Himpunan Hadith Rasulullah

Dari Abu Hurairah dia berkata: “Seorang laki-laki mendatangi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam seraya berkata: “Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika ada seorang lelaki yang ingin merampas harta bendaku?” Beliau menjawab: “Jangan kamu berikan hartamu kepadanya!” Laki-laki itu bertanya lagi: “Lalu bagaimana jika dia hendak membunuhku?” Beliau menjawab: “Bunuhlah dia!” Laki-laki itu bertanya lagi: “Lalu bagaimana pendapatmu kalau dia berhasil membunuhku?” Beliau menjawab: “Maka kamu syahid.” Dia bertanya lagi: “Bagaimana pendapatmu jika aku yang berhasil membunuhnya?” Beliau menjawab: “Dia yang akan masuk ke dalam api neraka.” (Sahih Muslim, no. 201)

Dari Aisyah, isteri Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam berkata: “Ketika para sahabat ingin memandikan jenazah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, mereka berselisih pendapat. Mereka berkata: ‘Demi Allah, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, apakah kita menanggalkan pakaian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam sebagaimana kita melepaskan pakaian jenazah-jenazah kita ataukah kita mandikan beliau dengan pakaiannya?’ Ketika mereka berselisih, Aisyah berkata: ‘Allah mengirim rasa mengantuk kepada mereka, hingga demi Allah tidak ada kaum dari laki-laki kecuali dagu mereka menempel pada dada mereka kerana tertidur lelap.’ Dia berkata: ‘Kemudian ada yang berbicara dari samping rumah yang mereka tidak mengetahui siapa itu,’ Ia berkata: ‘Mandikanlah Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dengan pakaiannya!’ Aisyah berkata: ‘Mereka pun bergegas kepada beliau, mereka memandikan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dengan pakaiannya, disiramkan air disertai dengan daun bidara pada beliau, dan para lelaki menekan-nekan beliau dengan kain.’ Aisyah berkata: ‘Jika aku menerima perkara yang aku tinggalkan, tidaklah ada yang memandikan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam kecuali para isteri beliau.” (Musnad Ahmad, no. 25102)

Dari Ibnu Abbas, dia berkata: “Ketika orang-orang berkumpul untuk memandikan (jenazah) Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, ketika itu di dalam rumah hanya ada keluarga, (iaitu) pakciknya, Al Abbas bin Abdul Muttalib, Ali bin Abi Thalib, Al Fadl bin Abbas, Qutsam bin Al Abbas, Usamah bin Zaid bin Haritsah dan Shalih maulanya (bekas budaknya). Setelah mereka berkumpul untuk memandikannya, Aus bin Khauli Al Anshari, salah seorang Bani Auf bin Al Khazraj yang ikut serta perang Badar, menyeru Ali bin Abu Thalib dari balik pintu, dia berkata: “Wahai Ali, aku persaksikan engkau kepada Allah dan kedudukan kami terhadap Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam.” Maka Ali berkata: “Masuklah.” Maka dia pun masuk lalu menghadiri pemandian (jasad) Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, namun dia tidak ikut memandikan sama sekali. Lalu beliau disandarkan ke dadanya dan masih mengenakan gamisnya. Al Abbas, Al Fadhal dan Qutsam membalikkannya bersama Ali bin Abu Thalib, sementara Usamah bin Zaid dan Shalih, menyiramkan air, lalu Ali memandikannya. Tidak ada yang terlihat dari Rasulullah sebagaimana yang biasa terlihat dari mayit.” Dia (Ibnu Abbas) berkata: “Demi ayah dan ibuku sebagai tebusannya, engkau sungguh mempesona, baik dalam keadaan hidup mahupun setelah meninggal.” Setelah selesai memandikan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dengan air dan daun sidr (bidara), mereka mengeringkannya, kemudian dilakukan apa yang biasa dilakukan terhadap mayit. Kemudian dikenakan pada beliau tiga pakaian, (iaitu) dua pakaian putih dan sehelai pakaian luar (yang terbuat dari kapas dan wol). Selanjutnya Al Abbas memanggil dua orang laki-laki seraya mengatakan: “Salah seorang kalian pergi menemui Abu Ubaidah bin Al Jarrah. Abu Ubaidah biasa membuatkan lubang kubur bagi penduduk Makkah. Dan, seorang lagi pergi menemui Abu Thalhah bin Sahl Al Anshari. Abu Thalhah biasa membuatkan lahad untuk penduduk Madinah.” Kemudian Al Abbas berkata kepada keduanya saat melepas kepergian mereka: “Ya Allah, berilah pilihan bagi Rasul-Mu.” Lalu keduanya pun berangkat, ternyata orang yang bertugas menemui Abu Ubaidah tidak menemukan Abu Ubaidah, sementara orang yang bertugas menemui Abu Thalhah dapat menemui Abu Thalhah. Lalu dia pun datang, kemudian membuatkan lahad untuk Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam.” (Musnad Ahmad, no. 2239)

Dari Ja’far bin Muhammad, dia berkata: “Air ini dulu sebagai air untuk memandikan Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam ketika mereka memandikan beliau setelah wafat, untuk membersihkan tubuh Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, dan Ali pernah meminumnya.” (Musnad Ahmad, no. 2279)

Dari Abu Hurairah dia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa memandikan mayit hendaklah dia mandi.” (Musnad Ahmad, no. 7442, no. 7443)

Dari Abu Hurairah berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa memandikan mayat maka hendaklah dia mandi, dan barangsiapa mengusungnya maka hendaklah dia berwudhu’.” (Musnad Ahmad, no. 9485)

Dari Aisyah berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pernah bersabda: “Barangsiapa yang memandikan mayit kemudian dia menunaikan amanah iaitu dengan tidak menyebarkan aib mayit (aurat yang dia lihat ketika memandikannya), maka dia akan keluar dari dosa-dosanya seperti saat dia dilahirkan ibunya, hendaknya seorang mayit dimandikan oleh orang yang lebih dekat kekerabatanya dengannya jika dia tahu, namun jika dia tidak tahu maka suruhlah orang yang menurut kalian memiliki kewarakan (sifat berhati-hati) dan amanah.” (Musnad Ahmad, no. 23735, no. 23763)

Dari Mihjan bin Al Adra’ bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda di hadapan orang ramai: “Hari Pembebasan, Hari Pembebasan, Hari Pembebasan!” dan mengulanginya tiga kali. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat: “Apakah Hari Pembebasan itu?” Beliau bersabda: “Dajjal akan datang, memanjat dan menetap di atas bukit Habsyi, melihat ke arah Madinah dan bertanya kepada para pengikutnya: ‘Adakah kalian melihat istana putih itu? Itulah masjid Muhammad’.” Kemudian Dajjal akan cuba mendekati kota Madinah dan mencari jalan di setiap sudut. Tetapi malaikat menghalanginya dengan pedang. Dan Dajjal akan sampai ke tanah lapang al-Jurf dan membuat khemah. Madinah akan bergegar sebanyak tiga kali dan akan ada orang munafik lelaki atau wanita keluar untuk menyertai Dajjal. Ini adalah hari pembersihan.” (Syaikh Musthafa al-‘Adawi, Sahih al-Musnad, Hadith al-Fitan, Jilid: 1991, m/s 496)

Dari Mihjan bin Al Adra’ bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berkhutbah kepada manusia seraya bersabda: “Hari Al-Khalash, dan apakah itu hari Al-Khalash? Hari Al-Khalash, dan apakah itu hari Al-Khalash? Hari Al-Khalash, dan apakah itu hari Al-Khalash?” Beliau mengulanginya hingga tiga kali, lalu ditanyakanlah kepada beliau: “Dan apakah itu hari Al-Khalash?” Beliau menjawab: “Iaitu, saat keluarnya Dajjal, lalu dia menaiki gunung Uhud sehingga dia pun melihat kota Madinah. Dia pun berkata kepada para sahabatnya: ‘Tidakkah kalian melihat istana yang putih ini? Ini adalah masjidnya Ahmad (Muhammad).” Kemudian dia mendatangi Madinah, dan dia pun mendapati pada setiap jalannya satu Malaikat yang telah siap dengan hunusan pedangnya. Lalu dia mendatangi Sabhatul Harf (tanah kering di penghujung kota Madinah), kemudian dia memukul-mukul perkhemahan, kubah beserta tempat-tempat duduknya, dengan itu, kota Madinah pun bergetar dengan tiga kali getaran. Sehingga tidak seorang munafik pun baik laki-laki atau perempuan dan tidak juga seorang fasik pun baik laki-laki mahupun perempuan yang tersisa, kecuali semuanya keluar mengikuti Dajjal. Dan hari itulah yang dinamakan Yaumul Khalash (hari pembersihan).” (Musnad Ahmad, no. 18207)

Dari Anas bin Malik mengatakan, Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Dajjal datang hingga singgah di pinggiran Madinah kemudian Madinah bergoncang tiga kali, sehingga setiap kafir dan munafik menemuinya.” (Sahih Bukhari, no. 6591)

Dari Anas Bin Malik berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Dajjal datang dan menginjak bumi selain Makkah dan Madinah, dia mendatangi Madinah dan melihat setiap jalan-jalannya ada barisan malaikat. Lalu Dajjal mendatangi tanah tandus lantas (Dajjal) mendirikan khemahnya sehingga Madinah terjadi goncangan sebanyak tiga kali, hingga setiap orang munafik baik laki-laki dan perempuan menuju kepadanya.” (Musnad Ahmad, no. 12517)

Dari Abu Bakrah dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Ancaman al-Masih ad-Dajjal tak akan memasuki Madinah, sebab ketika itu Madinah mempunyai tujuh pintu yang setiap pintu dijaga oleh dua malaikat.” (Sahih Bukhari, no. 6592, Musnad Ahmad, no. 19545)

Dari Hudzaifah bin Asid Al Ghifari berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihiwasallam mendekati kami dari kamar dan kami sedang memperbincangkan Hari Kiamat. Lalu beliau bersabda: “Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga kalian melihat sepuluh tanda: Terbitnya matahari dari arah barat, munculnya asap, dabbah (munculnya haiwan melata), Ya’juj dan Ma’juj, keluarnya Isa bin Maryam, Dajjal, terjadinya kerosakan di tiga tempat: di barat, di timur dan di negeri Arab, dan api yang keluar dari hujung tanah Adn yang mengiring manusia, dan api tersebut turun bersama mereka di mana mereka turun dan akan beristiraehat bersama mereka sebagaimana mereka berkata.” (Musnad Ahmad, no. 15558)

Dari Abu Qatadah Al Ansari radhiallahu ‘anhu bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pernah ditanya mengenai puasa pada hari Isnin, maka beliau pun menjawab: “Di hari itulah saya dilahirkan, dan pada hari itu pula, wahyu diturunkan atasku.” (Sahih Muslim, no. 1978, Musnad Ahmad, no. 21508)

As-Suhaeli telah menyebutkan bahawa Abbas bin Abdul Muthalib melihat Abu Lahab dalam mimpinya,dan Abbas bertanya padanya: ”Bagaimana keadaanmu?” Abu Lahab menjawab: “Di neraka, cuma setiap Isnin siksaku diringankan kerana aku membebaskan hambaku Tsuwaibah kerana gembiraku atas kelahiran Muhammad.” (Sunan Al-Baihaqi, no. 13701)

Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Iman akan (kembali) menyebar di Madinah sebagaimana ular yang keluar (mencari makan) lalu masuk ke dalam lubangnya (untuk berlindung).” (Sahih Bukhari, no. 1743, Sunan Ibnu Majah, no. 3102, Musnad Ahmad, no. 10036)

Dari Abu Hurairah dia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya iman itu (kembali) masuk pada Madinah, sebagaimana ular masuk di dalam sarangnya.” (Sahih Muslim, no. 210, Musnad Ahmad, no. 7510)

Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Aku diperintahkan (untuk berhijrah) ke suatu tempat yang daya tariknya lebih dominan daripada tempat-tempat lain, iaitu kota Madinah, kota ini membersihklan manusia (yang jahat) sebagaimana alat tempa besi yang membersihkan karat besi.” (Sahih Bukhari, no. 1738)

Dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Aku diperintah untuk hijrah ke suatu negeri yang akan menguasai negeri-negeri lain. Sebahagian orang-orang munafik menamakannya ‘Yatsrib’ (padahal nama sebenarnya adalah) Madinah. Ia akan menghilangkan (para penjahatnya) sebagaimana tukang pandai besi menghilangkan kotoran besi.” (Sahih Muslim, no. 2452)

Dari Aisyah radhiallahu ‘anha dia berkata: “(Lembah) Buthhan berada di atas sungai-sungai dari syurga.” (Al-Jami’ Al-Saghir, hasan)

Dari Ali bin Abi Talib radhiallahu ‘anhu, dia berkata: “Jika kalian melihat bendera-bendera hitam, maka tetaplah bertahan di bumi. Jangan gerakkan tangan-tangan dan kaki-kaki kalian. Kemudian akan muncul suatu kaum yang lemah tidak dihiraukan (rendahan). Hati mereka seperti batangan baja (kaku-keras). Mereka (mengaku) pemegang daulah (negara/kekuasaan). Mereka tidak menepati janji dan kesepakatan. Mereka mengajak kepada kebenaran (al-haq) sedangkan mereka bukan orang yang benar. Nama mereka menggunakan kuniyah (Abu.. Abu..) dan nisbat mereka menggunakan nama daerah. Rambut mereka terurai seperti wanita, hingga mereka berselisih di antara mereka. Kemudian Allah mendatangkan kebenaran kepada siapa yang Dia kehendaki.” (Riwayat Abu Nuaim, Kanz al-Ummal 11/283)

Dari Abu Sa’id Al Khudri dia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Apabila ada dua khalifah yang dibaiah, maka bunuhlah yang paling terakhir dari keduanya.” (Sahih Muslim, no. 3444)

Dari Abu Sa’id Al-Khudri dia berkata: “Ali radhiallahu ‘anhu mengirimkan kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam emas yang masih kotor dengan debu. Beliau kemudian mambahagi-bahagikannya kepada empat orang iaitu Al Aqra’ bin Habis Al Hanzhali, Al Mujasyi’i, Uyainah bin Badr Al Fazari dan Zaid Al Khail Ath Tha`i, kemudian ke salah orang dari bani Nabhan, Alqamah bin Ulatsah Al ‘Amiri dan seorang dari bani Kilab.” Sa’id Al khudri berkata, “Orang-orang Quraisy dan Ansar kemudian marah, mereka mengatakan: “Beliau memberikan kepada tokoh-tokoh penduduk Najd dan membiarkan kita.” Beliau pun bersabda: “Aku hanya melunakkan hati mereka.” Sa’id berkata: “Kemudian datanglah seorang laki-laki yang matanya cekung, berdahi lebar, janggut panjang dan kepala gundul. Laki-laki itu berkata: “Wahai Muhammad, bertaqwalah kamu kepada Allah!” Beliau bersabda: “Siapa yang taat kepada Allah jika aku bermaksiat? Bukankah Allah mempercayaiku untuk menyampaikan amanah kepada penduduk bumi, sementara kalian tidak mempercayaiku?” Sa’id berkata: “Lalu ada seorang lelaki yang memohon izin untuk membunuh laki-laki tersebut, dan aku kira orang itu adalah Khalid bin Al Walid. Namun beliau melarangnya.” Sa’id berkata: “Ketika orang tersebut telah berlalu pergi, beliau bersabda: “Sesungguhnya dari keturunan orang ini akan muncul suatu kaum yang membaca Al-Quran namun tidak melampaui kerongkongannya. Mereka keluar dari Islam sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya. Mereka membunuh orang-orang Islam namun bersikap baik kepada penyembah berhala. Jika aku mendapati mereka, maka aku akan membunuh mereka sebagaimana pembunuhan kaum Aad (kaumnya Nabi Hud).” (Sunan Abu Daud, no. 4136)

Dari Abdullah bin ‘Amru dia berkata: “Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Akan keluar suatu kaum dari arah timur, mereka membaca Al-Quran tetapi tidak pernah melewati kerongkongan mereka, setiap tanduk mereka dipotong maka akan tumbuh tanduk yang baru, sehingga di sisa-sisa mereka itu akan muncul Dajjal.” (Musnad Ahmad, no. 6658)

Dari Ali bin Abi Talib, dia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Al-Mahdi dari (keturunan) kami, iaitu ahlul bait yang Allah memperbaiki (keadaannya) dalam satu malam.” (Sunan Ibnu Majah, no. 4075, Musnad Ahmad, no. 610)

Dari Abdullah bin Mas’ud dia berkata: “Ketika kami berada di sisi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, tiba-tiba seorang pemuda dari Bani Hasyim datang, ketika Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam melihat mereka, maka kedua mata beliau terlihat berbinar-binar dan berubah wajahnya.” Lalu saya bertanya: “Kenapa kami masih melihat di wajah anda ada sesuatu yang kami benci?” Beliau menjawab: “Sesungguhnya kami adalah ahli bait yang Allah memilihkan akhirat buat kami atas dunia. Dan sungguh, sepeninggalku nanti ahli baitku akan menemui musibah, bencana dan pengusiran, sehingga suatu kaum dari timur datang dengan membawa bendera-bendera hitam, mereka meminta (diterapkannya) kebaikan namun ditolak. Kemudian mereka berperang dan mendapatkan kemenangan, akhirnya mereka diberi apa yang mereka minta, lalu kaum tersebut tidak mahu menerima sehingga mereka menyerahkan urusan tersebut kepada seorang laki-laki dari ahli baitku, lantas dia memenuhinya dengan keadilan sebagaimana (sebelumnya) bumi dipenuhi dengan kejahatan. Barangsiapa dari kalian mendapatinya, maka berbaiahlah walau dalam keadaan merangkak di atas salju.” (Sunan Ibnu Majah, no. 4072)

Daripada Ibnu Umar radhiallahu ‘anhuma bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam sambil memegang tangan Ali bin Abi Talib, beliau bersabda: “Akan keluar dari sulbi ini seorang pemuda yang memenuhi bumi ini dengan keadilan. Maka apabila kamu menyakini demikian itu hendaklah bersama pemuda Bani Tamim itu. Sesungguhnya dia datang dari sebelah Timur dan dialah pemegang panji-panji Al-Mahdi.” (Riwayat At-Thabrani)

Dari Tsauban radhiallahu ‘anhu, dia berkata, telah bersabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam: “Akan datang panji-panji hitam (kekuasaan) dari sebelah Timur, seolah-olah hati mereka (pendukung-pendukung) umpama kepingan-kepingan besi (jiwa berani). Barangsiapa mendengar tentang mereka, hendaklah datang kepada mereka dan berbaiahlah kepada mereka sekalipun merangkak di atas salji.” (Riwayat Abu Nu’aim)

Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Nanti akan keluar seorang yang dipanggil “Sufyani” dari tengah Damsyik. Kebanyakan yang mengikut mereka ialah dari kabilah Kalb. Dia akan membunuh orang sehingga membelah perut perempuan dan membunuh kanak-kanak. Maka berhimpunlah kabilah Qais untuk menentang mereka. Kabilah Qais dikalahkan sehingga tidak tinggal seorang pun dari mereka. Ketika itu keluar seorang dari ahli baitku di Harrah. Berita kemunculannya akan sampai kepada Sufyani maka Sufyani dan bala tenteranya pergi untuk menyerangnya. Di satu padang pasir mereka ditelan oleh bumi dan tidak terselamat seorang pun dari mereka kecuali seorang yang menceritakan tentang mereka.” (