Kata ‘Al Baidha’ adalah nama gunung sebagaimana Uhud. (Sunan At-Tirmidzi, no. 2501, Musnad Ahmad, no. 7995)

Abdullah bin Amru bin al Ash berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Sesungguhnya Allah akan menyelamatkan seorang laki-laki dari umatku di hadapan manusia pada hari kiamat, lalu dia membuka buku catatan besar di hadapannya, setiap buku catatan besar lebarnya seperti sepanjang mata memandang, kemudian Allah berfirman; ‘Apakah kamu mengingkari sesuatu dari ini? Apakah para penulisku (malaikat) yang menjaga (amal manusia) menzalimimu?’ Dia menjawab; ‘Tidak wahai Rabbku.’ Allah bertanya; ‘Apakah kamu mempunyai alasan dalih (bagi amal burukmu)?’ Dia menjawab; ‘Tidak wahai Rabbku.’ Allah berfirman; ‘Tidak demikian, sesungguhnya kamu mempunyai kebaikan di sisi Kami, kerana itu tidak ada kezaliman atasmu pada hari ini’. Lalu keluarlah buku amal kebaikan, yang di dalamnya tercatat bahawa; ‘Saya bersaksi bahawa tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Allah, dan saya bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba dan RasulNya.’ Lalu Allah berfirman; ‘Hadirkan amal timbanganmu!’ Dia berkata; ‘Wahai Rabbku, apa (ertinya) satu buku amal ini (bila) dibandingkan buku catatan besar ini?’ Allah berfirman; ‘Sesungguhnya kamu tidak akan dizalimi.’ Nabi melanjutkan; ‘Lalu diletakkan buku catatan besar pada satu sisi, sedangkan buku amal diletakkan pada sisi lainnya, maka buku catatan besar itu ringan (timbangannya) sedangkan buku amal itu berat, maka tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dibandingkan nama Allah.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 2563)

Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam bersabda: Pada hari kiamat seluruh manusia akan dikumpulkan menjadi tiga golongan; satu golongan berjalan kaki, satu golongan berkendaraan, dan golongan terakhir (berjalan) dengan wajah mereka. Beliau ditanya: Bagaimana mereka berjalan dengan wajah mereka? Beliau menjawab: Sesungguhnya Zat yang (menjadikan mereka) berjalan dengan kakinya, berkuasa untuk menjadikan mereka berjalan dengan wajahnya. Ingat, sesungguhnya mereka melalui setiap tanjakan dan duri dengan wajah mereka. (Sunan At-Tirmidzi, no. 3067, Musnad Ahmad, no. 8293)

Dari Abu Sa’id berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam bersabda: “Aku pemimpin anak cucu Adam pada hari kiamat dan itu bukannya aku membangga-banggakan diri, ditanganku ada bendera pujian, dan itu bukannya aku membangga-banggakan diri, dan tidaklah seorang Nabi pun selain Adam kecuali berada di bawah benderaku saat itu, aku adalah orang pertama yang bumi dibelah untukku, dan itu bukannya aku membangga-banggakan diri.” Beliau bersabda: “Manusia mengalami tiga ketakutan (besar), mereka mendatangi Adam, mereka berkata: Engkau ayah kami Adam, berilah kami syafaat kepada Rabbku. Ia berkata: Aku melakukan suatu dosa, aku diturunkan ke bumi, datangilah Nuh. Mereka mendatangi Nuh, Nuh berkata: Sesungguhnya aku menyerukan suatu seruan kepada penduduk bumi lalu mereka dibinasakan, datangilah Ibrahim. Mereka mendatangi Ibrahim, Ibrahim berkata: Aku berdusta tiga kali -Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam bersabda: “Tidak ada satu dusta pun yang diucapkan Ibrahim melainkan dibolehkan demi agama Allah”- Ibrahim berkata: Datangilah Musa. Mereka mendatangi Musa, Musa berkata: Aku dulu membunuh seseorang, datangilah Isa. Mereka mendatangi Isa, Isa berkata: Sesungguhnya aku disembah selain Allah, datangilah Muhammad. Mereka mendatangiku lalu aku pergi bersama mereka.” Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam bersabda: “Aku meraih tali pintu syurga lalu menggoyang-goyangnya. Dikatakan padaku: Siapa itu? Ada yang menjawab: Muhammad. Mereka membukakan untukku, mereka menyambut lalu berkata: Selamat datang. Aku pun tersungkur sujud lalu Allah mewahyukan pujian dan sanjungan padaku. Dikatakan padaku: Angkatlah kepalamu, mintalah nescaya kau akan diberi, berilah syafaat pasti kau akan diberi syafaat dan berkatalah nescaya akan didengar. Itulah tempat terpuji yang difirmankan Allah: ‘Mudah-mudahan Rabb-mu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji” (Al Israa’: 79). (Sunan At-Tirmidzi, no. 3073)

Atha’ bin Abu Rabah dia berkata, Ibnu Abbas pernah berkata kepadaku; “Mahukah aku tunjukkan kepadamu seorang wanita dari penduduk syurga?” Jawabku: “Tentu.” Dia berkata; “Wanita berkulit hitam ini, dia pernah menemui Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam sambil berkata; “Sesungguhnya aku menderita sawan dan auratku sering tersingkap (ketika sedang dirasuk), maka berdoalah kepada Allah untukku.” Beliau bersabda: “Jika kamu berkenan, bersabarlah maka bagimu syurga, dan jika kamu berkenan, maka aku akan berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkanmu.” Ia berkata; “Baiklah aku akan bersabar.” Wanita itu berkata lagi; “Namun berdoalah kepada Allah agar (auratku) tidak tersingkap.” Maka beliau mendoakan untuknya.” (Sahih Bukhari, no. 5220 , Sahih Muslim, no. 4673)

Umar Ibnu Khattab berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Musa berkata, “Wahai Rabb, perlihatkanlah kepadaku Adam, orang yang telah mengeluarkan kami dan dirinya dari syurga.” Lalu Allah memperlihatkan Adam kepadanya, Musa pun berkata, “Engkau Adam bapa kami!” Adam menjawab, “Benar.” Musa berkata lagi, “Engkaukah orang yang telah ditiupkan roh oleh Allah, diberikan pengetahuan tentang nama-nama segala sesuatu, dan Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud, lalu mereka sujud kepadamu?” Adam menjawab, “Benar.” Musa bertanya, “Lalu apa yang mendorongmu untuk mengeluarkan kami serta dirimu dari syurga?” Adam balik bertanya, “Lalu kamu sendiri siapa?” Musa menjawab, “Aku adalah Musa.” Adam bertanya, “Kamukah Nabi dari kalangan Bani Israil yang Allah telah mengajakmu berbicara dari balik tabir tanpa ada seorang perantara?” Musa menjawab, “Benar.” Adam bertanya, “Tidakkah engkau mengerti bahawa itu semua sudah ditentukan oleh Allah dalam kitab-Nya (Al Lauhul Mahfudh) sebelum aku diciptakan?” Musa menjawab, “Benar.” Adam bertanya, “Lalu kenapa engkau menyalahkanku atas sesuatu yang telah ditentukan Allah sebelum aku (diciptakan)?” Ketika itu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam lalu bersabda: “Adam mengalahkan Musa, Adam mengalahkan Musa.” (Sunan Abu Daud, no. 4080)

Dari Ali ia berkata: Pada perang Badar, dikatakan kepada Abu Bakar dan Ali: “Bersama salah satu dari kalian berdua Jibril, sedangkan Mika’il bersama yang lainnya, dan Israfil malaikat yang besar ikut menyaksikan peperangan.” Atau Ali berkata; “ikut bergabung dengan barisan perang.” (Musnad Ahmad, no. 1192)

Dari Aisyah Radhiallahu anha, dia berkata: Ada seorang wanita Yahudi menemuiku seraya berkata: ‘Sesungguhnya siksa kubur itu dari air kencing (yang tidak sempurna disucikan).’ Lalu aku berkata: ‘Kamu telah berdusta.’ Lalu dia berkata: ‘Benar, sungguh kami akan memotong kain dan kulit darinya.’ Lalu Rasulullah Shallallahu’alaihiwasallam keluar setelah melakukan solat sedang suara kami meninggi. Beliau bersabda: ‘Ada apa ini?’ Lalu aku mengkhabarkan kepadanya mengenai apa yang dia (wanita Yahudi) katakan. Lalu beliau bersabda: ‘Dia benar.’ Aisyah berkata: ‘Tidaklah Rasulullah Shallallahu’alaihiwasallam solat pada suatu hari kecuali beliau membaca pada akhir solatnya, ‘Ya Allah, Tuhan Jibril, Mika’il dan Israfil, lindungilah aku dari panasnya neraka dan dari siksa kubur.’ (Sunan An-Nasai, no. 1328, Musnad Ahmad, no. 23188)

Dari Anas, bahawasanya Ummu Haritsah menemui Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam yang ketika itu anaknya, Haritsah, gugur di perang Badar kerana terkena panah yang menyasar. Ia berujar; ‘Wahai Rasulullah, engkau tahu kedudukan Haritsah dalam lubuk hatiku, kalaulah dia di syurga, aku tidak akan menangisinya, sebaliknya kalaulah tidak, engkau akan melihat apa yang akan aku lakukan.” Nabi bersabda: “Apakah engkau beranggapan bahawa syurga hanyalah satu tingkatan, sungguh dalam syurga terdapat sekian banyak tingkatan, dan Haritsah berada di syurga Firdaus yang paling tinggi.” (Sahih Bukhari, no. 6082, no. 6068, Musnad Ahmad, no. 12723)

Dari Ibnu Abbas Radhiallahu ‘anhu berkata; Ketika Al Fadhal membonceng Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang wanita dari suku Khats’am sehingga Al Fadhal memandangnya dan wanita itu pun memandang kepadanya, maka Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam mengalihkan wajah Al Fadhal ke arah yang lain. Wanita itu berkata: “Sesungguhnya kewajiban yang telah Allah tetapkan sampai kepada bapaku ketika dia sudah berusia lanjut sehingga dia tidak mampu untuk menempuh perjalanannya, apakah boleh aku menghajikannya?” Beliau menjawab: “Ya”. Peristiwa ini terjadi pada Haji Wada’. (Sahih Bukhari, no. 1722)

Dari Anas bin Malik dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda: “Sesungguhnya Allah Ta’ala menugaskan satu Malaikat dalam rahim seseorang. Malaikat itu berkata, ‘Ya Rabb, (sekarang baru) sperma. Ya Rabb, segumpal darah!, Ya Rabb, segumpal daging!’ Maka apabila Allah berkehendak menetapkan ciptaan-Nya, Malaikat itu bertanya, ‘Apakah laki-laki atau wanita, celaka atau bahagia, bagaimana dengan rezeki dan ajalnya?’ Maka ditetapkanlah ketentuan takdirnya selagi berada dalam perut ibunya.” (Sahih Bukhari, no. 307, no. 3086)

Dari Rifa’ah bin Rafi’ Az Zuraqi berkata, “Pada suatu hari kami solat di belakang Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam. Ketika mengangkat kepalanya dari rukuk beliau mengucapkan: ‘Sami’allahu liman hamidah (Semoga Allah mendengar pujian orang yang memuji-Nya)’. Kemudian ada seorang laki-laki yang berada di belakang beliau membaca: ‘Rabbanaa wa lakal hamdu hamdan katsiiran thayyiban mubaarakan fiih (Wahai Tuhan kami, bagi-Mu segala pujian, aku memuji-Mu dengan pujian yang banyak, yang baik dan penuh berkat)’.” Selesai solat beliau bertanya: “Siapa orang yang membaca kalimat tadi?” Orang itu menjawab, “Saya.” Beliau bersabda: “Aku melihat lebih dari tiga puluh Malaikat berebut siapa di antara mereka yang lebih dahulu untuk menuliskan kalimah tersebut.” (Sahih Bukhari, no. 757)

Abdurrahman bin Abi Laila berkata: “Pada masa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, bila seseorang datang terlambat beberapa rakaat mengikuti solat berjamaah, maka orang-orang yang lebih dulu datang akan memberi isyarat kepadanya tentang rakaat yang telah dijalani, sehingga orang itu akan mengerjakan rakaat yang tertinggal itu terlebih dahulu, kemudian masuk ke dalam solat berjamaah bersama mereka. Pada suatu hari Mu’adz bin Jabal datang lambat, lalu orang-orang mengisyaratkan kepadanya tentang jumlah rakaat solat yang telah dilaksanakan, akan tetapi Mu’adz langsung masuk dalam solat berjamaah dan tidak menghiraukan isyarat mereka, namun setelah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam selesai solat, maka Mu’adz segera mengganti rakaat yang tertinggal itu. Ternyata setelah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam selesai solat, mereka melaporkan perbuatan Mu’adz bin Jabal yang berbeda dengan kebiasaan mereka. Lalu beliau shallallahu ‘alaihi wasallam menjawab: “Sesungguhnya Mu’adz telah menunjukkan satu sunnah kepada kalian, maka lakukanlah yang demikian.” (Sunan Abu Daud, no. 426, Musnad Ahmad, no. 21023)

Dari Jabir bin Abdullah berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tasbih dalam solat adalah untuk laki-laki dan tepukan tangan adalah untuk wanita”. (Musnad Ahmad, no. 14330)

Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alahi wa Salam diberi daging lalu lengan diangkat pada beliau, beliau memakannya dan lengan itu membuat beliau senang, beliau lalu menggigitnya, setelah itu beliau bersabda: “Aku pemimpin manusia pada hari kiamat, tahukah kalian kenapa? Allah mengumpulkan semua manusia dari yang pertama hingga yang akhir dalam satu tanah lapang, penyeru memperdengarkan mereka, pandangan menembus mereka dan matahari mendekat, duka dan kesusahan manusia sampai pada batas yang tidak mereka mampu dan tidak mampu mereka pikul. Orang-orang saling berkata satu sama lain: Apa kalian tidak melihat yang telah menimpa kalian, apakah kalian tidak melihat siapa yang memberi kalian syafaat kepada Rabb kalian. Orang-orang saling berkata satu sama lain: Hendaklah kalian menemui Adam. Mereka menemui Adam lalu berkata: Engkau adalah nenek moyang manusia, Allah menciptakanmu dengan tangan-Nya, meniupkan roh-Nya padamu dan memerintahkan para malaikat lalu mereka sujud padamu, berilah kami syafaat kepada Rabbmu, apa kau tidak lihat keadaan kami, apa kau tidak melihat yang menimpa kami? Adam berkata kepada mereka: Rabbku saat ini benar-benar marah, Dia tidak pernah marah seperti itu sebelumnya dan tidak akan pernah seperti itu sesudahnya, dulu Dia melarangku mendekati pohon tapi aku derhaka, diriku, diriku, diriku. Pergilah pada selainku, pergilah ke Nuh. Mereka mendatangi Nuh lalu berkata: Hai Nuh, engkau adalah rasul pertama untuk penduduk bumi, Allah menyebutmu hamba yang sangat bersyukur, berilah kami syafaat kepada Rabbmu, apa kau tidak lihat keadaan kami, apa kau tidak melihat yang menimpa kami? Nuh berkata kepada mereka: Rabbku saat ini benar-benar marah, Dia tidak pernah marah seperti itu sebelumnya dan tidak akan pernah seperti itu sesudahnya, dulu aku pernah berdoa keburukan untuk kaumku, diriku, diriku, diriku, pergilah kepada selainku, pergilah ke Ibrahim. Mereka mendatangi Ibrahim lalu berkata: Wahai Ibrahim, engkau Nabi Allah dan kekasihNya dari penduduk bumi, berilah kami syafaat kepada Rabbmu, apa kau tidak lihat keadaan kami, apa kau tidak melihat yang menimpa kami? Ibrahim berkata kepada mereka: Rabbku saat ini benar-benar marah, Dia tidak pernah marah seperti itu sebelumnya dan tidak akan pernah seperti itu sesudahnya, dulu aku pernah berdusta tiga kali, diriku, diriku, diriku, pergilah kepada selainku, pergilah ke Musa. Mereka menemui Musa lalu berkata: Wahai Musa, engkau utusan Allah, Allah melebihkanmu dengan risalah dan kalam-Nya atas seluruh manusia, berilah kami syafaat kepada Rabbmu, apa kau tidak lihat keadaan kami, apa kau tidak melihat yang menimpa kami? Musa berkata kepada mereka: Rabbku saat ini benar-benar marah, Dia tidak pernah marah seperti itu sebelumnya dan tidak akan pernah seperti itu sesudahnya, dulu aku pernah membunuh jiwa padahal aku tidak diperintahkan untuk membunuhnya, diriku, diriku, diriku, pergilah kepada selainku, pergilah ke Isa. Mereka mendatangi Isa lalu berkata: Hai Isa, engkau adalah utusan Allah, kalimat-Nya yang disampaikan ke Maryam, roh dari-Nya, engkau berbicara pada manusia saat masih berada dalam buaian, berilah kami syafaat kepada Rabbmu, apa kau tidak lihat keadaan kami, apa kau tidak melihat yang menimpa kami? Isa berkata kepada mereka: Rabbku saat ini benar-benar marah, Dia tidak pernah marah seperti itu sebelumnya dan tidak akan pernah seperti itu sesudahnya, ia tidak menyebut dosa, diriku, diriku, diriku, pergilah ke selainku, pergilah ke Muhammad. Mereka mendatangi Muhammad lalu berkata: Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah, penutup para nabi, dosamu yang telah lalu dan yang kemudian telah diampuni, berilah kami syafaat kepada Rabbmu, apa kau tidak lihat keadaan kami. Lalu aku pergi hingga sampai di bawah ‘Arsy, aku tersungkur sujud pada Rabbku lalu Allah memulai dengan pujian dan sanjungan untukku yang belum pernah disampaikan pada seorang pun sebelumku, lalu ada suara: Hai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah pasti kau diberi, berilah syafaat nescaya kau diizinkan untuk memberi syafaat. Lalu aku mengangkat kepalaku, aku berkata: Wahai Rabb, ummatku, wahai Rabb, ummatku, wahai Rabb, ummatku. Dia berkata: Hai Muhammad, masukkan orang yang tidak dihisab dari ummatmu melalui pintu-pintu syurga sebelah kanan dan mereka adalah sekutu semua manusia selain pintu-pintu itu.” Setelah itu beliau bersabda: “Demi Zat yang jiwaku berada ditangan-Nya, jarak antara dua daun pintu-pintu syurga seperti jarak antara Makkah dan Hajar dan seperti jarak antara Makkah dan Bashrah.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 2358)

Dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda, “Barangsiapa yang mengerjakan solat tanpa membaca Ummul Quran (Surah Al-Fatihah) di dalamnya, maka solatnya masih mempunyai hutang, tidak sempurna” Beliau mengatakan sebanyak tiga kali. Ditanyakan kepada Abu Hurairah, “Kami berada di belakang imam?” Maka dia menjawab, “Bacalah Ummul Quran dalam dirimu, kerana aku mendengar Rasulullah bersabda, ‘Allah berfirman, ‘Aku membahagi solat antara Aku dengan hambaKu, dan hambaku mendapatkan sesuatu yang dia minta. Apabila seorang hamba berkata, ‘Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam.’ Maka Allah berkata, ‘HambaKu memujiKu.’ Apabila hamba tersebut mengucapkan, ‘Yang Maha pengasih lagi Maha Penyayang.’ Allah berkata, ‘HambaKu memujiKu.’ Apabila hamba tersebut mengucapkan, ‘Pemilik hari kiamat.’ Allah berkata, ‘HambaKu memujiku.’ Selanjutnya Dia berkata, ‘HambaKu menyerahkan urusannya kepadaKu.’ Apabila hamba tersebut mengucapkan, ‘Hanya kepadaMulah aku menyembah dan hanya kepadaMulah aku memohon pertolongan.’ Allah berkata, ‘Ini adalah antara Aku dengan hambaKu. Dan hambaKu mendapatkan sesuatu yang dia minta’. Apabila hamba tersebut mengucapkan, ‘Berilah kami petunjuk jalan yang lurus, iaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat atas mereka, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai dan bukan pula orang-orang yang sesat.’ Allah berkata, ‘Ini untuk hambaKu, dan hambaKu mendapatkan sesuatu yang dia minta’.” (Sahih Muslim, no. 598, Sunan Abu Daud, no. 699)

Dari Ar Rabi’ bin Sabrah Al Juhani bahawa ayahnya telah menceritakan kepadanya bahawa dia pernah bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam (dalam Fathu Makkah), beliau bersabda: “Wahai sekalian manusia, sesungguhnya saya pernah mengizinkan kepada kalian nikah mut’ah terhadap wanita, dan sesungguhnya (mulai saat ini) Allah telah mengharamkannya sampai Hari Kiamat, oleh kerana itu barangsiapa yang masih memiliki (wanita yang dimut’ah), maka ceraikanlah dia dan jangan kamu ambil kembali apa yang telah kamu berikan padanya.” (Sahih Muslim, no. 2502, no. 2509, Sunan Ibnu Majah, no. 1952, Musnad Ahmad, no. 14809)

Dari Abu Hurairah dia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Allah menjamin bagi orang yang berperang di jalan-Nya, tidak ada yang mendorongnya keluar kecuali kerana ingin jihad di jalan-Ku, ia beriman dengan Aku dan membenarkan para rasul-Ku, maka Aku menjamin akan memasukkannya ke dalam syurga atau mengembalikannya pulang ke rumahnya dengan membawa kemenangan berupa pahala dan ghanimah. Demi Zat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, tidak ada seseorang pun yang terluka dalam perang fi sabilillah, melainkan kelak di hari Kiamat ia akan datang dalam keadaan luka seperti semula, warna-warna darah dan baunya bau minyak kasturi. Demi Zat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, sekiranya tidak memberatkan kaum Muslimin, sungguh selamanya aku tidak ingin tertinggal di belakang ekspedisi berperang menegakkan agama Allah, namun saya tidak mampu untuk menanggung biaya mereka, sedangkan mereka juga tidak memiliki kelapangan, padahal mereka merasa kecewa tidak ikut berperang bersamaku. Demi Zat yang jiwa Muhammad berada ditangan-Nya, sesungguhnya saya ingin sekali berperang fi sabilillah, kemudian saya terbunuh, lalu saya berperang lagi lalu saya terbunuh, setelah itu saya berperang lagi dan terbunuh.” (Sahih Bukhari, no. 35, Sahih Muslim, no. 3484)

Dari Abu Hurairah, saya pernah mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya manusia yang pertama kali dihisab pada hari Kiamat ialah seseorang yang mati syahid, lalu diperlihatkan kepadanya kenikmatan sehingga ia mengetahuinya dengan jelas, lantas Dia bertanya: ‘Apa yang telah kamu lakukan di dunia wahai hamba-Ku? Dia menjawab: ‘Saya berjuang dan berperang demi Engkau ya Allah sehingga saya mati syahid.’ Allah berfirman: ‘Dusta kamu, sebenarnya kamu berperang bukan kerana untuk-Ku, melainkan agar kamu disebut sebagai orang yang berani. Kini kamu telah menyandang gelar tersebut.’ Kemudian diperintahkan kepadanya supaya dicampakkan dan dilemparkan ke dalam neraka. Dan didatangkan pula seseorang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, lalu diperlihatkan kepadanya kenikmatan sehingga ia mengetahuinya dengan jelas, Allah bertanya: ‘Apa yang telah kamu perbuat?’ Dia menjawab, ‘Saya telah belajar ilmu dan mengajarkannya, saya juga membaca Al Quran demi Engkau.’ Allah berfirman: ‘Kamu dusta, akan tetapi kamu belajar ilmu dan mengajarkannya serta membaca Al Quran agar dikatakan seorang yang mahir dalam membaca, dan kini kamu telah dikatakan seperti itu, kemudian diperintahkan kepadanya supaya dia dicampakkan dan dilemparkan ke dalam neraka. Dan seorang laki-laki yang diberi keluasan rezeki oleh Allah, kemudian dia menginfakkan hartanya semua, lalu diperlihatkan kepadanya kenikmatan sehingga ia mengetahuinya dengan jelas.’ Allah bertanya: ‘Apa yang telah kamu perbuat dengannya?’ Dia menjawab, ‘Saya tidak meninggalkannya sedikit pun melainkan saya infakkan harta benda tersebut di jalan yang Engkau redhai.” Allah berfirman: ‘Dusta kamu, akan tetapi kamu melakukan hal itu supaya kamu dikatakan seorang yang dermawan, dan kini kamu telah dikatakan seperti itu.’ Kemudian diperintahkan kepadanya supaya dia dicampakkan dan dilemparkan ke dalam neraka.” (Sahih Muslim, no. 3527, Sunan An-Nasai, no. 3086)

Dari Tsauban bahawa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya aku kelak akan berada di telagaku untuk memberi minum kepada orang-orang baik. Lalu aku akan pukulkan tongkatku, sehingga air telaga memancar kepada mereka.” Seseorang bertanya kepada beliau tentang luas telaga itu, maka beliau menjawab: ‘Luasnya antara tempat dudukku sampai ke Amman.’ Lalu seseorang bertanya tentang airnya, maka beliau menjawab: ‘Airnya lebih putih dari pada susu, dan lebih manis daripada madu. Di dalamnya ada dua saluran yang memancarkan air dari syurga. Satu saluran terbuat dari emas dan yang satu lagi terbuat dari perak.’ (Sahih Muslim, no. 4256)

Dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam beliau bersabda: “Sesungguhnya Allah memiliki seratus rahmat. Dari seratus rahmat tersebut, hanya satu yang diturunkan Allah kepada jin, manusia, haiwan jinak dan buas. Dengan rahmat tersebut mereka saling mengasihi dan menyayangi, dan dengan rahmat itu pula binatang buas dapat menyayangi anaknya. Ada pun sembilan puluh sembilan rahmat Allah yang lain, maka hal itu ditangguhkan Allah. Kerana Allah hanya akan memberikannya kepada para hamba-Nya yang soleh pada hari kiamat kelak.” (Sahih Muslim, no. 4944, no. 4945, no. 4946, Sunan Ibnu Majah, no. 4283, Musnad Ahmad, no. 22605, Sahih Bukhari, no. 5988)

Dari Sahal bin Sa’d mengatakan, Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Akulah pertama yang mendatangi telaga (Kautsar), siapa yang menuju telagaku akan minum, dan siapa yang meminumnya tak akan haus selama-lamanya, sungguh akan ada beberapa kaum yang mendatangiku dan aku mengenalnya dan mereka juga mengenaliku, kemudian antara aku dan mereka dihalangi.” Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: ‘Mereka adalah golonganku!’ Tetapi dijawab kepada beliau; ‘Sungguh engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu!’ Maka aku berkata; ‘Menjauh, menjauh, bagi orang yang mengubah (agama) sepeninggalku.’ (Sahih Bukhari, no. 6097)

Dari Anas radhiyallahu’anhu mengatakan, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Pada hari kiamat Allah mengumpulkan seluruh manusia, mereka berujar; ‘Duhai sekiranya kita meminta syafaat kepada Tuhan kita sehingga Dia boleh meringankan penderitaan kita di tempat kita ini.’ Maka mereka menemui Adam dan mengutarakan hajat mereka; ‘Engkaulah manusia yang Allah cipta dengan tangan-Nya dan Dia tiupkan roh-Nya kepadamu, dan Dia perintahkan para malaikat untuk sujud kepadamu, maka tolonglah engkau meminta syafaat kepada Tuhan kami!’ Namun Adam menjawab; ‘Di sini bukan tempatku untuk meringankan kalian’, Adam lalu menyebut-nyebut kesalahannya dan berujar; ‘Datangilah Nuh, rasul pertama yang Allah utus’. Maka mereka mendatangi Nuh. Namun ternyata Nuh juga menjawab; ‘Di sini bukan tempatku untuk memberi pertolongan’, lantas Nuh menyebut-nyebut kesalahannya dan berujar; ‘Datanglah kalian kepada Ibrahim yang telah Allah jadikan sebagai kekasih-Nya.’ Mereka pun mendatanginya, tetapi ia juga berujar; ‘Di sini bukan tempatku untuk meringankan kalian’, dan ia sebut-sebut kesalahannya seraya berujar; ‘Datanglah kalian kepada Musa yang Allah telah mengajaknya bicara.’ Mereka pun mendatangi Musa, namun Musa juga mengatakan; ‘Saya tak berhak meringankan kalian’, dan Musa menyebut-nyebut kesalahan pribadinya, seraya berujar; ‘Datanglah kalian kepada Isa.’ Mereka pun mendatangi Isa, dan Isa juga mengatakan; ‘Saya tak berhak meringankan kalian’, sambil berujar; ‘Datanglah kepada Muhammad Shallallahu’alaihiwasallam, sebab dosanya yang dahulu dan yang akan datang telah mendapat ampunan.’ Mereka pun mendatangiku dan aku meminta izin kepada Rabbku. Ketika aku melihat-Nya, aku langsung tersungkur sujud dan Dia meninggalkanku sekehendak Allah, lantas ada suara memanggil-manggil; ‘Angkat kepalamu, mintalah, kamu akan diberi, utarakan angan-anganmu, kamu akan didengar, mintalah syafaat, kamu akan diberi!’ Langsung aku angkat kepalaku dan aku memuji Rabbku dengan pujian yang Dia ajarkan kepadaku. Lantas aku memberi syafaat dan Dia memberiku batasan, kemudian aku keluarkan mereka dari neraka dan ku masukkan syurga, kemudian aku kembali dan tersungkur sujud semisalnya pada kali ketiga, keempat hingga tak tertinggal di neraka selain yang ditahan oleh Al-Quran. (Sahih Bukhari, no. 6080)

Dari Abu Hurairah bahawasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Hari kiamat tidak akan tiba hingga api keluar dari tanah Hijaz yang boleh menyinari leher unta di Bushra (sebuah kota di Syam).” (Sahih Bukhari, no. 6585, Sahih Muslim, no. 5164)

Dari Abu Hurairah, bahawasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Hari kiamat tidak akan terjadi sehingga dua kelompok besar (berperang) dan terjadi pembunuhan besar-besaran padahal ajakan keduanya satu (sama); hingga muncul para pendusta (Dajjal) yang kurang lebihnya tiga puluh, kesemuanya mengaku ia utusan Allah; hingga ilmu diangkat; banyak kegoncangan (gempa); zaman terasa singkat; fitnah muncul dimana-mana; dan banyak alharaj, iaitu pembunuhan; hingga ditengah-tengah kalian harta melimpah ruah dan berlebihan, sehingga pemilik harta mencari-cari orang yang mahu menerima sedekahnya, sampai ia menawar-nawarkan sedekahnya, namun orang yang ditawari mengelak seraya mengatakan ‘Aku tak memerlukan sedekahmu’; sehingga manusia berlumba-lumba meninggikan bangunan; sehingga seseorang melalui kuburan seseorang dan mengatakan ‘Aduhai sekiranya aku menggantikannya’; hingga matahari terbit dari sebelah barat, padahal jika matahari telah terbit dari sebelah barat dan manusia melihatnya, mereka semua beriman, pada saat itulah sebagaimana ayat ‘Ketika itu tidak bermanfaat lagi bagi seseorang keimanannya, yang ia belum beriman sebelumnya atau belum mengerjakan kebaikan dengan keimanannya.’ (Al An’am:158); dan hari kiamat terjadi ketika dua orang telah menyerahkan kedua bajunya tetapi keduanya tidak jadi melakukan jual beli, keduanya tidak jadi melipatnya; dan hari kiamat terjadi sedang seseorang telah pulang membawa susu sapinya tetapi tidak jadi ia meminumnya; dan hari kiamat terjadi ketika seseorang memperbaiki kolam (tempat minum) nya tetapi dia tak jadi meminumnya; dan hari kiamat terjadi sedang seseorang telah mengangkat suapannya tetapi dia tidak jadi menyantapnya.” (Sahih Bukhari, no. 6588)

Abu Hurairah berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Setiap Nabi mempunyai doa yang telah dikabulkan, sedang aku insyaAllah terus akan menyimpan doaku sebagai syafaat untuk umatku di hari kiamat nanti.” (Sahih Bukhari, no. 6920, Sahih Muslim, no. 293)

Abu Hurairah berkata, ia mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Kita (umat Muhammad) adalah orang-orang yang datang terkemudian, namun kita (umat Muhammad) yang terlebih dahulu ke syurga pada hari kiamat.” (Sahih Bukhari, no. 6941, Sahih Muslim, no. 1412)

Anas bin Malik berkata, “Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam telah menceritakan kepada kami, beliau bersabda: “Jika hari kiamat tiba, maka manusia satu sama lain saling berdesak-desakan. Mereka kemudian mendatangi Adam dan berkata, ‘Tolonglah kami agar mendapat syafaat Tuhanmu.’ Namun Adam hanya menjawab, ‘Aku tak berhak untuk itu, namun datangilah Ibrahim sebab dia adalah khalilurrahman (Kekasih Arrahman).’ Lantas mereka mendatangi Ibrahim, namun sayang Ibrahim berkata, ‘Aku tak berhak untuk itu, cuba datangilah Musa, sebab dia adalah nabi yang di ajak bicara oleh Allah (kaliimullah).’ Mereka pun mendatangi Musa, namun Musa berkata, ‘Saya tidak berhak untuk itu, cuba mintalah kepada Isa, sebab ia adalah roh Allah dan kalimah-Nya.’ Maka mereka pun mendatang Isa. Namun Isa juga berkata, ‘Maaf, aku tak berhak untuk itu, namun cubalah kalian temui Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam.’ Mereka pun mendatangiku sehingga aku pun berkata: “Aku kemudian meminta izin Tuhanku dan aku diizinkan, Allah mengilhamiku dengan puji-pujian yang aku pergunakan untuk memanjatkan pujian terhadap-Nya, yang jika puji-pujian itu menghadiriku sekarang, aku tidak melafazkan puji-pujian itu. Aku lalu tersungkur sujud kepada-Nya, lantas Allah berfirman ‘Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, katakanlah, engkau akan didengar, mintalah engkau akan diberi, mintalah keringanan engkau akan diberi keringanan.’ Maka aku menghiba ‘Wahai tuhanku, umatku-umatku.’ Allah menjawab, ‘Berangkat dan keluarkanlah dari neraka siapa saja yang dalam hatinya masih terdapat sebiji gandum keimanan.’ Maka aku mendatangi mereka hingga aku pun memberinya syafaat. Kemudian aku kembali menemui tuhanku dan aku memanjatkan puji-pujian tersebut, kemudian aku tersungkur sujud kepada-Nya, lantas ada suara ‘Hai Muhammad, angkatlah kepalamu dan katakanlah engkau akan didengar, dan mintalah engkau akan diberi, dan mintalah syafaat engkau akan diberi syafaat.’ Maka aku berkata, ‘Umatku, umatku.’ Maka Allah berkata, ‘Pergi dan keluarkanlah siapa saja yang dalam hatinya masih ada sebiji sawi keimanan.’ Maka aku pun pergi dan mengeluarkannya. Kemudian aku kembali memanjatkan puji-pujian itu dan tersungkur sujud kepada-Nya, lantas Allah kembali berkata, ‘Hai Muhammad, angkatlah kepalamu, katakanlah engkau akan didengar, mintalah engkau akan diberi, dan mintalah syafaat engkau akan diberi syafaat.’ Maka aku berkata, ‘Wahai tuhanku, umatku, umatku.’ Maka Allah berfirman: ‘Berangkat dan keluarkanlah siapa saja yang dalam hatinya masih ada iman meskipun jauh lebih kecil daripada sebiji sawi.’ Maka aku pun berangkat dan mengeluarkan mereka dari neraka.” Nabi berkata: “Kemudian aku kembali untuk keempat kalinya, dan aku memanjatkan dengan puji-pujian itu kemudian aku tersungkur sujud dan diserukan, ‘Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, ucapkanlah engkau didengar, mintalah engkau diberi, dan mintalah syafaat engkau akan diberi syafaat.’ Maka aku berkata, ‘Wahai Tuhanku, izinkanlah bagiku untuk orang-orang yang mengucapkan La Ilaaha Illallah!’ Maka Allah menjawab, ‘Demi kemuliaan, keagungan dan kebesaran-Ku, sungguh akan Aku keluarkan siapa saja yang mengucapkan Laa Ilaaha Illallah.” (Sahih Bukhari, no. 6956, Sahih Muslim, no. 286)

Dari Abu Hurairah bahawa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Adam dan Musa berdebat pada hari kiamat, Musa berkata kepada Adam, ‘Engkaulah penyebab yang mengeluarkan anak cucumu dari syurga! ‘ Sedang Adam berkata, ‘Engkau Musa, yang Allah telah memilihmu dengan risalah-Nya dan kalam-Nya, engkau mencelaku atas sesuatu yang telah ditakdirkan bagiku empat puluh tahun sebelum Dia menciptakanku!’ Maka Adam lah yang mengalahkan Musa.” (Sahih Bukhari, no. 6961, Sahih Muslim, no. 4793)

Dari Abu Hurairah, bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Binatang melata akan keluar dengan membawa cincinnya Sulaiman bin Daud dan tongkatnya Musa bin Imran ‘Alaihimas salam, kemudian ia menandai wajah setiap orang mukmin dengan tongkat dan memukul hidung orang kafir dengan cincin. Sehingga orang-orang yang rumahnya berada di dekat air berkumpul, lalu binatang tersebut berkata, ‘Ini adalah mukmin’ dan berkata, ‘Ini adalah kafir’.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 3111, Sunan Ibnu Majah, no. 4056)

Abdullah bin Buraidah dari ayahnya dia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pernah bepergian denganku ke suatu perkampungan dekat kota Makkah -ternyata ia adalah tanah tandus dan di sekitarnya hanya bebatuan kecil-, lantas Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Binatang malata akan muncul dari tempat ini yang ternyata (tanahnya) lembek dengan kedalaman sejengkal.” Ibnu Buraidah berkata, “Setelah beberapa tahun, saya melaksanakan haji dan kami melihat tongkat milik beliau seperti tongkatku ini seperti ini dan ini.” (Sunan Ibnu Majah, no. 4057, Musnad Ahmad, no. 21945)

Dari Abu Hurairah radliallahu ‘anhu dia berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tidak akan terjadi hari kiamat hingga matahari terbit dari sebelah barat. Apabila matahari itu telah terbit, dan orang-orang melihatnya maka mereka semua segera beriman. Itulah maksud firman Allah: Pada hari datangnya ayat (tanda) dari Tuhanmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia (belum) mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. (Al An’am 158). (Sahih Bukhari, no. 4269, Sunan Ibnu Majah, no. 4058)

Dari Abu Zur’ah ia berkata, “Beberapa orang datang menemui Marwan di Madinah, mereka mendengar Marwan menceritakan tentang tanda-tanda datangnya hari kiamat. Bahawa pertama kali yang akan muncul adalah Dajjal.” Abu Zur’ah berkata, “Aku lantas menemui Abdullah bin Amru dan aku ceritakan hal itu kepadanya. Abdullah lalu berkata, “Perkataan Marwan tidak dianggap, aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tanda hari kiamat pertama yang akan muncul adalah terbitnya matahari dari arah barat, atau keluarnya binatang melata kepada manusia di waktu dhuha. Mana pun dari keduanya muncul pertama kali, maka yang lain akan segera menyusul.” Abdullah berkata -sambil membaca buku-, “Aku kira yang pertama kali akan muncul adalah terbitnya matahari dari arah terbenamnya.” (Sunan Abu Daud, no. 3756, Sunan Ibnu Majah, no. 4059)

Dari Shafwan bin ‘Assal dia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya dari arah tenggelamnya matahari (barat) ada suatu pintu yang terbuka, yang luasnya tujuh puluh tahun. Dan pintu itu akan tetap terbuka untuk bertaubat sehingga matahari terbit dari arah itu. Maka jika ia telah terbit dari arah itu, tidaklah berguna lagi keimanan seseorang yang sebelumnya tidak beriman atau yang telah melakukan amal kebaikan dalam keimanannya.” (Sunan Ibnu Majah, no. 4060, Musnad Ahmad, no. 17399)

Dari Sa’id bin Zaid ia berkata; Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa yang terbunuh kerana membela hartanya maka ia syahid, barangsiapa yang terbunuh kerana membela agamanya maka ia syahid, barangsiapa yang terbunuh kerana membela darahnya (jiwanya) maka ia syahid dan barangsiapa yang terbunuh kerana membela keluarganya maka ia syahid.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 1341, Sunan Abu Daud, no. 4142, Sunan An-Nasai, no. 4027)

Dari Salim Bin Abul Ja’d dia berkata; Uthman memanggil salah seorang sahabat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dan di antara mereka Amar Bin Yasir, kemudian Uthman berkata; “Sesungguhnya aku bertanya kepada kalian, dan sesungguhnya aku suka kalian jujur kepadaku, aku bersumpah kepada kalian dengan nama Allah, apakah kalian tahu bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam lebih mengutamakan orang-orang Quraisy dari semua orang dan lebih mengutamakan Bani Hasyim dari seluruh orang Quraisy?” Maka para sahabat terdiam, kemudian Uthman berkata; “Seandainya kunci Syurga di tanganku maka pasti akan aku berikan kepada Bani Umaiyah sampai orang yang paling terakhir dari mereka memasukinya.” Maka diutuslah kepada Thalhah dan Zubair, kemudian Uthman berkata kepada keduanya; “Mahukah aku ceritakan kepada kalian berdua tentang dia iaitu Ammar, suatu ketika aku datang bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam sambil beliau memegang tanganku dan kami jalan-jalan di Bathha’, ketika kami sampai kepada bapa dan ibunya dan keduanya sedang disiksa, maka bapa Amar berkata; “Wahai Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam sepanjang masa (ujian akan) begini?” Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam menjawab: “Sabarlah!” Kemudian beliau berdoa: “Ya Allah ampunilah keluarga Yasir, dan aku telah berbuat.” (Musnad Ahmad, no. 412)

Al-Baihaqi, dengan sanadnya, meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahawa Rasulullah berlalu di dekat Ammar dan keluarganya yang sedang menerima siksaan. Kemudian beliau bersabda kepada mereka, “Bergembiralah wahai keluarga Ammar dan Yasir, sesungguhnya telah dijanjikan syurga untuk kalian semua.” (Riwayat Al-Hakim)

Dari Abdullah bin Mas’ud ia berkata; “Yang pertama kali menampakkan keIslamannya ada tujuh orang; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, Abu Bakar, ‘Ammar dan ibunya Sumayyah, Shuhaib, Bilal dan Al Miqdad. Ada pun Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, Allah melindunginya dengan pakciknya, Abu Talib. Abu Bakar dilindungi Allah dengan kaumnya. Sementara yang lainnya, kaum musyrikin telah menyiksa mereka dengan mengenakan baju besi serta menyiksa mereka di bawah terik matahari. Tidak ada seorang pun dari mereka kecuali dibunuh sesuai dengan keinginan mereka kecuali Bilal, ia menganggap dirinya hina di hadapan Allah dan dihinakan pula oleh kaumnya. Bilal pun diserahkan kepada anak-anak lalu mereka mengaraknya keliling jalan-jalan Makkah, sementara dirinya tetap mengatakan; “Ahad Ahad.” (Sunan Ibnu Majah, no. 147, Musnad Ahmad, no. 3640)

Dari Abu Sumayyah berkata: Saya bertemu Jabir bin Abdullah. Lalu saya berkata: Kami berselisih dalam masalah wurud (menyeberangi neraka jahannam) tersebut, lalu berkata: Sebahagian dari kami berkata: Orang mukmin tidak akan memasukinya, sedangkan sebahagian yang lain berkata: Mereka semua akan masuk tanpa terkecuali. Lalu (Jabir bin Abdullah Radliyallahu’anhuma) menaruh jari-jarinya pada kedua telinganya dan berkata: Sumbatlah kedua telingamu jika saya tidak mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Al wurud (menyeberangi neraka jahannam) adalah semuanya masuk tidak akan tersisa, orang baik mahupun orang berdosa akan mamasukinya namun bagi orang mukmin itu menjadi kesejukan dan keselamatan sebagaimana yang terjadi pada Ibrahim, sampai Neraka atau Jahannam menjadi gaduh kerana sejuknya tersebut lalu Allah memanggil orang yang bertakwa dan meninggalkan orang-orang zalim dalam keadaan duduk. (Musnad Ahmad, no. 13995)

Hammad bin Zaid telah menceritakan kepada kami Budail dari Abdullah bin Syaqiq dari Abu Hurairah berkata: Apabila roh orang mukmin telah keluar dari jasadnya, ia akan ditemui oleh dua malaikat yang akan membawanya naik, lalu Hammad berkata dan menyebutkan baunya yang harum seraya berkata: Baunya seperti minyak wangi, dan para penghuni langit berkata: Telah datang roh yang baik dari bumi, semoga Allah mendoakanmu dan mendoakan jasad yang telah kau tinggali. Lalu ia dibawa menghadap Rabbnya ‘azza wajalla. Kemudian ia berkata: Bawalah ia sampai ke tempat yang paling akhir (yakni Sidratul Muntaha). Dan sesungguhnya orang kafir apabila rohnya telah keluar daripadanya. Hammad berkata: Ia menyebutkan baunya yang busuk dan cercaan yang ditujukan kepadanya, lalu para penghuni langit berkata: Telah datang satu roh yang buruk dari bumi. Ia berkata: Lalu dikatakan: Bawalah ia hingga sampai ke tempat yang paling akhir (yakni sijjin). Abu Hurairah berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam meletakkan kain tipis yang ada padanya pada hidung beliau seperti ini. (Sahih Muslim, no. 5119)

Dari Anas bin Malik dia berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda; “Ketika aku diangkat menuju Sidratul Muntaha, aku melewati empat sungai, dua sungai telah nampak olehku sementara dua lainnya belum nampak, dua sungai yang nampak olehku adalah sungai nil dan sungai efrat, sedangkan dua sungai yang tidak nampak olehku adalah sungai yang berada di syurga, lalu aku diberi tiga mangkuk, satu mangkuk bersisi susu, satu mangkuk lagi berisi madu dan satu mangkuk lainnya berisi khamar, maka aku mengambil mangkuk yang berisi susu dan meminumnya, lalu diberitahukan kepadaku; “Kamu dan ummatmu telah memilih fitrah.” (Sahih Bukhari, no. 5179)

Dari Malik bin Sha’sha’ah radliallahu ‘anhuma berkata, Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Ketika aku berada di sisi Baitullah antara tidur dan sedar”. Lalu Beliau menyebutkan, iaitu: “Ada seorang laki-laki di antara dua laki-laki yang datang kepadaku membawa bekas terbuat dari emas yang dipenuhi dengan hikmah dan dan iman lalu orang itu membelah badanku dari atas dada hingga bawah perut, lalu dia mencuci perutku dengan air zamzam kemudian mengisinya dengan hikmah dan iman. Kemudian aku diberi seekor haiwan tunggangan putih yang lebih kecil daripada baghal namun lebih besar dibanding keldai bernama al-Buraq. Maka aku berangkat bersama Jibril Alaihissalam, hingga sampai di langit dunia. Lalu ditanyakan; “Siapakah ini”. Jibril menjawab; “Jibril”. Ditanyakan lagi; “Siapa orang yang bersamamu?” Jibril menjawab; “Muhammad”. Ditanyakan lagi; “Apakah dia telah diutus?” Jibril menjawab; “Ya”. Maka dikatakan; “Selamat datang, sebaik-baik orang yang datang telah tiba”. Kemudian aku menemui Adam Alaihissalam dan memberi salam kepadanya lalu dia berkata; “(Ucapan) selamat datang bagimu dari anak keturunan dan nabi”. Kemudian kami naik ke langait kedua lalu ditanyakan; “Siapakah ini”. Jibril menjawab; “Jibril”. Ditanyakan lagi; “Siapa orang yang bersamamu?” Jibril menjawab; “Muhammad”. Ditanyakan lagi; “Apakah dia telah diutus?” Jibril menjawab; “Ya”. Maka dikatakan; “Selamat datang baginya dan ini sebaik-baiknya kedatangan orang yang datang”. Lalu aku menemui ‘Isa dan Yahya Alaihissalam lalu keduanya berkata; “Selamat datang bagimu dari saudara dan nabi”. Kemudian kami naik ke langit ketiga lalu ditanyakan; “Siapakah ini?” Jibril menjawab; “Jibril”. Ditanyakan lagi; “Siapa orang yang bersamamu?” Jibril menjawab; “Muhammad”. Ditanyakan lagi; “Apakah dia telah diutus?” Jibril menjawab; “Ya”. Maka dikatakan; “Selamat datang baginya dan ini sebaik-baiknya kedatangan orang yang datang”. Lalu aku menemui Yusuf Aalihissalam dan memberi salam kepadanya lalu dia berkata; “Selamat datang bagimu dari saudara dan nabi”. Kemudian kami naik ke langit keempat lalu ditanyakan; “Siapakah ini”. Jibril menjawab; “Jibril”. Ditanyakan lagi; “Siapa orang yang bersamamu?” Jibril menjawab; “Muhammad”. Ditanyakan lagi; “Apakah dia telah diutus?” Jibril menjawab; “Ya”. Maka dikatakan; “Selamat datang baginya dan ini sebaik-baik kedatangan orang yang datang”. Lalu aku menemui Idris Alaihissalam dan memberi salam kepadanya lalu dia berkata; “Selamat datang bagimu dari saudara dan nabi”. Kemudian kami naik ke langit kelima lalu ditanyakan; “Siapakah ini”. Jibril menjawab; “Jibril”. Ditanyakan lagi; “Siapa orang yang bersamamu?” Jibril menjawab; “Muhammad”. Ditanyakan lagi; “Apakah dia telah diutus?” Jibril menjawab; “Ya”. Maka dikatakan; “Selamat datang baginya dan ini sebaik-baiknya kedatangan orang yang datang”. Lalu aku menemui Harun Alaihissalam dan memberi salam kepadanya lalu dia berkata; “Selamat datang bagimu dari saudara dan nabi”. Kemudian kami naik ke langit keenam lalu ditanyakan; “Siapakah ini”. Jibril menjawab; “Jibril”. Ditanyakan lagi; “Siapa orang yang bersamamu?” Jibril menjawab; “Muhammad”. Ditanyakan lagi; “Apakah dia telah diutus?” Jibril menjawab; “Ya”. Maka dikatakan; “Selamat datang baginya dan ini sebaik-baiknya kedatangan orang yang datang”. Kemudian aku menemui Musa ‘alaihissalam dan memberi salam kepadanya lalu dia berkata; “Selamat datang bagimu dari saudara dan nabi”. Ketika aku sudah selesai, tiba-tiba dia menangis. Lalu ditanyakan; “Mengapa kamu menangis?” Musa menjawab; “Ya Rabb, anak ini yang diutus setelah aku, ummatnya akan masuk syurga dengan kedudukan lebih utama dibanding siapa yang masuk syurga dari ummatku”. Kemudian kami naik ke langit ketujuh lalu ditanyakan; “Siapakah ini”. Jibril menjawab; “Jibril”. Ditanyakan lagi; “Siapa orang yang bersamamu?” Jibril menjawab; “Muhammad”. Ditanyakan lagi; “Apakah dia telah diutus?” Jibril menjawab; “Ya”. Maka dikatakan; “Selamat datang baginya dan ini sebaik-baiknya kedatangan orang yang datang”. Kemudian aku menemui Ibrahim ‘alaihissalam dan memberi salam kepadanya lalu dia berkata; “Selamat datang bagimu dari saudara dan nabi”. Kemudian aku ditampakkan al-Baitul Ma’mur. Aku bertanya kepada Jibril, lalu dia menjawab; “Ini adalah al-Baitul Ma’mur, setiap hari ada tujuh puluh ribu malaikat mendirikan solat disana. Jika mereka keluar (untuk pergi solat) tidak ada satu pun dari mereka yang kembali”. Kemudian diperlihatkan kepadaku Sidratul Muntaha yang ternyata bentuknya seperti kubah dengan daun jendelanya laksana telinga-telinga gajah. Di dasarnya ada empat sungai yang berada di dalam (disebut Bathinan) dan di luar (Zhahiran)”. Aku bertanya kepada Jibril, maka dia menjawab; “Ada pun Bathinan berada di syurga sedangkan Zhahiran adalah an-Nail dan al-Furat (dua nama sungai di dunia)”. Kemudian diwajibkan atasku solat lima puluh kali. Aku menerimanya hingga datang Musa ‘alaihissalam menemuiku dan bertanya; “Apa yang telah kamu lakukan?” Aku jawab: “Aku diwajibkan solat lima puluh kali”. Musa berkata; “Akulah orang yang lebih tahu tentang manusia daripada kamu. Aku sudah berusaha menangani Bani Isra’il dengan sungguh-sungguh. Dan ummatmu tidak akan sanggup melaksanakan kewajiban solat itu. Maka itu kembalilah kamu kepada Rabbmu dan mintalah (keringanan)”. Maka aku meminta keringanan lalu Allah memberiku empat puluh kali solat lalu (aku menerimanya dan Musa kembali menasihati aku agar meminta keringanan lagi), kemudian kejadian berulang seperti itu (nasihat Musa) hingga dijadikan tiga puluh kali, lalu kejadian berulang seperti itu lagi hingga dijadikan dua puluh kali, kemudian kejadian berulang lagi hingga menjadi sepuluh lalu aku menemui Musa dan dia kembali berkata seperti tadi hingga dijadikan lima waktu, lalu kembali aku menemui Musa dan dia bertanya; “Apa yang kamu dapatkan?”. Aku jawab; “Telah ditetapkan lima waktu”. Dia berkata seperti tadi lagi. Aku katakan; “Aku telah menerimanya dengan baik”. Tiba-tiba ada suara yang berseru: “Sungguh AKu telah putuskan kewajiban dariKu ini dan Aku telah ringankan buat hamba-hambaKu dan aku akan balas setiap satu kebaikan (solat) dengan sepuluh balasan (pahala)”. (Sahih Bukhari, no. 2968)

Dari Anas bin Malik berkata, Abu Dzar menceritakan bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Saat aku di Makkah atap rumahku terbuka, tiba-tiba datang Malaikat Jibril Alaihis Salam. Lalu dia membelah dadaku kemudian mencucinya dengan menggunakan air zamzam. Dibawanya pula bejana terbuat dari emas berisi hikmah dan iman, lalu dituangnya ke dalam dadaku dan menutupnya kembali. Lalu dia memegang tanganku dan membawaku menuju langit dunia. Tatkala aku sudah sampai di langit dunia, Jibril Alaihis Salam berkata kepada Malaikat penjaga langit, ‘Bukalah’. Malaikat penjaga langit berkata, ‘Siapa Ini?’ Jibril menjawab, ‘Ini Jibril’. Malaikat penjaga langit bertanya lagi, ‘Apakah kamu bersama orang lain?’ Jibril menjawab, “Ya, bersamaku Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam.’ Penjaga itu bertanya lagi, ‘Apakah dia diutus sebagai Rasul?’ Jibril menjawab, ‘Benar.’ Ketika dibuka dan kami sampai di langit dunia, ketika itu ada seseorang yang sedang duduk, di sebelah kanan orang itu ada sekelompok manusia begitu juga di sebelah kirinya. Apabila dia melihat kepada sekelompok orang yang di sebelah kanannya ia tertawa, dan bila melihat ke kirinya ia menangis. Lalu orang itu berkata, ‘Selamat datang Nabi yang soleh dan anak yang soleh.’ Aku bertanya kepada Jibril, ‘Siapakah dia?’ Jibril menjawab, “Dialah Adam Alaihis Salam, dan orang-orang yang ada di sebelah kanan dan kirinya adalah roh-roh anak keturunannya. Mereka yang ada di sebelah kanannya adalah para ahli syurga sedangkan yang di sebelah kirinya adalah ahli neraka. Jika dia memandang ke sebelah kanannya dia tertawa dan bila memandang ke sebelah kirinya dia menangis.’ Kemudian aku dibawa menuju ke langit kedua, Jibril lalu berkata kepada penjaganya seperti terhadap penjaga langit pertama. Maka langit pun dibuka’.” Anas berkata, “Kemudian Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam menyebutkan bahawa pada tingkatan langit-langit itu beliau bertemu dengan Adam, Idris, Musa, ‘Isa dan Ibrahim semoga Allah memberi selawat-Nya kepada mereka. Beliau tidak menceritakan kepadaku keberadaan mereka di langit tersebut, kecuali bahawa beliau bertemu Adam di langit dunia dan Ibrahim di langit keenam.” Anas melanjutkan, “Ketika Jibril berjalan bersama Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, ia melewati Idris. Maka Idris pun berkata, ‘Selamat datang Nabi yang soleh dan saudara yang soleh.’ Aku bertanya kepada Jibril, ‘Siapakah dia?’ Jibril menjawab, ‘Dialah Idris.’ Lalu aku berjalan melewati Musa, ia pun berkata, ‘Selamat datang Nabi yang soleh dan saudara yang soleh.’ Aku bertanya kepada Jibril, ‘Siapakah dia?’ Jibril menjawab, ‘Dialah Musa.’ Kemudian aku berjalan melewati ‘Isa, dan ia pun berkata, ‘Selamat datang saudara yang soleh dan Nabi yang soleh.’ Aku bertanya kepada Jibril, ‘Siapakah dia?’ Jibril menjawab, ‘Dialah ‘Isa.’ Kemudian aku melewati Ibrahim dan ia pun berkata, ‘Selamat datang Nabi yang soleh dan anak yang soleh.’ Aku bertanya kepada Jibril, ‘Siapakah dia?’ Jibril menjawab, ‘Dialah Ibrahim shallallahu ‘alaihi wasallam.’ Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Kemudian aku dimi’rajkan hingga sampai ke suatu tempat yang aku dapat mendengar suara pena yang menulis.” Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Kemudian Allah ‘azza wajalla mewajibkan kepada ummatku solat sebanyak lima puluh kali. Maka aku pergi membawa perintah itu hingga aku berjumpa dengan Musa, lalu ia bertanya, ‘Apa yang Allah perintahkan buat umatmu?’ Aku jawab: ‘Solat lima puluh kali.’ Lalu dia berkata, ‘Kembalilah kepada Rabbmu, kerana umatmu tidak akan sanggup!’ Maka aku kembali dan Allah mengurangi setengahnya. Aku kemudian kembali menemui Musa dan aku katakan bahwa Allah telah mengurangi setengahnya. Tapi ia berkata, ‘Kembalilah kepada Rabbmu kerana umatmu tidak akan sanggup.’ Aku lalu kembali menemui Allah dan Allah kemudian mengurangi setengahnya lagi.’ Kemudian aku kembali menemui Musa, ia lalu berkata, ‘Kembalilah kepada Rabbmu, kerana umatmu tetap tidak akan sanggup.’ Maka aku kembali menemui Allah Ta’ala, Allah lalu berfirman: ‘Lima ini adalah sebagai pengganti dari lima puluh. Tidak ada lagi perubahan keputusan di sisi-Ku!’ Maka aku kembali menemui Musa dan ia kembali berkata, ‘Kembailah kepada Rabb-Mu!’ Aku katakan, ‘Aku malu kepada Rabb-ku.’ Jibril lantas membawaku hingga sampai di Sidratul Muntaha yang diselimuti dengan warna-warni yang aku tidak tahu benda apakah itu. Kemudian aku dimasukkan ke dalam syurga, ternyata di dalamnya banyak kubah-kubah terbuat dari mutiara dan tanahnya dari minyak kasturi.” (Sahih Bukhari, no. 336)

Dari Ibnu Abbas, ia berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Ketika sahabat-sahabat kalian meninggal pada perang Uhud, Allah azza wa jalla menjadikan roh-roh mereka di dalam rongga burung-burung hijau, yang berterbangan di sepanjang sungai-sungai syurga, makan dari buah-buahannya dan kembali ke lampu-lampu dari emas di bawah bayangan ‘Arsy. Ketika mendapatkan lazatnya makanan dan minuman serta tempat tinggalnya yang baik, mereka berkata: ‘Duhai sekiranya saudara-saudara kami mengetahui apa yang diperbuat Allah bagi kami, tentulah mereka tidak akan zuhud (menolak) terhadap jihad dan tidak menjadi pengecut dalam peperangan.’ Maka Allah azza wa jalla berfirman; ‘Aku akan menyampaikan perkataan kalian pada mereka.’ Lalu Allah azza wa jalla menurunkan ayat-ayat tersebut kepada Rasul-Nya: “Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati; bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki.” (Musnad Ahmad, no. 2267, Sunan Abu Daud, no. 2158)

Dari Ibnu Abbas katanya; “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pernah menjamak antara zohor dan asar, maghrib dan isyak di Madinah, bukan kerana ketakutan dan bukan pula kerana hujan.” Dalam hadis Waki’, katanya; aku tanyakan kepada Ibnu Abbas; “Mengapa beliau lakukan hal itu?” Dia menjawab; “Beliau ingin supaya tidak memberatkan umatnya.” (Sahih Muslim, no. 1151)

Dari Ibnu Abbas katanya; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pernah solat zohor dan asar semuanya, dan antara Maghrib dan Isyak, semuanya bukan kerana ketakutan dan tidak pula ketika safar.” (Sahih Muslim, no. 1146)

Dari Ibnu Abbas ia berkata; “Di Madinah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pernah menjamak antara solat zohor dan asar, serta antara maghrib dan isyak, bukan kerana takut atau hujan.” Sa’id berkata; “Dikatakan kepada Ibnu Abbas, “Apa yang beliau kehendaki dari hal itu?” Ia menjawab, “Beliau tidak ingin mempersulit rakyatnya.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 172)

Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu bercerita bahawa dia mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Ada tiga orang dari Bani Israil yang menderita sakit. Yang pertama menderita penyakit kusta, yang kedua berkepala botak dan yang ketiga buta. Kemudian Allah Ta’ala menguji mereka dengan mengutus malaikat menemui mereka. Pertama, malaikat mendatangi orang yang berpenyakit kusta lalu bertanya kepadanya; “Apa yang paling kamu sukai?” Orang ini menjawab; “Warna kulit dan kulitku yang bagus kerana sekarang ini manusia menjauh dariku”. Beliau melanjutkan: “Maka malaikat itu mengusap kulitnya hingga hilang dan berganti dengan warna dan kulit yang bagus”. Lalu malaikat bertanya lagi; “Harta apa yang paling kamu sukai?” Orang itu menjawab; “Unta”. Maka dia diberi puluhan unta, lalu malaikat berkata; “Semoga pada unta-unta itu ada keberkatan buatmu”. Kemudian malaikat itu mendatangi orang yang berkepala botak dan bertanya kepadanya; “Apa yang paling kamu sukai?” Orang ini menjawab; “Tumbuh rambut yang bagus dan penyakit ini pergi dariku kerana sekarang ini manusia menjauh dariku”. Beliau melanjutkan: “Maka malaikat itu mengusap kepala orang ini hingga hilang dan berganti dengan rambut yang bagus”. Lalu malaikat bertanya lagi; “Harta apa yang paling kamu sukai?” Orang itu menjawab; “Sapi”. Maka dia diberi seekor sapi yang sedang bunting lalu malaikat berkata; “Semoga pada sapi itu ada keberkatan buatmu”. Kemudian malaikat itu mendatangi orang yang buta lalu bertanya kepadanya; “Apa yang paling kamu sukai?” Orang ini menjawab; “Seandainya Allah Ta’ala mengembalikan penglihatanku sehingga dengan penglihatan itu aku dapat melihat manusia”. Beliau melanjutkan: “Maka malaikat itu mengusap mata orang ini hingga Allah Ta’ala mengembalikan penglihatannya”. Lalu malaikat bertanya lagi; “Harta apa yang paling kamu sukai?” Orang itu menjawab; “Kambing”. Maka dia diberi seekor kambing yang bunting”. Maka kedua orang yang pertama tadi haiwan-haiwannya berkembang biak dengan banyak begitu juga orang yang ketiga, masing-masing mereka memiliki lembah untuk mengembalakan unta-unta, lembah untuk mengembalakan sapi-sapi dan lembah untuk mengembalakan kambing-kambing. Kemudian malaikat itu mendatangi orang yang tadinya berpenyakit kusta dalam bentuk keadaan seperti orang yang berpenyakit kusta lalu berkata; “Saya orang miskin yang bekalku sudah habis dalam perjalananku ini dan tidak ada yang menyampaikan aku hidup hingga hari ini kecuali Allah Ta’ala. Maka aku memohon kepadamu demi orang yang telah memberimu warna dan kulit yang bagus berupa seekor unta, apakah kamu mau memberiku bekal agar aku dapat meneruskan perjalananku ini? Maka orang ini berkata; “Sesungguhnya hak-hak sangat banyak (untuk aku tunaikan)”. Lalu Malaikat bertanya kepadanya; “Sepertinya aku mengenal anda. Bukankah kamu dahulu orang yang berpenyakit kusta dan manusia menjauhimu dan kamu dalam keadaan faqir lalu Allah Ta’ala memberimu harta?” Orang ini menjawab; “Aku memiliki ini semua dari harta warisan turun menurun”. Maka malaikat berkata; “Seandainya kamu berdusta, semoga Allah Ta’ala mengembalikanmu kepada keadaanmu semula”. Kemudian malaikat itu mendatangi orang yang dahulunya berkepala botak dalam bentuk keadaan orang yang berkepala botak, lalu malaikat berkata sebagaimana yang dikatakan kepada orang pertama tadi lalu orang yang dahulunya berkepala botak ini menjawab seperti jawaban orang yang dahulunya berpenyakit kusta lalu malaikat berkata; “Seandainya kamu berdusta, semoga Allah Ta’ala mengembalikanmu kepada keadaanmu semula”. Lalu malaikat mendatangi orang yang dahulunya buta dalam bentuk sebagai orang buta lalu berkata; “Saya orang miskin yang bekalku sudah habis dalam perjalananku ini dan tidak ada yang menyampaikan aku hidup hingga hari ini kecuali Allah Ta’ala. Maka aku memohon kepadamu demi Zat yang telah mengembalikan penglihatanmu berupa seekor kambing, apakah kamu mahu memberiku bekal agar aku dapat meneruskan perjalananku ini? Maka orang ini menjawab; “Dahulu aku adalah orang yang buta lalu Allah Ta’ala mengembalikan penglihatanku dan aku juga seorang yang faqir lalu Dia memberiku kecukupan, maka itu ambillah sesukamu. Demi Allah, aku tidak akan menghalangimu untuk mengambil sesuatu selama kamu mengambilnya kerana Allah Ta’ala”. Maka malaikat itu berkata; “Peganglah hartamu. Sesungguhnya kalian sedang diuji dan Allah Ta’ala telah redha kepadamu dan murka kepada kedua temanmu”. (Sahih Bukhari, no. 3205, Sahih Muslim, no. 5265)

Dari Ibnu Umar radhiallahu ‘anhuma dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam beliau bersabda: “Suatu ketika tiga orang laki-laki sedang berjalan, tiba-tiba hujan turun hingga mereka berlindung ke dalam suatu gua yang terdapat di gunung. Tanpa diduga sebelumnya, ada sebongkah batu besar jatuh menutup mulut gua dan mengurung mereka di dalamnya. Kemudian salah seorang dari mereka berkata kepada temannya yang lain; ‘Ingat-ingatlah amal soleh yang pernah kalian lakukan hanya kerana mengharap redha Allah semata. Setelah itu, berdoa dan memohonlah pertolongan kepada Allah dengan perantaraan amal soleh tersebut (tawassul), mudah-mudahan Allah akan menghilangkan kesulitan kalian. Kemudian salah seorang dari mereka berkata; ‘Ya Allah ya Tuhanku, dulu saya mempunyai dua orang tua yang sudah lanjut usia. Selain itu, saya juga mempunyai seorang isteri dan beberapa orang anak yang masih kecil. Saya menafkahkan mereka dengan menggembala ternak. Apabila pulang dari menggembala, saya pun segera memerah susu dan saya dahulukan untuk kedua orang tua saya. Lalu saya berikan air susu tersebut kepada kedua orang tua saya sebelum saya berikan kepada anak-anak saya. Pada suatu ketika, saya ke tempat penggembalaan yang jauh, hingga saya baru pulang pada petang hari. Ternyata saya dapati kedua orang tua saya sedang tertidur nyenyak. Lalu, seperti biasa, saya segera memerah susu. Saya berdiri dekat keduanya kerana tidak mahu membangunkan dari tidur mereka. Akan tetapi, saya juga tidak ingin memberikan air susu tersebut kepada anak-anak saya sebelum diminum oleh kedua orang tua saya, meskipun mereka, anak-anak saya, telah berkerumun di telapak kaki saya untuk meminta minum kerana rasa lapar yang sangat. Keadaan tersebut saya dan anak-anak saya jalankan dengan sepenuh hati hingga terbit fajar. Ya Allah, jika Engkau tahu bahawa saya melakukan perbuatan tersebut hanya untuk mengharap redha-Mu, maka bukakanlah celah (batu) untuk kami hingga kami dapat melihat langit!’ Akhirnya Allah membuka celah lubang gua tersebut, hingga mereka dapat melihat langit. Orang yang kedua dari mereka berdiri sambil berkata; ‘Ya Allah, dulu saya mempunyai seorang sepupu perempuan (anak perempuan pakcik) yang saya cintai sebagaimana cintanya kaum laki-laki yang berkobar-kobar terhadap wanita. Pada suatu ketika saya pernah mengajaknya untuk berbuat zina, tetapi ia menolak hingga saya dapat memberinya wang seratus dinar. Setelah bersusah payah mengumpulkan wang seratus dinar, akhirnya saya pun mampu memberikan wang tersebut kepadanya. Ketika saya berada di antara kedua pehanya (telah siap untuk menggaulinya), tiba-tiba ia berkata; ‘Hai hamba Allah, takutlah kepada Allah dan janganlah kamu membuka cincin (menggauliku) kecuali setelah menjadi hakmu.’ Lalu saya bangkit dan meninggalkannya. Ya Allah, sesungguhnya Engkau pun tahu bahawa saya melakukan hal itu hanya untuk mengharapkan redha-Mu. Oleh kerana itu, bukakanlah suatu celah lubang untuk kami!’ Akhirnya Allah membukakan sedikit celah lubang lagi untuk mereka bertiga. Seorang lagi berdiri dan berkata; ‘Ya Allah ya Tuhanku, dulu saya pernah menyuruh seseorang untuk mengerjakan sawah saya dengan cara bagi hasil. Ketika ia telah menyelesaikan pekerjaannya, ia pun berkata; ‘Berikanlah hak saya kepada saya! ‘ Namun saya tidak dapat memberikan kepadanya haknya tersebut hingga ia merasa sangat jengkel. Setelah itu, saya pun menanami sawah saya sendiri hingga hasilnya dapat saya kumpulkan untuk membeli beberapa ekor sapi dan menggaji beberapa penggembalanya. Selang berapa lama kemudian, orang yang haknya dahulu tidak saya berikan datang kepada saya dan berkata; ‘Takutlah kamu kepada Allah dan janganlah berbuat zalim terhadap hak orang lain!’ Lalu saya berkata kepada orang tersebut; ‘Pergilah ke beberapa ekor sapi beserta para penggembalanya itu dan ambillah semuanya untukmu!’ Orang tersebut menjawab; ‘Takutlah kepada Allah dan janganlah kamu mengolok-olok saya!’ Kemudian saya katakan lagi kepadanya; ‘Sungguh saya tidak bermaksud mengolok-olokmu. Oleh kerana itu, ambillah semua sapi itu beserta para pengggembalanya untukmu!’ Akhirnya orang tersebut memahaminya dan membawa pergi semua sapi itu. Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah mengetahui bahawa apa yang telah saya lakukan dahulu adalah hanya untuk mencari redha-Mu. Oleh kerana itu, bukalah bahagian pintu gua yang belum terbuka!’ Akhirnya Allah pun membukakan sisanya untuk mereka.” (Sahih Bukhari, no. 5517, Sahih Muslim, no. 4926)

Dari Hisyam bin ‘Urwah dari bapanya; Ketika tembok runtuh menimpa kuburan Nabi Shallallahu’alaihiwasallam pada masa kekhilafahan Al Walid bin Abdul Malik, orang-orang mulai membangun kembali. Saat itu mereka menemukan sebuah kaki yang terputus, mereka mengira bahawa itu adalah kaki Nabi Shallallahu’alaihiwasallam. Mereka tidak menemui seseorang yang mengetahui hal itu, hingga akhirnya ‘Urwah berkata kepada mereka: “Demi Allah itu bukanlah kaki Nabi Shallallahu’alaihiwasallam, itu adalah kaki Umar radliallahu ‘anhu. (Sahih Bukhari, no. 1303)

Dari ‘Aisyah radliallahu ‘anha bahawa ia berwasiat kepada ‘Abdullah bin Az Zubair radliallahu ‘anhuma: “Janganlah kamu mengubur aku bersama mereka (Nabi, Abu Bakar dan Umar), namun kuburkanlah aku bersama para isteri Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam di Baqi’ agar aku tidak dikeramatkan seorangpun selama-lamanya”. (Sahih Bukhari, no. 1304)

Dari ‘Amru bin Maimun Al Audiy berkata: “Aku melihat Umar bin Al Khattab radhiallahu ‘anhu berkata: “Wahai ‘Abdullah bin Umar temuilah Ummul Mukminin Aisyah radliallahu ‘anha lalu sampaikan bahawa Umar bin Al Khattab menyampaikan salam kepadamu, kemudian mintalah agar aku dikubur bersama kedua temanku. Aisyah berkata; “Aku dulu menginginkan tempat itu untukku, namun sekarang aku lebih mengutamakannya daripada diriku. Ketika ia pulang, Umar berkata kepadanya: “Jawaban apa yang kamu bawa?” Ia menjawab; “Engkau telah mendapat izin wahai Amirul Mukminin, lalu ia berkata: “Tidak ada sesuatu yang lebih aku cintai daripada tempat berbaring itu, dan jika aku sudah meninggal, bawalah aku kepadanya lalu sampaikan salam dan katakan bahawa Umar bin Al Khattab telah meminta izin, dan jika diizinkan maka kuburkanlah aku disana, dan jika tidak, maka kuburlah aku di perkuburan kaum muslimin. Sebab aku tidak mengetahui seseorang yang lebih berhak pada perkara ini daripada mereka, orang-orang yang ketika beliau meninggal maka Rasulullah Shallallahu’alaihiwasallam telah meredhai mereka, maka barangsiapa yang menggantikan aku setelahku dialah khalifah, wajib dengar dan taatlah padanya. Lalu ia menyebut nama Uthman, Ali, Thalhah, Az Zubair, Abdur Rahman bin Auf, Saad bin Abi Waqqas. Kemudian seorang pemuda Ansar datang kepadanya, ia berkata: “Wahai Amirul Mukminin, berilah khabar gembira yang diberikan Allah kepadamu kerana masuk Islam pertama kali seperti yang telah engkau ketahui, lalu engkau diangkat menjadi khalifah dan setelah ini semua engkau akan mati syahid?” Dia menjawab: “Barangkali cukuplah yang engkau katakan itu wahai anak saudaraku, aku berwasiat kebaikan kepada khalifah setelahku terhadap orang-orang yang pertama berhijrah, agar ia mengerti hak-hak mereka dan menjaga kehormatan mereka, dan aku berwasiat kebaikan kepadanya terhadap orang-orang Ansar, yang mereka telah menempati Madinah dan beriman kepada Allah Ta’ala, agar ia terima orang-orang yang baik di antara mereka dan memaafkan orang-orang yang berbuat buruk di antara mereka, dan aku berwasiat kepadanya akan tanggungan Allah dan RasulNya Shallallahu ‘alaihi wasallam agar ia menepati perjanjian dengannya, dan ia berperang di belakangnya, serta tidak membebani mereka dengan apa yang tidak mereka mampu”. (Sahih Bukhari, no. 1305)

Dari ‘Amru bin Maimun berkata; “Aku berdiri dan tidak ada seorang pun antara aku dan Umar kecuali ‘Abdullah bin ‘Abbas pada Subuh hari saat Umar terkena musibah. Subuh itu, Umar hendak memimpin solat dengan melalui barisan saf lalu berkata; “Luruskanlah saf”. Ketika dia sudah tidak melihat lagi pada jemaah ada celah-celah dalam barisan saf tersebut, maka Umar maju lalu bertakbir. Sepertinya dia membaca surah Yusuf atau an-Nahl atau seperti surah itu pada rakaat pertama hingga memungkinkan semua orang bergabung dalam solat. Ketika aku tidak mendengar sesuatu darinya kecuali ucapan takbir, tiba-tiba terdengar dia berteriak; “Ada orang yang membunuhku”, atau katanya; “Seekor anjing telah menerkamku”. Rupanya ada seseorang yang menikamnya dengan sebilah pisau bermata dua. Penikam itu tidaklah melalui orang-orang di sebelah kanan atau kirinya melainkan dia menikamnya pula hingga dia telah menikam sebanyak tiga belas orang yang mengakibatkan tujuh orang di antaranya meninggal dunia. Ketika seseorang dari kaum muslimin melihat kejadian itu, dia melemparkan bajunya dan tepat mengenai si pembunuh itu. Dan ketika dia menyedari bahawa dia pasti tertangkap (tak lagi boleh menghindar), dia bunuh diri. Umar memegang tangan ‘Abdur Rahman bin ‘Auf lalu menariknya ke depan. Siapa saja orang yang berada dekat dengan Umar pasti dapat melihat apa yang aku lihat. Ada pun orang-orang yang berada di sudut-sudut masjid, mereka tidak mengetahui peristiwa yang terjadi, selain hanya tidak mendengar suara Umar. Mereka berkata; “Subhaanalah, Subhaanalah (maha suci Allah)”. Maka ‘Abdur Rahman melanjutkan solat jemaah secara ringkas. Setelah solat selesai, Umar bertanya; “Wahai Ibnu ‘Abbas, lihatlah siapa yang telah membunuhku”. Ibnu ‘Abbas berkeliling sesaat lalu kembali dan berkata; “Budaknya Al Mughirah”. Umar bertanya; “Oh, si budak yang pandai membuat pisau itu?” Ibnu ‘Abbas menjawab; “Ya benar”. Umar berkata; “Semoga Allah membunuhnya, sungguh aku telah memerintahkan dia berbuat ma’ruf (kebaikan). Segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan kematianku di tangan orang yang mengaku beragama Islam. Sungguh dahulu kamu dan bapamu suka bila orang kafir bukan arab banyak berkeliaran di Madinah. ‘Abbas adalah orang yang paling banyak memiliki budak. Ibnu ‘Abbas berkata; “Jika anda menghendaki, aku akan kerjakan apa pun. Maksudku, jika kamu menghendaki kami akan membunuhnya”. Umar berkata; “Kamu berbohong, (sebab mana boleh kalian membunuhnya) padahal mereka telah terlanjur bicara dengan bahasa kalian, solat menghadap qiblat kalian dan naik haji seperti haji kalian”. Kemudian Umar dibawa ke rumahnya dan kami ikut menyertainya. Saat itu orang-orang seakan-akan tidak pernah terkena musibah seperti hari itu sebelumnya. Di antara mereka ada yang berkata; “Dia tidak apa-apa”. Dan ada juga yang berkata; “Aku sangat mengkhuatirkan nasibnya”. Kemudian Umar diberikan anggur lalu dia memakannya namun makanan itu keluar dari perutnya. Kemudian diberi susu lalu dia pun meminumnya namun susu itu keluar melalui lukanya. Akhirnya orang-orang menyedari bahawa Umar segera akan meninggal dunia. Maka kami pun masuk menjenguknya lalu diikuti oleh orang-orang yang datang dan memujinya. Tiba-tiba datang seorang pemuda seraya berkata; “Berbahagialah anda, wahai Amirul Mukminin dengan khabar gembira dari Allah untuk anda kerana telah hidup dengan mendampingi (menjadi sahabat) Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dan yang terdahulu menerima Islam berupa ilmu yang anda ketahui. Lalu anda diberi kepercayaan menjadi pemimpin dan anda telah menjalankannya dengan adil lalu anda mati syahid”. Umar berkata; “Aku sudah merasa senang jika masa kekhilafahanku berakhir neutral, aku tidak terkena dosa dan juga tidak mendapat pahala.” Ketika pemuda itu berlalu, tampak pakaiannya menyentuh tanah, maka Umar berkata; “Bawa kembali pemuda itu kepadaku”. ‘Umar berkata kepadanya; “Wahai anak saudaraku, angkatlah pakaianmu kerana yang demikian itu lebih baik dan lebih membuatmu taqwa kepada Rabbmu. Wahai ‘Abdullah bin Umar, lihatlah berapa jumlah hutang yang menjadi kewajibanku”. Maka mereka menghitungnya dan mendapatan hasilnya bahawa hutangnya sebesar lapan puluh enam ribu atau sekitar itu. Umar berkata; “Jika harta keluarga Umar mencukupi bayarlah hutang itu dengan harta mereka. Namun apabila tidak mencukupi maka mintalah kepada Bani ‘Adiy bin Ka’ab. Dan apabila harta mereka masih tidak mencukupi, maka mintalah kepada masyarakat Quraisy dan jangan mengatasi mereka dengan meminta kepada selain mereka lalu lunasilah hutangku dengan harta-harta itu. Temuilah Aisyah, Ummul Mukminin radliallahu ‘anha, dan sampaikan salam dari Umar dan jangan kalian katakan dari Amirul Muminin kerana hari ini bagi kaum mukminin aku bukan lagi sebagai pemimpin dan katakan bahawa Umar bin Al-Khattab meminta izin untuk dikuburkan di samping kedua sahabatnya”. Maka ‘Abdullah bin Umar memberi salam, meminta izin lalu masuk menemui Aisyah radliallahu ‘anha. Ternyata ‘Abdullah bin Umar mendapatkan Aisyah radliallahu ‘anha sedang menangis. Lalu dia berkata; “Umar bin Al-Khattab menyampaikan salam buat anda dan meminta izin agar boleh dikuburkan disamping kedua sahabatnya (Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dan Abu Bakar radliallahu ‘anhu)”. Aisyah radliallahu ‘anha berkata; “Sebenarnya aku juga menginginkan hal itu untuk diriku namun hari ini aku tidak akan lebih mementingkan diriku”. Ketika ‘Abdullah bin Umar kembali, dikatakan kepada Umar; “Ini dia, ‘Abdullah bin Umar sudah datang”. Maka Umar berkata; “Angkatlah aku”. Maka seorang laki-laki datang memapahnya. Umar bertanya: “Berita apa yang kamu bawa?” Ibnu Umar menjawab; “Berita yang anda sukai, wahai Amirul Mukminin. Aisyah telah mengizinkan anda”. Umar berkata; “Alhamdulillah. Tidak ada sesuatu yang paling penting bagiku selain hal itu. Jika aku telah meninggal, bawalah jasadku kepadanya dan sampaikan salamku lalu katakan bahawa Umar bin Al-Khattab meminta izin. Jka dia mengizinkan maka masukkanlah aku (kuburkan) namun bila dia menolak maka kembalikanlah jasadku ke kuburan Kaum Muslimin. Kemudian Hafsah, Ummul Mukminin datang dan beberapa wanita ikut bersamanya. Tatkala kami melihatnya, kami segera berdiri. Hafsah kemudian mendekat kepada Umar lalu dia menangis sejenak. Kemudian beberapa orang laki-laki meminta izin masuk, maka Hafsah masuk ke bilik kerana ada orang yang mahu masuk. Maka kami dapat mendengar tangisan Hafsah dari balik bilik. Orang-orang itu berkata; “Berilah wasiat, wahai Amirul Mukminin. Tentukanlah pengganti anda”. Umar berkata; “Aku tidak menemukan orang yang paling berhak atas urusan ini daripada mereka atau segolongan mereka yang ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam wafat beliau redha kepada mereka. Maka dia menyebut nama Ali, Uthman, Az Zubair, Thalhah, Sa’ad dan ‘Abdur Rahman. Selanjutnya dia berkata; “Abdullah bin Umar akan menjadi saksi atas kalian. Namun dia tidak punya peranan dalam urusan ini, dan tugas itu hanya sebagai bentuk penghibur baginya. Jika kepemimpinan jatuh ke tangan Sa’ad, maka dialah pemimpin urusan ini. Namun apabila bukan dia, maka mintalah bantuan dengannya. Dan siapa saja di antara kalian yang diserahi urusan ini sebagai pemimpin maka aku tidak akan memecatnya kerana alasan lemah atau berkhianat”. Selanjutnya Umar berkata; “Aku berwasiat kepada khalifah sesudahku agar memahami hak-hak kaum Muhajirin dan menjaga kehormatan mereka. Aku juga berwasiat kepadanya agar selalu berbuat baik kepada Kaum Ansar yang telah menempati negeri (Madinah) ini dan telah beriman sebelum kedatangan mereka (kaum Muhajirin) agar menerima orang baik, dan memaafkan orang yang keliru dari kalangan mereka. Dan aku juga berwasiat kepadanya agar berbuat baik kepada seluruh penduduk kota ini kerana mereka adalah para pembela Islam dan telah menyumbangkan harta (untuk Islam) dan telah bersikap keras terhadap musuh. Dan janganlah mengambil dari mereka kecuali harta lebih mereka dengan kerelaan mereka. Aku juga berwasiat agar berbuat baik kepada orang-orang Arab Badwi kerana mereka adalah nenek moyang bangsa Arab dan perintis Islam, dan agar diambil dari mereka bukan harta pilihan (utama) mereka (sebagai zakat) lalu dikembalikan (disalurkan) untuk orang-orang fakir dari kalangan mereka. Dan aku juga berwasiat kepadanya agar menunaikan perjanjian kepada ahlu Dzimmah (Warga bukan muslim yang wajib terkena pajak), iaitu orang-orang yang di bawah perlindungan Allah dan Rasul-Nya shallallahu ‘alaihi wasallam (asalkan membayar pajak) dan mereka (ahlu dzimmah) yang berniat memerangi harus diperangi, mereka juga tidak boleh dibebani selain sebatas kemampuan mereka”. Ketika Umar sudah menghembuskan nafas, kami keluar membawanya lalu kami berangkat dengan berjalan. ‘Abdullah bin Umar mengucapkan salam (kepada Aisyah radliallahu ‘anha) lalu berkata; “Umar bin Al-Khattab meminta izin”. Aisyah radliallahu ‘anha berkata; “Masukkanlah”. Maka jasad Umar dimasukkan ke dalam liang lahad dan diletakkan berdampingan dengan kedua sahabatnya. Setelah selesai menguburkan jenazah Umar, orang-orang (yang telah ditunjuk untuk mencari pengganti khalifah) berkumpul. ‘Abdur Rahman bin ‘Auf berkata; “Jadikanlah urusan kalian ini kepada tiga orang di antara kalian. Maka Az Zubair berkata; “Aku serahkan urusanku kepada Ali. Sementara Thalhah berkata; “Aku serahkan urusanku kepada Uthman. Sedangkan Sa’ad berkata; “Aku serahkan urusanku kepada ‘Abdur Rahman bin ‘Auf. Kemudian ‘Abdur Rahman bin ‘Auf berkata; “Siapa di antara kalian berdua yang mahu melepaskan urusan ini maka kami akan serahkan kepada yang satunya lagi, Allah dan Islam akan mengawasinya sungguh seseorang dapat melihat siapa yang terbaik di antara mereka menurut pandangannya sendiri. Dua pembesar (Uthman dan Ali) terdiam. Lalu ‘Abdur Rahman berkata; “Apakah kalian menyerahkan urusan ini kepadaku. Allah tentu mengawasiku dan aku tidak akan semena-mena dalam memilih siapa yang terbaik di antara kalian”. Keduanya berkata; “Baiklah”. Maka ‘Abdur Rahman memegang tangan salah seorang dari keduanya seraya berkata; “Engkau adalah kerabat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dan dari kalangan pendahulu dalam Islam (senior) sebagaimana yang kamu ketahui dan Allah akan mengawasimu. Seandainya aku serahkan urusan ini kepadamu tentu kamu akan berbuat adil dan seandainya aku serahkan urusan ini kepada Uthman tentu kamu akan mendengar dan mentaatinya”. Kemudian dia berbicara menyendiri dengan Uthman dan berkata sebagaimana yang dikatakannya kepada Ali. Ketika dia mengambil perjanjian bai’ah, ‘Abdur Rahman berkata; “Angkatlah tanganmu wahai Uthman”. Maka Abdur Rahman membai’ah Uthman lalu Ali ikut membai’ahnya kemudian para penduduk masuk untuk membai’ah Uthman”. (Sahih Bukhari, no. 3424)

Dari Ma’dan Bin Abu Thalhah Al Ya’mari bahawa Umar Bin Al-Khathab berdiri di atas mimbar pada hari Jumaat, kemudian memuji dan mengagungkan Allah lalu menyebutkan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dan Abu bakar, kemudian berkata; “Aku bermimpi dan aku menganggapnya itu adalah pertanda akan tibanya ajalku, aku bermimpi seakan-akan seekor ayam jantan mematukku dua kali.” Ma’dan berkata; dia (Umar) menyebutkan bahawa ayamnya berwarna merah, kemudian aku ceritakan kepada Asma’ Binti Umais isteri Abu Bakar, maka dia berkata; “Seorang lelaki asing/selain arab akan membunuhmu.” Umar berkata; “Sesungguhnya orang-orang menyuruhku untuk mengangkat seorang pengganti, dan sesungguhnya Allah tidak akan menngsia-siakan agama dan kekhilafahanNya, yang telah mengutus Nabi-Nya shallallahu ‘alaihi wasallam dengan mengusungnya, dan jika ajal menjemputku maka urusan ini diserahkan di dalam Syura’ (musyawarah) di antara enam orang yang ketika Nabiyullah shallallahu ‘alaihi wasallam meninggal beliau redha kepada mereka, maka siapa saja di antara mereka yang kalian bai’ah hendaklah kalian dengar dan taati, dan sesungguhnya aku mengetahui akan ada orang-orang yang akan mengacaukan urusan ini, dan aku adalah yang akan memerangi mereka dengan tanganku atas dasar Islam, mereka itulah musuh musuh Allah, orang-orang kafir lagi sesat, demi Allah, aku tidak akan meninggalkan dari apa-apa yang telah Rabbku janjikan kepadaku kemudian menggantikanku dengan sesuatu yang lebih penting bagiku ketimbang Al Kalalah (seseorang yang meninggal dan tidak meninggalkan bapa serta anak), dan demi Allah, tidak pernah Nabiyullah shallallahu ‘alaihi wasallam menegaskan sesuatu kepadaku tentang sesuatu sejak aku menemani beliau melebihi ketegasannya kepadaku dalam masalah Kalalah sampai beliau menusukkan jarinya ke dadaku dan berkata: “Cukup bagimu ayat tentang shaif yang ada di akhir surah An-Nisa’, sesungguhnya jika aku hidup maka aku akan putuskan masalah itu dengan keputusan yang dapat diketahui oleh orang yang membaca dan orang yang tidak membaca, dan aku bersaksi kepada Allah atas pemimpin-pemimpin negeri, bahawasannya aku mengutus mereka supaya mereka mengajarkan kepada manusia perihal urusan agama mereka dan agar supaya mereka menjelaskan tentang sunnah Nabi mereka shallallahu ‘alaihi wasallam dan mengadukan kepadaku apa yang tidak mereka ketahui, kemudian sesungguhnya kalian wahai manusia, kalian memakan dua pohon yang tidak aku anggap kecuali keduanya adalah menjijikkan, iaitu bawang putih dan bawang merah ini, demi Allah aku telah melihat Nabiyullah shallallahu ‘alaihi wasallam ketika mencium bau keduanya dari seorang lelaki, beliau menyuruhnya sambil memegang tangannya untuk keluar dari masjid sehingga diletakkan di Baqi’, maka barangsiapa memakan keduanya hendaklah memasaknya hingga tidak ada baunya.” Ma’dan berkata; “Umar berkhutbah di hadapan manusia pada hari Jumaat dan terbunuh pada hari Rabu.” (Musnad Ahmad, no. 85)

Dari Abdurrahman bin Abu Bakrah dia berkata; “Aku menjadi utusan bersama ayahku untuk menemui Mu’awiyah bin Abu Safyan, kemudian Abu Sufyan mempersilahkan kami masuk, lalu dia berkata; “Wahai Abu Bakrah, ceritakanlah kepadaku sesuatu yang telah kamu dengar dari Rasulullah Shallalahu ‘Alaihi Wasallam!” Ayahku menjawab; “Rasulullah Shallalahu ‘Alaihi Wasallam kagum dengan mimpi yang baik, lalu beliau akan bertanya tentang mimpi tersebut, pada suatu hari Rasulullah Shallalahu ‘Alaihi Wasallam bertanya: “Siapakah di antara kalian yang bermimpi?” Salah seorang laki-laki menjawab; “Saya wahai Rasulullah, aku bermimpi seakan-akan ada timbangan yang menggantung di langit, kemudian engkau ditimbang dengan Abu Bakar, maka timbangan engkau lebih berat dari Abu Bakar Radliyallahu Ta’ala ‘anhu. Lalu Abu Bakar radliallahu ‘anhu ditimbang dengan Umar radliallahu ‘anhu, ternyata timbangan Abu Bakar lebih berat dari Umar. Lalu Umar ditimbang dengan Uthman Radliyallahu Ta’ala ‘anhu, maka timbangan Umar lebih berat dari Uthman radliallahu ‘anhum. Kemudian timbangan itu diangkat.” Rasulullah Shallalahu ‘Alaihi Wasallam menayangkan mimpinya seraya bersabda: “Itulah khilafah Nubuwwah (kepemimpinan ala Nubuwwah), kemudian Allah Tabaraka Wata’ala memberikan kekuasaan kepada orang yang dikehendaki.” (Musnad Ahmad, no. 19547)

Dari An Nu’man bin Basyir ia berkata, “Kami pernah duduk-duduk di dalam Masjid bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Kemudian Basyir menahan pembacaan hadithnya. Kemudian datanglah Abu Tsa’labah Al Khusyani dan berkata, “Wahai Basyir bin Sa’d, apakah kamu hafal hadith Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berkenaan dengan Umara’ (para pemimpin)?” Kemudian Hudzaifah berkata, “Aku hafal khutbah beliau.” Maka Abu Tsa’labah pun duduk, kemudian Hudzaifah berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: ‘Akan berlangsung Nubuwwah (kenabian) di tengah-tengah kalian selama kurun waktu tertentu yang Allah kehendaki lalu Dia mengangkatnya (berakhir) bila Dia menghendaki untuk mengakhirinya. Kemudian berlangsung kekhilafahan menurut sistim kenabian selama kurun waktu tertentu yang Allah kehendaki lalu Dia mengangkatnya bila Dia menghendaki untuk mengakhirinya. Kemudian berlangsung kerajaan yang bengis selama kurun waktu tertentu yang Allah kehendaki lalu Dia mengangkatnya bila Dia menghendaki untuk mengakhirinya. Kemudian berlangsung pemerintahan yang menindas (diktator) selama kurun waktu tertentu yang Allah kehendaki lalu Dia mengangkatnya bila Dia menghendaki untuk mengakhirinya. Kemudian akan berlangsung kembali kekhalifahan menurut sistem kenabian. Kemudian beliau berhenti”. (Musnad Ahmad, no. 17680)

Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Salam bersabda: “Sesungguhnya kulit orang kafir itu setebal empat puluh dua hasta, gigi gerahamnya seperti Jabal Uhud dan tempatnya di neraka Jahanam seluas antara Makkah dan Madinah.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 2500)

Dari Sa’ad bin Malik; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sekiranya satu timba nanah penduduk neraka dituang ke bumi, sungguh ia akan menjadikan seluruh penduduk bumi mencium bau busuknya.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 2509, Musnad Ahmad, no. 10799)

Dari Ibnu Abbas bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam membaca ayat, “Bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu sekalian meninggal melainkan kalian dalam keadaan muslim.” Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Kalau seandainya setitis Zaqqum (nama pohon di neraka) menitis ke kampung dunia (bumi), nescaya akan merosakkan kehidupan penduduk dunia. Lalu bagaimana dengan (keadaan) orang-orang yang menjadikan zaqqum sebagai makanannya?” (Sunan At-Tirmidzi, no. 2510, Sunan Ibnu Majah, no. 4316)

Dari Abu Darda dia berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Akan dicampakkan kepada penghuni neraka rasa lapar yang sebanding dengan seksa yang mereka alami, lalu mereka memohon pertolongan, kemudian mereka ditolong dengan diberi makanan dari “dhari” (pohon yang berduri) yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar, kemudian mereka memohon diberikan makanan lalu mereka diberi makanan yang menyumbat di kerongkongan, kemudian mereka teringat bahawa dahulu di dunia mereka mengubati tersumbatnya kerongkongan mereka dengan minuman, maka mereka memohon untuk diberi minuman, lalu dituangkanlah air mendidih kepada mereka dengan “Al Kalalib” (besi yang bengkok hujungnya digunakan untuk mengangkat daging dari kendi) yang apabila telah dekat ke wajah mereka menjadi jatuhlah wajah mereka, dan apabila masuk ke dalam perut mereka nescaya akan memotong-motong organ yang ada dalam perut mereka. Lalu mereka berkata sesama mereka; ‘Memohonlah kepada penjaga neraka Jahannam.’ Namun mereka (penjaga neraka) membacakan ayat: “Bukankah kamu telah didatangi Rasul-rasul kamu dengan membawa keterangan-keterangan (yang menyatakan akibat perbuatan derhaka kamu)?” Mereka menjawab: “Ya, telah datang”. Malaikat itu berkata: “Jika demikian, maka berdoalah kamu sendiri. Dan doa permohonan orang-orang yang kafir pada saat ini hanya menyebabkan mereka berada dalam keadaan dukacita dan kecewa sahaja” (Ghafir:50). Rasulullah berkata; Dan mereka menyeru (ketua malaikat penjaga neraka, dengan berkata): “Wahai Malik! Biarlah hendaknya Tuhanmu mematikan kami (kerana kami tidak tahan menderita)!” Malik menjawab: “Sesungguhnya kamu tetap kekal di dalam azab” (Al-Zukhruf:77). -Al A’masy berkata; ‘Aku diberitahu bahawa jarak antara permohonan mereka dengan jawaban Malaikat Malik kepada mereka adalah seribu tahun’- Nabi berkata: “Lalu mereka saling berkata; ‘Mohonlah kepada Rabb kalian kerana tidak ada seorang pun yang lebih baik daripada Rabb kalian’. Lalu mereka memohon; ‘Ya Tuhan kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, dan dahulu kami adalah orang-orang yang sesat. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari padanya (dan kembalikanlah kami ke dunia), maka jika kami kembali (juga kepada kekafiran), maka sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim’ (Al-Mukminun:106-107). Nabi berkata: “Lalu Allah menjawab kepada mereka; ‘Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan Aku’ (Al-Mukminun:108). Nabi berkata: “Maka ketika itu mereka putus asa dari segala kebaikan, dan ketika itu juga mereka meringkik dan menyesal serta celaka.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 2511)

Dari Abu Sa’id, Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda mengenai firman Allah: “Seperti besi yang mendidih.” (Al-ma’arij:8), Beliau bersabda: “Seperti kotoran minyak, Kemudian apabila Allah mendekatkan ke wajah orang yang diazab maka gugurlah kulit wajahnya.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 3244)

Dari Abu Sa’id al Khudri, Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam menjelaskan firmanNya: “Dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat.” Beliau bersabda: “Orang kafir dibakar oleh api neraka, maka bibir atasnya mengkerut (ke atas) sehingga mencapai pertengahan kepalanya, sedangkan bibir bawahnya menjulur hingga mendekati pusatnya.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 2512, Musnad Ahmad, no. 11409)

Dari Abu Hurairah, Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Bara api neraka Jahannam itu dipanaskan selama seribu tahun sampai menjadi merah, kemudian dipanaskan lagi selama seribu tahun sampai menjadi putih, kemudian dipanaskan lagi selama seribu tahun sampai menjadi hitam, maka dia menjadi hitam gelap”. (Sunan At-Tirmidzi, no. 2516, Sunan Ibnu Majah, no. 4311)

Dari Jabir dia berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Segolongan orang dari ahli tauhid diazab di neraka sehingga mereka menjadi abu, kemudian mereka mendapatkan rahmat, lalu mereka dikeluarkan dan diletakkan di depan pintu syurga.’ Rasulullah berkata; ‘Lalu penduduk syurga menyiramkan air kepada mereka, maka mereka tumbuh kembali sebagaimana buih tumbuh dalam sesuatu yang dibawa aliran air, kemudian mereka masuk syurga.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 2522, Musnad Ahmad, no. 14665)

Dari Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda; “Sesunguhnya ada dua orang yang masuk ke dalam neraka, keduanya menjerit dengan suara kuat, maka Rabb ‘azza wajalla memerintahkan (kepada Malaikat Zabaniyah): ‘Keluarkanlah keduanya!’ Setelah keduanya dikeluarkan, maka Allah bertanya kepada keduanya: ‘Untuk apa kalian berdua menjerit dengan suara kuat?’ Keduanya menjawab; ‘Kami melakukan demikian agar supaya Engkau mengasihani kami.’ Kemudian Allah berfirman, ‘Sesungguhnya rahmat-Ku untuk kalian berdua, hendaklah kalian berdua pergi lalu menceburkan diri kalian di tempat kalian dahulu berada dalam neraka.’ Maka keduanya pergi, dan salah seorang dari keduanya menceburkan dirinya ke dalam neraka, namun Allah menjadikannya dingin dan selamat atasnya, sedangkan yang lain tetap berdiri dan tidak menceburkan dirinya, kemudian Allah ‘azza wajalla bertanya kepadanya; ‘Apa yang menghalangimu untuk menceburkan dirimu sebagaimana temanmu telah menceburkan dirinya?’ Dia menjawab; ‘Wahai Rabbku sesungguhnya aku sangat mengharap agar supaya Engkau tidak mengembalikanku ke dalamnya (neraka) setelah Engkau keluarkan aku darinya.’ Maka Allah berfirman: ‘Kamu mendapatkan apa yang kamu harapkan.’ Kemudian keduanya masuk Syurga dengan rahmat Allah”. (Sunan At-Tirmidzi, no. 2524)

Dari Abu Sa’id berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alahi wa Salam memasuki tempat solat lalu beliau melihat orang-orang, sepertinya mereka tertawa hingga terlihat gigi-giginya, beliau bersabda: “Ingat, sesungguhnya bila kalian banyak mengingat pemutus segala kenikmatan nescaya kalian tidak sempat melakukan (perkara) yang aku lihat (tertawa), kerana itu perbanyaklah mengingat pemutus segala kenikmatan, sesungguhnya tidaklah ada suatu hari datang atas makam (pekuburan) melainkan ia berbicara; ‘Aku rumah pengasingan, aku rumah penyendirian, aku rumah tanah, aku rumah cacing.’ Bila seorang hamba mukmin dikuburkan, kubur berkata padanya: ‘Selamat datang, engkau adalah orang yang berjalan di atas punggungku yang paling aku sukai, kerana saat ini aku diberi kuasa menanganimu dan kau kembali kepadaku, kau akan melihat apa yang akan aku lakukan padamu.’ Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa salam bersabda: “Lalu diluaskan baginya sejauh mata memandang dan dibukakan baginya pintu menuju syurga. Dan bila hamba keji atau kafir dikuburkan, kubur berkata padanya: ‘Tidak selamat datang, engkau adalah orang yang melintasi di atas punggungku yang paling aku benci, kerana saat ini aku diberi kuasa menanganimu dan kau kembali padaku, kau akan mengetahui apa yang akan aku lakukan padamu.’ Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa salam bersabda: “Lalu kubur menghimpitnya hingga mengenainya sehingga tulang-tulangnya tidak keruan,” -Rasulullah mengisyaratkan dengan memasukkan sebahagian jari-jemarinya ke sebahagian yang lain- Berkata Abu Sa’id: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa salam bersabda: “Allah mendatangkan kepadanya tujuh puluh ular besar, andai satu di antaranya menghembus di bumi necaya tidak akan menumbuhkan apa pun selama dunia masih ada, lalu semua (ular) mengigit dan melukainya hingga ia sampai ke (hari) penghisaban.” Berkata Abu Sa’id: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa salam bersabda: “Sesungguhnya kubur adalah salah satu taman syurga atau salah satu lubang neraka.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 2384)

Khalid ibnu Lajlaj menceritakan kepadanya, bahawa Lajlaj bapanya Khalid pernah memberitahunya; ia pernah duduk sambil bekerja di pasar lalu ada seorang wanita lalu dengan membawa anak kecil. Orang-orang mencela wanita itu, aku pun ikut mencela wanita tersebut. Aku lalu membawa wanita itu ke hadapan Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau bertanya: “Siapa bapa dari anak yang kamu bawa ini?” Wanita itu diam. Seorang laki-laki yang ada di sisinya berkata, “Wahai Rasulullah, akulah bapanya.” Beliau kembali berpaling ke wanita itu dan bertanya: “Siapa bapa dari anak yang kamu bawa ini?” Pemuda itu terus saja menjawab, “Wahai Rasulullah, akulah bapanya.” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam kemudian menghadap ke khalayak ramai, beliau bertanya kepada mereka tentang pemuda itu, mereka menjawab, “Kami tidak mengenal pemuda itu kecuali orang yang baik-baik.” Beliau lalu bertanya kepada pemuda itu: “Apakah kamu telah menikah?” Ia menjawab, “Ya.” Beliau lalu memerintahkan untuk merejamnya, maka ia pun direjam.” Lajlaj berkata, “Kami lalu membawa pemuda itu dan membuat lubang untuknya, kemudian kami melemparinya dengan batu hingga ia tidak bergerak lagi.” Setelah itu datanglah seorang laki-laki menanyakan perihal pemuda yang direjam itu, kami pun mengajaknya menemui Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam. Kami katakan kepada Nabi, “Orang ini datang untuk menanyakan orang buruk itu (pemuda yang direjam). Namun Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam jesteru bersabda: “Sungguh di sisi Allah pemuda itu lebih harum dari minyak kasturi.” Dan ternyata laki-laki yang baru datang itu adalah bapa dari pemuda tersebut, kami lalu membantunya untuk memandikan, mengkafani dan menguburkannya. Namun aku tidak tahu, beliau ikut solat atau tidak.” (Musnad Ahmad, no. 15369, Sunan Abu Daud, no. 3848)

Dari Al Hasan berkata: Utbah bin Ghazwan berkhutbah di atas mimbar Bashrah, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Salam bersabda: “Sesungguhnya batu besar di lemparkan dari tepi neraka jahanam lalu jatuh ke dalamnya selama tujuh puluh tahun dan tidak juga sampai ke dasarnya.” Berkata Al Hasan: Ibnu Umar berkata: Sering-seringlah mengingat neraka kerana panasnya amat sangat, jurangnya jauh dan palu-palunya terbuat dari besi. (Sunan At-Tirmidzi, no. 2498)

Abdullah bin Mas’ud berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam bersabda: “Pada hari itu (hari kiamat), neraka Jahannam didatangkan, ia memiliki tujuh puluh ribu tali, pada tiap tali ada tujuh puluh ribu malaikat menyeretnya.” (Sahih Muslim, no. 5076, Sunan At-Tirmidzi, no. 2496)

Dari Abdullah bin Amru bin Al Ash dia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam keluar menemui kami sementara di tangan beliau terdapat dua kitab. Kemudian beliau pun bertanya: “Apakah kalian tahu apakah kedua kitab ini?” Maka kami pun menjawab: “Tidak wahai Rasulullah, kecuali anda mengkhabarkannya pada kami.” Akhirnya beliau pun bersabda berkait dengan kitab yang berada pada tangan kanannya: “Ini adalah kitab yang berasal dari Rabb semesta alam. Di dalamnya terdapat nama-nama penduduk syurga dan juga nama-nama orang tua serta kabilah mereka. Jumlahnya telah ditutup dengan orang yang terakhir dari mereka, dan tidak akan ditambah dan jumlah mereka tidak pula dikurangi lagi.” Kemudian beliau bersabda berkait dengan kitab yang berada di tangan kirinya: “Ada pun ini, ia adalah kitab yang juga berasal dari Rabb semesta alam. Di dalamnya telah tercantum nama-nama penghuni neraka, dan juga nama-nama bapa mereka serta kabilah mereka, dan telah dijumlah dengan orang yang terakhir dari mereka. Sehingga jumlah mereka tidak lagi akan bertambah dan tidak pula akan berkurang selama-lamanya.” Kemudian para sahabat pun berkata: “Kalau begitu, dimanakah letaknya amalan wahai Rasulullah jika memang perkara sudah habis (ditetapkan)?” Beliau menjawab: “Berusahalah dan mendekatilah, kerana sesungguhnya penduduk syurga akan ditutup dengan amalan penduduk ahli syurga, meskipun ia mengamalkan amalan apa saja. Dan sesungguhnya penduduk neraka akan ditutup pula dengan amalan penduduk neraka, meskipun ia mengerjakan amalan apa saja.” Kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda dengan kedua tangannya lalu menghempaskannya: “Sesungguhnya Allah telah selesai terhadap urusan para hamba-Nya. Satu golongan di dalam syurga dan satu kelompok pula di dalam neraka.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 2067, hasan)

Dari Shuhaib, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam bersabda: “Dulu sebelum kalian, ada seorang raja, ia memiliki tukang sihir, saat tukang sihir sudah tua, ia berkata kepada rajanya: ‘Aku sudah tua, kirimlah seorang pemuda kepadaku untuk aku ajari sihir.’ Lalu seorang pemuda datang padanya, ia mengajarkan sihir kepada pemuda itu. Di jalan yang dilalui si pemuda setiap hari hendak pergi belajar sihir ada seorang rahib. Si pemuda selalu singgah ke tempat rahib tersebut dan menyemak ajaran-ajarannya. Ternyata ajaran rahib tersebut sangat dikagumi si pemuda. Apabila dia terlambat sampai ke tempat tukang sihir, dia dipukul oleh tukang sihir. Hal itu diadukannya kepada rahib. Kata rahib, ‘Jika engkau takut dimarahi tukang sihir katakan kepadanya bahawa engkau terlambat kerana halangan keluarga. Dan jika engkau takut dimarahi keluargamu, katakan bahawa engkau terlambat pulang kerana tukang sihir.’ Saat seperti itu, pada suatu hari ia mendekati sebuah haiwan yang besar yang menghalangi jalanan orang, ia berkata, ‘Hari ini aku akan tahu, apakah tukang sihir lebih baik ataukah rahib lebih baik.’ Ia mengambil batu lalu berkata: ‘Ya Allah, bila urusan si rahib lebih Engkau sukai dari pada tukang sihir itu maka bunuhlah binatang ini hingga orang boleh melalui jalan.’ Ia melemparkan batu itu dan membunuhnya, orang-orang pun boleh melalui jalan. Ia memberitahukan hal itu kepada si rahib. Si rahib berkata: ‘Anakku, saat ini engkau lebih baik dariku dan urusanmu telah sampai seperti yang aku lihat, engkau akan mendapat ujian, bila kau mendapat ujian jangan menunjukkan padaku.’ Si pemuda itu boleh menyembuhkan orang buta dan berbagai penyakit. Salah seorang teman raja yang buta lalu ia mendengarnya, ia mendatangi pemuda itu dengan membawa hadiah yang banyak, ia berkata: ‘Sembuhkan aku dan kau akan mendapatkan yang aku kumpulkan di sini.’ Pemuda itu berkata: ‘Aku tidak menyembuhkan seorang pun, yang menyembuhkan hanyalah Allah, bila kau beriman padaNya, aku akan berdoa kepadaNya agar menyembuhkanmu.’ Teman si raja itu pun beriman lalu si pemuda itu berdoa kepada Allah lalu ia pun sembuh. Teman raja itu kemudian mendatangi raja lalu duduk didekatnya. Si raja berkata: ‘Hai fulan, siapa yang menyembuhkan matamu?’ Orang itu menjawab: ‘Rabbku.’ Si raja berkata: ‘Kau punya Rabb selainku?’ Orang itu berkata: ‘Rabbku dan Rabbmu adalah Allah.’ Si raja menangkapnya lalu menyiksanya hingga ia menunjukkan pada pemuda itu lalu pemuda itu didatangkan. Raja berkata: ‘Hai anakku, sihirmu yang boleh menyembuhkan orang buta, sopak dan kau melakukan ini dan itu.’ Pemuda itu berkata: ‘Bukan aku yang menyembuhkan, yang menyembuhkan hanya Allah.’ Si raja menangkapnya dan terus menyiksanya hingga ia menunjukkan kepada si rahib. Si raja mendatangi si rahib, rahib pun didatangkan lalu dikatakan padanya: ‘Tinggalkan agamamu.’ Si rahib tidak mahu lalu si raja meminta gergaji kemudian diletakkan tepat ditengah kepalanya hingga sebelahnya terjatuh di tanah. Setelah itu teman si raja didatangkan dan dikatakan padanya: ‘Tinggalkan agamamu.’ Si rahib tidak mahu lalu si raja meminta gergaji kemudian diletakkan tepat ditengah kepalanya hingga sebelahnya terjatuh di tanah. Setelah itu pemuda didatangkan lalu dikatakan padanya: ‘Tinggalkan agamamu.’ Pemuda itu tidak mahu. Lalu si raja menyerahkannya ke sekelompok tentaranya, raja berkata: ‘Bawalah dia ke gunung ini dan ini, bawalah ia naik, bila ia mahu meninggalkan agamanya (biarkanlah dia) dan bila tidak mahu, lemparkan dari atas gunung.’ Mereka membawanya ke puncak gunung lalu pemuda itu berdoa: ‘Ya Allah, selamatkanlah aku dari mereka sekehendakMu.’ Ternyata gunung menggoncang mereka dan mereka semua jatuh. Pemuda itu kembali pulang hingga tiba dihadapan raja. Raja bertanya: ‘Bagaimana keadaan tentera-tenteraku?’ Pemuda itu menjawab: ‘Allah menyelamatkanku dari mereka.’ Lalu si raja menyerahkannya ke sekelompok tentaranya, raja berkata: ‘Bawalah dia ke sebuah perahu lalu hantar ke tengah laut, bila ia mahu meninggalkan agamanya (bawalah dia pulang) dan bila ia tidak mahu meninggalkannya, lemparkan dia.’ Mereka membawanya ke tengah laut lalu pemuda itu berdoa: ‘Ya Allah, selamatkanlah aku dari mereka sekehendakMu.’ Ternyata perahunya terbalik dan mereka semua tenggelam. Pemuda itu pulang hingga tiba di hadapan raja, raja bertanya: Bagaimana keadaan tentera-tenteraku? ‘ Pemuda itu menjawab: ‘Allah menyelamatkanku dari mereka.’ Setelah itu ia berkata kepada raja: ‘Kau tidak akan dapat membunuhku sebelum melakukan perintah ku.’ Raja bertanya: ‘Apa itu?’ Pemuda itu berkata: ‘Kumpulkan seluruh rakyat di suatu lapangan. Lalu salib aku di situ pada sebatang pohon. Kemudian ambil anak panah dari tempat panah ku dan letakkan di busur dengan membaca: Bismillahi rabbil ghulam (Dengan nama Allah, Tuhan Pemuda ini). Sesudah itu panahlah aku. Bila kau lakukan seperti itu maka kau akan berhasil membunuhku.” Maka dikumpulkannya seluruh rakyat di suatu lapangan. Lalu disalibnya si pemuda pada sebatang pohon. Kemudian diambilnya panah lalu dipasangnya pada busur dengan membaca: Bismillahi rabbil ghulam. Maka dipanahnya lah si pemuda, kena pelipisnya. Pemuda meletakkan tangannya ditempat yang terkena panah kemudian mati. Orang-orang berkata: ‘Kami beriman dengan Rabb pemuda itu! Kami beriman dengan Rabb pemuda itu! Kami beriman dengan Rabb pemuda itu!’ Kemudian didatangkan kepada raja dan dikatakan padanya: ‘Tahukah kamu akan sesuatu yang kau khuatirkan, demi Allah kini telah menimpamu. Orang-orang beriman seluruhnya.’ Si raja kemudian memerintahkan membuat parit di jalanan kemudian dinyalakan api. Raja berkata: ‘Siapa pun yang tidak meninggalkan agamanya, pangganglah didalamnya.’ Mereka melakukannya hingga datanglah seorang wanita bersama bayinya, sepertinya ia hendak mundur agar tidak terjatuh dalam paritan api lalu si bayi itu berkata: ‘Ibuku, bersabarlah, sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran.” (Sahih Muslim, no. 5327, Musnad Ahmad, no. 22805)

Dari Abu Hurairah, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam beliau telah bersabda: “Tidak ada bayi yang dapat berbicara ketika masih berada dalam buaian kecuali tiga bayi: Bayi (yakni) Isa bin Maryam, dan bayi dalam perkara Juraij.” Juraij adalah seorang laki-laki yang rajin beribadah. Ia membangun tempat peribadatan dan sentiasa beribadah di tempat itu. Ketika sedang melaksanakan solat sunat, tiba-tiba ibunya datang dan memanggilnya; ‘Hai Juraij!’ Juraij bertanya dalam hati; ‘Ya Allah, manakah yang lebih aku utamakan, melanjutkan solatku ataukah memenuhi panggilan ibuku?’ Akhirnya ia pun meneruskan solatnya itu hingga ibunya merasa kecewa dan beranjak darinya. Keesokan harinya, ibunya datang lagi kepadanya sedangkan Juraij sedang melakukan solat sunat. Kemudian ibunya memanggilnya; ‘Hai Juraij!’ Kata Juraij dalam hati; ‘Ya Allah, manakah yang lebih aku utamakan, memenuhi seruan ibuku ataukah solatku?’ Lalu Juraij tetap meneruskan solatnya hingga ibunya merasa kecewa dan beranjak darinya. Hari berikutnya, ibunya datang lagi ketika Juraij sedang melaksanakan solat sunat. Seperti biasa ibunya memanggil; ‘Hai Juraij!’ Kata Juraij dalam hati; ‘Ya Allah, manakah yang harus aku utamakan, meneruskan solatku ataukah memenuhi seruan ibuku?’ Namun Juraij tetap meneruskan solatnya dan mengabaikan seruan ibunya. Tentunya hal ini membuat kecewa hati ibunya. Hingga tak lama kemudian ibunya pun berdoa kepada Allah; ‘Ya Allah, janganlah Engkau matikan ia sebelum ia mendapat fitnah dari perempuan pelacur!’ Kaum Bani Israil selalu memperbincangkan tentang Juraij dan ibadahnya, hingga ada seorang wanita pelacur yang cantik berkata; ‘Jika kalian menginginkan populariti Juraij hancur di mata masyarakat, maka aku dapat memfitnahnya demi kalian.’ Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pun meneruskan sabdanya: ‘Maka mulailah pelacur itu menggoda dan memujuk Juraij, tetapi Juraij tidak mudah terpedaya dengan godaan pelacur tersebut. Kemudian pelacur itu pergi mendatangi seorang penggembala ternak yang kebetulan sering berteduh di tempat peribadatan Juraij. Ternyata wanita tersebut berhasil memperdayainya hingga laki-laki penggembala itu melakukan perzinaan dengannya sampai akhirnya hamil. Setelah melahirkan, wanita pelacur itu berkata kepada masyarakat sekitarnya bahawa; ‘Bayi ini adalah hasil perbuatan aku dengan Juraij.’ Mendengar pengakuan wanita itu, masyarakat pun menjadi marah dan benci kepada Juraij. Kemudian mendatangi rumah peribadatan Juraij dan bahkan menghancurkannya. Selain itu, mereka pun bersama-sama menghakimi Juraij tanpa bertanya terlebih dahulu kepadanya. Lalu Juraij bertanya kepada mereka; ‘Mengapa kalian lakukan hal ini kepadaku? ‘ Mereka menjawab; ‘Kami lakukan hal ini kepadamu karena kamu telah berbuat zina dengan pelacur ini hingga ia melahirkan bayi dari hasil perbuatanmu.’ Juraij berseru; ‘Dimanakah bayi itu?’ Kemudian mereka menghadirkan bayi hasil perbuatan zina itu dan menyentuh perutnya dengan jari tangannya seraya bertanya; ‘Hai bayi kecil, siapakah sebenarnya ayahmu itu?’ Ajaibnya, bayi terus menjawab; ‘Ayah saya adalah si fulan, seorang penggembala.’ Sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam: ‘Akhirnya mereka menaruh hormat kepada Juraij. Mereka menciuminya dan mengharap berkat darinya. Setelah itu mereka pun berkata; ‘Kami akan membangun kembali tempat ibadahmu ini dengan bahan yang terbuat dari emas.’ Namun Juraij menolak dan berkata; ‘Tidak perlu, tetapi kembalikan saja rumah ibadah seperti semula yang terbuat dari tanah liat.’ Akhirnya mereka pun mulai melaksanakan pembangunan rumah ibadah itu seperti semula.Dan bayi ketiga, ada seorang bayi sedang menyusu kepada ibunya, tiba-tiba lalu seorang laki-laki yang gagah dan berpakaian yang bagus pula. Lalu ibu bayi tersebut berkata; ‘Ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah anakku ini seperti laki-laki yang sedang mengenderai haiwan tunggangan itu!’ Ajaibnya, bayi itu berhenti dari susuannya, lalu menghadap dan memandang kepada laki-laki tersebut sambil berkata; ‘Ya Allah ya Tuhanku, janganlah Engkau jadikan aku seperti laki-laki itu!’ Setelah itu, bayi tersebut terus menyusu kembali kepada ibunya. Abu Hurairah berkata; ‘Sepertinya saya melihat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menceritakan susuan bayi itu dengan memperagakan jari telunjuk beliau yang dihisap dengan mulut beliau.’ Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam meneruskan sabdanya: ‘Pada suatu ketika, ada beberapa orang yang menyeret dan memukuli seorang wanita seraya berkata; ‘Kamu wanita tidak tahu diuntung. Kamu telah berzina dan mencuri.’ Tetapi wanita itu tetap tegar dan berkata; ‘Hanya Allah lah penolongku. Sesungguhnya Dialah sebaik-baik penolongku.’ Kemudian ibu bayi itu berkata; ‘Ya Allah, janganlah Engkau jadikan anakku seperti wanita itu! ‘Tiba-tiba bayi tersebut berhenti dari susuan ibunya, lalu memandang wanita tersebut seraya berkata; ‘Ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah aku sepertinya!’ Demikian pernyataan ibu dan bayinya itu terus berlawanan, hingga ibu tersebut berkata kepada bayinya; ‘Celaka kamu hai anakku! Tadi, ada seorang laki-laki yang gagah dan menawan lalu di depan kita, lalu aku berdoa kepada Allah; ‘Ya Allah, jadikanlah anakku seperti laki-laki itu! Namun kamu malah mengatakan; ‘Ya Allah, janganlah Engkau jadikan aku seperti laki-laki itu! Kemudian tadi, ketika ada beberapa orang menyeret dan memukuli seorang wanita, sambil aku berkata; ‘Ya Allah, janganlah Engkau jadikan anakku seperti wanita itu!’ Tetapi kamu malah berkata; ‘Ya Allah, jadikanlah aku seperti wanita itu!’ Mendengar pernyataan ibunya itu, bayi pun menjawab; ‘Sesungguhnya laki-laki yang gagah itu seorang diktator hingga aku mengucapkan; ‘Ya Allah, janganlah Engkau jadikan aku seperti laki-laki itu!’ Sementara wanita yang dituduh mencuri dan berzina itu tadi sebenarnya adalah seorang wanita yang solehah, tidak pernah berzina, ataupun mencuri. Oleh kerana itu, aku pun berdoa; ‘Ya Allah, jadikanlah aku seperti wanita itu!’ (Sahih Muslim, no. 4626)

Dari Abdillah bin Rafi’ berkata: “Aku berkata kepada Hurairah: “Mengapa kamu dipanggil Abu Hurairah?” dia berkata: “Apakah kamu takut kepadaku?” Aku berkata: “Tentu demi Allah sungguh aku takut kepadamu.” Dia berkata: “Aku pernah menggembala kambing keluargaku dan aku mempunyai seekor kucing kecil lalu aku letakkannya di malam hari di suatu pohon lalu apabila siang hari aku pergi bersamanya kemudian bermain bersamanya lalu mereka memanggilku Abu Hurairah.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 3775)

Dari Ibnu Abbas berkata; “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: ‘Hajar Aswad turun dari syurga dengan warna lebih putih dari susu kemudian berubah menjadi hitam karena dosa-dosa anak-anak Adam”. (Sunan At-Tirmidzi, no. 803)

Dari Abdullah bin ‘Amr berkata; Aku telah mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim merupakan dua permata di antara permata syurga. Allah telah menghapus cahaya keduanya. Jika tidak Allah hapus, nescaya cahayanya akan menerangi jarak antara timur dan barat.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 804)

Dari ‘Aisyah berkata; “Dahulu, saya suka masuk ke Kaabah dan solat di dalamnya. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menarik tanganku dan memasukanku ke Hijir Ismail, lantas memerintahkan: ‘Solatlah di Hijir, jika hendak masuk ke Kaabah. Kerana hijir adalah bahagian dari Kaabah namun kaummu melewatkannya ketika membangun Kaabah, mereka telah mengeluarkannya dari bangunan Kaabah.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 802)

Dari Abu Hurairah radliallahu ‘anhu dia berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sebaik-baik orang (dari kaum laki-laki) adalah Abu Bakar, sebaik-baik orang (dari kaum laki-laki) adalah Umar, sebaik-baik orang (dari kaum laki-laki) adalah Abu ‘Ubadah bin Jarrah, sebaik-baik orang (dari kaum laki-laki) adalah Usaid bin Hudlair, sebaik-baik orang (dari kaum laki-laki) adalah Tsabit bin Qais bin Syammas, sebaik-baik orang (dari kaum laki-laki) adalah Mu’adz bin Jabal, sebaik-baik orang (dari kaum laki-laki) adalah Mu’adz bin ‘Amru bin Al Jamuh.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 3728)

Dari Anas bin Malik dia berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya syurga merindukan tiga orang, iaitu; Ali, ‘Ammar dan Salman.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 3732)

Dari Abdullah bin Syaqiq dia berkata; saya berkata kepada Aisyah; “Siapakah di antara para sahabat Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam yang paling beliau cintai?” Dia menjawab; “Abu Bakar.” Saya bertanya; “Kemudian siapa?” Dia menjawab; “Kemudian Umar.” Saya bertanya; “Kemudian siapa?” Dia menjawab; “Kemudian Abu ‘Ubaidah bin Al Jarrah.” Kataku; “Kemudian siapa?” Maka dia hanya terdiam.” (Sunan At-Tirmidzi, no. 3730)

Dari Umarah, dari Tsabit, dari Anas berkata; Ketika Aisyah berada di rumahnya tiba-tiba dia mendengar suara di Madinah, dia berkata; ada apa ini? Orang-orang berkata; Rombongan dagang Abdur Rahman bin Auf yang datang dari Syam dia membawa apa saja. (Anas bin Malik) berkata; Berupa tujuh ratus ekor unta. (Anas bin Malik) berkata; Hingga Madinah bergetar kerana suara gemuruh. Maka Aisyah berkata; Saya mendengar Rasulullah Shallallahu’alaihiwasallam bersabda: “Sungguh saya melihat Abdur Rahman bin Auf masuk syurga dengan merangkak.” Lalu hal itu sampai kepada Abdur Rahman bin Auf hingga ia berkata; Jika saya boleh, saya ingin masuk syurga dengan berdiri. Selanjutnya ia menyumbangkan seluruh unta dan barang bawaannya di jalan Allah AzzaWaJalla.” (Musnad Ahmad, no. 23698) – dinilai sangat dhaif oleh sebahagian besar ulama’ dan ada juga ulama’ yang menilainya sebagai munkar dan maudhu’.

Dari ‘Ubaidullah bin Musa dari Israil dari Manshur dari Ibrahim dari ‘Abidah dari ‘Abdullah berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Manusia yang terakhir kali masuk syurga dan terakhir kali keluar dari neraka adalah seseorang yang keluar dengan merangkak, lantas tuhannya berkata, ‘Masuklah kamu dalam syurga.’ Orang tersebut kemudian berkata, ‘Wahai Tuhanku, syurga sudah sesak! Allah mengulangi firman-Nya hingga tiga kali, namun si hamba terus menjawabnya dengan mengatakan ‘Syurga sudah penuh’. Maka Allah berfirman: ‘Sesungguhnya syurga bagimu seperti dunia dikalikan sepuluhnya.’ (Sahih Bukhari, no. 6957)

Dari Jarir dari Manshur dari Ibrahim dari ‘Abidah dari Abdullah bin Mas’ud dia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya aku mengetahui penduduk neraka yang terakhir keluar darinya dan dia menjadi penduduk syurga yang terakhir kali masuk syurga, iaitu seorang laki-laki yang keluar dari neraka dalam keadaan merangkak, lalu Allah berkata kepadanya, ‘Pergilah, dan masuklah syurga. Lalu dia mendatanginya, lalu dikhayalkan kepadanya bahawa syurga telah penuh. Lalu dia kembali seraya berkata, ‘Wahai Rabbku, aku mendapatinya telah penuh.’ Maka Allah berfirman kepadanya, ‘Masuklah syurga.’ Lalu dia mendatanginya, lalu dikhayalkan kepadanya bahawa ia telah penuh. Lalu dia kembali seraya berkata, ‘Wahai Rabbku, aku mendapatinya telah penuh.’ Maka Allah berkata kepadanya, ‘Pergilah, lalu masuklah ke syurga, kerana kamu mendapatkan seperti dunia dan sepuluh kali lipat semisalnya, -atau kamu mendapatkan sepuluh kali lipat semisal dunia-.’ Dia berkata, ‘Apakah Engkau mengolok-olokku atau sedangkan Engkau adalah Raja’.” Perawi berkata, “Sungguh aku melihat Rasulullah shal